Będę menedżerem – EY Academy of Business

Będę menedżerem

Menedżerami zostają osoby o wyróżniających się wynikach, predyspozycjach, zaangażowaniu. Mają wiele talentów i zwykle są ciekawymi osobowościami. Nie znaczy to, że ich początki w roli szefa są łatwe – zarządzanie ludźmi jest bardzo trudnym zadaniem, a umiejętność wyzwalania w ludziach motywacji do uruchamiania wszystkich ich zasobów, podejmowania wyzwań i doskonalenia kompetencji nie jest umiejętnością wrodzoną, nawet u charyzmatycznych menedżerów.

Sprawdź najważniejsze kompetencje w skutecznym sprawowaniu obowiązków menedżera:

Szkolenie jest przeznaczone dla nowo mianowanych menedżerów, osób mających w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję oraz dla kierowników średnio doświadczonych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.

Celem szkolenia „Będę menedżerem” jest przygotowanie nowo mianowanych menedżerów lub osób mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję do skutecznego zarządzania, poprzez doskonalenie najważniejszych umiejętności i dostarczenie narzędzi menedżerskich oraz przekazanie dobrych praktyk z zakresu kierowania ludźmi.

Podczas szkolenia Uczestnicy zrealizują 3 ankiety diagnostyczne (w formie on-linowych testów na platformie EY) dotyczące motywacji, konfliktu oraz stylów przywództwa, które pozwolą określić ich mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Uczestnicy:

 • Nabędą wiedzę z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania
 • Przećwiczą umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji  zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą
 • Poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe
 • Poznają najważniejsze teorie, będące bazą kierowania ludźmi, w tym podstawy Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej
 • Spotkają ludzi w podobnej sytuacji, którzy wzbogacą ich spojrzenie na nową rolę i wyzwania z nią związane

Moduł I
Sylwetka lidera

 • Najważniejsze funkcje i cechy lidera – koncepcja Inteligencji Menedżerskiej
 • Jak zmienić rolę – z kolegi na szefa?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak budować autorytet w zespole?
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?
 • Największe błędy młodego menedżera

Moduł II
Komunikacja w zespole 

 • Kiedy ludzie efektywnie komunikują się ze sobą w pracy i nie tylko?
 • Zasady skutecznej komunikacji (czyli co robić, aby być właściwie rozumianym)
  • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
  • Analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy
  • Analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony odbiorcy
  • Rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji
 • Jak ludzie się ze sobą porozumiewają? Style porozumiewania się z innymi — koncepcja stylów poznawczych.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki – błędy i gry
  • Skąd się biorą i jaka jest ich przyczyna, czyli etiologia?
  • Rozpoznawanie i identyfikacja, neutralizowanie
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają. Doskonalenie struktury porozumiewania się
  • Znaczenie precyzyjnego formułowania komunikatów
  • Ćwiczenie prawidłowego obiegu informacji zwrotnych i ich znaczenie dla pracy zespołowej
  • Wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole.
  • Rola komunikacji wewnętrznej
  • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji

Moduł III
Zespołowość — zasady sprawnego funkcjonowania grupy zadaniowej

 • Jak być szefem? – typologia stylów zarządzania
  • Różne style kierowania w odniesieniu do pracownika i zespołu – koncepcja zarządzania sytuacyjnego
  • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów
  • Diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespołowość – rola reguł i norm w pracy grupowej
  • Reguły funkcjonowania zespołów (prawidłowości w rozwoju grupy)
  • Zjawiska społeczne pojawiające się w zespole
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
  • Co robić, aby zespół grał do jednej bramki?
  • Jak wyzwalać efekt synergii? Jak unikać syndromu grupowego myślenia?
  • Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
  • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole
  • Planowanie krótko- i długoterminowe
  • Stawianie celów
  • Priorytetyzacja
  • Etapowanie zadań

Moduł IV
Motywacja. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracownika

 • Motywowanie
  • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów
  • Efektywne i nieefektywne pochwały, efektywne i nieefektywne kary
  • Narzędzia wywierania wpływu na pracowników
  • Konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji
 • Sposoby motywowania pracownika — udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  • Co to jest feedback i czemu służy?
  • Narzędzia feedbacku: FUKO, UF, SPiNKA, BEEB
  • Aktywne słuchanie i prowadzenie rozmowy oceniającej za pomocą pytań
 • Jak uniknąć błędów w sytuacji oceniania, czyli co robić, by rozmowa korygująca z pracownikiem nie była kojarzona z „być albo nie być”?
  • Znaczenie właściwego przygotowania do rozmowy
  • Postawa i sposób formułowania wypowiedzi
  • Podstawowe błędy oceniania (psychologiczne mechanizmy uruchamiane w sytuacji oceny i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom)
 • Rozmowa służąca przekazaniu trudnych decyzji
  • Zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
  • Różne style prowadzenia rozmowy – poszukiwanie najlepszego z nich
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – część superwizyjna
  • „Studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się w zespołach kierowanych przez uczestników na przestrzeni ostatnich miesięcy
  • Analiza przyczyn pojawiających się trudności
  • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami z wykorzystaniem technik coachingowych
 • Delegowanie zadań
  • Opór w delegowaniu po stronie szefa
  • Opór w przyjęciu nowych zadań i odpowiedzialności po stronie pracownika
  • Co delegować, jak, kiedy?

Moduł V
Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianami. 

 • Psychologia zarządzania zmianami
  • Prawidłowości reagowania ludzi na zmiany
  • Fazy adaptacji do zmiany
  • Metody przełamywania stereotypów i redukowania lęków
  • 8 kroków wprowadzania zmian wg Kottera
 • Naturalne konsekwencje wprowadzanych zmian
  • Opór psychologiczny i różne jego przejawy
  • Wywoływanie uwag krytycznych i radzenie sobie z nimi
  • Redefinicja celów i priorytetów
 • Analiza case study

Moduł VI
Rozwiązywanie konfliktów

 • Zrozumieć konflikt, czyli co trzeba wiedzieć o konflikcie, żeby mieć nad nim kontrolę
  • Rodzaje, źródła i dynamika konfliktu
  • Postawy i style reagowania na konflikt
  • Role w konflikcie
 • Budowanie dobrego kontaktu i porozumienia w obliczu konfliktu
  • Zniekształcenia spostrzegania jako źródło negatywnych nastawień między stronami konfliktu
  • Zasady dobrej komunikacji w sytuacji konfliktowej
  • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Wyjaśnianie wątpliwości
  • Przekształcanie sporu w dyskusję
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Radzenie sobie z presją i manipulacją w konflikcie
 • Świadomość własnych emocji i kontrola stresu jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

*W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe (w formie onlinowych testów na platformie EY), które pozwolą Uczestnikom zdiagnozować ich mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Będę menedżerem (Gdańsk)

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Będę menedżerem (Online Live)

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Będę menedżerem

Menedżerami zostają osoby o wyróżniających się wynikach, predyspozycjach, zaangażowaniu. Mają wiele talentów i zwykle są ciekawymi osobowościami. Nie znaczy to, że ich początki w roli szefa są łatwe – zarządzanie ludźmi jest bardzo trudnym zadaniem, a umiejętność wyzwalania w ludziach motywacji do uruchamiania wszystkich ich zasobów, podejmowania wyzwań i doskonalenia kompetencji nie jest umiejętnością wrodzoną, nawet u charyzmatycznych menedżerów.

Sprawdź najważniejsze kompetencje w skutecznym sprawowaniu obowiązków menedżera:

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla nowo mianowanych menedżerów, osób mających w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję oraz dla kierowników średnio doświadczonych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.

Cele i korzyści

Celem szkolenia „Będę menedżerem” jest przygotowanie nowo mianowanych menedżerów lub osób mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję do skutecznego zarządzania, poprzez doskonalenie najważniejszych umiejętności i dostarczenie narzędzi menedżerskich oraz przekazanie dobrych praktyk z zakresu kierowania ludźmi.

Podczas szkolenia Uczestnicy zrealizują 3 ankiety diagnostyczne (w formie on-linowych testów na platformie EY) dotyczące motywacji, konfliktu oraz stylów przywództwa, które pozwolą określić ich mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Uczestnicy:

 • Nabędą wiedzę z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania
 • Przećwiczą umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji  zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą
 • Poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe
 • Poznają najważniejsze teorie, będące bazą kierowania ludźmi, w tym podstawy Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej
 • Spotkają ludzi w podobnej sytuacji, którzy wzbogacą ich spojrzenie na nową rolę i wyzwania z nią związane
Program

Moduł I
Sylwetka lidera

 • Najważniejsze funkcje i cechy lidera – koncepcja Inteligencji Menedżerskiej
 • Jak zmienić rolę – z kolegi na szefa?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak budować autorytet w zespole?
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?
 • Największe błędy młodego menedżera

Moduł II
Komunikacja w zespole 

 • Kiedy ludzie efektywnie komunikują się ze sobą w pracy i nie tylko?
 • Zasady skutecznej komunikacji (czyli co robić, aby być właściwie rozumianym)
  • Postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
  • Analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy
  • Analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony odbiorcy
  • Rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji
 • Jak ludzie się ze sobą porozumiewają? Style porozumiewania się z innymi — koncepcja stylów poznawczych.
 • Niebezpieczeństwa i pułapki – błędy i gry
  • Skąd się biorą i jaka jest ich przyczyna, czyli etiologia?
  • Rozpoznawanie i identyfikacja, neutralizowanie
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają. Doskonalenie struktury porozumiewania się
  • Znaczenie precyzyjnego formułowania komunikatów
  • Ćwiczenie prawidłowego obiegu informacji zwrotnych i ich znaczenie dla pracy zespołowej
  • Wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole.
  • Rola komunikacji wewnętrznej
  • Znaczenie procesów komunikowania się w organizacji

Moduł III
Zespołowość — zasady sprawnego funkcjonowania grupy zadaniowej

 • Jak być szefem? – typologia stylów zarządzania
  • Różne style kierowania w odniesieniu do pracownika i zespołu – koncepcja zarządzania sytuacyjnego
  • Analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów
  • Diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespołowość – rola reguł i norm w pracy grupowej
  • Reguły funkcjonowania zespołów (prawidłowości w rozwoju grupy)
  • Zjawiska społeczne pojawiające się w zespole
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
  • Co robić, aby zespół grał do jednej bramki?
  • Jak wyzwalać efekt synergii? Jak unikać syndromu grupowego myślenia?
  • Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
  • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole
  • Planowanie krótko- i długoterminowe
  • Stawianie celów
  • Priorytetyzacja
  • Etapowanie zadań

Moduł IV
Motywacja. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracownika

 • Motywowanie
  • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów
  • Efektywne i nieefektywne pochwały, efektywne i nieefektywne kary
  • Narzędzia wywierania wpływu na pracowników
  • Konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji
 • Sposoby motywowania pracownika — udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  • Co to jest feedback i czemu służy?
  • Narzędzia feedbacku: FUKO, UF, SPiNKA, BEEB
  • Aktywne słuchanie i prowadzenie rozmowy oceniającej za pomocą pytań
 • Jak uniknąć błędów w sytuacji oceniania, czyli co robić, by rozmowa korygująca z pracownikiem nie była kojarzona z „być albo nie być”?
  • Znaczenie właściwego przygotowania do rozmowy
  • Postawa i sposób formułowania wypowiedzi
  • Podstawowe błędy oceniania (psychologiczne mechanizmy uruchamiane w sytuacji oceny i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom)
 • Rozmowa służąca przekazaniu trudnych decyzji
  • Zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
  • Różne style prowadzenia rozmowy – poszukiwanie najlepszego z nich
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – część superwizyjna
  • „Studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się w zespołach kierowanych przez uczestników na przestrzeni ostatnich miesięcy
  • Analiza przyczyn pojawiających się trudności
  • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami z wykorzystaniem technik coachingowych
 • Delegowanie zadań
  • Opór w delegowaniu po stronie szefa
  • Opór w przyjęciu nowych zadań i odpowiedzialności po stronie pracownika
  • Co delegować, jak, kiedy?

Moduł V
Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianami. 

 • Psychologia zarządzania zmianami
  • Prawidłowości reagowania ludzi na zmiany
  • Fazy adaptacji do zmiany
  • Metody przełamywania stereotypów i redukowania lęków
  • 8 kroków wprowadzania zmian wg Kottera
 • Naturalne konsekwencje wprowadzanych zmian
  • Opór psychologiczny i różne jego przejawy
  • Wywoływanie uwag krytycznych i radzenie sobie z nimi
  • Redefinicja celów i priorytetów
 • Analiza case study

Moduł VI
Rozwiązywanie konfliktów

 • Zrozumieć konflikt, czyli co trzeba wiedzieć o konflikcie, żeby mieć nad nim kontrolę
  • Rodzaje, źródła i dynamika konfliktu
  • Postawy i style reagowania na konflikt
  • Role w konflikcie
 • Budowanie dobrego kontaktu i porozumienia w obliczu konfliktu
  • Zniekształcenia spostrzegania jako źródło negatywnych nastawień między stronami konfliktu
  • Zasady dobrej komunikacji w sytuacji konfliktowej
  • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Wyjaśnianie wątpliwości
  • Przekształcanie sporu w dyskusję
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Radzenie sobie z presją i manipulacją w konflikcie
 • Świadomość własnych emocji i kontrola stresu jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

*W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe (w formie onlinowych testów na platformie EY), które pozwolą Uczestnikom zdiagnozować ich mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Szczegóły programu modułowego

Cena

Cena regularna:

2500 zł netto ( 3075 zł brutto ) - Gdańsk

2500 zł netto ( 3075 zł brutto ) - Online Live

Lokalizacja

Gdańsk

Online Live

Termin

Gdańsk:

12-14 czerwca 2024

 

Online Live:

3-5 lipca 2024

Kontakt

Marcelina Stempak

Koordynator kursu

 • +48 573 809 630
 • marcelina.stempak@pl.ey.com