Piotr Wojciechowski – EY Academy of Business

Piotr Wojciechowski

Trener EY Academy of Business w obszarze prawa pracy

Adwokat, inspektor pracy, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.

W latach 2001 – 2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy.

Obecnie wykłada prawo pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Collegium Humanum, Wyższej Szkole Menadżerskiej, publikuje książki i artykuły prasowe oraz uczestniczy w konferencjach tematycznych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy.