Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

MSSF - Warsztaty
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (szkolenia)

Nowa grupa rozpocznie się
17 listopada 2020  | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)

Nie chcesz lub nie możesz wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym w Warszawie? Zapisz się na sprawdzoną formułę ONLINE LIVE w tych samych terminach!

To najlepsze szkolenie z MSSF i najbardziej kompleksowa oferta na rynku! 

Spółki notowane na giełdach państw członkowskich Unii Europejskiej muszą prezentować sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Jeśli pracujesz w dziale finansowym takiej spółki zapraszamy na 12-dniowe "MSSF – Warsztaty". Szkolenie MSSF obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz wydane dotychczas Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z ich interpretacjami do MSSF 16 włącznie. 

Szkolenie MSSF można też wykupić wybierając tylko niektóre moduły.

Program szkolenia MSSF to kombinacja dwóch form szkoleniowych: kurs stacjonarny obejmujący jednodniowe spotkania, podczas których omawiana się teorie i prezentuje analizy przypadków oraz pracy własnej w domu z testami dostępnymi w wersji online. Osoby, które poprawnie przejdą testy i zaliczą egzamin końcowy, otrzymują dyplom EY Academy of Business.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF. Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów księgowych nie jest wymagana.

Dla firm

Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia in-company na indywidualne zamówienie klienta.

Szkolenia MSSF - cele i korzyści

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachunkowych
 • Ocena i zastosowanie różnych międzynarodowych standardów. (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej)
 • Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań finansowych i innych pokrewnych informacji dla różnych grup użytkowników
 • Zapoznanie osób analizujących i przygotowujących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktualizacjami i wymogami MSSF

Program szkolenia MSSF - Warsztaty

 • Program obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z interpretacjami do MSSF 16 włącznie.
 • Profesjonalne materiały
 • Interaktywne zajęcia oparte na rozwiązywaniu zadań oraz omawianiu rzeczywistych przykładów
 • Testy sprawdzające wiedzę uczestników
 • Dyplom ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

Struktura szkolenia MSSF - Warsztaty

Kurs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady. Program podzielono na 6 modułów. Każdy moduł obejmuje dwa dni szkoleniowe, realizowane w odstępach kilkutygodniowych. W trakcie przerw pomiędzy zajęciami uczestnicy mają możliwość samodzielnej nauki w domu oraz rozwiązywania testów online. Możliwy jest e-mailowy kontakt z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących zadań domowych. Istnieje możliwość wyboru pojedynczych modułów.

Materiały

W ramach opłaty, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji polskiej, składające się z części teoretycznej, stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie MSSF oraz z praktycznej w formie przykładów i zadań.

Dla klientów tego szkolenia istnieje również możliwość zakupu materiałów w języku angielskim, za dodatkową opłatą:200 zł + 23% VAT – materiały do całości programu.

Egzamin

Kurs kończy się pisemnym egzaminem, po zdaniu, którego uczestnicy otrzymują dyplom EY Academy of Business. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego, z wynikiem, co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 2,5 godziny i obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Program - Moduł I

Dzień 1 (A)

Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachunkowości na świecie.
 • Struktura komitetu ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
 • Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
Proces tworzenia nowych standardów
 • Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału.
Prezentacja sprawozdań finansowych 
 • Obecny format sprawozdania finansowego. 
 • Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótko- i długoterminowe.
 • Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdaniu z całkowitego dochodu (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty.
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 • Sprawozdawczość śródroczna.
Zapasy
 • Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty ujmowane w wycenie zapasów.
 • Cena sprzedaży netto – definicja oraz praktyczne przykłady wyceny.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochodu, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz informacji dodatkowej.
 • Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład.
 • Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Dzień 2 (B)

Rzeczowe aktywa trwałe
 • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania).
 • Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, sumy cyfr, jednostek produkcji.
 • Amortyzacja komponentów.
 • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej.
 • Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
 • Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okresu użytkowania aktywów trwałych.
 • Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych.
Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty)
 • Definicja kosztów finansowania zewnętrznego.
 • Metoda ujęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standardu MSR 23.
 • Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji.
Dotacje państwowe i ujawnianie informacji na temat pomocy państwa
 • Dotacje pokrywające koszty oraz nakłady inwestycyjne.
 • Omówienie dwóch metod księgowych ujęcia dotacji państwowych zalecanych przez MSR 20.
Nieruchomości inwestycyjne
 • Definicja i ujęcie początkowe nieruchomości inwestycyjnych.
 • Kryteria klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych; zasady reklasyfikacji.
 • Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warunki zastosowania modelu wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej.
Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
 • Określenie okresu, w którym występują zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
 • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego – praktyczne przykłady oraz ich ujęcie.
Zasady polityki księgowej, zmiany szacunków księgowych, błędy księgowe
 • Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wyboru polityki księgowej jednostki.
 • Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe ujęcie korekt błędów.
 • Szacunki księgowe oraz ich zmiany.

Program - Moduł II

Dzień 1 (A)

MSSF 15 Przychody z umów z klientami

 • Zakres MSSF 15.
 • Kluczowa zasada: rozpoznanie przychodu odnoszącego się do transferu towarów lub usług w wartości oczekiwanej zapłaty.
 • Określenie umowy z klientem oraz jej modyfikacje.
 • Identyfikacja osobnych zobowiązań do wykonania świadczeń: model identyfikacji osobnych dóbr lub usług, opcje zakupu dodatkowych dóbr lub usług, zleceniodawca oraz agent.
 • Określenie ceny transakcji: zmienne wynagrodzenie, istotny komponent finansujący, wynagrodzenie płatne klientowi.
 • Alokacja ceny do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń.
 • Kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie
 • Koszty umowy: pozyskania oraz wypełnienia.
 • Wejście w życie oraz przepisy przejściowe.
 • Ujawnienia informacji.

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe

 • Definicje rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych.
 • Zdarzenia obligujące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy.
 • Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz umowy rodzące obciążenia.
 • Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta.
 • Warunki ujęcia rezerwy na koszty restrukturyzacji.
 • Omówienie warunków ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacji dodatkowej.

Dzień 2 (B)

Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją

 • Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Wskazówki dotyczące wyboru metody konsolidacyjnej.
 • Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej.
 • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”.
 • Odpisy z tytułu utraty wartości aktualizujące wartość firmy.
 • Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich wartością godziwą.
 • Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
 • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
  • kapitałów i inwestycji,
  • wzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.),
  • niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend.
 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów.
 • Eliminacja z punku widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy).
 • Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących.

Transakcje ze stronami/ podmiotami powiązanymi

 • Definicja stron powiązanych oraz potrzeby ujawnienia informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami powiązanymi.
 • Rodzaje transakcji podlegających ujawnieniu oraz omówienie wymaganej szczegółowości ujawnień.

Program - Moduł III

Dzień 1 (A)

Podatek odroczony

 • Identyfikacja ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych.
 • Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań.
 • Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań.
 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 • Wycena oraz prezentacja sald z tytułu podatku odroczonego.
 • Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

MSSF 16 Leasing

 • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem.
 • Określenie okresu umowy, opłaty leasingowe, stopa dyskontowa.
 • Ujęcie księgowe u leasingobiorcy:
  • ujęcie początkowe oraz wycena na dzień sprawozdawczy prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu,
  • ponowna ocena,
  • prezentacja oraz ujawnienia,
 • Ujęcie księgowe u leasingodawcy:
  • ujęcie umów leasingu finansowego oraz operacyjnego.

Dzień 2 (B)

Utrata wartości aktywów

 • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości.
 • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytuacji, w których wymagany jest odpis z tytułu utraty wartości.
 • Określenie wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 – metody jej obliczenia.
 • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP.
 • Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości.

Wartości niematerialne

 • Omówienie definicji.
 • Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena.
 • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych.
 • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych.
 • Wartość firmy.

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

 • Zakres podmiotowy MSSF 1 – definicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz pierwszy.
 • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia,zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości.

Porgram - Moduł IV

Dzień 1 (A)

Zysk przypadający na jedną akcję

 • Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na jedną.
 • Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podziału akcji, emisji premiowej oraz praw poboru na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne.
 • Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji uprzywilejowanych oraz zobowiązań i obligacji zamiennych na akcje.
 • Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji.
 • Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję.

Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności

 • Znaczenie sprawozdawczości finansowej wg segmentów działalności.
 • Definicja segmentów działalności oraz Głównego Organu Odpowiedzialnego Za Decyzje Operacyjne.
 • Omówienie kryteriów prezentowania osobnych segmentów.
 • Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi.
 • Omówienie zmian wymaganych przez MSSF 8: Segmenty operacyjne.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – warunki klasyfikacji.
 • Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji.
 • Ujęcie grup do zbycia.
 • Omówienie momentu powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z ujawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5.
 • Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych.

Dzień 2 (B)

Metoda praw własności

 • Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym.
 • Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitego dochodu.
 • Wyłączenia niezrealizowanych zysków w ramach transakcji pomiędzy znaczącym inwestorem i jednostką stowarzyszoną.
 • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”.

MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia

 • Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz pozostałe fakty i okoliczności.
 • Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności.
 • Przykłady liczbowe ilustrujące zastosowanie omawianych zasad.

Połączenia jednostek gospodarczych

 • Omówienie zmian, jakie zaktualizowany MSSF 3 wywołał w konsolidacji / rachunkowości grup kapitałowych.
 • Omówienie podstawowych kwestii uregulowanych w MSSF 10: nowa definicja kontroli, potencjalne prawa głosu, kontrola de facto, identyfikacja mających znaczenie działań, prawa zabezpieczające, ciągła ocena.
 • Odroczona zapłata oraz zapłata warunkowa.
 • Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych do wartości godziwej.
 • Wpływ wyceny na dzień nabycia do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na sprawozdanie skonsolidowane – korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych.

MSSF 12 Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach

 • Cel oraz zakres ujawnień.
 • Ujawnienia wymagane dla istotnych zaangażowań związanych z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi oraz wspólnymi przedsięwzięciami.
 • Pozostałe ujawnienia.

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą

 • Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji.
 • Kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty funkcjonalnej.
 • Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okresu sprawozdawczego.
 • Ujęcie różnic kursowych.
 • Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do sprawozdania finansowego skonsolidowanego.
 • Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów.
 • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym: udział grupy oraz udziałów niekontrolujących.
 • Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym.
 • Przeliczenie wartości firmy.

Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji

 • Kryteria brane pod uwagę przy ocenie występowania hiperinflacji.
 • Pozycje sprawozdania finansowego podlegające korekcie ze względu na hiperinflację.

Program - Moduł V

Dzień 1 (A)

Instrumenty finansowe

 • Charakterystyka i ewolucja standardów MSR 32, MSR 39, MSSF 7 oraz MSSF 9
 • Zakres stosowania standardów
 • Definicje aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych
 • Klasyfikacja instrumentów finansowych zgodna z MSSF 9: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, pozostałe dochody całkowite oraz w zamortyzowanym koszcie
 • Omówienie zagadnień związanych z pomiarem wartości godziwej instrumentów finansowych
 • Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej
 • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych: model strat oczekiwanych MSSF 9
 • Utrata wartości instrumentu wycenianego według zamortyzowanego kosztu
 • Odpisy z tytułu utraty wartości dla instrumentów wycenianych w wartości godziwej
 • Wprowadzenie do rachunkowości instrumentów pochodnych: prezentacja zasad funkcjonowania transakcji forward, futures, opcji i swap’ów
 • Wbudowane instrumenty pochodneRachunkowość zabezpieczeńUjawnienia

Dzień 2 (B)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku.
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz informacji dodatkowej.

Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych

 • Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy.
 • Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia udziału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, poziomu jednostki stowarzyszonej lub inwestycji.
 • Konsolidacja grup kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni - grupy kapitałowe pionowe lub mieszane.
 • Nabycie kilkuetapowe zgodnie ze z MSSF 10
 • Kwestie związane z nabyciem i utratą kontroli.
 • Reorganizacja grup kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą.

Program - Moduł VI

Dzień 1 (A)

Świadczenia pracownicze

 • Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
 • Rezerwy na niewykorzystane urlopy.
 • Zarządzanie pracowniczym funduszem emerytalnym.
 • Programy określonych składek oraz programy określonych świadczeń.
 • Wymogi dotyczące ujawnień dotyczących świadczeń pracowniczych w informacji dodatkowej.

MSSF 13 Wycena do wartości godziwej

 • Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia.
 • Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny.
 • Koszty transakcyjne.
 • Maksymalny oraz najlepszy sposób wykorzystania.
 • Techniki wyceny.

Płatności rozliczane w akcjach

 • Płatności rozliczane w akcjach w formie kapitałowej oraz gotówkowej.
 • Definicje momentu przyznania, okresu nabywania praw oraz nabycia uprawnień.
 • Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warunków nabycia uprawnień.
 • Wpływ modyfikacji, anulowania oraz anulowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrumentach kapitałowych.
 • Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytuacji, gdy jednostka lub strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lub gotówkowe.

Dzień 2 (B)

Powtórzenie najważniejszych zagadnień w celu przygotowania do egzaminu końcowego.

Data i miejsce

Nowa grupa rozpocznie zajęcia

 • 17 listopada 2020  | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)

Nie chcesz lub nie możesz wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym w Warszawie? Dojazd z innego miasta jest zbyt czasochłonny?
Zapisz się na sprawdzoną formułę ONLINE LIVE w tych samych terminach!

Szczegółowy harmonogram zajęć

 • Moduł 1A - 7 listopada 2020
 • Moduł 1B -18 listopada 2020
 • Moduł 2A - 21 grudnia 2020
 • Moduł 2B - 22 grudnia 2020
 • Moduł 3A -14 stycznia 2021
 • Moduł 3B - 15 stycznia  2021
 • Moduł 4A - 15 lutego 2021
 • Moduł 4B - 16 lutego 2021
 • Moduł 5A - 15 marca 2021
 • Moduł 5B - 16 marca 2021
 • Moduł 6A - 19 kwietnia 2021
 • Revision 6B - 20 kwietnia 2021
 • Egzamin odbędzie się w maju 2021. Dokładny termin zostanie podany

Cena

Dla osób decydujących się i opłacających z góry cały program, cena wynosi:

 • Opcja 1 - 9100 zł netto (w cenie wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady)

 • Opcja 2 – 9250 zł netto (w cenie, dodatkowo uczestnicy otrzymują testy online przygotowujące do egzaminu końcowego)

 • Opcja 3 – 9900 zł netto (w cenie dodatkowo uczestnicy otrzymują testy online przygotowujące do egzaminu końcowego, e-mailowy kontakt z wykładowcą oraz dostęp do 9 kursów e-learningowych na naszej platformie)

Pamiętaj, że możesz wykupić wybrane moduły. Każdy dwudniowy moduł kosztuje 1700 zł + 23% VAT. 

W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie odrobienie zajęć z inną grupą. W tym celu prosimy o wcześniejszą konsultację z opiekunem szkolenia, minimum 7 dni przed datą spotkania.

Trenerzy

Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA Senior Manager

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA.
Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.
Głównym obszarem specjalizacji Jarosława są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu zarówno szkoleń otwartych dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowanych, specjalistycznych warsztatów o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.
Pełni funkcję dyrektora merytorycznego w programach studiów podyplomowych MSSF realizowanych we współpracy z SGH zarówno w formule otwartej jak i na zlecenie kluczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego.
W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej PIBR.

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Magdalena Burzyńska, Senior Trainer

Magdalena jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest członkiem ACCA.

Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of Business była zatrudniona na stanowisku kontrolera finansowego w międzynarodowym koncernie w sektorze inżynieryjno- budowlanym. Posiada szerokie, doświadczenie w zakresie zarządzania finansami spółek międzynarodowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zdobywane w trakcie 6-letniej pracy w działach finansowych różnych firm.

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się z nami.

Aleksandra Trych, Warszawa | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Natalia Medyńska, Wrocław, Kraków, Poznań | tel. +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.