Lean Six Sigma Yellow Belt – EY Academy of Business

Lean Six Sigma Yellow Belt

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podejście Lean Six Sigma i zapoznanie z podstawowymi elementami Six Sigma i Lean. Uczestnicy poznają model DMAIC jako metodę rozwiązywania problemów i przejdą przez narzędzia wykorzystywane w każdej fazie z ukierunkowaniem na zdolność analizowania uzyskanych wyników.

Program skierowany jest do:

 • Kierowników średniego szczebla odpowiedzialnych za procesy i obszary operacyjne, inżynierów jakości/procesu, liderów Lean, liderów projektów Lean i Six Sigma i innych osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi w obszarze produkcji, jakości i łańcucha dostaw
 • Osób uczestniczących w projektach usprawniających procesy przy wykorzystaniu Lean Six Sigma
 • Osób, które chcą zacząć „przygodę” z usprawnianiem procesów i Lean Six Sigma

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podejście Lean Six Sigma i zapoznanie z podstawowymi elementami Six Sigma i Lean. Uczestnicy poznają model DMAIC jako metodę rozwiązywania problemów i przejdą przez narzędzia wykorzystywane w każdej fazie z ukierunkowaniem na zdolność analizowania uzyskanych wyników.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje do współpracy w zespołach zadaniowych/usprawniających procesy Lean Six Sigma, a także samodzielnego wykonywania konkretnych zadań w analizowanych i usprawnianych procesach.

Korzyści dla uczestników i organizacji

W trakcie szkolenia każdy z uczestników pozna elementy Lean i Six Sigma, których połączenie jest niezwykle efektywne w zarządzaniu jakością w firmie. Uczestnicy poznają również podstawowe narzędzia statystyczne oraz usprawniające procesy używane w Lean Six Sigma. Nowe umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia uczestnicy wykorzystają do realizacji projektów w organizacjach, w których pracują.

Forma programu Lean Six Sigma Yellow Belt

Program ma formułę interaktywnego warsztatu, łączącego zajęcia teoretyczne, ćwiczenia oraz grę symulacyjną. Gra symulacyjna, realizowana podczas całego programu, jest odzwierciedleniem rzeczywistego procesu produkcyjnego. W trakcie szkolenia uczestnicy będą podejmować działania związane z poprawą realizowanych procesów z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej podczas zajęć i narzędzi prezentowanych na szkoleniu.

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Lean i Six Sigma
 • Rys historyczny i prekursorzy oraz efekty, jakie daje Lean Six Sigma
 • Studium przypadków — efektywne wykorzystanie w firmach
 • Istota i cele Six Sigma — koncentracja na kliencie i procesie
 • Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta
 • Koszty złej jakości
 • Eliminowanie zmienności — istota zmienności procesów
 • Struktura projektów Lean Six Sigma
 • Role i odpowiedzialności w projektach Lean Six Sigma Belts
 • DMAIC jako metoda eliminacji zmienności
 • Podstawowe narzędzia wykorzystywane w etapach DMAIC

Dzień 2

 • DMAIC: przedstawienie poszczególnych elementów– Define Measure Analyze Improve Control
 • Define
  • Tworzenie karty projektu – definiowanie problemów, określenie celów i harmonogramu działania
  • Metoda 5W2H
  • Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta
  • Mapowanie procesu i IPO/SIPOC
  • Warsztat praktyczny
 • Measure
  • Dane zmienne i atrybutowe
  • Jak zbierać dane
  • Wprowadzenie do statystyki
  • Rozkład normalny
  • Wprowadzenie do miar tendencji centralnej i zmienności
  • Wprowadzenie do miary jakości – PPM, DPU, DPO, DPMO
  • Wprowadzenie do analizy systemu pomiarowego – MSA
  • Warsztaty praktyczny
 • Analyze
  • Metody prezentowania danych w formie graficznej (wykresy rozproszenia, histogramy, punktowe)
  • Odchylenie standardowe – wykorzystanie w procesach
  • Proste narzędzia do analizy – Diagram Przyczynowo Skutkowy i 5X Dlaczego
  • Analiza Pareto-Lorenza
  • Warsztat praktyczny

Dzień 3

 • DMAIC: przedstawienie poszczególnych elementów – Define Measure Analyze Improve Control – kontynuacja
 • Improve
  • Tworzenie modelu i rozwiązań dla zmienności – projektowanie eksperymentów
  • Zapobieganie błędom – Pokayoke i filozofia Jidoka
  • Wdrażanie rozwiązań – efekty eksperymentów
  • Warsztat praktyczny
 • Control
  • Standaryzacja procesu – jak eliminować zmienność
  • SPC (statystyczna kontrola procesu) na wybranych przykładach – karta I-MR/X-R
  • Weryfikacja, plan i realizacja uzyskanych wyników
  • Warsztat praktyczny

Dzień 4

 • Wybrane narzędzia Ciągłej Poprawy – podejście do przepływu w procesie
  • Wartość dodana/wartość niedodana – 8 typów strat w procesach
  • MUDA/MURA/MURI
  • 5(6)S i zarządzanie wizualne w procesach
  • Balansowanie procesów – Takt Time/Cycle Time i Yamazumi Chart
  • Rozwiązywanie problemów – PDCA i A3
  • TWI Training Within Industry – wprowadzenie
 • Podsumowanie poziomu Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Egzamin certyfikacyjny Lean Six Sigma Yellow Belt

Certyfikaty

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Lean Six Sigma Yellow Belt jest:

 • Ukończenie 4 dni programu
 • Realizacja własnego projektu, przynoszącego oszczędności o wartości minimum 10 000 zł w skali roku, udokumentowanego przez uczestnika i pozytywnie ocenionego przez EY
 • Zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

Lean Six Sigma Yellow Belt (szkolenie i certyfikacja)

Cena obejmuje udział w szkoleniu oraz certyfikację Yellow Belt

Cena

4100 zł netto

Lean Six Sigma Yellow Belt (szkolenie, indywidualne konsultacje i certyfikacja)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, indywidualne konsultacje nad projektem oszczędnościowym (do 2 godzin) oraz certyfikację Yellow Belt

Cena

5100 zł netto

Lean Six Sigma Yellow Belt

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podejście Lean Six Sigma i zapoznanie z podstawowymi elementami Six Sigma i Lean. Uczestnicy poznają model DMAIC jako metodę rozwiązywania problemów i przejdą przez narzędzia wykorzystywane w każdej fazie z ukierunkowaniem na zdolność analizowania uzyskanych wyników.

Dla kogo?

Program skierowany jest do:

 • Kierowników średniego szczebla odpowiedzialnych za procesy i obszary operacyjne, inżynierów jakości/procesu, liderów Lean, liderów projektów Lean i Six Sigma i innych osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi w obszarze produkcji, jakości i łańcucha dostaw
 • Osób uczestniczących w projektach usprawniających procesy przy wykorzystaniu Lean Six Sigma
 • Osób, które chcą zacząć „przygodę” z usprawnianiem procesów i Lean Six Sigma
Cele i korzyści

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podejście Lean Six Sigma i zapoznanie z podstawowymi elementami Six Sigma i Lean. Uczestnicy poznają model DMAIC jako metodę rozwiązywania problemów i przejdą przez narzędzia wykorzystywane w każdej fazie z ukierunkowaniem na zdolność analizowania uzyskanych wyników.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje do współpracy w zespołach zadaniowych/usprawniających procesy Lean Six Sigma, a także samodzielnego wykonywania konkretnych zadań w analizowanych i usprawnianych procesach.

Korzyści dla uczestników i organizacji

W trakcie szkolenia każdy z uczestników pozna elementy Lean i Six Sigma, których połączenie jest niezwykle efektywne w zarządzaniu jakością w firmie. Uczestnicy poznają również podstawowe narzędzia statystyczne oraz usprawniające procesy używane w Lean Six Sigma. Nowe umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia uczestnicy wykorzystają do realizacji projektów w organizacjach, w których pracują.

Program

Forma programu Lean Six Sigma Yellow Belt

Program ma formułę interaktywnego warsztatu, łączącego zajęcia teoretyczne, ćwiczenia oraz grę symulacyjną. Gra symulacyjna, realizowana podczas całego programu, jest odzwierciedleniem rzeczywistego procesu produkcyjnego. W trakcie szkolenia uczestnicy będą podejmować działania związane z poprawą realizowanych procesów z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej podczas zajęć i narzędzi prezentowanych na szkoleniu.

Dzień 1

 • Wprowadzenie do Lean i Six Sigma
 • Rys historyczny i prekursorzy oraz efekty, jakie daje Lean Six Sigma
 • Studium przypadków — efektywne wykorzystanie w firmach
 • Istota i cele Six Sigma — koncentracja na kliencie i procesie
 • Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta
 • Koszty złej jakości
 • Eliminowanie zmienności — istota zmienności procesów
 • Struktura projektów Lean Six Sigma
 • Role i odpowiedzialności w projektach Lean Six Sigma Belts
 • DMAIC jako metoda eliminacji zmienności
 • Podstawowe narzędzia wykorzystywane w etapach DMAIC

Dzień 2

 • DMAIC: przedstawienie poszczególnych elementów– Define Measure Analyze Improve Control
 • Define
  • Tworzenie karty projektu – definiowanie problemów, określenie celów i harmonogramu działania
  • Metoda 5W2H
  • Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta
  • Mapowanie procesu i IPO/SIPOC
  • Warsztat praktyczny
 • Measure
  • Dane zmienne i atrybutowe
  • Jak zbierać dane
  • Wprowadzenie do statystyki
  • Rozkład normalny
  • Wprowadzenie do miar tendencji centralnej i zmienności
  • Wprowadzenie do miary jakości – PPM, DPU, DPO, DPMO
  • Wprowadzenie do analizy systemu pomiarowego – MSA
  • Warsztaty praktyczny
 • Analyze
  • Metody prezentowania danych w formie graficznej (wykresy rozproszenia, histogramy, punktowe)
  • Odchylenie standardowe – wykorzystanie w procesach
  • Proste narzędzia do analizy – Diagram Przyczynowo Skutkowy i 5X Dlaczego
  • Analiza Pareto-Lorenza
  • Warsztat praktyczny

Dzień 3

 • DMAIC: przedstawienie poszczególnych elementów – Define Measure Analyze Improve Control – kontynuacja
 • Improve
  • Tworzenie modelu i rozwiązań dla zmienności – projektowanie eksperymentów
  • Zapobieganie błędom – Pokayoke i filozofia Jidoka
  • Wdrażanie rozwiązań – efekty eksperymentów
  • Warsztat praktyczny
 • Control
  • Standaryzacja procesu – jak eliminować zmienność
  • SPC (statystyczna kontrola procesu) na wybranych przykładach – karta I-MR/X-R
  • Weryfikacja, plan i realizacja uzyskanych wyników
  • Warsztat praktyczny

Dzień 4

 • Wybrane narzędzia Ciągłej Poprawy – podejście do przepływu w procesie
  • Wartość dodana/wartość niedodana – 8 typów strat w procesach
  • MUDA/MURA/MURI
  • 5(6)S i zarządzanie wizualne w procesach
  • Balansowanie procesów – Takt Time/Cycle Time i Yamazumi Chart
  • Rozwiązywanie problemów – PDCA i A3
  • TWI Training Within Industry – wprowadzenie
 • Podsumowanie poziomu Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Egzamin certyfikacyjny Lean Six Sigma Yellow Belt

Certyfikaty

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Lean Six Sigma Yellow Belt jest:

 • Ukończenie 4 dni programu
 • Realizacja własnego projektu, przynoszącego oszczędności o wartości minimum 10 000 zł w skali roku, udokumentowanego przez uczestnika i pozytywnie ocenionego przez EY
 • Zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Cena

4100 zł netto - udział w szkoleniu i certyfikacja Yellow Belt

5100 zł netto - udział w szkoleniu, indywidualne konsultacje nad projektem oszczędnościowym (do 2 godzin) i certyfikacja Yellow Belt

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Moduł I: 14-15 maja 2024

Moduł II: 3-4 czerwca 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com