Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - rozwój zawodowy   MSSF 9 dla audytorów wewnętrznych

MSSF 9 dla audytorów wewnętrznych oraz pracowników działów niefinansowych w bankach i instytucjach finansowych

Termin szkolenia: 13-14 maja 2019r. 

Cena szkolenia: 2100 zł netto

Wdrożenie MSSF 9 znajduje się obecnie na agendzie zespołów Audytu Wewnętrznego  w bankach i instytucjach finansowych.

Cele

Dwudniowy warsztat to całościowy przeglądu nowych wymogów sprawozdawczych zawartych w MSSF 9, uwzględniający oczekiwania i potrzeby audytorów wewnętrznych. Celem szkolenia jest wyposażenie audytorów wewnętrznych w wiedzę niezbędną z punktu widzenia efektywnej realizacji prac audytowych w zakresie wdrożenia MSSF 9. 


W trakcie zajęć omówimy poszczególne wymogi MSSF 9 i ich wpływ na instytucje i ich sprawozdania finansowe, ale przede wszystkim przeanalizujemy praktyczne zagadnienia wdrożeniowe, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wymagających zastosowania osądu, gdzie podejścia do wdrożenia pomiędzy instytucjami mogą się znacząco różnić. Wskażemy również implikacje procesowe i systemowe nowych wymogów, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg prac audytu wewnętrznego przy badaniu wdrożenia MSSF 9.

MSSF 9 wprowadza istotne zmiany nie tylko w zakresie ujmowania strat kredytowych na aktywach finansowych, ale także w odniesieniu do ujmowania i wyceny instrumentów finansowych oraz stosowania rachunkowości zabezpieczeń. Wdrożenie MSSF 9 wpłynie zatem nie tylko na szybsze rozpoznawanie rezerw z tytułu ryzyka kredytowego, ale także na ujęcie i prezentację wielu aktywów i zobowiązań finansowych, w zależności od modeli biznesowych przyjętych do zarządzania nimi w danej instytucji. Zastosowanie nowego modelu rachunkowości zabezpieczeń umożliwia natomiast zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń w zakresie szerszym niż dotychczas. 

W trakcie warsztatu omówimy wszystkie istotne zagadnienia związane z wdrożeniem MSSF 9, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do rezerw na ryzyko kredytowe zgodnie z modelem strat oczekiwanych, którego wpływ na instytucje finansowe jest zdecydowanie największy.

Dla kogo

Dyrektorzy Audytu Wewnętrznego i pracownicy działów audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz inni pracownicy banku zainteresowani wymogami MSSF 9 i ich wpływem na sprawozdania finansowe i procesy (np. Ryzyko, Operacje, IT)

Program

 1. Wstęp
  • Proces opracowywania MSSF 9, geneza nowego standardu i przyczyny leżące u źródła zastąpienie MSR 39 nowym standardem
  • Podstawy MSSF 9 i najważniejsze różnice w porównaniu do MSR 39
 2. Klasyfikacja i wycena
  • Przegląd kluczowych różnic w podejściu do klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych pomiędzy MSSF 9 a MSR 39
  • Nowe kategorie aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 (zamortyzowany koszt, FVPL, FVOCI)
  • Kryteria klasyfikacji aktywów finansowych:
   • Model biznesowy
   • Test przepływów pieniężnych (SPPI)
   • Rodzaje aktywów finansowych, które mogą nie spełnić testu SPPI
   • Modyfikowana wartość pieniądza w czasie i testy benchmarkowe
  • Podejście księgowe do inwestycji w instrumenty kapitałowe
  • Zobowiązania finansowe desygnowane do prezentacji w wartości godziwej przez wynik finansowy i prezentacja własnego ryzyka kredytowego 
  • Dozwolone reklasyfikacje pomiędzy kategoriami i podejście księgowe do reklasyfikacji
  • Podejście księgowe do instrumentów pochodnych wbudowanych
 3. Utrata wartości aktywów finansowych
  • Zakres stosowania wymogów w zakresie utraty wartości aktywów finansowych
  • Kluczowe różnice pomiędzy modelem straty oczekiwanej wymaganym przez MSSF 9 a modelem straty poniesionej wymaganym przez MSR 39
  • Koncepcja straty oczekiwanej
  • “Podejście ogólne” i jego logika:
   • Straty oczekiwane 12-miesięczne i w okresie życia ekspozycji
   • Istotne pogorszenie ryzyka kredytowego
   • Podejście księgowe dla każdego z „koszyków”
  • Scenariusze ryzyka i informacje dotyczące przyszłości
  • Wycena oczekiwanych strat kredytowych
  • Definicja “default”
  • Dopuszczalne uproszczenia i możliwe do odrzucenia założenia
  • Podejście uproszczone do ujmowania odpisów z tytułu ryzyka kredytowego oraz aktywa, dla których można je zastosować
  • Wyzwania wdrożeniowe i audytowe
 4. Modyfikacje aktywów finansowych oraz aktywa finansowe z rozpoznaną utratą wartości przy początkowym ujęciu
  • Aktywa POCI i stosowane do nich podejście księgowe
  • Modyfikacje warunków kontraktowych ekspozycji i ich ujmowanie
  • Kryteria wyłączania aktywów finansowych z bilansu i ich zastosowanie do modyfikacji warunków kontraktowych
  • Konsekwencje przyjęcia różnych kryteriów wyłączania aktywów finansowych do modyfikacji z punktu widzenia sprawozdań finansowych
 5. Rachunkowość zabezpieczeń
  • Przegląd najważniejszych zmian w porównaniu do MSR 39
  • Nowe wymogi w odniesieniu do testowania efektywności i re-bilansowania relacji zabezpieczających 
  • Podejście księgowe do kosztu zabezpieczenia (punkty swapowe, wartość czasowa opcji)
 6. Ujawnienia
  • Nowe wymogi ujawnieniowe dotyczące aktywów finansowych i zobowiązań finansowych oraz zarządzania ryzykiem według MSSF 7 w wersji zmienionej przez MSSF 9
  • Przegląd i analiza dostępnych przykładów ujawnień
  • Ujawnienia wymagane w związku z pierwszym zastosowaniem MSSF 9 
 7. Wymogi w zakresie przejścia na MSSF 9
  • Przegląd wymogów odnoszących się do pierwszego zastosowania MSSF 9 w odniesieniu do klasyfikacji, utraty wartości aktywów finansowych oraz rachunkowości zabezpieczeń
  • Dopuszczalne uproszczenia 
 8. Wpływ wdrożenia MSSF 9 na sprawozdania finansowe banków i ich procesy wewnętrzne (na podstawie informacji dostępnych publicznie)
  • Wpływ nowych zasad klasyfikacji na strukturę bilansu
  • Wpływ nowych zasad w zakresie utraty wartości na dochodowość banków 
  • Zależności pomiędzy wdrożeniem MSSF 9 a innymi wymogami regulacyjnymi, w szczególności w zakresie adekwatności kapitałowej
  • Wpływ wdrożenia MSSF 9 na sprawozdania finansowe banków i ich procesy wewnętrzne (na podstawie informacji dostępnych publicznie)
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.