Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości   US GAAP a MSSF - Główne różnice

US GAAP a MSSF - główne różnice - szkolenia

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.

O szkoleniu

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów MSSF lub US GAAP, a obecnie muszą ją poszerzyć
w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. Uczestnicy otrzymają materiały w języku angielskim i polskim obejmujące cały zakres kursu.

Cele

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Program

Część 1

 • Wprowadzenie do US GAAP
Istniejące w USA otoczenie regulacyjne zostanie przedstawione przy uwzględnieniu amerykańskiego systemu prawnego. 
Uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat dotychczasowego wpływu standardów MSSF na sprawozdawczość finansową na świecie oraz sposobu, w jaki Amerykanie postrzegają standardy MSSF.
 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje
Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do standardów MSSF – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami pojawiającymi się w kontekście egzekwowania MSSF.
 • Prezentacja sprawozdań finansowych
Wraz z rewizją MSR1 we wrześniu 2007 r., język amerykańskich sprawozdań finansowych w coraz większym stopniu upodabnia się do ich międzynarodowych odpowiedników. Niemniej jednak, wciąż istnieją pewne kwestie językowe, które należy omówić, aby ułatwić czytanie sprawozdań finansowych przygotowanych według US GAAP.
 • Rzeczowy majątek trwały
Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania i inne.
 • Wartości niematerialne
US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

Część 2

 • Uznawanie przychodów
W ramach US GAAP wyróżnia się wiele wytycznych mających zastosowanie do: przychodów z tytułu opłat franczyzowych, transakcji sprzedaży bądź transakcji odwróconych, metody sprzedaży ratalnej, umów wieloelementowych (multiple-deliverable arrangements). W tym względzie obowiązują wytyczne wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
 • Wycena zapasów
Koncepcja wyceny według niższej z dwóch wielkości: ceny nabycia lub wartości rynkowej, a także wymagań księgowych odnośnie do metody wyceny według kosztu odtworzenia.
 • Zyski i straty warunkowe
Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast MSR 37 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.
 • Leasing
W przypadku MSSF stosuje się inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu zwrotnego.
 • Kontrakty budowlane
W niektórych przypadkach US GAAP dopuszczają stosowanie metody zrealizowanego kontraktu (CCM), natomiast w myśl standardów MSSF, przychód księguje się w takiej samej wysokości jak poniesione koszty.
 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy MSSF i US GAAP
Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję.
Cena 2750,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.