Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej   Konsolidacja wg MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce

Konsolidacja wg MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce

Terminy:

Poziom podstawowy: 17 listopada 2021 | 9:00 - 16:30

Poziom średniozaawansowany: 18 listopada 2021 | 9:00 - 16:30

Poziom zaawansowany: 19 listopada 2021 | 9:00 - 16:30

Warszawa lub Online Live

Cena szkolenia: 

jeden wybrany dzień: 1090 zł netto, dwa dni 2100 zł netto, trzy dni 2 890 zł netto

Program merytoryczny obejmuje wszelkie, naszym zdaniem, istotne kwestie dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych. Oparty jest na interaktywnym poznawaniu zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie do danego tematu i pracę na jak największej ilości przykładów liczbowych.

Zagadnienia ułożone są w taki sposób, aby osoba bez znajomości technik konsolidacji mogła zgłębić ich tajniki rozpoczynając od zagadnień podstawowych stopniowo przechodząc do bardziej zaawansowanych.

Całość programu opiera się na uaktualnionych ostatnio standardach wprowadzających wiele nowych elementów w stosunku do dotychczasowych zasad.

  • Dla kogo?
  • Cele i korzyści
  • Program
  • Termin i miejsce
  • Trenerzy
  • Kontakt
  • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

  • Dla osób zaangażowanych w przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub grupowych pakietów sprawozdawczych przygotowywanych w celu ujęcia w takim sprawozdaniu.
  • Głównych księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzór i analizę skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  • Podczas uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana wiedza dotycząca skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wymagana jest jednak podstawowa znajomości stosowania MSSF.

Cele i korzyści

  • Umożliwienie uczestnikom w efektywny sposób zdobycia zarówno podstawowych umiejętności jak i zrozumienia bardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących złożonych konsolidacji sprawozdań finansowych
  • Ilustracja przy pomocy przykładów liczbowych kwestii, które sprawiają najwięcej trudności w praktycznym zastosowaniu zasad związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych
  • Aktualizacja wiedzy dotycząca tematyki połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji: znowelizowane standardy MSSF 3 oraz MSR 27
  • Zapoznanie się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi sprawozdawczości grup kapitałowych wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2013 roku: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12.

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program szkolenia

Poziom podstawowy

Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją
  • Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek
  • Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów
  • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
  • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”
  • Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
    • kapitałów i inwestycji,
    • wzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.)
    • niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend
  • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
  • Eliminacja z punku widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny)
  • Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących
Poziom średniozaawansowany

Metoda praw własności
  • Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym
  • Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitego dochodu
Wspólne ustalenia umowne
  • Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz pozostałe fakty i okoliczności
  • Ujęcie księgowe wspólnych działań oraz wspólnych przedsięwzięć
Połączenia jednostek gospodarczych
  • Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych do wartości godziwej
  • Wpływ wyceny na dzień przejęcia
  • Korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych
  • Odroczona zapłata oraz zapłata warunkowa
Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach 
  • Cel oraz zakres ujawnień
  • Ujawnienia wymagane dla istotnego zaangażowania w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne ustalenia umowne
  • Pozostałe ujawnienia
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą 
  • Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji
  • Kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty funkcjonalnej
  • Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okresu sprawozdawczego
  • Ujęcie różnic kursowych
  • Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów
  • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym: udział grupy oraz udziałów niekontrolujących
  • Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym
  • Przeliczenie wartości firmy

Poziom zaawansowany

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku
  • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz informacji dodatkowej
Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych
  • Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy
  • Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia udziału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, jednostki stowarzyszonej lub instrumentu finansowego
  • Konsolidacja grup kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni - grupy kapitałowe pionowe lub mieszane
  • Nabycie kilkuetapowe zgodnie ze z MSSF 10
  • Kwestie związane z nabyciem i utratą kontroli
  • Reorganizacja grup kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Data i miejsce

Poziom podstawowy: 17 listopada 2021 | 9:00 - 16:30

Poziom średniozaawansowany: 18 listopada 2021 | 9:00 - 16:30

Poziom zaawansowany: 19 listopada 2021 | 9:00 - 16:30

Warszawa lub Online Live

Cena szkolenia: 

jeden wybrany dzień: 1090 zł netto, dwa dni 2100 zł netto, trzy dni 2 890 zł netto

Trenerzy

Artem Kovtun ACCA

Artem prowadzi szkolenia z zakresu MSSF oraz szkolenia przygotowujące do wybranych egzaminów ACCA.
Jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
Swoją finansową ścieżkę zawodową rozpoczął jako audytor w EY, gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży nieruchomości, usługowej, handlowej i telekomunikacyjnej. Aktualnie jest kontrolerem finansowym grupy nieruchomości na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Jego głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest zarządzanie przepływami pieniężnymi grupy kapitałowej, sprawozdawczość finansowa zgodnie z US GAAP oraz rozwój rynku nieruchomości.

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze nami.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

  • rachunkowość
  • rewizję finansową
  • podatki
  • wiedzę ogólnoekonomiczną
  • prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
  • zagadnienia informatyczne umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.