Będę menedżerem – EY Academy of Business

Będę menedżerem

Menedżerami zostają osoby o wyróżniających się wynikach, predyspozycjach, zaangażowaniu. Mają wiele talentów i zwykle są ciekawymi osobowościami. Nie znaczy to, że ich początki w roli szefa są łatwe – zarządzanie ludźmi jest bardzo trudnym zadaniem, a umiejętność wyzwalania w ludziach motywacji do uruchamiania wszystkich ich zasobów, podejmowania wyzwań i doskonalenia kompetencji nie jest umiejętnością wrodzoną, nawet u charyzmatycznych menedżerów.

Sprawdź najważniejsze kompetencje w skutecznym sprawowaniu obowiązków menedżera:

Szkolenie jest przeznaczone dla nowo mianowanych menedżerów, osób mających w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję oraz dla kierowników średnio doświadczonych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.

Celem szkolenia „Będę menedżerem” jest przygotowanie nowo mianowanych menedżerów lub osób mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję do skutecznego zarządzania, poprzez doskonalenie najważniejszych umiejętności i dostarczenie narzędzi menedżerskich oraz przekazanie dobrych praktyk z zakresu kierowania ludźmi.

Podczas szkolenia Uczestnicy zrealizują 3 ankiety diagnostyczne (w formie on-linowych testów na platformie EY) dotyczące motywacji, konfliktu oraz stylów przywództwa, które pozwolą określić ich mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Uczestnicy:

 • Nabędą wiedzę z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania
 • Przećwiczą umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji  zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą
 • Poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe
 • Poznają najważniejsze teorie, będące bazą kierowania ludźmi, w tym podstawy Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej
 • Spotkają ludzi w podobnej sytuacji, którzy wzbogacą ich spojrzenie na nową rolę i wyzwania z nią związane

Moduł I
Sylwetka lidera

 • Najważniejsze funkcje i cechy lidera – koncepcja Inteligencji Menedżerskiej
 • Jak zmienić rolę – z kolegi na szefa?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak budować autorytet w zespole?
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?
 • Największe błędy młodego menedżera

Moduł II
Komunikacja w zespole 

 • Kiedy ludzie efektywnie komunikują się ze sobą w pracy i nie tylko?
 • Zasady skutecznej komunikacji (czyli co robić, aby być właściwie rozumianym)
  • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
  • Analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy
  • Analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony odbiorcy
  • Rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji
 • Jak ludzie się ze sobą porozumiewają? Style porozumiewania się z innymi — koncepcja stylów poznawczych.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki – błędy i gry
  • Skąd się biorą i jaka jest ich przyczyna, czyli etiologia?
  • Rozpoznawanie i identyfikacja, neutralizowanie
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają. Doskonalenie struktury porozumiewania się
  • Znaczenie precyzyjnego formułowania komunikatów
  • Ćwiczenie prawidłowego obiegu informacji zwrotnych i ich znaczenie dla pracy zespołowej
  • Wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole.
  • Rola komunikacji wewnętrznej
  • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji

Moduł III
Zespołowość — zasady sprawnego funkcjonowania grupy zadaniowej

 • Jak być szefem? – typologia stylów zarządzania
  • Różne style kierowania w odniesieniu do pracownika i zespołu – koncepcja zarządzania sytuacyjnego
  • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów
  • Diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespołowość – rola reguł i norm w pracy grupowej
  • Reguły funkcjonowania zespołów (prawidłowości w rozwoju grupy)
  • Zjawiska społeczne pojawiające się w zespole
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
  • Co robić, aby zespół grał do jednej bramki?
  • Jak wyzwalać efekt synergii? Jak unikać syndromu grupowego myślenia?
  • Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
  • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole
  • Planowanie krótko- i długoterminowe
  • Stawianie celów
  • Priorytetyzacja
  • Etapowanie zadań

Moduł IV
Motywacja. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracownika

 • Motywowanie
  • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów
  • Efektywne i nieefektywne pochwały, efektywne i nieefektywne kary
  • Narzędzia wywierania wpływu na pracowników
  • Konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji
 • Sposoby motywowania pracownika — udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  • Co to jest feedback i czemu służy?
  • Narzędzia feedbacku: FUKO, UF, SPiNKA, BEEB
  • Aktywne słuchanie i prowadzenie rozmowy oceniającej za pomocą pytań
 • Jak uniknąć błędów w sytuacji oceniania, czyli co robić, by rozmowa korygująca z pracownikiem nie była kojarzona z „być albo nie być”?
  • Znaczenie właściwego przygotowania do rozmowy
  • Postawa i sposób formułowania wypowiedzi
  • Podstawowe błędy oceniania (psychologiczne mechanizmy uruchamiane w sytuacji oceny i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom)
 • Rozmowa służąca przekazaniu trudnych decyzji
  • Zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
  • Różne style prowadzenia rozmowy – poszukiwanie najlepszego z nich
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – część superwizyjna
  • „Studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się w zespołach kierowanych przez uczestników na przestrzeni ostatnich miesięcy
  • Analiza przyczyn pojawiających się trudności
  • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami z wykorzystaniem technik coachingowych
 • Delegowanie zadań
  • Opór w delegowaniu po stronie szefa
  • Opór w przyjęciu nowych zadań i odpowiedzialności po stronie pracownika
  • Co delegować, jak, kiedy?

Moduł V
Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianami. 

 • Psychologia zarządzania zmianami
  • Prawidłowości reagowania ludzi na zmiany
  • Fazy adaptacji do zmiany
  • Metody przełamywania stereotypów i redukowania lęków
  • 8 kroków wprowadzania zmian wg Kottera
 • Naturalne konsekwencje wprowadzanych zmian
  • Opór psychologiczny i różne jego przejawy
  • Wywoływanie uwag krytycznych i radzenie sobie z nimi
  • Redefinicja celów i priorytetów
 • Analiza case study

Moduł VI
Rozwiązywanie konfliktów

 • Zrozumieć konflikt, czyli co trzeba wiedzieć o konflikcie, żeby mieć nad nim kontrolę
  • Rodzaje, źródła i dynamika konfliktu
  • Postawy i style reagowania na konflikt
  • Role w konflikcie
 • Budowanie dobrego kontaktu i porozumienia w obliczu konfliktu
  • Zniekształcenia spostrzegania jako źródło negatywnych nastawień między stronami konfliktu
  • Zasady dobrej komunikacji w sytuacji konfliktowej
  • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Wyjaśnianie wątpliwości
  • Przekształcanie sporu w dyskusję
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Radzenie sobie z presją i manipulacją w konflikcie
 • Świadomość własnych emocji i kontrola stresu jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

*W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe (w formie onlinowych testów na platformie EY), które pozwolą Uczestnikom zdiagnozować ich mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Dostępne opcje

Będę menedżerem (Online Live)

Cena

2500 zł netto

Będę menedżerem (Wrocław)

Cena

2500 zł netto

Będę menedżerem

Menedżerami zostają osoby o wyróżniających się wynikach, predyspozycjach, zaangażowaniu. Mają wiele talentów i zwykle są ciekawymi osobowościami. Nie znaczy to, że ich początki w roli szefa są łatwe – zarządzanie ludźmi jest bardzo trudnym zadaniem, a umiejętność wyzwalania w ludziach motywacji do uruchamiania wszystkich ich zasobów, podejmowania wyzwań i doskonalenia kompetencji nie jest umiejętnością wrodzoną, nawet u charyzmatycznych menedżerów.

Sprawdź najważniejsze kompetencje w skutecznym sprawowaniu obowiązków menedżera:

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla nowo mianowanych menedżerów, osób mających w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję oraz dla kierowników średnio doświadczonych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.

Cele i korzyści

Celem szkolenia „Będę menedżerem” jest przygotowanie nowo mianowanych menedżerów lub osób mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję do skutecznego zarządzania, poprzez doskonalenie najważniejszych umiejętności i dostarczenie narzędzi menedżerskich oraz przekazanie dobrych praktyk z zakresu kierowania ludźmi.

Podczas szkolenia Uczestnicy zrealizują 3 ankiety diagnostyczne (w formie on-linowych testów na platformie EY) dotyczące motywacji, konfliktu oraz stylów przywództwa, które pozwolą określić ich mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Uczestnicy:

 • Nabędą wiedzę z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania
 • Przećwiczą umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji  zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą
 • Poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe
 • Poznają najważniejsze teorie, będące bazą kierowania ludźmi, w tym podstawy Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej
 • Spotkają ludzi w podobnej sytuacji, którzy wzbogacą ich spojrzenie na nową rolę i wyzwania z nią związane
Program

Moduł I
Sylwetka lidera

 • Najważniejsze funkcje i cechy lidera – koncepcja Inteligencji Menedżerskiej
 • Jak zmienić rolę – z kolegi na szefa?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak budować autorytet w zespole?
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?
 • Największe błędy młodego menedżera

Moduł II
Komunikacja w zespole 

 • Kiedy ludzie efektywnie komunikują się ze sobą w pracy i nie tylko?
 • Zasady skutecznej komunikacji (czyli co robić, aby być właściwie rozumianym)
  • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
  • Analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy
  • Analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony odbiorcy
  • Rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji
 • Jak ludzie się ze sobą porozumiewają? Style porozumiewania się z innymi — koncepcja stylów poznawczych.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki – błędy i gry
  • Skąd się biorą i jaka jest ich przyczyna, czyli etiologia?
  • Rozpoznawanie i identyfikacja, neutralizowanie
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają. Doskonalenie struktury porozumiewania się
  • Znaczenie precyzyjnego formułowania komunikatów
  • Ćwiczenie prawidłowego obiegu informacji zwrotnych i ich znaczenie dla pracy zespołowej
  • Wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole.
  • Rola komunikacji wewnętrznej
  • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji

Moduł III
Zespołowość — zasady sprawnego funkcjonowania grupy zadaniowej

 • Jak być szefem? – typologia stylów zarządzania
  • Różne style kierowania w odniesieniu do pracownika i zespołu – koncepcja zarządzania sytuacyjnego
  • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów
  • Diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespołowość – rola reguł i norm w pracy grupowej
  • Reguły funkcjonowania zespołów (prawidłowości w rozwoju grupy)
  • Zjawiska społeczne pojawiające się w zespole
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
  • Co robić, aby zespół grał do jednej bramki?
  • Jak wyzwalać efekt synergii? Jak unikać syndromu grupowego myślenia?
  • Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
  • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole
  • Planowanie krótko- i długoterminowe
  • Stawianie celów
  • Priorytetyzacja
  • Etapowanie zadań

Moduł IV
Motywacja. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracownika

 • Motywowanie
  • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów
  • Efektywne i nieefektywne pochwały, efektywne i nieefektywne kary
  • Narzędzia wywierania wpływu na pracowników
  • Konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji
 • Sposoby motywowania pracownika — udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  • Co to jest feedback i czemu służy?
  • Narzędzia feedbacku: FUKO, UF, SPiNKA, BEEB
  • Aktywne słuchanie i prowadzenie rozmowy oceniającej za pomocą pytań
 • Jak uniknąć błędów w sytuacji oceniania, czyli co robić, by rozmowa korygująca z pracownikiem nie była kojarzona z „być albo nie być”?
  • Znaczenie właściwego przygotowania do rozmowy
  • Postawa i sposób formułowania wypowiedzi
  • Podstawowe błędy oceniania (psychologiczne mechanizmy uruchamiane w sytuacji oceny i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom)
 • Rozmowa służąca przekazaniu trudnych decyzji
  • Zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
  • Różne style prowadzenia rozmowy – poszukiwanie najlepszego z nich
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – część superwizyjna
  • „Studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się w zespołach kierowanych przez uczestników na przestrzeni ostatnich miesięcy
  • Analiza przyczyn pojawiających się trudności
  • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami z wykorzystaniem technik coachingowych
 • Delegowanie zadań
  • Opór w delegowaniu po stronie szefa
  • Opór w przyjęciu nowych zadań i odpowiedzialności po stronie pracownika
  • Co delegować, jak, kiedy?

Moduł V
Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianami. 

 • Psychologia zarządzania zmianami
  • Prawidłowości reagowania ludzi na zmiany
  • Fazy adaptacji do zmiany
  • Metody przełamywania stereotypów i redukowania lęków
  • 8 kroków wprowadzania zmian wg Kottera
 • Naturalne konsekwencje wprowadzanych zmian
  • Opór psychologiczny i różne jego przejawy
  • Wywoływanie uwag krytycznych i radzenie sobie z nimi
  • Redefinicja celów i priorytetów
 • Analiza case study

Moduł VI
Rozwiązywanie konfliktów

 • Zrozumieć konflikt, czyli co trzeba wiedzieć o konflikcie, żeby mieć nad nim kontrolę
  • Rodzaje, źródła i dynamika konfliktu
  • Postawy i style reagowania na konflikt
  • Role w konflikcie
 • Budowanie dobrego kontaktu i porozumienia w obliczu konfliktu
  • Zniekształcenia spostrzegania jako źródło negatywnych nastawień między stronami konfliktu
  • Zasady dobrej komunikacji w sytuacji konfliktowej
  • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Wyjaśnianie wątpliwości
  • Przekształcanie sporu w dyskusję
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Radzenie sobie z presją i manipulacją w konflikcie
 • Świadomość własnych emocji i kontrola stresu jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

*W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe (w formie onlinowych testów na platformie EY), które pozwolą Uczestnikom zdiagnozować ich mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Wrocław

Termin

Online Live:

14-16 czerwca 2023

31 lipca – 2 sierpnia 2023

13-15 września 2023

 

Wrocław:

17-19 października 2023

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com