Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Finanse dla niefinansistów   Prawno-podatkowy poradnik menedżera

Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera
- z cyklu Finanse dla niefinansistów

Czyli, co każdy wiedzieć powinien, zanim zadzwoni do prawnika

Termin: 27-28 września 2021
Cena: 2100 zł

Kontakt: Monika Kacprzykowska | tel. +48 789 407 575 | monika.kacprzykowska@pl.ey.com


Cele szkolenia

 • Przedstawienie uczestnikom podstawowych mechanizmów, na których opierają się systemy podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatków
 • Analiza i omówienie niebezpiecznych podatkowo zapisów w umowach prawnych (umowy handlowe, leasingowe i bankowe)
 • Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności zarządów i ich członków
 • Poznanie praktycznych aspektów prawa, dzięki którym można skuteczniej funkcjonować w biznesie i życiu prywatnym

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia:
 • Będziesz wiedział, jak działają podatki VAT i CIT i jakie obowiązki podatkowe ma Twoja firma
 • Będziesz umiał zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa w umowie
 • Będziesz wiedział, jak unikać ryzyk podatkowych
 • Łatwiej porozumiesz się z innymi pracownikami w kwestiach prawnych i podatkowych

Program - Prawny niezbędnik menedżera

Prawo reprezentowania spółki, a sposób reprezentacji - jakie to ma znaczenie?

 • Która spółka jest najlepsza?
  • Charakterystyka spółek osobowych – kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie, kto reprezentuje spółkę? Jaką formę spółki wybrać?
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Zasady reprezentacji
  • Zasady odpowiedzialności za zobowiązania
 • Członek zarządu – przywilej czy obowiązek? Rola zarządu spółek kapitałowych
  • Obowiązki członka zarządu w związku ze sprawowaną funkcją od początku istnienia spółki (np.: zwołanie zgromadzenia wspólników, propozycje porządku obrad);
  • Prawa właściciela (udziałowca) - j ak kontrolować działania członków zarządu
  • Pojęcie spółki kapitałowej
  • Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
  • Tryb powstania spółek kapitałowych
  • Prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych - obowiązki wobec wspólników i obowiązki wobec KRS
  • Pojęcie prawa reprezentacji spółek oraz sposobu reprezentacji
  • Zgody na zaciągnięcie zobowiązania - kiedy przed zawarciem umowy trzeba poprosić o zgodę zgromadzenia wspólników, czy rady nadzorczej i co jeżeli jej nie uzyskamy?
  • Sposoby powstania i wygaśnięcia mandatu - jak zrezygnować i jak odwołać członka zarządu? Forma pisma - komu złożyć? Co zrobić, gdy zmiany nie są ujawnione w KRS?
  • Kadencja - jak policzyć kadencję?
  • Umowy na rzecz członków zarządu - sposób reprezentacji spółki
  • Ograniczenia w prawie reprezentacji spółki, zgody organów spółki
  • Kiedy nie można samodzielnie reprezentować spółki?
  • Prawa i obowiązki członków organów kontroli
  • Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - kiedy trzeba zwołać? Uprawienia wspólników. Jak zwołać zgromadzenie? Zawiadomienia – treść i forma. Podejmowanie uchwały – jak liczyć głosy? Kiedy głosowanie powinno być tajne?
  • Zmiana umowy spółki
  • Zaskarżanie uchwał wspólników
 • Krajowy Rejestr Sądowy
  • Domniemania płynące z wpisu w KRS
  • Jak czytać odpisy z KRS? Analiza case studies
 • Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie upadłościowe
  • Podstawy ogłoszenia upadłości likwidacyjnej
  • Tryb zgłaszania wierzytelności – w jakim czasie i komu? Jak uzyskać informację, że wierzyciel upadł?
  • Sposób zaspokajania roszczeń
  • Skutki zabezpieczenia wierzytelności hipoteką/zastawem
  • Skutki ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorcy
  • Odpowiedzialność członków zarządu za niezgłoszenie wniosku. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Program - Podatkowy niezbędnik dla menedżera

Czy zakup złotego zegarka dla prezesa może być kosztem podatkowym?

 • Podział podatków w układzie systematycznym
 • Czy rzeczywiście VAT polega na odliczaniu i naliczaniu?
  • Reguły odliczalności naliczonego podatku VAT
 • Wpływ rozliczania podatku VAT na przepływy pieniężne firmy
 • Split payment - mechanizm podzielonej płatności
 • Przykłady optymalizacji podatkowej w zakresie VAT i CIT
 • CIT, WHT, zaliczka uproszczona – co to znaczy? Rodzaje płatności podatkowych dotyczące podatku dochodowego CIT
 • Analiza zagadnienia cen transferowych (transfer pricing) i zagrożenia wynikające z tej tematyki
 • Przychody i koszty – porównanie reguł podatkowych i księgowych, dyskusja o najistotniejszych różnicach 
 • Obowiązki podatkowe, o których najczęściej zapominają podatnicy, omówienie najpopularniejszych deklaracji podatkowych
 • Omówienie przykładowych nieprawidłowych zapisów w umowach, które niosą ze sobą ryzyka podatkowe
 • Kary administracyjne za nieprawidłowości podatkowe
 • Jak zachować się podczas kontroli podatkowej
 • Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe i interpretacje podatkowe ostatnich lat

Jesteś zainteresowany całym cyklem szkoleń Finanse dla niefinansistów? Zobacz tutaj!