Jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia? do naszych szkoleń – EY Academy of Business

Jak pozyskać dofinansowanie na szkolenia?

Zaplanuj z nami rozwój kompetencji swoich pracowników w 2023 roku. Chętnie wesprzemy Cię w formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia wniosku.

Budżet KFS w 2023 roku to ponad 219 mln zł z puli podstawowej rozłożonych na 16 województw oraz ponad 54 mln zł z rezerwy KFS. Skorzystaj z tej możliwości i pozyskaj dodatkowe środki. Lepiej dopasujesz kompetencje pracowników do zmieniającej się sytuacji i potrzeb rynku.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2023 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

  • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Może Ci się przydać

EY Academy of Business jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych*.
Nasz numer RIS to: 2.14/00149/2014.
Dokument potwierdzający wpis do RIS znajdziesz tutaj.
*RIS — Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Polityka jakości

W EY Academy of Business przywiązujemy dużą wagę do świadczonych przez nas usług. Zapoznaj się z naszą polityką jakości (pobierz dokument w PDF).

Ponieważ najważniejsza dla nas jest jakość w realizacji szkoleń wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Pobierz dokument w PDF (PL)

Pobierz dokument w PDF (EN)

KFS — Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Złożenie wniosku o dofinansowanie z KFS leży po stronie pracodawcy. Wypełnia on wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie jest on rozpatrywany przez Powiatowy Urząd Pracy, na co podmiot ten ma 30 dni. W przypadku pozytywnej decyzji z pracodawcą zostanie podpisana umowa, a następnie pracodawca ma obowiązek zawarcia z pracownikiem umowy określającej zobowiązania i prawa stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

BUR — Baza Usług Rozwojowych

Aby skorzystać z dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu. Tzn, że jeśli firma jest zarejestrowana np. we Wrocławiu, ale ma kilka oddziałów wojewódzkich, to wniosek o dofinansowanie dla pracowników każdego z oddziałów regionalnych należy składać w województwie dolnośląskim. Wsparciem nie są objęte województwa mazowieckie i pomorskie.