Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami uczestnik wchodzi w realizację warsztatów – może rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej, czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

Akademia składa się z sześciu 2-dniowych modułów. Zajęcia odbywają się raz – dwa razy w miesiącu, w formule stacjonarnej lub online. W przypadku opuszczenia jednego z modułów można uzupełnić go w innym terminie. Moduł kończy się zadaniem praktycznym, przygotowującym grupę do realizacji sesji egzaminacyjnej. Certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy następujące metody:

 • wykład teoretyczny (20% czasu trwania szkolenia)
 • praca w grupie dotycząca przygotowania lub wypracowywania rozwiązań metodologicznych (25% czasu)
 • zebranie wniosków po ćwiczeniach oraz podsumowywanie prac grupowych (5% czasu)
 • omówienie przykładowych case’ów i filmy instruktażowe (5% czasu)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe dotyczące np. diagnozy kompetencji, raportowania, przekazywania informacji zwrotnej (45% czasu)

Akademię Asesora kierujemy do pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących rozwijać umiejętności diagnozy potencjału swoich ludzi, jak i osób zainteresowanych zmianą w życiu zawodowym i doświadczeniem w nowej roli.

Zaletą udziału w Akademii jest to, że:

 • przechodzimy przez pełen proces projektowania sesji diagnostycznej z poziomu metodologicznego, jak i grupowego
 • każdy z modułów przygotowuje do realizacji sesji egzaminacyjnej
 • grupa uczestników sama przygotowuje metodologię i przeprowadza pełną sesję Development Centre
 • możesz się sprawdzić na bieżąco w roli asesorskiej, przy wsparciu grupy i pod czujnym okiem trenerów
 • w trakcie pracy grupowej sam doświadczasz różnych ról – moderowania, bycia graczem, bycia członkiem zespołu asesorskiego, uczestnikiem sesji, i asesorem
 • możesz otrzymać informację zwrotną od trenerów, jak i od grupy, która będzie cię wspierać w przyszłej roli asesora

Korzyści z udziału w Akademii:

 • rozwiniesz wiedzę i umiejętności, które będą pozwalały ci na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu
 • zadania praktyczne i egzamin pozwolą ci na zdobycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego zaprojektowania sesji, jej poprowadzenia i udzielenia informacji zwrotnej
 • możesz otrzymać możliwość uczestnictwa w sesji DC lub AC, prowadzonej przez wykwalifikowanych asesorów, w roli administratora lub asesora wspierającego

Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business

 • Moduł I. Wprowadzenie do programu

  Termin

  • 24-25 marca 2022
  • Idea i założenia metodologiczne Akademii Asesora. Integracja grupy
  • Proces projektowania i wdrażania ocen kompetencji
  • Różnice pomiędzy Assessment a Development Centre
  • Projektowanie systemu oceny kompetencji – etapy projektu, dokumentacja projektowa
  • Grupa projektowa – skład, zadania i kompetencje członków projektu
  • Zasada triangulacji w projektowaniu sesji badawczej
  • Kompetencje w organizacji w systemach zarządzania personelem
   • Czym jest kompetencja i jakie są jej praktyczne zastosowania
   • Ćwiczenia w obserwowaniu kompetencji
   • Kultura i fazowy rozwój organizacji – kluczowe kompetencje organizacyjne na każdym z etapów rozwoju
  • Kontraktowanie procesu z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
   • Rozpoznanie potrzeb klienta
   • Parametry oferty
  • Podejście do rozwoju indywidualnego: od kompensowania braków po rozwijanie talentów
  • Zagadnienia etyczne związane z procesem diagnostycznym

  Metodologia: wykład, ćwiczenie rozgrzewkowe, burza mózgów dotycząca metodologii, ćwiczenie w układaniu etapów projektu, ćwiczenie rozpoznania potrzeb klienta i kontraktowania prac, obserwacja zachowań w roli asesora, feedback trenera dotyczący zachowań uruchamianych w roli asesora.

 • Moduł II. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego

  Termin

  • 7-8 kwietnia 2022
  • Budowanie i wdrażanie modelu kompetencji w organizacji
   • Etapy projektu i jego uczestnicy
   • Narzędzia i obszary pozyskiwania danych do budowy modelu
   • Walidacja modelu wśród pracowników
   • Praktyczne przykłady projektów budowania modeli w organizacjach
  • Tworzenie profilu kompetencji stanowiskowych
   • Zasady budowania profilu
   • Analiza umiejscowienia stanowiska w strukturze
   • Metody pozyskiwania danych: wywiad standaryzowany, panel ekspercki, analiza dokumentów
  • Definiowanie kompetencji
   • Wybór skali oceny
   • Definiowanie wskaźników behawioralnych kompetencji
   • Listy kompetencyjne
  • Kompetencje przyszłości
   • Model VUCA i Megatrendy Naisbitta jako podstawa wnioskowania o kompetencjach przyszłości
   • Jakie kompetencje będą potrzebne menedżerom w przyszłości?
  • Optymalizacja procesu w zadaniach on-line
   • Przykładowe kompetencje i zadania, które możemy realizować w wersji on-line
   • Przykładowa gra on-line

  Metodologia: wykład, grupowe opracowanie metodologii budowania modelu, próbki wywiadów do budowy profilu, symulacja panelu eksperckiego, ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji, obserwacja zachowań w roli asesora, przedstawienie gry on-line.

 • Moduł III. Projektowanie zadań badawczych

  Termin

  • 21-22 kwietnia 2022
  • Zróżnicowanie metodologii w „centrum badania kompetencji”
   • Różnorodność typów zadań wykorzystywanych podczas AC/DC
   • Testy predyspozycji i próbki pracy stosowanie w AC i DC
   • Wywiad behawioralny
  • Zadania badawcze stosowane w diagnozie kompetencji
   • Przykłady różnych typów zadań – przegląd
   • Zadania abstrakcyjne i zawodowe – różnice, konsekwencje ich stosowania
   • Struktura zadań
  • Dobór zadań do profilu kompetencji
   • dobór typu zadania do profilu kompetencji – budowanie matrycy wstępnej
   • projektowanie zadań ze względu na wskaźniki kompetencji
   • twórcze techniki projektowania zadań a modyfikowanie zadań gotowyche
  • Źródła pozyskiwanych informacji do układania zadań zawodowych
   • Tworzenie zadań zawodowych dopasowanych do kontekstu pracy i stanowiska
   • Zbieranie informacji potrzebnych do napisania zadania
  • Rola Gracza
   • Zasady „gry”
   • Kto najlepiej sprawdza się w roli Gracza – wybór aktorów z zespołu asesorskiego
   • Informacje zwrotne pozyskiwane od Gracza
  • Zaprojektowanie zadań na sesję egzaminacyjną
   • Projektowanie wstępnej struktury (plot)
   • Zasady projektowania zadań: zasada realizmu, tożsamości, motywacji i komunikacji
   • Ilość i zakres informacji w opisie sytuacji (zasada ekonomii i wysycenia informacji)
   • Projektowanie arkuszy obserwacji i benchmarków
  • Testowanie zadań rozgrzewkowych
   • Zachowania moderatora oraz asesorów jako element zadania badawczego
   • Ewaluacja i modyfikowanie treści zadań

  Metodologia: wykład, grupowe opracowanie metodologii budowania modelu, próbki wywiadów do budowy profilu, symulacja panelu eksperckiego, ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji, obserwacja zachowań w roli asesora, przedstawienie gry on-line.

 • Moduł IV. Diagnoza kompetencji

  Termin

  • 12-13 maja 2022
  • Rozwijanie kompetencji obserwacji
   • Uważność i obserwacja
   • Testy predyspozycji i próbki pracy stosowanie w AC i DC
   • Sporządzanie notatek
   • Odczucia i refleksje gracza jako źródło danych o uczestniku
  • Diagnozowanie kompetencji
   • Obserwacja wskaźników behawioralnych
   • Posługiwanie się arkuszami ocen i benchmarkami
   • Przyporządkowywanie zachowań do kompetencji
   • Rozróżnianie faktów od interpretacji i hipotez poznawczych
   • Etykietowanie, stygmatyzacja i korzystanie ze schematów poznawczych jako źródła błędów poznawczych
   • Wpływ wartości osobistych na formułowanie ocen
   • Ocena kompetencji na skali ilościowej
  • Wash’up, czyli dyskusja asesorów
   • Taktyki prowadzenia dyskusji asesorów
   • Podział funkcji podczas dyskusji; wpływ ról zespołowych na przebieg wash’upu i rzetelność diagnozy
   • Grupowe podejmowanie decyzji: syndrom grupowego myślenia, polaryzacja, wywieranie wpływu, wypracowanie konsensusu
  • Raportowanie
   • Przegląd różnorodnych praktyk raportowania
   • Ustalanie wzorów raportów w zależności od celu procesu
   • Język raportowania
   • Pisanie próbek raportu indywidualnego
  • Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję egzaminacyjną

  Metodologia: wykład, ćwiczenia w diagnozowaniu kompetencji, feedback trenera dotyczący jakości notatek i diagnozowania kompetencji, testowanie zadań na sesję superwizyjną, przeprowadzenie wash’upu i wash’upu od wash’upu, pisanie próbek raportu indywidualnego.

 • Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych

  Termin

  • 26-27 maja 2022
  • Harmonogramowanie sesji
   • Dbałość o utrzymanie dynamiki procesu oraz efektywność sesji
   • Harmonogramowanie sesji przez grupę
  • Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję cd.
  • Prowadzenie sesji
   • Rola poznawania się i normowania zasad podczas rozpoczęcia sesji
   • Zaprojektowanie Intro do sesji
   • Podział ról w zespole asesorskim podczas prowadzenia sesji
   • Zasady i ćwiczenia w udzielania instrukcji do zadań
   • Administrowanie sesji, zabezpieczanie potrzebnych zasobów
   • Kontrola czasu
   • Formalne i nieformalne zachowania asesora
  • Trudne sytuacje podczas sesji
   • Odpowiadanie na pytania i wątpliwości uczestników
   • Obserwacja uczestników o niskiej aktywności behawioralnej podczas sesji
   • Radzenie sobie z liderami nieformalnymi sesji oraz zachowaniami agresywno-pasywnymi
  • Przygotowywanie i struktura feedbacku
   • Analiza raportu pod kątem silnych stron oraz kompetencji rozwojowych uczestnika
   • Przewidywanie gotowości uczestnika do rozwoju i zmiany
   • Struktura feedbacku
   • Formułowanie strategii feedbacku dopasowanych do uczestnika
   • Feedback formalny a rozwojowy
   • Formułowanie ścieżek i form rozwoju
  • Kompetencje miękkie w feedbacku
   • Budowanie kontaktu
   • Prowadzenie rozmowy z osobami o różnorodnych typach poznawczych
   • Udzielanie wsparcia i pozytywne programowanie na rozwój
   • Lęk przed konsekwencjami oceny
   • Co robić, kiedy uczestnik nie akceptuje wniosków z DC
 • Moduł VI. Egzamin

  Termin

  • 9-10 czerwca 2022

  Głównym celem egzaminu jest zastosowanie rozwijanej wiedzy i umiejętności asesorskich w trakcie faktycznego procesu DC. Sesja egzaminacyjna prowadzona jest przez grupę uczestników szkolenia w rolach asesorów oraz superwizowana przez trenerów EY Academy of Business. Grupa osób badanych jest rekrutowana spośród chętnych do uczestniczenia w sesji (klienci zewnętrzni EY Academy of Business, absolwenci studiów lub osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich).

  Sesja trwa 5 godzin. Uczestnicy Akademii Asesora przygotowują metodologię prowadzenia oraz dzielą się zadaniami asesorskimi w trakcie modułów II-V. Częścią egzaminu jest również przeprowadzenie dyskusji asesorów i zebranie wniosków do raportów, utworzenie raportów roboczych dla uczestników sesji, a także udzielenie indywidualnych informacji zwrotnych.

  Egzamin jest prowadzony w parach asesorskich (każda para przygotowuje raport i feedback dla jednego – dwóch uczestników sesji).

  Egzamin rozwija następujące kompetencje asesorskie:

  • przygotowanie i administracja sesji
  • moderowanie sesji, udzielanie instrukcji do zadań
  • obserwowanie, notowanie, zachowania asesorskie w trakcie sesji
  • prowadzenie dyskusji asesorów
  • tworzenie roboczych raportów indywidualnych
  • udzielanie indywidualnej informacji zwrotnej

  Feedback dla asesorów obejmuje:

  • ocenę trafności doboru zadań badawczych
  • podsumowanie silnych stron w prowadzeniu sesji przez grupę
  • feedback dotyczący zachowania podczas sesji, trafności obserwacji, jakości notowania, sporządzenia raportów
  • rekomendacje rozwojowe i podsumowanie mocnych stron każdego z asesorów w zakresie przekazywania informacji zwrotnej
Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami uczestnik wchodzi w realizację warsztatów – może rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej, czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

Akademia składa się z sześciu 2-dniowych modułów. Zajęcia odbywają się raz – dwa razy w miesiącu, w formule stacjonarnej lub online. W przypadku opuszczenia jednego z modułów można uzupełnić go w innym terminie. Moduł kończy się zadaniem praktycznym, przygotowującym grupę do realizacji sesji egzaminacyjnej. Certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy następujące metody:

 • wykład teoretyczny (20% czasu trwania szkolenia)
 • praca w grupie dotycząca przygotowania lub wypracowywania rozwiązań metodologicznych (25% czasu)
 • zebranie wniosków po ćwiczeniach oraz podsumowywanie prac grupowych (5% czasu)
 • omówienie przykładowych case’ów i filmy instruktażowe (5% czasu)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe dotyczące np. diagnozy kompetencji, raportowania, przekazywania informacji zwrotnej (45% czasu)
Dla kogo

Akademię Asesora kierujemy do pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących rozwijać umiejętności diagnozy potencjału swoich ludzi, jak i osób zainteresowanych zmianą w życiu zawodowym i doświadczeniem w nowej roli.

Cele i korzyści

Zaletą udziału w Akademii jest to, że:

 • przechodzimy przez pełen proces projektowania sesji diagnostycznej z poziomu metodologicznego, jak i grupowego
 • każdy z modułów przygotowuje do realizacji sesji egzaminacyjnej
 • grupa uczestników sama przygotowuje metodologię i przeprowadza pełną sesję Development Centre
 • możesz się sprawdzić na bieżąco w roli asesorskiej, przy wsparciu grupy i pod czujnym okiem trenerów
 • w trakcie pracy grupowej sam doświadczasz różnych ról – moderowania, bycia graczem, bycia członkiem zespołu asesorskiego, uczestnikiem sesji, i asesorem
 • możesz otrzymać informację zwrotną od trenerów, jak i od grupy, która będzie cię wspierać w przyszłej roli asesora

Korzyści z udziału w Akademii:

 • rozwiniesz wiedzę i umiejętności, które będą pozwalały ci na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu
 • zadania praktyczne i egzamin pozwolą ci na zdobycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego zaprojektowania sesji, jej poprowadzenia i udzielenia informacji zwrotnej
 • możesz otrzymać możliwość uczestnictwa w sesji DC lub AC, prowadzonej przez wykwalifikowanych asesorów, w roli administratora lub asesora wspierającego

Cena

7100 zł netto (+23% VAT)

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

24-25 marca 2022

7-8 kwietnia 2022

21-22 kwietnia 2022

12-13 maja 2022

26-27 maja 2022

9-10 czerwca 2022

Kontakt

Renata Michalak

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com