Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
News   News   Regulamin konkursu EY Academy of Business- 25-lecie

EY Academy of Business serdecznie zaprasza do udziału w rowerowym wyścigu na Endomondo.

Dołącz do nowej rywalizacji już 1 lipca i wygraj voucher na szkolenie o wartości 2500 zł netto! 
W każdym miesiącu nowa rywalizacja, nowa pula nagród! 

• Link do rywalizacji: https://www.endomondo.com/challenges/40450397

W razie problemów z dołączeniem do rywalizacji  EY Academy, napisz na adres: academyofbusiness@pl.ey.com

REGULAMIN EY Academy of Business- 25-lecie!

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą EY Academy of Business- 25-lecie (zwany dalej “Konkursem”).
 2. Konkurs organizowany jest od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku i podzielony jest na 3 edycje:
  1. Edycja I od 1 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku,
  2. Edycja II od 1 lipca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku,
  3. Edycja III od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku.  
 3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem aplikacji Endomondo. Organizator założył profil w aplikacji Endomondo o nazwie EY Academy of Business, na którym powstało wyzwanie, które w Regulaminie określane jest mianem Konkurs.
 4. Organizatorem Konkursu jest Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. z siedzibą w Warszawie al. Armii Ludowej 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000530201, NIP 526-26-97-016, (zwaną dalej “Organizatorem”).
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami aplikacji Endomondo. Aplikacja Endomondo nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora aplikacji Endomondo. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
 8. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§2

 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada profil osobisty w aplikacji Endomondo założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem aplikacji Endomondo - dane zawarte w profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością;
  2. przystąpił do utworzonego przez Organizatora wyzwania na profilu Organizatora w aplikacji Endomondo,
  3. wyraża zgodę na udział w Konkursie;
  4. zapoznała i zaakceptowała niniejszy Regulamin,
  5. odwiedziła stronę www.academyofbusiness.pl zapisała się na newslettera Organizatora oraz wyraziła zgodę na kontakt marketingowy,
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§3

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs polega na przejechaniu na rowerze, nie zasilanym przez jakiekolwiek inne źródła energii poza siłami fizycznymi Uczestnika, jak największej liczby kilometrów w każdej z edycji Konkursu.
 2. Tylko Uczestnicy, których liczba przejechanych kilometrów możliwa będzie do weryfikacji przez Organizatora może brać udział w Konkursie.
 3. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w czacie wyzwania zorganizowanego przez Organizatora w aplikacji Endomondo. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest wypowiadać się i zamieszczać zdjęcia zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania żadnych bezprawnych treści.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Endomondo Organizatora dla każdej z  edycji w następujących dniach:
  1. zwycięzcy Edycja I w dniu 10.07.2019 r;
  2. zwycięzcy Edycja II w dniu 10.08.2019 r;
  3. zwycięzcy Edycja III w dniu 10.09. 2019 r;
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profilu w imieniu osób trzecich. Zabronione jest również tworzenie więcej niż jednego profilu przez Uczestnika

§4

 NAGRODY W KONKURSIE

 1. W każdej edycji Konkursu przyznanych zostanie 6 nagród, po jednej dla każdego Uczestnika w zależności od miejsca, które zajął w każdej edycji Konkursu.
 2. Uczestnik, który zajmie w danej edycji Konkursu:
  1. I miejsce otrzyma nagrodę - voucher na wybrane przez siebie szkolenie z oferty Organizatora do wartości 2 500 zł netto (nie dotyczy studiów podyplomowych);
  2. II miejsce otrzyma nagrodę - voucher w wysokości 25% netto zniżki na wybrane przez siebie szkolenie z oferty Organizatora (nie dotyczy studiów podyplomowych);
  3. III miejsce otrzyma nagrodę - voucher w wysokości 25% netto zniżki na wybrane przez siebie szkolenie z oferty Organizatora (nie dotyczy studiów podyplomowych);
  4. IV miejsce otrzyma nagrodę - voucher w wysokości 25% netto zniżki na wybrane przez siebie szkolenie z oferty Organizatora (nie dotyczy studiów podyplomowych);
  5. V miejsce otrzyma nagrodę - voucher w wysokości 25% netto zniżki na wybrane przez siebie szkolenie z oferty Organizatora (nie dotyczy studiów podyplomowych);
  6. VI miejsce otrzyma nagrodę - voucher w wysokości 25% netto zniżki na wybrane przez siebie szkolenie z oferty Organizatora (nie dotyczy studiów podyplomowych);
 3. Nagrody w Konkursie zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu na wskazany przez nich adres e-mail. Brak podania przez zwycięzcę Konkursu adresu do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, oznacza dyskwalifikację danego zwycięzcy, ustalenie nowej listy zwycięzców przez Organizatora oraz ogłoszenie nowej listy zwycięzców.
 4. Zwycięzca, który otrzymał nagrodę nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź zamiany jej na inną nagrodę.
 5. Zwycięzca I miejsca w którejkolwiek edycji Konkursu nie może otrzymać jakiejkolwiek nagrody w innej edycji Konkursu. Zwycięzca, który w poprzednich edycjach Konkursu otrzymał nagrodę za miejsca od 2 do 6 zobowiązany jest do zwrotu przyznanych mu nagród. Zwycięzca nagrody z miejsc od 2 do 6 uprawniony jest do otrzymania nagród z miejsc od 2 do 6 w innych edycjach Konkursu.
 6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w Grze są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym .

§5

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora, na podstawie:
  1. tego, czy spełnili warunki Regulaminu;
  2. liczby przejechanych kilometrów.
 2. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator będzie kontaktował się za pomocą poczty e-mail.
 3. Jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować ze zwycięzcą w sposób opisany w ust. 2, jego prawo do nagrody przepada. W takim wypadku Organizator ustala na nowo listę zwycięzców.
 4. Wysyłającym i wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

§6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie albo społecznie niewłaściwe.

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane zdjęcia i treści.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu aplikacji Endomondo w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
  1. podania nieprawdziwych danych osobowych w aplikacji Endomondo lub stworzenie konta w aplikacji Endomondo dla innej osoby bez jej pozwolenia,
  2. udziału w Konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika w aplikacji Endomondo,
  3. zablokowania konta użytkownika w aplikacji Endomondo,
  4. używania w czacie Endomondo tj. komentarzach, zdjęciach słów, znaków powszechnie uznanych za niedozwolone, lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora.
 4. Wykluczenie z Konkursu z przyczyn wskazanych powyżej jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 5. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.

§8

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane drogą elektroniczną na adres: kornelia.wortmann@pl.ey.com z dopiskiem “Konkurs EY Academy of Business Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, dokładny opis sytuacji i powód złożenia reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozwiązaniu osobę składającą reklamację drogą elektroniczną na adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

§9

DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik wyraża zgodę wobec Organizatora na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w aplikacji Endomondo w tym opublikowanych zdjęć i wypowiedzi w celu aktywnego udziału w Konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Organizatora w jego biznesowej działalności.
 4. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie będą przechowywane w celu przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Uczestnika.
 6. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Uczestnika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, brak podania tych danych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie.
 9. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 10. Kontakt do inspektora danych osobowych:

kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.

 1. W przypadku zamieszczania przez Uczestnika zdjęcia, na którym znajdują się inne osoby, Uczestnik uprzednio otrzymał o tych osób zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz Uczestnik zobowiązuje się w imieniu Organizatora dopełnić wobec takich osób obowiązku informacyjnego zgodnie z ust. 2-10 niniejszego paragrafu.
 2. Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 lutego 1994 r., Uczestnik (osoby znajdujące się na zdjęciach) nieodpłatnie zezwala na rozpowszechnianie wizerunku osób, które widnieją na zdjęciach. Ponadto uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, widniejących na zdjęciach na rzecz Organizatora.
 3. Wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź może być przetwarzana i publikowana wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie.
 4. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa ust. 12 odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji.
 5. Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych uczestników Konkursu na profilu Organizatora w aplikacji Endomondo.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie przy jednoczesnym poinformowaniu uczestników o tego rodzaju zmianach.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy