Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej   Konsolidacja wg MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce

Konsolidacja wg MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce

Termin:
19-20 maja 2021 - Online Live lub Warszawa
Cena szkolenia: 2100 zł netto

Program merytoryczny obejmuje wszelkie, naszym zdaniem, istotne kwestie dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych. Oparty jest na interaktywnym poznawaniu zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie do danego tematu i pracę na jak największej ilości przykładów liczbowych.

Zagadnienia ułożone są w taki sposób, aby osoba bez znajomości technik konsolidacji mogła zgłębić ich tajniki rozpoczynając od zagadnień podstawowych stopniowo przechodząc do bardziej zaawansowanych.

Całość programu opiera się na uaktualnionych ostatnio standardach wprowadzających wiele nowych elementów w stosunku do dotychczasowych zasad.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

 • Dla osób zaangażowanych w przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub grupowych pakietów sprawozdawczych przygotowywanych w celu ujęcia w takim sprawozdaniu.
 • Głównych księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzór i analizę skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 • Podczas uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana wiedza dotycząca skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wymagana jest jednak podstawowa znajomości stosowania MSSF.

Cele i korzyści

 • Umożliwienie uczestnikom w efektywny sposób zdobycia zarówno podstawowych umiejętności jak i zrozumienia bardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących złożonych konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Ilustracja przy pomocy przykładów liczbowych kwestii, które sprawiają najwięcej trudności w praktycznym zastosowaniu zasad związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych
 • Aktualizacja wiedzy dotycząca tematyki połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji: znowelizowane standardy MSSF 3 oraz MSR 27
 • Zapoznanie się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi sprawozdawczości grup kapitałowych wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2013 roku: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12.

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program szkolenia

"Konsolidacja wg MSSF" obejmuje wszelkie, naszym zdaniem, istotne kwestie dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych. Oparty jest na interaktywnym poznawaniu zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie do danego tematu i pracę na jak największej ilości przykładów liczbowych.

Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją

 • Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje związane ze sprawozdaniami skonsolidowanymi

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych

 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
 • Wartość firmy oraz „ujemna wartość firmy”, odpisy z tytułu utraty wartości aktualizujące wartość firmy
 • Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich wartością godziwą
 • Ujęcie udziałów niekontrolujących
 • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
  • kapitałów i inwestycjiwzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.)
  • niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację)
  • dywidend
 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z dochodów
 • Eliminacja z punku widzenia sprawozdania z dochodów całkowitych transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy) i wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

 • Ujęcie jednostek stowarzyszonych
 • Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z dochodów
 • Wyłączenia niezrealizowanych zysków w ramach transakcji pomiędzy znaczącym inwestorem i jednostką stowarzyszoną

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z dochodów całkowitych oraz informacji dodatkowej

Połączenia jednostek gospodarczych

 • Zasady wyceny aktywów oraz zobowiązań do wartości godziwej. Wpływ wyceny na sprawozdanie skonsolidowane na dzień jej przeprowadzenia oraz korekty wymagane w latach późniejszych
 • Określenie ceny zapłaty oraz elementów z niej wyłączanych: rozliczenia dotychczasowych relacji z jednostką przejmowaną, płatności w akcjach, elementów traktowanych jako wynagrodzenie
 • Ujęcie wartości niematerialnych, zobowiązań warunkowych, aktywa z tytułu rekompensat, praw nabywanych ponownie, oraz warunkowej zapłaty
 • Obowiązek (ponownej) klasyfikacji aktywów i zobowiązań na dzień połączenia

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą

 • Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji
 • Kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty funkcjonalnej
 • Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz koniec okresu sprawozdawczego, ujęcie różnic kursowych
 • Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do sprawozdania finansowego skonsolidowanego
 • Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów
 • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym: udział grupy oraz udziałów mniejszościowych
 • Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym
 • Przeliczenie wartości firmy

Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych

 • Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy
 • Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia udziału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, poziomu jednostki stowarzyszonej lub inwestycji
 • Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi

Najnowsze regulacje dotyczące sprawozdawczości grup kapitałowych

 • MSSF 10 - Skonsolidowane sprawozdania finansowe: nowa definicja kontroli, praktyczne przykłady zdolności jej sprawowania, ciągła ocena kryteriów
 • MSSF 11 - Wspólne przedsięwzięcia: klasyfikacja, wspólne operacje a wspólna działalność, ujęcie rachunkowe, praktyczne przykłady
 • MSSF 12 - Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach: cel oraz zakres, wymagane ujawnienia dla jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięć

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Data i miejsce

19-20 maja 2021 r., Online live lub Warszawa

Trenerzy

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze nami.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • rachunkowość
 • rewizję finansową
 • podatki
 • wiedzę ogólnoekonomiczną
 • prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • zagadnienia informatyczne umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.