Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości   US GAAP a MSSF - Główne różnice

US GAAP a MSSF - główne różnice - szkolenia

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.

O szkoleniu

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów MSSF lub US GAAP, a obecnie muszą ją poszerzyć
w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. Uczestnicy otrzymają materiały w języku angielskim i polskim obejmujące cały zakres kursu.

Cele

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Program

Część 1

 • Wprowadzenie do US GAAP
Istniejące w USA otoczenie regulacyjne zostanie przedstawione przy uwzględnieniu amerykańskiego systemu prawnego. 
Uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat dotychczasowego wpływu standardów MSSF na sprawozdawczość finansową na świecie oraz sposobu, w jaki Amerykanie postrzegają standardy MSSF.
 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje
Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do standardów MSSF – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami pojawiającymi się w kontekście egzekwowania MSSF.
 • Prezentacja sprawozdań finansowych
Wraz z rewizją MSR1 we wrześniu 2007 r., język amerykańskich sprawozdań finansowych w coraz większym stopniu upodabnia się do ich międzynarodowych odpowiedników. Niemniej jednak, wciąż istnieją pewne kwestie językowe, które należy omówić, aby ułatwić czytanie sprawozdań finansowych przygotowanych według US GAAP.
 • Rzeczowy majątek trwały
Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania i inne.
 • Wartości niematerialne
US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

Część 2

 • Uznawanie przychodów
W ramach US GAAP wyróżnia się wiele wytycznych mających zastosowanie do: przychodów z tytułu opłat franczyzowych, transakcji sprzedaży bądź transakcji odwróconych, metody sprzedaży ratalnej, umów wieloelementowych (multiple-deliverable arrangements). W tym względzie obowiązują wytyczne wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
 • Wycena zapasów
Koncepcja wyceny według niższej z dwóch wielkości: ceny nabycia lub wartości rynkowej, a także wymagań księgowych odnośnie do metody wyceny według kosztu odtworzenia.
 • Zyski i straty warunkowe
Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast MSR 37 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.
 • Leasing
W przypadku MSSF stosuje się inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu zwrotnego.
 • Kontrakty budowlane
W niektórych przypadkach US GAAP dopuszczają stosowanie metody zrealizowanego kontraktu (CCM), natomiast w myśl standardów MSSF, przychód księguje się w takiej samej wysokości jak poniesione koszty.
 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy MSSF i US GAAP
Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.