Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business – EY Academy of Business

Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business

Szkolenia dla Asesorów prowadzimy od 2006 roku.

W tym czasie program ewaluował do obecnej formuły, która łączy w sobie wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu, przy jednoczesnym budowaniu uważności na uczestników procesu i najwyższej dbałości o standardy etyczne.

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami uczestnik wchodzi w realizację warsztatów – może rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

Akademia składa się z sześciu 2-dniowych modułów. Zajęcia odbywają się raz – dwa razy w miesiącu, w formule stacjonarnej lub online. W przypadku opuszczenia jednego z modułów można uzupełnić go w innym terminie. Pomiędzy modułami uczestnicy są zaproszeni do pogłębiania swojej wiedzy on-line, dzielenia się doświadczeniami i przygotowywania do końcowej sesji egzaminacyjnej np. poprzez projektowanie i testowanie zadań. Akademia kończy się praktycznym egzaminem w postaci realizacji sesji Development Center. Certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych.

W trakcie Akademii dodatkowo kładziemy akcent na pogłębianie samoświadomości własnych kompetencji asesorskich, na tworzenie relacji oraz branie na siebie odpowiedzialności za rolę w zespole asesorskim.

Akademię Asesora kierujemy do pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących rozwijać umiejętności diagnozy potencjału swoich ludzi, jak i osób zainteresowanych zmianą w życiu zawodowym i doświadczeniem w nowej roli.

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami już wchodzisz w realizację warsztatów – możesz rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

Zaletą udziału w Akademii jest to, że:

 • Przechodzimy przez pełen proces projektowania sesji diagnostycznej z poziomu metodologicznego, jak i procesu grupowego
 • Każdy z modułów przygotowuje do realizacji sesji egzaminacyjnej
 • Grupa uczestników sama przygotowuje metodologię i przeprowadza pełną sesję Development Centre
 • Możesz się sprawdzić na bieżąco w roli asesorskiej — przy wsparciu grupy i pod czujnym okiem trenerów
 • W trakcie pracy grupowej sam doświadczasz różnych ról — moderowania, bycia graczem, bycia członkiem zespołu asesorskiego, uczestnikiem sesji i asesorem
 • Możesz otrzymać informację zwrotną od trenerów, jak i od grupy, która będzie cię wspierać w przyszłej roli asesora

Korzyści z udziału w Akademii:

 • Rozwiniesz wiedzę i umiejętności, które będą pozwalały Ci na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu
 • Zadania praktyczne i egzamin pozwolą Ci na zdobycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego zaprojektowania sesji, jej poprowadzenia i udzielenia informacji zwrotnej
 • Możesz otrzymać możliwość uczestnictwa w sesji DC lub AC prowadzonej przez wykwalifikowanych asesorów — w roli administratora lub asesora wspierającego

Program „Akademia Asesora” składa się z 6 modułów:

 1. Wprowadzenie do programu (2 dni),
 2. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego (2 dni),
 3. Projektowanie zadań badawczych (2 dni),
 4. Diagnoza kompetencji (2 dni),
 5. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych (2 dni),
 6. Egzamin (2 dni).

Moduł I. Wprowadzenie do programu

 • Idea i założenia metodologiczne Akademii Asesora
 • Integracja grupy
 • Proces projektowania i wdrażania ocen kompetencji:
  • Różnice pomiędzy Assessment a Development Centre
  • Projektowanie systemu oceny kompetencji – etapy projektu, dokumentacja projektowa
  • Grupa projektowa – skład, zadania i kompetencje członków projektu
  • Zasada triangulacji w projektowaniu sesji badawczej
 • Kompetencje w organizacji w systemach zarządzania personelem:
  • Czym jest kompetencja i jakie są jej praktyczne zastosowania
  • Ćwiczenia w obserwowaniu kompetencji
 • Kontraktowanie procesu z klientem wewnętrznym i zewnętrznym:
  • Rozpoznanie potrzeb klienta
  • Parametry oferty
 • Podejście do rozwoju indywidualnego: od kompensowania braków po rozwijanie talentów. Skoncentrowanie na kliencie w procesie Assessment i Development
 • Zagadnienia etyczne związane z procesem diagnostycznym

Pre-work:

 • Czym jest AC i DC
 • Definicja kompetencji
 • Etyka pracy asesorskiej

Metodyka:

 • Burza mózgów dotycząca metodologii
 • Ćwiczenie w układaniu etapów projektu
 • Ćwiczenie rozpoznania potrzeb klienta i kontraktowania prac
 • Obserwacja zachowań w roli asesora
 • Feedback trenera dotyczący zachowań uruchamianych w roli asesora

Moduł II. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego

 • Budowanie i wdrażanie modelu kompetencji w organizacji:
  • Etapy projektu i jego uczestnicy
  • Narzędzia i obszary pozyskiwania danych do budowy modelu
  • Walidacja modelu wśród pracowników
  • Praktyczne przykłady projektów budowania modeli w organizacjach
 • Tworzenie profilu kompetencji stanowiskowych:
  • Zasady budowania profilu
  • Metody pozyskiwania danych: wywiad standaryzowany, panel ekspercki, analiza dokumentów
 • Definiowanie kompetencji:
  • Wybór skali oceny
  • Definiowanie wskaźników behawioralnych kompetencji
  • Listy kompetencyjne
 • Kompetencje przyszłości:
  • Model VUCA i Megatrendy Naisbitta jako podstawa wnioskowania o kompetencjach przyszłości
  • Kultura i fazowy rozwój organizacji – kluczowe kompetencje organizacyjne na każdym z etapów rozwoju
 • Ćwiczenia rozwijające asesorskie kompetencje obserwacji

Pre-work:

 • Kompetencje przyszłości
 • Metody budowania modelu
 • Techniki w budowaniu profilu
 • Kultura i fazy rozwoju organizacji

Metodyka:

 • Grupowe opracowanie metodologii budowania modelu
 • Symulacja panelu eksperckiego
 • Ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji
 • Zbudowanie profilu kompetencji na egzamin
 • Obserwacja zachowań w roli asesora

Moduł III. Projektowanie zadań badawczych

 • Zadania badawcze stosowane w diagnozie kompetencji:
  • Przykłady różnych typów zadań
  • Zadania abstrakcyjne i zawodowe
  • Struktura zadań
 • Dobór zadań do profilu kompetencji:
  • Budowanie matrycy kompetencji i zadań
  • Projektowanie zadań ze względu na wskaźniki kompetencji
 • Źródła pozyskiwanych informacji do układania zadań zawodowych:
  • Tworzenie zadań zawodowych dopasowanych do kontekstu pracy i stanowiska
  • Zbieranie informacji potrzebnych do napisania zadania
 • Zaprojektowanie zadań na sesję egzaminacyjną:
  • Projektowanie wstępnej struktury zadania
  • Zasady projektowania zadań
  • Projektowanie arkuszy obserwacji i benchmarków
 • Harmonogramowanie sesji

Pre-work:

 • Typy zadań
 • Pisanie zadań

Metodyka:

 • Projektowanie i testowanie zadań rozgrzewkowych
 • Przegląd banku zadań
 • Grupowe projektowanie matrycy wstępnej na egzamin
 • Pisanie zadań w grupie

Moduł IV. Diagnoza kompetencji

 • Testowanie zadań:
  • Ewaluacja i modyfikowanie treści zadań
 • Rozwijanie kompetencji obserwacji:
  • Uważność i obserwacja
  • Sporządzanie notatek
  • Odczucia i refleksje gracza jako źródło danych
 • Diagnozowanie kompetencji:
  • Obserwacja wskaźników behawioralnych
  • Posługiwanie się arkuszami ocen i benchmarkami
  • Przyporządkowywanie zachowań do kompetencji
  • Rozróżnianie faktów od interpretacji i hipotez poznawczych
  • Etykietowanie, stygmatyzacja i korzystanie ze schematów poznawczych jako źródła błędów poznawczych
  • Wpływ wartości osobistych na formułowanie ocen
  • Ocena kompetencji na skali ilościowej
 • Dyskusja asesorów:
  • Taktyki prowadzenia dyskusji asesorów
  • Wpływ ról zespołowych na przebieg dyskusji i rzetelność diagnozy
 • Raportowanie:
  • Przegląd różnorodnych praktyk raportowania
  • Język raportowania
  • Pisanie próbek raportu indywidualnego
 • Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję egzaminacyjną

Pre-work:

 • Język raportowania
 • Zasady diagnozy kompetencji

Metodyka:

 • Ćwiczenia w diagnozowaniu kompetencji
 • Feedback trenera dotyczący jakości notatek i diagnozowania kompetencji
 • Testowanie zadań na sesję superwizyjną
 • Przeprowadzenie dyskusji asesorów
 • Pisanie próbek raportu indywidualnego

Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych

 • Prowadzenie sesji:
  • Rola poznawania się i normowania zasad podczas rozpoczęcia sesji
  • Podział ról w zespole asesorskim podczas prowadzenia sesji
  • Zasady udzielania instrukcji do zadań
  • Administrowanie sesji
 • Trudne sytuacje podczas sesji:
  • Odpowiadanie na pytania i wątpliwości uczestników
  • Obserwacja uczestników o niskiej aktywności behawioralnej podczas sesji
  • Radzenie sobie z liderami nieformalnymi oraz zachowaniami agresywno-pasywnymi
 • Przygotowywanie i struktura feedbacku:
  • Analiza raportu pod kątem silnych stron oraz kompetencji rozwojowych uczestnika
  • Struktura feedbacku
  • Formułowanie strategii feedbacku dopasowanych do uczestnika
  • Feedback formalny a rozwojowy
  • Formułowanie ścieżek i form rozwoju
 • Kompetencje miękkie w feedbacku:
  • Coachingowe prowadzenie feedbacku
  • Udzielanie wsparcia i pozytywne programowanie na rozwój
  • Co robić, kiedy uczestnik nie akceptuje wniosków z DC

Pre-work:

 • Udzielanie instrukcji, intro do sesji
 • Podział ról w zespole asesorskim
 • Udzielanie feedbacku

Metodyka:

 • Ćwiczenia indywidualne w udzielaniu instrukcji do zadań
 • Grupowe projektowanie oraz testowanie intro do sesji
 • Ćwiczenia indywidualne w udzielaniu feedbacku

Moduł VI. Egzamin

Głównym celem egzaminu jest implementacja umiejętności asesorskich w realizację procesu DC. Sesja egzaminacyjna prowadzona jest przez grupę uczestników szkolenia w rolach asesorów oraz superwizowana przez trenerów EY AoB. Grupa osób badanych jest rekrutowana spośród osób chętnych do uczestniczenia w sesji (klienci zewnętrzni EY AoB, absolwenci studiów lub osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich).

Sesja trwa 5 godzin. Uczestnicy Akademii przygotowują metodologię prowadzenia oraz dzielą się zadaniami asesorskimi w trakcie modułów II-V.

Egzamin rozwija następujące kompetencje asesorskie:

 • Przygotowanie i administracja sesji
 • Moderowanie sesji, udzielanie instrukcji do zadań
 • Obserwowanie, notowanie, zachowania asesorskie w trakcie sesji
 • Prowadzenie dyskusji asesorów
 • Tworzenie roboczych raportów indywidualnych
 • Udzielanie informacji zwrotnej indywidualnej

Feedback dla asesorów obejmuje:

 • Ocenę trafności doboru zadań badawczych
 • Podsumowanie silnych stron w prowadzeniu sesji przez grupę
 • Feedback dotyczący zachowania podczas sesji, trafności obserwacji, jakości notowania, sporządzenia raportów
 • Rekomendacje rozwojowe i podsumowanie mocnych stron każdego z asesorów w zakresie przekazywania informacji zwrotnej

Metodologia prowadzenia zajęć

Każdy z modułów jest poprzedzony pre-workiem. Pre-work służy wprowadzeniu do teorii praktykowanej na kolejnym module. Czas warsztatowy poświęcamy ćwiczeniom praktycznym, a nie formom wykładowym.

Decydując się zatem na udział w Akademii, wiesz, że będziesz wykonywać zadania pomiędzy zajęciami, które przygotują Cię merytorycznie na dany moduł oraz będą jego podsumowaniem. Pomiędzy modułami wprowadziliśmy również formułę zadań domowych. Wykonując je, przygotowujesz się jednocześnie do egzaminu z całą grupą asesorską.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy następujące metody:

 • Praca w grupie dotycząca przygotowania lub wypracowywania rozwiązań metodologicznych
 • Zebranie wniosków po ćwiczeniach oraz podsumowywanie prac grupowych
 • Omówienie przykładowych case’ów i filmy instruktażowe
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe dotyczące np. diagnozy kompetencji, raportowania, przekazywania informacji zwrotnej

Maria Jamróz - certyfikowany Coach ICC (ICF) oraz certyfikowany Asesor EY Academy of Business. Prowadzi projekty rekrutacyjne dla organizacji, głównie z obszaru IT. W pracy trenerskiej i coachingowej stosuje różne specjalistyczne narzędzia.

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Agnieszka Mayilov - przez 17 lat pracowała na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych (Rozwój, HR, Sprzedaż). Zajmowała się koordynowaniem pracy zespołu oraz współpracą z innymi działami biznesu w zakresie wspierania rozwoju pracowników.

Aneta Kolasińska - trenerka i certyfikowany Asesor EY Academy of Business od 2021 roku. Jako trener specjalizuje się w tematach z zakresu diagnozy kompetencji metodami Assessment i Development Center.

Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business (cena za wczesny zapis do 30 sierpnia 2024)

Cena obejmuje udział w sześciu modułach, w tym w sesji egzaminacyjnej (12 dni szkoleniowych)

Cena

6300 zł netto ( 7749 zł brutto )

Akademia Asesora – Płatność ratalna

Cena obejmuje udział w sześciu modułach, w tym w sesji egzaminacyjnej (12 dni szkoleniowych)

Cena

2 raty po 3650 zł netto ( 2 zł brutto )

Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business

Szkolenia dla Asesorów prowadzimy od 2006 roku.

W tym czasie program ewaluował do obecnej formuły, która łączy w sobie wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu, przy jednoczesnym budowaniu uważności na uczestników procesu i najwyższej dbałości o standardy etyczne.

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami uczestnik wchodzi w realizację warsztatów – może rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

Akademia składa się z sześciu 2-dniowych modułów. Zajęcia odbywają się raz – dwa razy w miesiącu, w formule stacjonarnej lub online. W przypadku opuszczenia jednego z modułów można uzupełnić go w innym terminie. Pomiędzy modułami uczestnicy są zaproszeni do pogłębiania swojej wiedzy on-line, dzielenia się doświadczeniami i przygotowywania do końcowej sesji egzaminacyjnej np. poprzez projektowanie i testowanie zadań. Akademia kończy się praktycznym egzaminem w postaci realizacji sesji Development Center. Certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych.

W trakcie Akademii dodatkowo kładziemy akcent na pogłębianie samoświadomości własnych kompetencji asesorskich, na tworzenie relacji oraz branie na siebie odpowiedzialności za rolę w zespole asesorskim.

Dla kogo?

Akademię Asesora kierujemy do pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących rozwijać umiejętności diagnozy potencjału swoich ludzi, jak i osób zainteresowanych zmianą w życiu zawodowym i doświadczeniem w nowej roli.

Cele i korzyści

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami już wchodzisz w realizację warsztatów – możesz rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

Zaletą udziału w Akademii jest to, że:

 • Przechodzimy przez pełen proces projektowania sesji diagnostycznej z poziomu metodologicznego, jak i procesu grupowego
 • Każdy z modułów przygotowuje do realizacji sesji egzaminacyjnej
 • Grupa uczestników sama przygotowuje metodologię i przeprowadza pełną sesję Development Centre
 • Możesz się sprawdzić na bieżąco w roli asesorskiej — przy wsparciu grupy i pod czujnym okiem trenerów
 • W trakcie pracy grupowej sam doświadczasz różnych ról — moderowania, bycia graczem, bycia członkiem zespołu asesorskiego, uczestnikiem sesji i asesorem
 • Możesz otrzymać informację zwrotną od trenerów, jak i od grupy, która będzie cię wspierać w przyszłej roli asesora

Korzyści z udziału w Akademii:

 • Rozwiniesz wiedzę i umiejętności, które będą pozwalały Ci na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu
 • Zadania praktyczne i egzamin pozwolą Ci na zdobycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego zaprojektowania sesji, jej poprowadzenia i udzielenia informacji zwrotnej
 • Możesz otrzymać możliwość uczestnictwa w sesji DC lub AC prowadzonej przez wykwalifikowanych asesorów — w roli administratora lub asesora wspierającego
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Asesora” składa się z 6 modułów:

 1. Wprowadzenie do programu (2 dni),
 2. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego (2 dni),
 3. Projektowanie zadań badawczych (2 dni),
 4. Diagnoza kompetencji (2 dni),
 5. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych (2 dni),
 6. Egzamin (2 dni).

Moduł I. Wprowadzenie do programu

 • Idea i założenia metodologiczne Akademii Asesora
 • Integracja grupy
 • Proces projektowania i wdrażania ocen kompetencji:
  • Różnice pomiędzy Assessment a Development Centre
  • Projektowanie systemu oceny kompetencji – etapy projektu, dokumentacja projektowa
  • Grupa projektowa – skład, zadania i kompetencje członków projektu
  • Zasada triangulacji w projektowaniu sesji badawczej
 • Kompetencje w organizacji w systemach zarządzania personelem:
  • Czym jest kompetencja i jakie są jej praktyczne zastosowania
  • Ćwiczenia w obserwowaniu kompetencji
 • Kontraktowanie procesu z klientem wewnętrznym i zewnętrznym:
  • Rozpoznanie potrzeb klienta
  • Parametry oferty
 • Podejście do rozwoju indywidualnego: od kompensowania braków po rozwijanie talentów. Skoncentrowanie na kliencie w procesie Assessment i Development
 • Zagadnienia etyczne związane z procesem diagnostycznym

Pre-work:

 • Czym jest AC i DC
 • Definicja kompetencji
 • Etyka pracy asesorskiej

Metodyka:

 • Burza mózgów dotycząca metodologii
 • Ćwiczenie w układaniu etapów projektu
 • Ćwiczenie rozpoznania potrzeb klienta i kontraktowania prac
 • Obserwacja zachowań w roli asesora
 • Feedback trenera dotyczący zachowań uruchamianych w roli asesora

Moduł II. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego

 • Budowanie i wdrażanie modelu kompetencji w organizacji:
  • Etapy projektu i jego uczestnicy
  • Narzędzia i obszary pozyskiwania danych do budowy modelu
  • Walidacja modelu wśród pracowników
  • Praktyczne przykłady projektów budowania modeli w organizacjach
 • Tworzenie profilu kompetencji stanowiskowych:
  • Zasady budowania profilu
  • Metody pozyskiwania danych: wywiad standaryzowany, panel ekspercki, analiza dokumentów
 • Definiowanie kompetencji:
  • Wybór skali oceny
  • Definiowanie wskaźników behawioralnych kompetencji
  • Listy kompetencyjne
 • Kompetencje przyszłości:
  • Model VUCA i Megatrendy Naisbitta jako podstawa wnioskowania o kompetencjach przyszłości
  • Kultura i fazowy rozwój organizacji – kluczowe kompetencje organizacyjne na każdym z etapów rozwoju
 • Ćwiczenia rozwijające asesorskie kompetencje obserwacji

Pre-work:

 • Kompetencje przyszłości
 • Metody budowania modelu
 • Techniki w budowaniu profilu
 • Kultura i fazy rozwoju organizacji

Metodyka:

 • Grupowe opracowanie metodologii budowania modelu
 • Symulacja panelu eksperckiego
 • Ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji
 • Zbudowanie profilu kompetencji na egzamin
 • Obserwacja zachowań w roli asesora

Moduł III. Projektowanie zadań badawczych

 • Zadania badawcze stosowane w diagnozie kompetencji:
  • Przykłady różnych typów zadań
  • Zadania abstrakcyjne i zawodowe
  • Struktura zadań
 • Dobór zadań do profilu kompetencji:
  • Budowanie matrycy kompetencji i zadań
  • Projektowanie zadań ze względu na wskaźniki kompetencji
 • Źródła pozyskiwanych informacji do układania zadań zawodowych:
  • Tworzenie zadań zawodowych dopasowanych do kontekstu pracy i stanowiska
  • Zbieranie informacji potrzebnych do napisania zadania
 • Zaprojektowanie zadań na sesję egzaminacyjną:
  • Projektowanie wstępnej struktury zadania
  • Zasady projektowania zadań
  • Projektowanie arkuszy obserwacji i benchmarków
 • Harmonogramowanie sesji

Pre-work:

 • Typy zadań
 • Pisanie zadań

Metodyka:

 • Projektowanie i testowanie zadań rozgrzewkowych
 • Przegląd banku zadań
 • Grupowe projektowanie matrycy wstępnej na egzamin
 • Pisanie zadań w grupie

Moduł IV. Diagnoza kompetencji

 • Testowanie zadań:
  • Ewaluacja i modyfikowanie treści zadań
 • Rozwijanie kompetencji obserwacji:
  • Uważność i obserwacja
  • Sporządzanie notatek
  • Odczucia i refleksje gracza jako źródło danych
 • Diagnozowanie kompetencji:
  • Obserwacja wskaźników behawioralnych
  • Posługiwanie się arkuszami ocen i benchmarkami
  • Przyporządkowywanie zachowań do kompetencji
  • Rozróżnianie faktów od interpretacji i hipotez poznawczych
  • Etykietowanie, stygmatyzacja i korzystanie ze schematów poznawczych jako źródła błędów poznawczych
  • Wpływ wartości osobistych na formułowanie ocen
  • Ocena kompetencji na skali ilościowej
 • Dyskusja asesorów:
  • Taktyki prowadzenia dyskusji asesorów
  • Wpływ ról zespołowych na przebieg dyskusji i rzetelność diagnozy
 • Raportowanie:
  • Przegląd różnorodnych praktyk raportowania
  • Język raportowania
  • Pisanie próbek raportu indywidualnego
 • Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję egzaminacyjną

Pre-work:

 • Język raportowania
 • Zasady diagnozy kompetencji

Metodyka:

 • Ćwiczenia w diagnozowaniu kompetencji
 • Feedback trenera dotyczący jakości notatek i diagnozowania kompetencji
 • Testowanie zadań na sesję superwizyjną
 • Przeprowadzenie dyskusji asesorów
 • Pisanie próbek raportu indywidualnego

Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych

 • Prowadzenie sesji:
  • Rola poznawania się i normowania zasad podczas rozpoczęcia sesji
  • Podział ról w zespole asesorskim podczas prowadzenia sesji
  • Zasady udzielania instrukcji do zadań
  • Administrowanie sesji
 • Trudne sytuacje podczas sesji:
  • Odpowiadanie na pytania i wątpliwości uczestników
  • Obserwacja uczestników o niskiej aktywności behawioralnej podczas sesji
  • Radzenie sobie z liderami nieformalnymi oraz zachowaniami agresywno-pasywnymi
 • Przygotowywanie i struktura feedbacku:
  • Analiza raportu pod kątem silnych stron oraz kompetencji rozwojowych uczestnika
  • Struktura feedbacku
  • Formułowanie strategii feedbacku dopasowanych do uczestnika
  • Feedback formalny a rozwojowy
  • Formułowanie ścieżek i form rozwoju
 • Kompetencje miękkie w feedbacku:
  • Coachingowe prowadzenie feedbacku
  • Udzielanie wsparcia i pozytywne programowanie na rozwój
  • Co robić, kiedy uczestnik nie akceptuje wniosków z DC

Pre-work:

 • Udzielanie instrukcji, intro do sesji
 • Podział ról w zespole asesorskim
 • Udzielanie feedbacku

Metodyka:

 • Ćwiczenia indywidualne w udzielaniu instrukcji do zadań
 • Grupowe projektowanie oraz testowanie intro do sesji
 • Ćwiczenia indywidualne w udzielaniu feedbacku

Moduł VI. Egzamin

Głównym celem egzaminu jest implementacja umiejętności asesorskich w realizację procesu DC. Sesja egzaminacyjna prowadzona jest przez grupę uczestników szkolenia w rolach asesorów oraz superwizowana przez trenerów EY AoB. Grupa osób badanych jest rekrutowana spośród osób chętnych do uczestniczenia w sesji (klienci zewnętrzni EY AoB, absolwenci studiów lub osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich).

Sesja trwa 5 godzin. Uczestnicy Akademii przygotowują metodologię prowadzenia oraz dzielą się zadaniami asesorskimi w trakcie modułów II-V.

Egzamin rozwija następujące kompetencje asesorskie:

 • Przygotowanie i administracja sesji
 • Moderowanie sesji, udzielanie instrukcji do zadań
 • Obserwowanie, notowanie, zachowania asesorskie w trakcie sesji
 • Prowadzenie dyskusji asesorów
 • Tworzenie roboczych raportów indywidualnych
 • Udzielanie informacji zwrotnej indywidualnej

Feedback dla asesorów obejmuje:

 • Ocenę trafności doboru zadań badawczych
 • Podsumowanie silnych stron w prowadzeniu sesji przez grupę
 • Feedback dotyczący zachowania podczas sesji, trafności obserwacji, jakości notowania, sporządzenia raportów
 • Rekomendacje rozwojowe i podsumowanie mocnych stron każdego z asesorów w zakresie przekazywania informacji zwrotnej

Metodologia prowadzenia zajęć

Każdy z modułów jest poprzedzony pre-workiem. Pre-work służy wprowadzeniu do teorii praktykowanej na kolejnym module. Czas warsztatowy poświęcamy ćwiczeniom praktycznym, a nie formom wykładowym.

Decydując się zatem na udział w Akademii, wiesz, że będziesz wykonywać zadania pomiędzy zajęciami, które przygotują Cię merytorycznie na dany moduł oraz będą jego podsumowaniem. Pomiędzy modułami wprowadziliśmy również formułę zadań domowych. Wykonując je, przygotowujesz się jednocześnie do egzaminu z całą grupą asesorską.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy następujące metody:

 • Praca w grupie dotycząca przygotowania lub wypracowywania rozwiązań metodologicznych
 • Zebranie wniosków po ćwiczeniach oraz podsumowywanie prac grupowych
 • Omówienie przykładowych case’ów i filmy instruktażowe
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe dotyczące np. diagnozy kompetencji, raportowania, przekazywania informacji zwrotnej

Cena

7100 zł netto ( 2 zł brutto ) - cena regularna

6300 zł netto ( 2 zł brutto ) - cena za wczesny zapis do 30 sierpnia 2024

 

Płatność ratalna: 2 raty po 3650 zł netto (4489,50 zł brutto)

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

10 października 2024

 

Terminy nowej edycji:

Moduł 1: 10-11 października 2024
Moduł 2: 24-25 października 2024
Moduł 3: 7-8 listopada 2024
Moduł 4: 28-29 listopada 2024
Moduł 5: 12-13 grudnia 2024
Moduł 6: 16-17 stycznia 2025

 

Terminy obecnej edycji:

Moduł 1: 14-15 marca 2024
Moduł 2: 11-12 kwietnia 2024
Moduł 3: 9-10 maja 2024
Moduł 4: 23-24 maja 2024
Moduł 5: 6-7 czerwca 2024
Moduł 6: 24-25 czerwca 2024

 

Szkolenia w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com