Ryzyka prawne w umowach – EY Academy of Business

Ryzyka prawne w umowach

Jak zabezpieczyć interes przedsiębiorcy w umowie? Jak prawidłowo zawrzeć umowę? Jakie są skutki niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy?

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dedykowanej tylko dla pracowników Państwa firmy.

 • Osób uczestniczących w procesach zawierania umów kredytowych, factoringowych i leasingowych, w których dokonywana jest ocena ryzyka związanego z transakcją
 • Pracowników działów obsługi Klienta, zakupów i sprzedaży, odpowiedzialnych za negocjowanie warunków kontraktów z Klientami oraz wstępne opiniowanie i realizację umów
 • Audytorów wewnętrznych oceniających ryzyka związane z transakcjami
 • Dyrektorów operacyjnych i finansowych, którzy są/będą odpowiedzialni za zarządzanie spółkami i realizację umów z kontrahentami
 • Pracowników startupów.

Cele szkolenia

 • Przedmiotem szkolenia są umowy – ich warunki i zawieranie
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad związanych z prawidłowym zawarciem umowy, jak również określeniem podmiotów odpowiedzialnych oraz zasad odpowiedzialności w wypadku jej niewykonania, bądź nieprawidłowego wykonania
 • Ponadto wskazane zostaną najczęściej występujące w toku realizacji umowy zdarzenia związane z wierzytelnością, bądź dotyczące kontrahenta, które budzą kontrowersje odnośnie do ich skutków dla realizowanych transakcji pod kątem zmiany ryzyk z nią związanych

Korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zgłębiają tajniki związane z prawidłowym zawarciem umowy oraz monitorowaniem wykonywania jej postanowień pod kątem:

 • Właściwej reprezentacji kontrahenta oraz ograniczeń możliwości skutecznego zaciągnięcia zobowiązań
 • Zasad odpowiedzialności podmiotów za niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie umowy, również osób działających w imieniu kontrahentów czy wspólników spółek najczęściej występujących w toku realizacji umowy zdarzeń budzących wątpliwości wierzycieli, związanych z wierzytelnością bądź kontrahentem
 • Zmiany ryzyka związanego z transakcją wobec przedstawionych przez dłużnika sposobów zabezpieczenia wykonania umowy

Po co nam umowa? Kiedy umowa jest nieważna i jak w takiej sytuacji rozliczyć zobowiązania?

 • Kiedy nabywamy prawa, kiedy zobowiązania?
 • Kiedy może dojść do rozliczenia na zasadach bezpodstawnego wzbogacenia?

Co autor miał na myśli, czyli jak o umowie decyduje jej treść a jak sama nazwa?

 • Umowa jako sposób złożenia oświadczenia woli
 • Metody interpretacji oświadczenia woli

Z kim i w jaki sposób można podpisać umowę?

 • Rodzaje stron umowy – jak to zapisać w umowie?
 • Jakie elementy trzeba podać w komparycji umowy?
 • Kto jest stroną umowy, gdy zawiera ją oddział przedsiębiorcy?
 • Zdolność kontraktowa – jakie umowy może zawierać spółka, jakie są ograniczenia?
 • Co może oddział przedsiębiorcy – odpowiedzialność małżonka za zaciągnięte zobowiązania
 • Zgoda na zawarcie umowy pod rygorem nieważności i zgoda dla celów egzekucyjnych – dwie różne zgody i dwa różne skutki

Co się dzieje kiedy „język giętki nie powie wszystkiego co pomyśli głowa”

 • Jak uniknąć wprowadzenia kontrahenta w błąd? Co może być uznane za błąd a co za pomyłkę w konstrukcji umowy?

Czy zawsze treść przeważa nad formą?

 • Rodzaje formy czynności prawnych – czy umowy ustne są ważne, kiedy potrzebny jest podpis, a kiedy notariusz
 • Co dają e-maile? Kiedy skany i e-maile są ważnym dokumentem?
 • Skutki nie zachowania formy czynności prawnej
 • Jak prawidłowo zmienić umowę, aneksy do umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy

O tym, co zrobić, żeby się „umówić”, czyli sposoby zawarcia umów

 • Oferta – pojęcie oferty, obowiązywanie oferty, odwołanie, zmiana. Kiedy następuje zawarcie umowy?
 • Negocjacje – kiedy następuje zawarcie umowy? Jakie są skutki prowadzenia negocjacji w złej wierze?
 • Przetarg – skutek wygrania przetargu

Reprezentacja spółki przy zawarciu umów

 • Pełnomocnictwo – treść, forma
 • Umocowanie pracowników do reprezentowania pracodawcy
 • Pojęcie rzekomego pełnomocnika
 • Kim jest prokurent?
 • Organy osoby prawnej
 • Umowne i ustawowe ograniczenia prawa reprezentacji spółki
 • Zgody na zawarcie przez spółkę umowy

Kiedy ważny jest „drobny druczek”? 

 • Pojęcie elementów istotnych, naturalnych oraz dodatkowych umowy
 • Termin – jak prawidłowo liczyć czas na zapłatę bądź wykonanie innego zobowiązania wyrażony w dniach, tygodniach, miesiącach i latach
 • Pojęcie warunku, skutki przeciwdziałania w spełnieniu się warunku; znaczenie klauzuli „podstawą do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru robót”
 • Prawo odstąpienia od umowy – co różni wypowiedzenie umowy od odstąpienia? Jakie są skutki odstąpienia?
 • Prawo odstąpienia od umowy za zapłatą określonej sumy
 • Jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką, jak rozlicza się zadatek?

„Przecież się umówiliśmy…”, czyli umowa przedwstępna

 • Pojęcie umowy przedwstępnej – czym różni się umowa przedwstępna od listu intencyjnego?
 • Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej

Jakie są skutki niewykonania umowy?

 • Odsetki – rodzaje odsetek, odsetki maksymalne, co to jest transakcja handlowa?
 • Kara umowna – dlaczego warto ją stosować? Jak zapisać w umowie? Jakich błędów unikać? Problematyki kumulacji kar umownych. Czy kara umowna może przewyższać wysokość wynagrodzenia? Wady kary umownej
 • Pojęcie szkody w prawie cywilnym
 • Zasady odpowiedzialności kontraktowej

Sposoby wygaśnięcia zobowiązania

 • Potrącenie – kompensata, warunki potrącenia
 • Nowacja – czym różni się od ugody? Skutki zawarcia ugody a skutki odnowienia zobowiązania

Panta rei – przedawnienie roszczeń 

 • Pojęcie przedawnienia roszczeń
 • Skutki przedawnienia roszczeń
 • Czy zobowiązanie naturalne można sprzedać lub potrącić?
 • Przerwanie, a zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 • Jak nie doprowadzić do przedawnienia roszczenia? Problematyka uznania roszczenia. Charakter potwierdzenia sald. Skutki oświadczeń zawartych w korespondencji dłużnika

Co zrobić z niezapłaconą fakturą, czyli zmiana wierzyciela i dłużnika

 • Przelew wierzytelności – cesja wierzytelności; warunki sprzedaży. Co się dzieje w przypadku sporu co do ważności cesji? Zawiadomienie dłużnika, a zobowiązanie dłużnika do zapłaty
 • Przejęcie długu

Sprzedałem/kupiłem i co dalej?

 • Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej – co to jest wada? Czym różni się od gwarancji ? Uprawnienia z rękojmi. Dlaczego nie zawsze można odstąpić od umowy? Jak można zmienić swoje obowiązki w ramach umowy? Co zrobić, gdy spełniłem żądanie Klienta?
 • Gwarancja

Kiedy fee określona jako success fee należy się bez względu na success i o tym, kiedy success jest koniecznym dla uzyskania fee

 • Obowiązki stron dla umowy o dzieło i umowy zlecenie. Kosztorysowy/ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Stosunek zlecenia jako łączący spółkę z członkiem zarządu. Rozwiązanie umowy zlecenia za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

O tym jak ważne jest nie tylko posiadanie racji, ale również możliwość jej udowodnienia – czyli sprawa w sądzie

 • Ogólne zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych – obowiązki dowodowe, obowiązki przedstawiania twierdzeń/ dowodów
 • Właściwość sądu, co daje arbitraż – czy lepszy jest sąd powszechny czy arbitraż? Elementy czasu, kosztów, środków zaskarżenia
 • Ograniczenia dowodowe
 • O co zadbać, zanim prawnik napisze nam pozew

Szczególne rozstrzygnięcia w sporze

 • Korzyści związane w wydaniem nakazu zapłaty
 • Podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – weksle, uznanie długu, dokumenty urzędowe
 • Skutki wydania nakazu zapłaty – inny rozdział kosztów procesu, możliwość prowadzenia zabezpieczenia, a nawet egzekucji
 • Zabezpieczenie roszczenia – co daje powodowi, w jaki sposób wpływa na postępowanie pozwanego? Jak bronić się przed zabezpieczeniem i jak je uzyskać

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Możliwość uzyskania punktów: 22,5 CPE, 24 CPD

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń otrzymują od swoich organizacji członkowskich punkty CPD, CPE, PDU itp.

Ryzyka prawne w umowach

Cena

2950 zł netto

Ryzyka prawne w umowach

Jak zabezpieczyć interes przedsiębiorcy w umowie? Jak prawidłowo zawrzeć umowę? Jakie są skutki niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy?

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dedykowanej tylko dla pracowników Państwa firmy.

Dla kogo?

 • Osób uczestniczących w procesach zawierania umów kredytowych, factoringowych i leasingowych, w których dokonywana jest ocena ryzyka związanego z transakcją
 • Pracowników działów obsługi Klienta, zakupów i sprzedaży, odpowiedzialnych za negocjowanie warunków kontraktów z Klientami oraz wstępne opiniowanie i realizację umów
 • Audytorów wewnętrznych oceniających ryzyka związane z transakcjami
 • Dyrektorów operacyjnych i finansowych, którzy są/będą odpowiedzialni za zarządzanie spółkami i realizację umów z kontrahentami
 • Pracowników startupów.
Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Przedmiotem szkolenia są umowy – ich warunki i zawieranie
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad związanych z prawidłowym zawarciem umowy, jak również określeniem podmiotów odpowiedzialnych oraz zasad odpowiedzialności w wypadku jej niewykonania, bądź nieprawidłowego wykonania
 • Ponadto wskazane zostaną najczęściej występujące w toku realizacji umowy zdarzenia związane z wierzytelnością, bądź dotyczące kontrahenta, które budzą kontrowersje odnośnie do ich skutków dla realizowanych transakcji pod kątem zmiany ryzyk z nią związanych

Korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zgłębiają tajniki związane z prawidłowym zawarciem umowy oraz monitorowaniem wykonywania jej postanowień pod kątem:

 • Właściwej reprezentacji kontrahenta oraz ograniczeń możliwości skutecznego zaciągnięcia zobowiązań
 • Zasad odpowiedzialności podmiotów za niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie umowy, również osób działających w imieniu kontrahentów czy wspólników spółek najczęściej występujących w toku realizacji umowy zdarzeń budzących wątpliwości wierzycieli, związanych z wierzytelnością bądź kontrahentem
 • Zmiany ryzyka związanego z transakcją wobec przedstawionych przez dłużnika sposobów zabezpieczenia wykonania umowy
Program

Po co nam umowa? Kiedy umowa jest nieważna i jak w takiej sytuacji rozliczyć zobowiązania?

 • Kiedy nabywamy prawa, kiedy zobowiązania?
 • Kiedy może dojść do rozliczenia na zasadach bezpodstawnego wzbogacenia?

Co autor miał na myśli, czyli jak o umowie decyduje jej treść a jak sama nazwa?

 • Umowa jako sposób złożenia oświadczenia woli
 • Metody interpretacji oświadczenia woli

Z kim i w jaki sposób można podpisać umowę?

 • Rodzaje stron umowy – jak to zapisać w umowie?
 • Jakie elementy trzeba podać w komparycji umowy?
 • Kto jest stroną umowy, gdy zawiera ją oddział przedsiębiorcy?
 • Zdolność kontraktowa – jakie umowy może zawierać spółka, jakie są ograniczenia?
 • Co może oddział przedsiębiorcy – odpowiedzialność małżonka za zaciągnięte zobowiązania
 • Zgoda na zawarcie umowy pod rygorem nieważności i zgoda dla celów egzekucyjnych – dwie różne zgody i dwa różne skutki

Co się dzieje kiedy „język giętki nie powie wszystkiego co pomyśli głowa”

 • Jak uniknąć wprowadzenia kontrahenta w błąd? Co może być uznane za błąd a co za pomyłkę w konstrukcji umowy?

Czy zawsze treść przeważa nad formą?

 • Rodzaje formy czynności prawnych – czy umowy ustne są ważne, kiedy potrzebny jest podpis, a kiedy notariusz
 • Co dają e-maile? Kiedy skany i e-maile są ważnym dokumentem?
 • Skutki nie zachowania formy czynności prawnej
 • Jak prawidłowo zmienić umowę, aneksy do umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy

O tym, co zrobić, żeby się „umówić”, czyli sposoby zawarcia umów

 • Oferta – pojęcie oferty, obowiązywanie oferty, odwołanie, zmiana. Kiedy następuje zawarcie umowy?
 • Negocjacje – kiedy następuje zawarcie umowy? Jakie są skutki prowadzenia negocjacji w złej wierze?
 • Przetarg – skutek wygrania przetargu

Reprezentacja spółki przy zawarciu umów

 • Pełnomocnictwo – treść, forma
 • Umocowanie pracowników do reprezentowania pracodawcy
 • Pojęcie rzekomego pełnomocnika
 • Kim jest prokurent?
 • Organy osoby prawnej
 • Umowne i ustawowe ograniczenia prawa reprezentacji spółki
 • Zgody na zawarcie przez spółkę umowy

Kiedy ważny jest „drobny druczek”? 

 • Pojęcie elementów istotnych, naturalnych oraz dodatkowych umowy
 • Termin – jak prawidłowo liczyć czas na zapłatę bądź wykonanie innego zobowiązania wyrażony w dniach, tygodniach, miesiącach i latach
 • Pojęcie warunku, skutki przeciwdziałania w spełnieniu się warunku; znaczenie klauzuli „podstawą do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru robót”
 • Prawo odstąpienia od umowy – co różni wypowiedzenie umowy od odstąpienia? Jakie są skutki odstąpienia?
 • Prawo odstąpienia od umowy za zapłatą określonej sumy
 • Jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką, jak rozlicza się zadatek?

„Przecież się umówiliśmy…”, czyli umowa przedwstępna

 • Pojęcie umowy przedwstępnej – czym różni się umowa przedwstępna od listu intencyjnego?
 • Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej

Jakie są skutki niewykonania umowy?

 • Odsetki – rodzaje odsetek, odsetki maksymalne, co to jest transakcja handlowa?
 • Kara umowna – dlaczego warto ją stosować? Jak zapisać w umowie? Jakich błędów unikać? Problematyki kumulacji kar umownych. Czy kara umowna może przewyższać wysokość wynagrodzenia? Wady kary umownej
 • Pojęcie szkody w prawie cywilnym
 • Zasady odpowiedzialności kontraktowej

Sposoby wygaśnięcia zobowiązania

 • Potrącenie – kompensata, warunki potrącenia
 • Nowacja – czym różni się od ugody? Skutki zawarcia ugody a skutki odnowienia zobowiązania

Panta rei – przedawnienie roszczeń 

 • Pojęcie przedawnienia roszczeń
 • Skutki przedawnienia roszczeń
 • Czy zobowiązanie naturalne można sprzedać lub potrącić?
 • Przerwanie, a zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 • Jak nie doprowadzić do przedawnienia roszczenia? Problematyka uznania roszczenia. Charakter potwierdzenia sald. Skutki oświadczeń zawartych w korespondencji dłużnika

Co zrobić z niezapłaconą fakturą, czyli zmiana wierzyciela i dłużnika

 • Przelew wierzytelności – cesja wierzytelności; warunki sprzedaży. Co się dzieje w przypadku sporu co do ważności cesji? Zawiadomienie dłużnika, a zobowiązanie dłużnika do zapłaty
 • Przejęcie długu

Sprzedałem/kupiłem i co dalej?

 • Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej – co to jest wada? Czym różni się od gwarancji ? Uprawnienia z rękojmi. Dlaczego nie zawsze można odstąpić od umowy? Jak można zmienić swoje obowiązki w ramach umowy? Co zrobić, gdy spełniłem żądanie Klienta?
 • Gwarancja

Kiedy fee określona jako success fee należy się bez względu na success i o tym, kiedy success jest koniecznym dla uzyskania fee

 • Obowiązki stron dla umowy o dzieło i umowy zlecenie. Kosztorysowy/ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Stosunek zlecenia jako łączący spółkę z członkiem zarządu. Rozwiązanie umowy zlecenia za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

O tym jak ważne jest nie tylko posiadanie racji, ale również możliwość jej udowodnienia – czyli sprawa w sądzie

 • Ogólne zasady postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych – obowiązki dowodowe, obowiązki przedstawiania twierdzeń/ dowodów
 • Właściwość sądu, co daje arbitraż – czy lepszy jest sąd powszechny czy arbitraż? Elementy czasu, kosztów, środków zaskarżenia
 • Ograniczenia dowodowe
 • O co zadbać, zanim prawnik napisze nam pozew

Szczególne rozstrzygnięcia w sporze

 • Korzyści związane w wydaniem nakazu zapłaty
 • Podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – weksle, uznanie długu, dokumenty urzędowe
 • Skutki wydania nakazu zapłaty – inny rozdział kosztów procesu, możliwość prowadzenia zabezpieczenia, a nawet egzekucji
 • Zabezpieczenie roszczenia – co daje powodowi, w jaki sposób wpływa na postępowanie pozwanego? Jak bronić się przed zabezpieczeniem i jak je uzyskać
Punkty edukacyjne

Możliwość uzyskania punktów: 22,5 CPE, 24 CPD

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń otrzymują od swoich organizacji członkowskich punkty CPD, CPE, PDU itp.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2950 zł netto Cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

14-16 maja 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com