Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Lean Management - Zarządzanie procesami   Lean Six Sigma w procesach operacyjnych

Lean Six Sigma w procesach operacyjnych - certyfikacja Black Belt/Green Belt

Teoria ograniczeń, Servant Leadership,  Six Sigma

Start programu - edycja 10:
16-17 listopada 2020 | Warszawa

Zapraszamy na zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej LEAN Management & ToC. Poznaj narzędzia, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia.

Szczupłe wytwarzanie to koncepcja zarządzania procesami w organizacjach stosowana obecnie przez większość firm na świecie.

Często obserwujemy skupienie działań organizacji na chwilowym usprawnianiu procesów lub obszarów w przypadku wystąpienia niepożądanych efektów, co daje niewielkie korzyści zarówno w całym łańcuchu dostaw, jak i bieżącej działalności operacyjnej. Połączenie Lean Management, Teorii Ograniczeń, Six Sigma i Coachingu z praktyczną wiedzą prowadzenia projektów, ukierunkowane na wspieranie ludzi poprzez Servant Leadership, pozwala na przyspieszenie działań poprawy procesów dzięki skupieniu się na kluczowych ograniczeniach w procesach.  To się przekłada na poprawę funkcjonowania całej organizacji i trwałość wdrożonych zmian.

Zintegrowany System Działań to kompleksowe spojrzenie na przepływ wartości dodanej
w całym łańcuchu dostaw, co pozwala na efektywne usprawnianie procesów i realne oszczędności.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo

Program kierowany jest do:
 • kadry menedżerskiej i inżynierskiej odpowiedzialnej za planowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach oraz łańcuchem dostaw
 • kierowników procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości, liderów Lean, liderów Six Sigma i innych osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów 
 • osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi w obszarze produkcji i łańcucha dostaw
Program dotyczy procesów operacyjnych, takich jak: produkcja, magazynowanie, utrzymanie ruchu, zakupy, technologia itp.
Szukasz programu dla firm usługowych? Zapraszamy na szkolenie Lean Management & ToC dla usług

Cele i korzyści

Cele:

 • Zrozumienie kluczowych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z filozofią Lean Management, Teorią Ograniczeń i Efektywności – w oparciu o Zintegrowany System Pracy, Six Sigma i Coaching
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia i utrzymania Lean&ToC w organizacji
 • Poznanie zagadnień związanych z budowaniem kultury szczupłego wytwarzania
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów oraz zawiązywania zespołów do rozwiązywania problemów
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów 
 • Uzyskanie certyfikatu Lean&ToC Practitioner - Green Belt – Black Bet
 • Możliwość przyniesienia wymiernych oszczędności dla firmy w skali roku poprzez realizację projektów oszczędnościowych 
Korzyści:
Po ukończeniu programu i procesu certyfikacji:
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami
 • poznasz narzędzia, tj. m.in. VSM, 6S, Kanban, TPM, SMED, Problem Solving, Kaizen, 5 why, SIPOC, DMAIC, NEM i wiele innych, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia 
 • będziesz wiedział, jak budować  kulturę ciągłego doskonalenia i skutecznie zarządzać zmianami
 • przyniesiesz wymierne oszczędności  swojej organizacji, co zachęci także innych pracowników do takich działań
 • uzyskasz dyplom Lean Six Sigma Practitioner - Green Belt – Black Belt
 • poznasz najlepsze praktyki z wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management

Program

Moduł 1. 
Kultura i świadomość Lean, Teoria Ograniczeń, System 6S i zarządzanie wizualne VM   
Cel warsztatu
 • Przedstawienie uczestnikom filozofii Lean Management i podłoża historycznego dla powstanie kultury Toyota Production System 
 • Budowanie świadomości wartości ludzi w filozofii Lean Management
 • Zapoznanie uczestników z fundamentem systemu Lean Management – 5S i rozbudowanie o element bezpieczeństwa
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia zarządzania wizualnego jako kluczowej metody, która pozwoli na szybkie weryfikowanie stanu obecnego w porównaniu z ustalonym standardem działań
 • Zrozumienie przez uczestników, co jest potrzebne, żeby zbudować kulturę Lean Management i skutecznie zarządzać zmianami w organizacji
 • Poznanie idei szczupłego zarządzania w oparciu o Lean Management, Teorię Ograniczeń (ToC)
 • Poznanie wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów realizowanych przez organizacje
 • Zapoznanie uczestników z czynnikami ułatwiającymi przekonanie pracowników do zmian
 • Pokazanie uczestnikom jak zbudować świadomość do wdrożenia kultury organizacji ciągłego doskonalenia
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk z wdrożeń kultury Lean Management 
Dzień 1
 • Historia i kultura  powstania Lean Management 
 • Podsumowanie oraz omówienie kluczowych aspektów dotyczących wdrożeń Lean i budowania kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach
 • Pojęcie wartości dodanej (VA) - czym ona jest w oczach klienta i  jak ją zidentyfikować
 • Pojęcie strat (czyli wartości niedodanej NVA oraz wartości niedodanej, ale koniecznej NNVA ) w procesie (jap. „muda”, ang. „waste”), 8 głównych strat
 • Głos klienta VOC i głos procesu VOP jako kluczowe elementy dla budowania świadomości organizacji
 • Najważniejsze narzędzia wykorzystywane w Lean Management
 • Omówienie korzyści płynących z zastosowania podejścia Lean i Teorii Ograniczeń (5 punktów skupienia)
 • Poszukiwanie strat i ograniczeń w realizowanych procesach w oparciu o Lean Management i Teorię Ograniczeń 
Dzień 2
 • Poszukiwanie doskonałości organizacyjnej poprzez definiowanie założeń dla wdrożenia systemu 6S wspieranego zarządzaniem wizualnym 
 • System audytów 6S w strukturze Lean Management i informacja zwrotna dla obszarów poddanych audytowi. Ranga audytu i wdrożenia systemu audytów w środowiskach realizujących różne procesy
 • Omówienie przykładów wdrożeń i dobrych praktyk wdrożeniowych systemu 6S oraz ćwiczenia praktyczne 6S
 • System zarządzania wizualnego i standaryzacji pracy przez pryzmat zasad i konsekwencji. Rola standaryzacji w budowaniu i kontroli procesów
 • Budowanie systemu doskonalącego standardy i cały proces standaryzacji wspomagany zarządzaniem wizualnym
 • Budowanie systemu audytowania 6S i standaryzacji pracy. Metody zarządzania działaniami do realizacji po audytach – studium przypadków –  wady i zalety różnych stosowanych rozwiązań
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy 
Moduł 2. 
Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie Strumienia Wartości VSM
Cel warsztatu
 • Przedstawienie koncepcji mapowania procesów biznesowych – mapowanie strumienia wartości  
 • Zapoznanie uczestników z fundamentami do budowania map procesów i poszerzenie umiejętności związanych z mapowaniem
 • Dostarczenie wiedzy na temat faz budowania map procesów i roli obserwowania procesu w celu prawidłowego zmapowania
 • Przygotowanie uczestników do tworzenie map strumienia wartości i wizualnego pokazania stanu obecnego, który stanowi bazę wyjściową do budowania map stanu przyszłego
 • Zrozumienie potrzeby mapowania procesów biznesowych
 • Poznanie podejścia procesowego do zarządzania organizacją
 • Poznanie kluczowych narzędzi i metod mapowania procesów realizowanych przez organizacje
 • Zapoznanie uczestników z elementami składowymi procesów biznesowych w oparciu o mapowanie strumienia wartości 
 • Pokazanie uczestnikom pozytywnych praktyk z zastosowania przygotowanych map w celu przygotowania planu poprawy w danym strumieniu wartości
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z mapowaniem i  wdrożeń zarządzania poprzez proces
Dzień 1
 • Wprowadzenie do mapowania i opisu procesów biznesowych w organizacjach
 • Omówienie kluczowych aspektów dotyczących mapowania procesów biznesowych
 • Zakres kompetencji wymaganych do mapowania procesów i budowanie zespołów do budowania map
 • Podejście procesowe do zarządzania organizacją. Nadrzędna rola procesu i świadomość związana z zrealizowanymi procesami 
 • Łamanie barier „funkcyjnych” i budowanie relacji w oparciu o przywództwo wspierające (ang. Servant Leadership)
 • Charakterystyka procesu biznesowego i efektywność procesów. Mierniki opisujące efektywność realizowanych procesów i tworzenie planów dla poprawy realizowanych procesów
 • Główne składowe elementu procesu i podział procesów biznesowych realizowanych przez organizacje
 • Metody modelowania procesów głównych i podprocesów. Dokumenty opisujące realizowane procesy i dokumentacja wspierająca procesy. Tworzenie Kart Procesu i opis poszczególnych etapów procesu od jego początku do końca, ze wskazaniem kolejności czynności, ich powiązań oraz towarzyszących im decyzji
 • Metodyka mapowania i opisu procesów biznesowych
 • 9 zasad budowania map procesów biznesowych
Dzień 2
 • VSM – mapowanie strumienia wartości jako podstawowe narzędzie wizualizacyjne, stosowane do mapowania przepływu strumienia wartości w organizacji. Główne elementy mapowania strumienia przypadków
 • Warsztaty budowania map procesowych i gromadzenie ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy przepływu - od sprzedawcy produktu/usługi po dział, który księguje wpłatę za towar lub usługę
 • Zdefiniowanie strumienia wartości. Przepływ informacji w strumieniu wartości i budowanie mapy przepływu informacji jako elementu składowego dla mapy strumienia wartości
 • Tworzenie mapy strumienia wartości dla stanu przyszłego. Projektowanie mapy stanu przyszłego, uwzględniając narzędzia wspomagające zgodnie z Lean Management
 • Schemat blokowy (ang. Flow chart) do opisywania kolejności czynności realizowanych w procesie. System przepływu danych w procesach
 • Omówienie diagramu toru (ang. Swim Lane). Opis i budowa diagramu. Zastosowanie diagramu do opisu procesów z określeniem odpowiedzialności za podprocesy. Uwarunkowania do tworzenia diagramu. Omówienie przykładowych diagramów
 • Budowanie mapy strumienia wartości stanu obecnego dla wybranego procesu biznesowego 
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy 
 • Budowanie mapy strumienia wartości stanu przyszłego dla procesu budowy foteli
Moduł 3. 
Zarządzanie zapasami – ciągły przepływ i system ssący PULL. Narzędzia Six Sigma
Cel warsztatu
 • Przedstawienie koncepcji zarządzania zapasami w oparciu o system PUSH i system PULL
 • Zapoznanie uczestników z systemem KANBAN i kluczowymi założeniami systemu 
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat faz realizowania zamówień 
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia systemu KANBAN i przemodelowania procesów z systemu PUSH w system PULL
 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji przepływu jednej sztuki lub małej partii produkcyjnej
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją systemu Just In Time
 • Zapoznanie uczestników z  czterema zasadami Systemu Produkcyjnego Toyoty
 • Zrozumienie przez uczestników idei szczupłego zarządzania w oparciu o system PULL dla filozofii Lean Management i Teorii Ograniczeń 
 • Umiejętność zarządzania przez uczestników zapasami w oparciu o system KANBAN – system 2- pojemnikowy
 • Znajomość przez uczestników zasad tworzenia zapasów, zarządzania zapasami  dla prawidłowego poziomowania produkcji
 • Budowanie przez uczestników systemu produkcji opartego o przepływ jednej sztuki lub malej partii produkcyjnej
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu KANBAN i przepływem jednej sztuki 
Dzień 1
 • Przekrój narzędzi i metodologii zarządzania materiałem
 • Zarządzanie zapasami – zapewnienie ciągłego przepływu i system ssący PULL. Omówienie systemu KANBAN i założeń dla tworzenia/wdrażania systemu
 • 4 zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty
 • Oczekiwanie klienta na produkt w jednostce czasu – TAKT klienta i czas CYKLU. Omówienie założeń dla balansowania linii i produkcji na czas
 • Koncepcja budowania supermarketów. Wybór materiału do supermarketu i zarządzanie supermarketem
 • Filozofia przepływu jednej sztuki - one piece flow lub małej ilości produkcyjnej – small batch flow
 • Udział pracowników we wdrażaniu zmian. Budowanie zaangażowania pracowników poprzez bezpośrednie uczestnictwo we wdrożeniu
 • Zasady zarządzania dostawcami w zarządzaniu oparty o dostawę na czas (ang. Just In Time). Kontrola dostaw w systemie JIT.
 • Programowanie realizowanych procesów w oparciu o system KANBAN. Planowanie procesu i kontrola procesu w oparciu o KANBAN
 • 2 typy kart KANBAN. Wykorzystanie mapowanie strumienia wartości do wprowadzania zarządzania w oparciu o system KANBAN. Sześć zasad systemu KANBAN
 • Pojęcie czasu realizacji (ang. LEAD TIME) i poprawa procesów w celu skrócenia czasu realizacji 
 • Zarządzanie magazynem w oparciu o standaryzację i zarządzanie wizualne. System FIFO i identyfikowalność produktów w procesie. Budowanie mapy adresowej 
Dzień 2
 • Six Sigma i główne narzędzia
 • Rozumienie zmian w oparciu o metody statystyczne. Kontrola i nadzór nad zmiennością
 • Statystyka do opisywania zdolności procesu poprzez estymowanie i przewidywanie poziomu defektów w procesie. Kwantyfikowanie wydajności realizowanych procesów
 • Praktyczne znaczenie 99,9%. Pojęcie DPU i zdolność procesu Cp
 • SIPOC - dane konieczne do prawidłowego przygotowania i znaczenie zaangażowania zespołu. Analiza oczekiwań klienta i zrozumienie jego potrzeb na wybranym przykładzie. Omówienie zasady 5M dla opisu sytuacji
 • Kontrola i utrzymanie w oparciu o DMAIC. Kontrola i utrzymanie – główne problemy. Analiza głównych metod kontroli i ich skuteczności 
 • Liczbowa ocena wskaźników NEM (ang. Numerical Evaluation of Metrics). Przykładowe narzędzia używane do konwersji danych
 • Definiowanie związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktów. Analiza czynników ryzyka w oparciu o FMEA. Identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu. Eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka związanego zwadami produktu/procesu
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy 
Moduł 4. 
Zarządzanie maszynami – TPM – SMED/RCO
Cel warsztatu
 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji TPM (ang. Total Productive Maintenance) z trzema głównymi założeniami TPM
 • Zapoznanie uczestników z systemem szybkich przezbrojeń w oparciu o metodologie SMED/RCO i kluczowymi założeniami systemu 
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat redukcji czasu przezbrojeń i stabilizowania procesu po przezbrojeniu
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia SMED (ang. Single Minute of Exchange Die) 
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia wdrażania TPM i SMED/RCO (ang. Rapid Changeover)
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją autonomicznego i prewencyjnego Systemu Utrzymania Ruchu 
 • Zapoznanie uczestników z głównymi założeniami filozofii TPM
 • Zrozumienie koncepcji autonomicznego Utrzymania Ruchu i przekazania odpowiedzialności za maszyny pracownikom 
 • Przedstawienie uczestnikom systemu prewencyjnego/progresywnego Utrzymania Ruchu
 • Zdefiniowanie przez uczestników głównych czynników dla przekonania pracowników do zmian oraz jak budować efektywny zespół wdrożeniowy
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu TPM  
Dzień 1
 • Historia powstania i ewolucja filozofii TPM. Różne rodzaje działań utrzymujących maszyny w ruchu
 • Konsolidowanie działań i systemów w organizacjach przez filozofię TPM. Zarządzanie maszynami – główne cele stawiane przed TPM – zero defektów i zero awarii
 • Przesłanki do wdrożenia TPM w organizacji. Osiem filarów TPM. Współzależność działań realizowanych w obszarze TPM i TQM (ang. Total Quality Management)
 • Filozofia planowanych i nieplanowanych zatrzymań. Pojęcie awarii i zatrzymania
 • Wskaźniki opisujące efektywność zarządzania maszynami i wyposażeniem. OEE (ang. Overall Equipment Effectivenes) jako nadrzędny wskaźnik efektywności zarządzania maszynami. Różne metody liczenia wskaźnika OEE
 • Dwa wskaźniki uzupełniające zarządzania maszynami - MTBF (ang. Mean Time Between Failures) jako średni czas bezawaryjnej pracy oraz MTTR (ang. Mean Time Between Repair) jak średni czas naprawy
 • Analiza defektów. Siedem głównych typów defektów. Audyty poszukiwania defektów. Analiza defektów i wdrożonych systemów w celu zabezpieczenia przez powtórnym wystąpieniem
 • Metodologia wdrażania TPM i główne etapy. Sukces wdrożenia i dobranie zespołu wdrożeniowego. Kluczowe stanowiska i zasoby dla skuteczności wdrożonego systemu
 • Wdrożenie Autonomicznego Utrzymania Ruchu. Główne założenia dla wdrożenia. Definiowanie zakresu działań, szkolenia pracowników i wsparcia wdrożeniowego przez zespół. Definiowanie częstotliwości działań autonomicznych przez zespół. Tworzenie dokumentacji wspierającej
Dzień 2
 • Proces TPM i przezbrojenia
 • Wdrożenie Prewencyjnego/Progresywnego Utrzymania Ruchu. Główne założenia dla wdrożenia. Definiowanie zakresu działań, szkolenia pracowników i wsparcia wdrożeniowego przez zespół. Definiowanie częstotliwości działań autonomicznych przez zespół. Tworzenie dokumentacji wspierającej
 • Budowanie systemu przeciwdziałania nieplanowanym zatrzymaniom i awariom – wstępna analiza zatrzymań, przegląd wymienianych części, głęboka analiza przyczyn awarii
 • Definiowanie standardowych parametrów pracy maszyn. Wdrażanie strategii prędkości. Analiza skuteczności działań. System omawiania wskaźników. 
 • Budowanie systemu oceny skuteczności systemu w oparciu o tablice Strumienia Wartości. Definiowanie działań i standaryzacji procesów w oparciu o lekcje jednotematyczne. 
 • Ukierunkowanie działań na proces ciągłego szkolenie i rozwijania kompetencji pracowników. System lekcji jednotematycznych.
 • Analiza przezbrojeń i tworzenie planów działania. Przygotowanie materiałów wejściowych i analiza wyników. Definiowanie operacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Skuteczność systemu przezbrojeń i ocena pracy maszyn po przezbrojeniu. Definiowanie działań dla efektywności zarządzania przezbrojeniami
 • Budowanie systemu oceny przezbrojeń 
 • Praktyczne przykłady wdrożeń systemu TPM na bazie najlepszych praktyk biznesowych
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy 
Moduł 5. 
TQM i efektywne rozwiązywanie problemów – 5 punktów skupienia, Problem Solving, QRQC i Keppner-Tregoe
Cel warsztatu
 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji TQM  (ang. Total Quality Management) 
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją działalności realizowanej z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat uczestnictwa wszystkich pracowników w TQM poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji w celu poprawy jakości
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia efektywnego rozwiązywania problemów
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru zarządzania jakością
 • Zapoznanie uczestników z różnymi metodami poprawy jakości 
 • Zapoznanie uczestników z filozofią TQM, definicją jakości oraz ośmioma zasadami TQM
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania TQM w organizacji
 • Zapoznanie uczestników z  wybranymi narzędziami i metodami efektywnego rozwiązywania problemów
 • Poznanie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury organizacji opartej na ciągłym doskonaleniu poprzez uczenie
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu TQM
Dzień 1
 • Historia powstania filozofii zarządzania poprzez jakość TQM (ang. Total Quality Management). Prekursorzy TQM. Definicja TQM
 • Główne zasady zarządzania jakością
 • Zaangażowanie każdego pracownika w doskonalenie najdrobniejszych aspektów działalności. Znaczenie drobnych usprawnień. Wzrost efektywności jako efekt drobnych zmian
 • Optymalizowanie  i upraszczanie procesów. Filozofia wykonywania zadań dobrze za pierwszym razem. Wskaźniki opisujące jakość – FTQ i COPQ. Standaryzacja i jej wpływ na jakość produktów. SDCA - narzędzie do wspierania standaryzacji
 • Definiowanie jakości. Efektywne rozwiązywanie problemów ( ang. Problem Solving) i proces rozwiązywania problemów
 • Narzędzia do wspierania działań
 • Analiza PDCA (ang. Plan Do Check Act) i angażowanie pracowników w poszukiwanie poprawy jakości. Wyzwolenie potencjału pracowników. Koła jakości i tworzenie grup do rozwiązywania problemów. Wykorzystywanie burzy mózgów i wyszukiwanie przyczyn problemów
 • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów – diagram Ishikawy. Metoda poszukiwania źródeł problemów 5M. 5WHY - narzędzie do znajdowania źródła problemu
 • Identyfikowanie problemów dzięki QRQC (ang. Quick Response Quality Control). Główne założenia QRQC i  podejście do szybkiego  działania przeciwdziałającego problemom
Dzień 2
 • Narzędzia przeciwdziałające powstawaniu problemów jakościowych. Efektywność systemu PokaYoke. Eliminowanie i zatrzymywanie produkcji wadliwej Jidoka
 • Przykłady praktyczne rozwiązywania problemów jakościowych 
 • Ukierunkowanie działań organizacji na poprawę jakości. Ciągłe poszukiwanie rozwiązań poprawiających jakość. Zaangażowanie kierownictwa w poprawę jakości. Zarządzania wspierające (ang. Servant Leadership)
 • Raport 8D. Uniwersalne narzędzia do analizy problemu. Przegląd ośmiu punktów raportu. Analiza problemu w oparciu o raport 8D na wybranym przypadku. Podstawowe błędy związane z rozwiązywaniem problemów
 • Siedem narzędzi jakości. Kluczowe zasady wykorzystywania narzędzi. Efektywność narzędzi
 • Metoda Kepner Tregoe (KT) – definicja problemu. Podejście rozwiązywania problemów. 4 kroki rozwiązywania problemów. Praktyczne zastosowanie
 • Zarządzanie zespołem w organizacjach projakościowych
 • Moderowanie zespołów rozwiązywania problemów
 • Budowanie zespołów rozwiązujących problemy jakościowe. Skupianie się na oczekiwaniach klientów. Wbudowanie jakości w proces wytwarzania. Komunikowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań i weryfikacja wypracowanych standardów
 • Gra symulacyjna – fabryka foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy 
 • Laboratorium przygotowania raportu 8D dla problemu, który miał miejsce w czasie tworzenia foteli
Moduł 6. 
Ciągłe doskonalenie KAIZEN. Przegląd projektów
Cel warsztatu
 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji ciągłego doskonalenia – KAIZEN  
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją ciągłego usprawniania realizowanych procesów
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat budowania zaangażowania w proces ciągłej poprawy oparty na pracy zespołowej i zaangażowaniu
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru ciągłej poprawy i doskonalenia
 • Zapoznanie uczestników z różnymi metodami usprawniania procesów
 • Zapoznanie uczestników z filozofią KAZIEN i ciągłym doskonalenie oraz wparciem dla TPM i TQM
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania zmian w oparciu o metodę małych kroków
 • Zrozumienie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury organizacji opartej na ciągłym doskonaleniu poprzez ciągłe poprawianie i usprawnianie procesów
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z ciągłą poprawą
Dzień 1
 • Wprowadzenie do filozofii ciągłego usprawniania KAIZEN. Zasady KAZIEN 
 • Rodzaj inicjatyw usprawniających. Wpływ działań usprawniających na funkcjonowanie organizacji. System inicjowania pomysłów pracowniczych
 • Doskonalenie wszelkich aspektów działalności. Skrócenie czasu realizacji procesu oraz poprawy jakości. Dostosowywanie techniczne elementów systemu
 • 4 sposoby filozofii Kaizen. Podejście zespołowe i rola kół jakości lub małych grup. Narzędzia statystyczne do rozwiązywania problemów
 • Kaizen procesu czy Kaizen przepływu. Jedno podejście do zmian w organizacji
 • Gemba Kaizen. Propozycje usprawnień dla każdego poziomu organizacji. Hoshin Kanri jako metoda  monitorowania celów
 • 5 zasad Gemba Kaizen. Budowanie zaufania do zmian w organizacji. Delegowanie zadań do wszystkich członków organizacji
 • Koncepcja systemu produkcyjnego Toyoty - TPS i rola Kaizen w ciągłym rozwoju organizacji
 • 14 zasad Toyoty. Ciągły rozwój pracowników. Poszukiwanie małych usprawnień budujących duże wyniki. Patrzenie na długofalowe cele biznesowe
 • Bariery we wdrażaniu Kaizen. Niezrozumienie kultury ciągłego doskonalenia.
 • Praktyczne przykłady (instrukcje postępowanie z wnioskami Kaizen, tablice Kaizen, wdrożone wniosków Kaizen 
 • Filozofia Kaikaku. Odwrotne podejście do KAIZEN. Różnice w działaniu. Ukierunkowanie na efektywność. Cechy wspólne. Zaangażowanie kierowników w Kaikaku
Dzień 2
 • Praktyczne przykłady wdrożeń systemu TPM na bazie najlepszych praktyk biznesowych
 • Gra symulacyjna – fabryka foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy 
 • Pisemny egzamin z części teoretycznej w formie testu – 2 godz.
 • Przegląd projektów oszczędnościowych według przyjętej metodologii prowadzenia projektów
 • Prezentacja przez uczestników realizowanych projektów zgodnie z planem:
 • Przegląd celów projektów i weryfikacja kart projektów
 • Ocena wykorzystanych narzędzi do realizacji projektu - mapa strumienia wartości stanu obecnego i stanu przyszłego
 • Weryfikacja zadań w projekcie i ocena zdefiniowanych kamieni milowych 
 • Sprawdzenie harmonogramów projektów 
 • Zarządzanie projektami przez uczestników z wykorzystaniem Visual Management
 • NetWorking - wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami w obszarze prowadzonych projektów
Moduł 7. 
Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC. Stosowanie narzędzi statystycznych
Cel warsztatu
 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji Six Sigma
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją statystycznej kontroli procesu
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat narzędzi wykorzystywanych do kontroli procesów w celu poprawy jakości
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia narzędzi do kontroli realizowanych procesów
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru zarządzania jakością
 • Zapoznanie uczestników z filozofią Six Sigma, SP(statystyczna kontrola procesu) oraz narzędziami 
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania SPC w organizacji
 • Poznanie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury usprawniani procesów w oparciu o dane statystyczne
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi w trakcie ćwiczeń
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z systemem Six Sigma
 • Korzyści płynące z używanie Six Sigma i SPC
Dzień 1
 • Historia powstania filozofii Six Sigma. Skoncentrowanie na usprawnianiu procesów
 • Czym jest Sigma? Role i funkcje w organizacjach w oparciu o metodologie Six Sigma
 • Kontrola i nadzór na danymi. Dane krytyczne do kontroli procesów
 • Definiowanie projektów Six Sigma. Określanie zakresu i głównych funkcji w projektach
 • Definiowanie zmiennych wejściowych i wyjściowych dla procesów. Narzędzia wykorzystywane do kontroli procesów
Statystyka
 • Wprowadzenie do statystyki – podstawowe informacje. Typy danych
 • Dane wyjściowe zmienne. Wybrane narzędzia. Analiza rozkładu wyników
 • Średnia i mediana. Miary zmienności
 • Odchylenie standardowe – obliczanie odchylenia standardowego dla próbki i populacji
 • Dane atrybutowe. Przykłady danych dwumianowanych. Wskaźnik PPM i poziom Sigma – wskaźniki DPMO i DPU
 • Koncepcja liczenia wad. Wskaźnik bezusterkowości RTY
 • Koszty niskiej jakości – COPQ – podział i ocena wad
 • Ocena systemu pomiarowego – dlaczego przeprowadzamy? Definicja dokładności Bias, odtwarzalności, stabilności i powtarzalności
 • Dane zmienne – metoda ANOVA i XR
Narzędzia Six Sigma
 • FMEA – analiza rodzajów i skutków potencjalnych wad. Formularz FMEA i analiza wieloczynnikowa
 • Diagram przyczynowo-skutkowy – przedstawianie zmiennych wejściowych wpływających na kluczową zmienna wyjściową
 • Wykres rozproszenia i diagram pareto.
 • Analiza zdolności procesu.
Dzień 2
Statystyczna kontrola procesu - SPC
 • Wprowadzenie do SPC – opis i droga wdrażania
 • Elementy wykresu kontrolnego. Monitorowanie stanu obecnego i wykrywanie sytuacji poza kontrolą
 • Typy wykresów dla danych zmiennych i atrybutowych oraz ich zastosowanie - wykres X Bar i wykres R Chart
 • Ocena kontroli procesu i granice kontroli
 • Metoda mierzenia defektów przy użyciu wykresu P Chart i U Chart
Poziom Sigma Procesu
 • Mapa drogowa Six Sigma - przygotowywanie mapy
 • Proces, a spełnienie wymagań Klienta – studium przypadków
 • Niezgodności w procesie i wskaźnik PPM
 • Badanie procesu krótko- i długoterminowe w oparciu o metodologie Six Sigma. Wyznaczanie poziomu Sigma dla procesu
 • Postępowanie w przypadku przesunięcia procesu
 • Przykłady praktyczne rozwiązywania problemów jakościowych wpływające na poprawę procesu kontroli
 • Wyliczanie poziomu Sigma dla wszystkich typów danych
Narzędzia wspomagające 
 • MiniTab – opis i zakres stosowania programu wspomagającego zarządzania poprzez Six Sigma
 • Inne wybrane narządzia
 • Gry symulacyjne – fabryka i pojemniki oraz zastosowanie zdobytej wiedzy statystycznej w procesie
 • Laboratorium przygotowania raportu danych dla  problemów, które miały miejsce w czasie gier symulacyjnych

Termin i miejsce

Szkolenie organizowane jest w Warszawie, najbliższe terminy znajdują się poniżej.

Moduł 1: Kultura i świadomość Lean, ToC, System 6S i zarządzanie wizualne VM

16-17 listopada 2020

Moduł 2: Mapowanie procesów biznesowych - mapowanie Strumienia Wartości VSM

30 listopada - 1 grudnia 2020

Moduł 3: Zarządzanie zapasami – ciągły przepływ i system ssący PULL. Narzędzia Six Sigma

17-18 grudnia 2020

Moduł 4: Zarządzanie maszynami – TPM – SMED / RCO

14-15 stycznia 2021

Moduł 5: TQM i efektywne rozwiązywanie problemów – 5 punktów skupienia, Problem solving, QRQC i Keppner Tregoe

1-2 lutego 2021

Moduł 6: Ciągłe doskonalenie – Kaizen. Przegląd projektów

25-26 lutego 2021

Moduł 7: Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC, narzędzia statystyczne

22-23 marca 2021

Realizacja projektu oszczędnościowego przez uczestnika programu

Od listopada 2020

Ocena realizacji projektu i wdrożenia narzędzi Lean

22-23 marca 2021

Egzamin pisemny oraz  certyfikacja Practitioner, Green Belt, Black Belt

22-23 marca 2021


Kontakt

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

W sprawie tego szkolenia skontaktuj się z 

Oktawią Kuruś, tel. 517 882 348, oktawia.kurus@pl.ey.com.


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.