Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera - z cyklu Finanse dla niefinansistów – EY Academy of Business

Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera – z cyklu Finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Decyzje podejmowane przez menedżerów mogą mieć nie tylko konsekwencje finansowe, ale również prawne i podatkowe. Warto więc znać podstawy zarówno prawa, jak i podatków w zakresie najbardziej przydatnym w działalności gospodarczej.

Szkolenie dedykowane jest osobom bez przygotowania finansowego chcącym uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawnych i podatkowych aspektów przedsiębiorczości.

 • Przedstawienie uczestnikom podstawowych mechanizmów, na których opierają się systemy podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatków
 • Analiza i omówienie niebezpiecznych podatkowo zapisów w umowach prawnych (umowy handlowe, leasingowe i bankowe)
 • Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności zarządów i ich członków
 • Poznanie praktycznych aspektów prawa, dzięki którym można skuteczniej funkcjonować w biznesie i życiu prywatnym

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedział, jak działają podatki VAT i CIT i jakie obowiązki podatkowe ma Twoja firma
 • Będziesz umiał zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa w umowie
 • Będziesz wiedział, jak unikać ryzyk podatkowych
 • Łatwiej porozumiesz się z innymi pracownikami w kwestiach prawnych i podatkowych

PRAWO DLA MENEDŻERÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDÓW

Która spółka jest najlepsza?

 • Charakterystyka spółek osobowych – kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie, kto reprezentuje spółkę? Jaką formę spółki wybrać?
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Zasady reprezentacji
 • Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

Członek zarządu – przywilej czy obowiązek? Rola zarządu spółek kapitałowych

 • Obowiązki członka zarządu w związku ze sprawowaną funkcją od początku istnienia spółki (np.: zwołanie zgromadzenia wspólników, propozycje porządku obrad)
 • Prawa właściciela (udziałowca) – jak kontrolować działania członków zarządu
 • Pojęcie spółki kapitałowej
 • Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
 • Tryb powstania spółek kapitałowych
 • Prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych – obowiązki wobec wspólników i obowiązki wobec KRS
 • Pojęcie prawa reprezentacji spółek oraz sposobu reprezentacji
 • Zgody na zaciągnięcie zobowiązania – kiedy przed zawarciem umowy trzeba poprosić o zgodę zgromadzenia wspólników, czy rady nadzorczej i co jeżeli jej nie uzyskamy?
 • Sposoby powstania i wygaśnięcia mandatu – jak zrezygnować i jak odwołać członka zarządu? Forma pisma – komu złożyć? Co zrobić, gdy zmiany nie są ujawnione w KRS?
 • Kadencja – jak policzyć kadencję?
 • Umowy na rzecz członków zarządu – sposób reprezentacji spółki
 • Ograniczenia w prawie reprezentacji spółki, zgody organów spółki
 • Kiedy nie można samodzielnie reprezentować spółki?
 • Prawa i obowiązki członków organów kontroli
 • Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – kiedy trzeba zwołać? Uprawienia wspólników. Jak zwołać zgromadzenie? Zawiadomienia – treść i forma. Podejmowanie uchwały – jak liczyć głosy? Kiedy głosowanie powinno być tajne?
 • Zmiana umowy spółki
 • Zaskarżanie uchwał wspólników

Domniemania płynące z wpisu w KRS

 • Jak czytać odpisy z KRS? Analiza case studies

Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie upadłościowe

 • Podstawy ogłoszenia upadłości likwidacyjnej
 • Tryb zgłaszania wierzytelności – w jakim czasie i komu? Jak uzyskać informację, że wierzyciel upadł?
 • Sposób zaspokajania roszczeń
 • Skutki zabezpieczenia wierzytelności hipoteką/zastawem
 • Skutki ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorcy
 • Odpowiedzialność członków zarządu za niezgłoszenie wniosku. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

PODATKI DLA MENEDŻERÓW

 • Podział podatków w układzie systematycznym
 • Czy rzeczywiście VAT polega na odliczaniu i naliczaniu? Reguły odliczalności naliczonego podatku VAT
 • Wpływ rozliczania podatku VAT na przepływy pieniężne firmy
 • Split payment – mechanizm podzielonej płatności
 • Przykłady optymalizacji podatkowej w zakresie VAT i CIT
 • CIT, WHT, zaliczka uproszczona – co to znaczy? Rodzaje płatności podatkowych dotyczące podatku dochodowego CIT
 • Analiza zagadnienia cen transferowych (transfer pricing) i zagrożenia wynikające z tej tematyki
 • Przychody i koszty – porównanie reguł podatkowych i księgowych, dyskusja o najistotniejszych różnicach
 • Obowiązki podatkowe, o których najczęściej zapominają podatnicy, omówienie najpopularniejszych deklaracji podatkowych
 • Omówienie przykładowych nieprawidłowych zapisów w umowach, które niosą ze sobą ryzyka podatkowe
 • Kary administracyjne za nieprawidłowości podatkowe
 • Jak zachować się podczas kontroli podatkowej
 • Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe i interpretacje podatkowe ostatnich lat

Jacek Jędrszczyk - posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatkowości. Prowadzi szkolenia z tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich.

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera - z cyklu Finanse dla niefinansistów - Warszawa

Cena

2500 zł netto

Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera - z cyklu Finanse dla niefinansistów - Online Live

Cena

2500 zł netto

Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera – z cyklu Finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Decyzje podejmowane przez menedżerów mogą mieć nie tylko konsekwencje finansowe, ale również prawne i podatkowe. Warto więc znać podstawy zarówno prawa, jak i podatków w zakresie najbardziej przydatnym w działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest osobom bez przygotowania finansowego chcącym uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawnych i podatkowych aspektów przedsiębiorczości.

Cele i korzyści

 • Przedstawienie uczestnikom podstawowych mechanizmów, na których opierają się systemy podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatków
 • Analiza i omówienie niebezpiecznych podatkowo zapisów w umowach prawnych (umowy handlowe, leasingowe i bankowe)
 • Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności zarządów i ich członków
 • Poznanie praktycznych aspektów prawa, dzięki którym można skuteczniej funkcjonować w biznesie i życiu prywatnym

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedział, jak działają podatki VAT i CIT i jakie obowiązki podatkowe ma Twoja firma
 • Będziesz umiał zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa w umowie
 • Będziesz wiedział, jak unikać ryzyk podatkowych
 • Łatwiej porozumiesz się z innymi pracownikami w kwestiach prawnych i podatkowych
Program

PRAWO DLA MENEDŻERÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDÓW

Która spółka jest najlepsza?

 • Charakterystyka spółek osobowych – kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie, kto reprezentuje spółkę? Jaką formę spółki wybrać?
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Zasady reprezentacji
 • Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

Członek zarządu – przywilej czy obowiązek? Rola zarządu spółek kapitałowych

 • Obowiązki członka zarządu w związku ze sprawowaną funkcją od początku istnienia spółki (np.: zwołanie zgromadzenia wspólników, propozycje porządku obrad)
 • Prawa właściciela (udziałowca) – jak kontrolować działania członków zarządu
 • Pojęcie spółki kapitałowej
 • Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
 • Tryb powstania spółek kapitałowych
 • Prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych – obowiązki wobec wspólników i obowiązki wobec KRS
 • Pojęcie prawa reprezentacji spółek oraz sposobu reprezentacji
 • Zgody na zaciągnięcie zobowiązania – kiedy przed zawarciem umowy trzeba poprosić o zgodę zgromadzenia wspólników, czy rady nadzorczej i co jeżeli jej nie uzyskamy?
 • Sposoby powstania i wygaśnięcia mandatu – jak zrezygnować i jak odwołać członka zarządu? Forma pisma – komu złożyć? Co zrobić, gdy zmiany nie są ujawnione w KRS?
 • Kadencja – jak policzyć kadencję?
 • Umowy na rzecz członków zarządu – sposób reprezentacji spółki
 • Ograniczenia w prawie reprezentacji spółki, zgody organów spółki
 • Kiedy nie można samodzielnie reprezentować spółki?
 • Prawa i obowiązki członków organów kontroli
 • Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – kiedy trzeba zwołać? Uprawienia wspólników. Jak zwołać zgromadzenie? Zawiadomienia – treść i forma. Podejmowanie uchwały – jak liczyć głosy? Kiedy głosowanie powinno być tajne?
 • Zmiana umowy spółki
 • Zaskarżanie uchwał wspólników

Domniemania płynące z wpisu w KRS

 • Jak czytać odpisy z KRS? Analiza case studies

Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie upadłościowe

 • Podstawy ogłoszenia upadłości likwidacyjnej
 • Tryb zgłaszania wierzytelności – w jakim czasie i komu? Jak uzyskać informację, że wierzyciel upadł?
 • Sposób zaspokajania roszczeń
 • Skutki zabezpieczenia wierzytelności hipoteką/zastawem
 • Skutki ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorcy
 • Odpowiedzialność członków zarządu za niezgłoszenie wniosku. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

PODATKI DLA MENEDŻERÓW

 • Podział podatków w układzie systematycznym
 • Czy rzeczywiście VAT polega na odliczaniu i naliczaniu? Reguły odliczalności naliczonego podatku VAT
 • Wpływ rozliczania podatku VAT na przepływy pieniężne firmy
 • Split payment – mechanizm podzielonej płatności
 • Przykłady optymalizacji podatkowej w zakresie VAT i CIT
 • CIT, WHT, zaliczka uproszczona – co to znaczy? Rodzaje płatności podatkowych dotyczące podatku dochodowego CIT
 • Analiza zagadnienia cen transferowych (transfer pricing) i zagrożenia wynikające z tej tematyki
 • Przychody i koszty – porównanie reguł podatkowych i księgowych, dyskusja o najistotniejszych różnicach
 • Obowiązki podatkowe, o których najczęściej zapominają podatnicy, omówienie najpopularniejszych deklaracji podatkowych
 • Omówienie przykładowych nieprawidłowych zapisów w umowach, które niosą ze sobą ryzyka podatkowe
 • Kary administracyjne za nieprawidłowości podatkowe
 • Jak zachować się podczas kontroli podatkowej
 • Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe i interpretacje podatkowe ostatnich lat
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

27-28 maja 2024 – Warszawa lub Online Live

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com