Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business – EY Academy of Business

Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business

Szkolenia dla Asesorów prowadzimy od 2006 roku.

Na przełomie lat program ewaluował do obecnej formuły, która łączy w sobie wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu, przy jednoczesnym budowaniu uważności na uczestników procesu i najwyższej dbałości o standardy etyczne.

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami uczestnik wchodzi w realizację warsztatów – może rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej, czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

Akademia składa się z sześciu 2-dniowych modułów. Zajęcia odbywają się raz – dwa razy w miesiącu, w formule stacjonarnej lub online. W przypadku opuszczenia jednego z modułów można uzupełnić go w innym terminie. Moduł kończy się zadaniem praktycznym przygotowującym grupę do realizacji sesji egzaminacyjnej. Certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy następujące metody:

 • wykład teoretyczny (20% czasu trwania szkolenia);
 • praca w grupie dotycząca przygotowania lub wypracowywania rozwiązań metodologicznych (25% czasu);
 • zebranie wniosków po ćwiczeniach oraz podsumowywanie prac grupowych (5% czasu);
 • omówienie przykładowych case’ów i filmy instruktażowe (5% czasu);
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe dotyczące np. diagnozy kompetencji, raportowania, przekazywania informacji zwrotnej (45% czasu).

Akademię Asesora kierujemy do pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących rozwijać umiejętności diagnozy potencjału swoich ludzi, jak i osób zainteresowanych zmianą w życiu zawodowym i doświadczeniem w nowej roli.

Zaletą udziału w Akademii jest to, że:

 • przechodzimy przez pełen proces projektowania sesji diagnostycznej z poziomu metodologicznego, jak i grupowego
 • każdy z modułów przygotowuje do realizacji sesji egzaminacyjnej
 • grupa uczestników sama przygotowuje metodologię i przeprowadza pełną sesję Development Centre
 • możesz się sprawdzić na bieżąco w roli asesorskiej, przy wsparciu grupy i pod czujnym okiem trenerów
 • w trakcie pracy grupowej sam doświadczasz różnych ról – moderowania, bycia graczem, bycia członkiem zespołu asesorskiego, uczestnikiem sesji, i asesorem
 • możesz otrzymać informację zwrotną od trenerów, jak i od grupy, która będzie cię wspierać w przyszłej roli asesora

Korzyści z udziału w Akademii:

 • rozwiniesz wiedzę i umiejętności, które będą pozwalały ci na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu
 • zadania praktyczne i egzamin pozwolą ci na zdobycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego zaprojektowania sesji, jej poprowadzenia i udzielenia informacji zwrotnej
 • możesz otrzymać możliwość uczestnictwa w sesji DC lub AC, prowadzonej przez wykwalifikowanych asesorów, w roli administratora lub asesora wspierającego

Program „Akademia Asesora” składa się z 6 modułów: Wprowadzenie do programu, Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego, Projektowanie zadań badawczych, Diagnoza kompetencji, Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich szkoleń (wybierz Akademia Asesora).

Moduł I. Wprowadzenie do programu

 • Idea i założenia metodologiczne Akademii Asesora. Integracja grupy
 • Proces projektowania i wdrażania ocen kompetencji
 • Różnice pomiędzy Assessment a Development Centre
 • Projektowanie systemu oceny kompetencji – etapy projektu, dokumentacja projektowa
 • Grupa projektowa – skład, zadania i kompetencje członków projektu
 • Zasada triangulacji w projektowaniu sesji badawczej
 • Kompetencje w organizacji w systemach zarządzania personelem
  • Czym jest kompetencja i jakie są jej praktyczne zastosowania
  • Ćwiczenia w obserwowaniu kompetencji
  • Kultura i fazowy rozwój organizacji – kluczowe kompetencje organizacyjne na każdym z etapów rozwoju
 • Kontraktowanie procesu z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Rozpoznanie potrzeb klienta
  • Parametry oferty
 • Podejście do rozwoju indywidualnego: od kompensowania braków po rozwijanie talentów
 • Zagadnienia etyczne związane z procesem diagnostycznym

Metodologia: wykład, ćwiczenie rozgrzewkowe, burza mózgów dotycząca metodologii, ćwiczenie w układaniu etapów projektu, ćwiczenie rozpoznania potrzeb klienta i kontraktowania prac, obserwacja zachowań w roli asesora, feedback trenera dotyczący zachowań uruchamianych w roli asesora.

Moduł II. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego

 • Budowanie i wdrażanie modelu kompetencji w organizacji
  • Etapy projektu i jego uczestnicy
  • Narzędzia i obszary pozyskiwania danych do budowy modelu
  • Walidacja modelu wśród pracowników
  • Praktyczne przykłady projektów budowania modeli w organizacjach
 • Tworzenie profilu kompetencji stanowiskowych
  • Zasady budowania profilu
  • Analiza umiejscowienia stanowiska w strukturze
  • Metody pozyskiwania danych: wywiad standaryzowany, panel ekspercki, analiza dokumentów
 • Definiowanie kompetencji
  • Wybór skali oceny
  • Definiowanie wskaźników behawioralnych kompetencji
  • Listy kompetencyjne
 • Kompetencje przyszłości
  • Model VUCA i Megatrendy Naisbitta jako podstawa wnioskowania o kompetencjach przyszłości
  • Jakie kompetencje będą potrzebne menedżerom w przyszłości?
 • Optymalizacja procesu w zadaniach on-line
  • Przykładowe kompetencje i zadania, które możemy realizować w wersji on-line
  • Przykładowa gra on-line

Metodologia: wykład, grupowe opracowanie metodologii budowania modelu, próbki wywiadów do budowy profilu, symulacja panelu eksperckiego, ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji, obserwacja zachowań w roli asesora, przedstawienie gry on-line.

Moduł III. Projektowanie zadań badawczych

 • Zróżnicowanie metodologii w „centrum badania kompetencji”
  • Różnorodność typów zadań wykorzystywanych podczas AC/DC
  • Testy predyspozycji i próbki pracy stosowanie w AC i DC
  • Wywiad behawioralny
 • Zadania badawcze stosowane w diagnozie kompetencji
  • Przykłady różnych typów zadań – przegląd
  • Zadania abstrakcyjne i zawodowe – różnice, konsekwencje ich stosowania
  • Struktura zadań
 • Dobór zadań do profilu kompetencji
  • dobór typu zadania do profilu kompetencji – budowanie matrycy wstępnej
  • projektowanie zadań ze względu na wskaźniki kompetencji
  • twórcze techniki projektowania zadań a modyfikowanie zadań gotowyche
 • Źródła pozyskiwanych informacji do układania zadań zawodowych
  • Tworzenie zadań zawodowych dopasowanych do kontekstu pracy i stanowiska
  • Zbieranie informacji potrzebnych do napisania zadania
 • Rola Gracza
  • Zasady „gry”
  • Kto najlepiej sprawdza się w roli Gracza – wybór aktorów z zespołu asesorskiego
  • Informacje zwrotne pozyskiwane od Gracza
 • Zaprojektowanie zadań na sesję egzaminacyjną
  • Projektowanie wstępnej struktury (plot)
  • Zasady projektowania zadań: zasada realizmu, tożsamości, motywacji i komunikacji
  • Ilość i zakres informacji w opisie sytuacji (zasada ekonomii i wysycenia informacji)
  • Projektowanie arkuszy obserwacji i benchmarków
 • Testowanie zadań rozgrzewkowych
  • Zachowania moderatora oraz asesorów jako element zadania badawczego
  • Ewaluacja i modyfikowanie treści zadań

Metodologia: wykład, grupowe opracowanie metodologii budowania modelu, próbki wywiadów do budowy profilu, symulacja panelu eksperckiego, ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji, obserwacja zachowań w roli asesora, przedstawienie gry on-line.

Moduł IV. Diagnoza kompetencji

 • Rozwijanie kompetencji obserwacji
  • Uważność i obserwacja
  • Testy predyspozycji i próbki pracy stosowanie w AC i DC
  • Sporządzanie notatek
  • Odczucia i refleksje gracza jako źródło danych o uczestniku
 • Diagnozowanie kompetencji
  • Obserwacja wskaźników behawioralnych
  • Posługiwanie się arkuszami ocen i benchmarkami
  • Przyporządkowywanie zachowań do kompetencji
  • Rozróżnianie faktów od interpretacji i hipotez poznawczych
  • Etykietowanie, stygmatyzacja i korzystanie ze schematów poznawczych jako źródła błędów poznawczych
  • Wpływ wartości osobistych na formułowanie ocen
  • Ocena kompetencji na skali ilościowej
 • Wash’up, czyli dyskusja asesorów
  • Taktyki prowadzenia dyskusji asesorów
  • Podział funkcji podczas dyskusji; wpływ ról zespołowych na przebieg wash’upu i rzetelność diagnozy
  • Grupowe podejmowanie decyzji: syndrom grupowego myślenia, polaryzacja, wywieranie wpływu, wypracowanie konsensusu
 • Raportowanie
  • Przegląd różnorodnych praktyk raportowania
  • Ustalanie wzorów raportów w zależności od celu procesu
  • Język raportowania
  • Pisanie próbek raportu indywidualnego
 • Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję egzaminacyjną

Metodologia: wykład, ćwiczenia w diagnozowaniu kompetencji, feedback trenera dotyczący jakości notatek i diagnozowania kompetencji, testowanie zadań na sesję superwizyjną, przeprowadzenie wash’upu i wash’upu od wash’upu, pisanie próbek raportu indywidualnego.

Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych

 • Harmonogramowanie sesji
  • Dbałość o utrzymanie dynamiki procesu oraz efektywność sesji
  • Harmonogramowanie sesji przez grupę
 • Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję cd.
 • Prowadzenie sesji
  • Rola poznawania się i normowania zasad podczas rozpoczęcia sesji
  • Zaprojektowanie Intro do sesji
  • Podział ról w zespole asesorskim podczas prowadzenia sesji
  • Zasady i ćwiczenia w udzielania instrukcji do zadań
  • Administrowanie sesji, zabezpieczanie potrzebnych zasobów
  • Kontrola czasu
  • Formalne i nieformalne zachowania asesora
 • Trudne sytuacje podczas sesji
  • Odpowiadanie na pytania i wątpliwości uczestników
  • Obserwacja uczestników o niskiej aktywności behawioralnej podczas sesji
  • Radzenie sobie z liderami nieformalnymi sesji oraz zachowaniami agresywno-pasywnymi
 • Przygotowywanie i struktura feedbacku
  • Analiza raportu pod kątem silnych stron oraz kompetencji rozwojowych uczestnika
  • Przewidywanie gotowości uczestnika do rozwoju i zmiany
  • Struktura feedbacku
  • Formułowanie strategii feedbacku dopasowanych do uczestnika
  • Feedback formalny a rozwojowy
  • Formułowanie ścieżek i form rozwoju
 • Kompetencje miękkie w feedbacku
  • Budowanie kontaktu
  • Prowadzenie rozmowy z osobami o różnorodnych typach poznawczych
  • Udzielanie wsparcia i pozytywne programowanie na rozwój
  • Lęk przed konsekwencjami oceny
  • Co robić, kiedy uczestnik nie akceptuje wniosków z DC

Moduł VI. Egzamin

Głównym celem egzaminu jest zastosowanie rozwijanej wiedzy i umiejętności asesorskich w trakcie faktycznego procesu DC. Sesja egzaminacyjna prowadzona jest przez grupę uczestników szkolenia w rolach asesorów oraz superwizowana przez trenerów EY Academy of Business. Grupa osób badanych jest rekrutowana spośród chętnych do uczestniczenia w sesji (klienci zewnętrzni EY Academy of Business, absolwenci studiów lub osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich).

Sesja trwa 5 godzin. Uczestnicy Akademii Asesora przygotowują metodologię prowadzenia oraz dzielą się zadaniami asesorskimi w trakcie modułów II-V. Częścią egzaminu jest również przeprowadzenie dyskusji asesorów i zebranie wniosków do raportów, utworzenie raportów roboczych dla uczestników sesji, a także udzielenie indywidualnych informacji zwrotnych.

Egzamin jest prowadzony w parach asesorskich (każda para przygotowuje raport i feedback dla jednego – dwóch uczestników sesji).

Egzamin rozwija następujące kompetencje asesorskie:

 • przygotowanie i administracja sesji
 • moderowanie sesji, udzielanie instrukcji do zadań
 • obserwowanie, notowanie, zachowania asesorskie w trakcie sesji
 • prowadzenie dyskusji asesorów
 • tworzenie roboczych raportów indywidualnych
 • udzielanie indywidualnej informacji zwrotnej

Feedback dla asesorów obejmuje:

 • ocenę trafności doboru zadań badawczych
 • podsumowanie silnych stron w prowadzeniu sesji przez grupę
 • feedback dotyczący zachowania podczas sesji, trafności obserwacji, jakości notowania, sporządzenia raportów
 • rekomendacje rozwojowe i podsumowanie mocnych stron każdego z asesorów w zakresie przekazywania informacji zwrotnej

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Wisława Grabarczyk-Kostka - prowadzi szkolenia, wykłady i treningi z całego obszaru psychologii biznesu i rozwoju osobistego, jak również działania integracyjne dla zespołów będących w budowie lub w konflikcie.

Akademia Asesora – certyfikacja EY Academy of Business

Szkolenia dla Asesorów prowadzimy od 2006 roku.

Na przełomie lat program ewaluował do obecnej formuły, która łączy w sobie wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu, przy jednoczesnym budowaniu uważności na uczestników procesu i najwyższej dbałości o standardy etyczne.

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami uczestnik wchodzi w realizację warsztatów – może rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej, czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

Akademia składa się z sześciu 2-dniowych modułów. Zajęcia odbywają się raz – dwa razy w miesiącu, w formule stacjonarnej lub online. W przypadku opuszczenia jednego z modułów można uzupełnić go w innym terminie. Moduł kończy się zadaniem praktycznym przygotowującym grupę do realizacji sesji egzaminacyjnej. Certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy następujące metody:

 • wykład teoretyczny (20% czasu trwania szkolenia);
 • praca w grupie dotycząca przygotowania lub wypracowywania rozwiązań metodologicznych (25% czasu);
 • zebranie wniosków po ćwiczeniach oraz podsumowywanie prac grupowych (5% czasu);
 • omówienie przykładowych case’ów i filmy instruktażowe (5% czasu);
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe dotyczące np. diagnozy kompetencji, raportowania, przekazywania informacji zwrotnej (45% czasu).
Dla kogo?

Akademię Asesora kierujemy do pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących rozwijać umiejętności diagnozy potencjału swoich ludzi, jak i osób zainteresowanych zmianą w życiu zawodowym i doświadczeniem w nowej roli.

Cele i korzyści

Zaletą udziału w Akademii jest to, że:

 • przechodzimy przez pełen proces projektowania sesji diagnostycznej z poziomu metodologicznego, jak i grupowego
 • każdy z modułów przygotowuje do realizacji sesji egzaminacyjnej
 • grupa uczestników sama przygotowuje metodologię i przeprowadza pełną sesję Development Centre
 • możesz się sprawdzić na bieżąco w roli asesorskiej, przy wsparciu grupy i pod czujnym okiem trenerów
 • w trakcie pracy grupowej sam doświadczasz różnych ról – moderowania, bycia graczem, bycia członkiem zespołu asesorskiego, uczestnikiem sesji, i asesorem
 • możesz otrzymać informację zwrotną od trenerów, jak i od grupy, która będzie cię wspierać w przyszłej roli asesora

Korzyści z udziału w Akademii:

 • rozwiniesz wiedzę i umiejętności, które będą pozwalały ci na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu
 • zadania praktyczne i egzamin pozwolą ci na zdobycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego zaprojektowania sesji, jej poprowadzenia i udzielenia informacji zwrotnej
 • możesz otrzymać możliwość uczestnictwa w sesji DC lub AC, prowadzonej przez wykwalifikowanych asesorów, w roli administratora lub asesora wspierającego
Program

Program „Akademia Asesora” składa się z 6 modułów: Wprowadzenie do programu, Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego, Projektowanie zadań badawczych, Diagnoza kompetencji, Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich szkoleń (wybierz Akademia Asesora).

Moduł I. Wprowadzenie do programu

 • Idea i założenia metodologiczne Akademii Asesora. Integracja grupy
 • Proces projektowania i wdrażania ocen kompetencji
 • Różnice pomiędzy Assessment a Development Centre
 • Projektowanie systemu oceny kompetencji – etapy projektu, dokumentacja projektowa
 • Grupa projektowa – skład, zadania i kompetencje członków projektu
 • Zasada triangulacji w projektowaniu sesji badawczej
 • Kompetencje w organizacji w systemach zarządzania personelem
  • Czym jest kompetencja i jakie są jej praktyczne zastosowania
  • Ćwiczenia w obserwowaniu kompetencji
  • Kultura i fazowy rozwój organizacji – kluczowe kompetencje organizacyjne na każdym z etapów rozwoju
 • Kontraktowanie procesu z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Rozpoznanie potrzeb klienta
  • Parametry oferty
 • Podejście do rozwoju indywidualnego: od kompensowania braków po rozwijanie talentów
 • Zagadnienia etyczne związane z procesem diagnostycznym

Metodologia: wykład, ćwiczenie rozgrzewkowe, burza mózgów dotycząca metodologii, ćwiczenie w układaniu etapów projektu, ćwiczenie rozpoznania potrzeb klienta i kontraktowania prac, obserwacja zachowań w roli asesora, feedback trenera dotyczący zachowań uruchamianych w roli asesora.

Moduł II. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego

 • Budowanie i wdrażanie modelu kompetencji w organizacji
  • Etapy projektu i jego uczestnicy
  • Narzędzia i obszary pozyskiwania danych do budowy modelu
  • Walidacja modelu wśród pracowników
  • Praktyczne przykłady projektów budowania modeli w organizacjach
 • Tworzenie profilu kompetencji stanowiskowych
  • Zasady budowania profilu
  • Analiza umiejscowienia stanowiska w strukturze
  • Metody pozyskiwania danych: wywiad standaryzowany, panel ekspercki, analiza dokumentów
 • Definiowanie kompetencji
  • Wybór skali oceny
  • Definiowanie wskaźników behawioralnych kompetencji
  • Listy kompetencyjne
 • Kompetencje przyszłości
  • Model VUCA i Megatrendy Naisbitta jako podstawa wnioskowania o kompetencjach przyszłości
  • Jakie kompetencje będą potrzebne menedżerom w przyszłości?
 • Optymalizacja procesu w zadaniach on-line
  • Przykładowe kompetencje i zadania, które możemy realizować w wersji on-line
  • Przykładowa gra on-line

Metodologia: wykład, grupowe opracowanie metodologii budowania modelu, próbki wywiadów do budowy profilu, symulacja panelu eksperckiego, ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji, obserwacja zachowań w roli asesora, przedstawienie gry on-line.

Moduł III. Projektowanie zadań badawczych

 • Zróżnicowanie metodologii w „centrum badania kompetencji”
  • Różnorodność typów zadań wykorzystywanych podczas AC/DC
  • Testy predyspozycji i próbki pracy stosowanie w AC i DC
  • Wywiad behawioralny
 • Zadania badawcze stosowane w diagnozie kompetencji
  • Przykłady różnych typów zadań – przegląd
  • Zadania abstrakcyjne i zawodowe – różnice, konsekwencje ich stosowania
  • Struktura zadań
 • Dobór zadań do profilu kompetencji
  • dobór typu zadania do profilu kompetencji – budowanie matrycy wstępnej
  • projektowanie zadań ze względu na wskaźniki kompetencji
  • twórcze techniki projektowania zadań a modyfikowanie zadań gotowyche
 • Źródła pozyskiwanych informacji do układania zadań zawodowych
  • Tworzenie zadań zawodowych dopasowanych do kontekstu pracy i stanowiska
  • Zbieranie informacji potrzebnych do napisania zadania
 • Rola Gracza
  • Zasady „gry”
  • Kto najlepiej sprawdza się w roli Gracza – wybór aktorów z zespołu asesorskiego
  • Informacje zwrotne pozyskiwane od Gracza
 • Zaprojektowanie zadań na sesję egzaminacyjną
  • Projektowanie wstępnej struktury (plot)
  • Zasady projektowania zadań: zasada realizmu, tożsamości, motywacji i komunikacji
  • Ilość i zakres informacji w opisie sytuacji (zasada ekonomii i wysycenia informacji)
  • Projektowanie arkuszy obserwacji i benchmarków
 • Testowanie zadań rozgrzewkowych
  • Zachowania moderatora oraz asesorów jako element zadania badawczego
  • Ewaluacja i modyfikowanie treści zadań

Metodologia: wykład, grupowe opracowanie metodologii budowania modelu, próbki wywiadów do budowy profilu, symulacja panelu eksperckiego, ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji, obserwacja zachowań w roli asesora, przedstawienie gry on-line.

Moduł IV. Diagnoza kompetencji

 • Rozwijanie kompetencji obserwacji
  • Uważność i obserwacja
  • Testy predyspozycji i próbki pracy stosowanie w AC i DC
  • Sporządzanie notatek
  • Odczucia i refleksje gracza jako źródło danych o uczestniku
 • Diagnozowanie kompetencji
  • Obserwacja wskaźników behawioralnych
  • Posługiwanie się arkuszami ocen i benchmarkami
  • Przyporządkowywanie zachowań do kompetencji
  • Rozróżnianie faktów od interpretacji i hipotez poznawczych
  • Etykietowanie, stygmatyzacja i korzystanie ze schematów poznawczych jako źródła błędów poznawczych
  • Wpływ wartości osobistych na formułowanie ocen
  • Ocena kompetencji na skali ilościowej
 • Wash’up, czyli dyskusja asesorów
  • Taktyki prowadzenia dyskusji asesorów
  • Podział funkcji podczas dyskusji; wpływ ról zespołowych na przebieg wash’upu i rzetelność diagnozy
  • Grupowe podejmowanie decyzji: syndrom grupowego myślenia, polaryzacja, wywieranie wpływu, wypracowanie konsensusu
 • Raportowanie
  • Przegląd różnorodnych praktyk raportowania
  • Ustalanie wzorów raportów w zależności od celu procesu
  • Język raportowania
  • Pisanie próbek raportu indywidualnego
 • Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję egzaminacyjną

Metodologia: wykład, ćwiczenia w diagnozowaniu kompetencji, feedback trenera dotyczący jakości notatek i diagnozowania kompetencji, testowanie zadań na sesję superwizyjną, przeprowadzenie wash’upu i wash’upu od wash’upu, pisanie próbek raportu indywidualnego.

Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych

 • Harmonogramowanie sesji
  • Dbałość o utrzymanie dynamiki procesu oraz efektywność sesji
  • Harmonogramowanie sesji przez grupę
 • Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję cd.
 • Prowadzenie sesji
  • Rola poznawania się i normowania zasad podczas rozpoczęcia sesji
  • Zaprojektowanie Intro do sesji
  • Podział ról w zespole asesorskim podczas prowadzenia sesji
  • Zasady i ćwiczenia w udzielania instrukcji do zadań
  • Administrowanie sesji, zabezpieczanie potrzebnych zasobów
  • Kontrola czasu
  • Formalne i nieformalne zachowania asesora
 • Trudne sytuacje podczas sesji
  • Odpowiadanie na pytania i wątpliwości uczestników
  • Obserwacja uczestników o niskiej aktywności behawioralnej podczas sesji
  • Radzenie sobie z liderami nieformalnymi sesji oraz zachowaniami agresywno-pasywnymi
 • Przygotowywanie i struktura feedbacku
  • Analiza raportu pod kątem silnych stron oraz kompetencji rozwojowych uczestnika
  • Przewidywanie gotowości uczestnika do rozwoju i zmiany
  • Struktura feedbacku
  • Formułowanie strategii feedbacku dopasowanych do uczestnika
  • Feedback formalny a rozwojowy
  • Formułowanie ścieżek i form rozwoju
 • Kompetencje miękkie w feedbacku
  • Budowanie kontaktu
  • Prowadzenie rozmowy z osobami o różnorodnych typach poznawczych
  • Udzielanie wsparcia i pozytywne programowanie na rozwój
  • Lęk przed konsekwencjami oceny
  • Co robić, kiedy uczestnik nie akceptuje wniosków z DC

Moduł VI. Egzamin

Głównym celem egzaminu jest zastosowanie rozwijanej wiedzy i umiejętności asesorskich w trakcie faktycznego procesu DC. Sesja egzaminacyjna prowadzona jest przez grupę uczestników szkolenia w rolach asesorów oraz superwizowana przez trenerów EY Academy of Business. Grupa osób badanych jest rekrutowana spośród chętnych do uczestniczenia w sesji (klienci zewnętrzni EY Academy of Business, absolwenci studiów lub osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich).

Sesja trwa 5 godzin. Uczestnicy Akademii Asesora przygotowują metodologię prowadzenia oraz dzielą się zadaniami asesorskimi w trakcie modułów II-V. Częścią egzaminu jest również przeprowadzenie dyskusji asesorów i zebranie wniosków do raportów, utworzenie raportów roboczych dla uczestników sesji, a także udzielenie indywidualnych informacji zwrotnych.

Egzamin jest prowadzony w parach asesorskich (każda para przygotowuje raport i feedback dla jednego – dwóch uczestników sesji).

Egzamin rozwija następujące kompetencje asesorskie:

 • przygotowanie i administracja sesji
 • moderowanie sesji, udzielanie instrukcji do zadań
 • obserwowanie, notowanie, zachowania asesorskie w trakcie sesji
 • prowadzenie dyskusji asesorów
 • tworzenie roboczych raportów indywidualnych
 • udzielanie indywidualnej informacji zwrotnej

Feedback dla asesorów obejmuje:

 • ocenę trafności doboru zadań badawczych
 • podsumowanie silnych stron w prowadzeniu sesji przez grupę
 • feedback dotyczący zachowania podczas sesji, trafności obserwacji, jakości notowania, sporządzenia raportów
 • rekomendacje rozwojowe i podsumowanie mocnych stron każdego z asesorów w zakresie przekazywania informacji zwrotnej

Cena

7100 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Start nowej edycji: 8 grudnia 2022

 

Moduł 1: 8-9 grudnia 2022

Moduł 2: 19-20 grudnia 2022

Moduł 3: 12-13 stycznia 2023

Moduł 4: 26-27 stycznia 2023

Moduł 5: 9-10 lutego 2023

Moduł 6: 2-3 marca 2023

 

Szkolenia w godzinach 9.00-16.30

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • renata.michalak@pl.ey.com