Akademia Finansów dla prawników – EY Academy of Business

Akademia Finansów dla prawników

Jak finanse wpływają na ryzyka prawne firmy i jak je zabezpieczyć? Jako prawnik funkcjonujący w biznesie coraz częściej mierzysz się z tym pytaniem. Sięgasz po wiedzę pozaprawną, której kluczowym obszarem są finanse.

Czy jednak właściwie rozumiesz i prawidłowo interpretujesz finansowe zawiłości? Czy potrafisz rozpoznać ryzyka biznesowe, które generowane są na styku prawa i finansów? Czy wiesz gdzie i jak połączyć te obszary, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie biznesu?

Akademia Finansów dla prawników to kompleksowy program z wiedzy finansowej. Wyposażymy Cię w niezbędną wiedzę praktyczną, która sprawi, że w pełni zrozumiesz biznes i bez problemu będziesz poruszał się w zagadnieniach finansowych. Wszystko to zaś z ukierunkowaniem na pracę prawnika.

Formuła szkolenia jest oparta na analizie case studies, a trenerzy koncentrują się na praktycznym ujęciu prezentowanych zagadnień. Szkolimy, łącząc elementy wykładu, dyskusji i ćwiczeń. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych, umów i raportów zarządczych.

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących zarówno kancelarie, jak również działy prawne przedsiębiorstw.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Kiedy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki oraz kiedy ogłosić jej upadłość?
 • Jak poszczególne elementy sprawozdania finansowego są ze sobą powiązane oraz jak zidentyfikować ważne kwestie i wiedzieć, jakie zadać pytania?
 • Dlaczego umowa na usługę połączona z finansowaniem środków trwałych kryje w sobie ryzyko komplikacji operacyjnych oraz finansowych?
 • Czy lepsze wyniki finansowe przekładają się automatycznie na wzrost wyceny rynkowej, a może bywa odwrotnie?
 • Jakie są najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie?
 • Jak zmienia się wartość inwestycji w czasie i jak obliczany jest wzrost wartości zainwestowanych środków?
 • Co dzieje się, gdy rynki finansowe przestają działać racjonalnie i jaki ma to wpływ na Twoją firmę?

Akademia Finansów dla Prawników jest dla Ciebie!

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz mieć kompleksową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa
 • Będziesz wiedzieć, jak czytać i analizować sprawozdania finansowe
 • Uzyskasz odpowiedź na pytanie: co prawnik musi wiedzieć na temat łączenia jednostek gospodarczych, a także na temat wyceny inwestycji, instrumentów kapitałowych oraz przedsiębiorstw
 • Będziesz znać ważne zagadnienia i pojęcia finansowe w języku angielskim

Program „Akademia Finansów dla prawników” składa się z 2 modułów: Sprawozdania finansowe oraz Ocena projektów inwestycyjnych i rynki finansowe.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet 2 modułów (wybierz Akademia Finansów dla prawników – cały program), lub, w przypadku wyboru jednego dowolnego modułu, wybierz Akademia Finansów dla prawników – jeden moduł.

Moduł 1. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe – co mówi o sytuacji prawnej, własnościowej i finansowej firmy? Jak i dlaczego prawnik powinien analizować ten dokument?

 • Kiedy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki (art. 233 i art. 397 Kodeksu spółek handlowych) oraz kiedy ogłosić upadłość spółki (art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego)
 • Studium przypadku, które przedstawi jak typowe transakcje wpływają na sprawozdanie finansowe – narzędzie przekazywania informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wynikach prowadzonej działalności
 • Które elementy sprawozdania finansowego są podatne na szacunki zarządu, a które są na te szacunki odporne?
 • Czy jednostka gospodarcza, która wykazuje zysk, ma środki na wypłatę dywidendy?
 • Czym jest kapitał podstawowy a czym kapitał własny? Czy kapitał może być ujemny?
 • Po co jest amortyzacja i czy wiąże się z przepływem gotówki? Jak często można, a może trzeba, modyfikować metody amortyzacji i jak często analizować majątek pod kątem utraty wartości?
 • Jak zmiana daty zakupu maszyny o 1 dzień może pozbawić jednostkę gospodarczą kredytowania zewnętrznego i zagrozić jej dalszemu istnieniu?
 • Dlaczego warte miliardy marki/znaki towarowe nie są ujęte w sprawozdaniu finansowym. Kiedy mogą być wycenione i wykazane?
 • Jak kredyt bankowy pozwala pomnożyć zyski efektywnej firmy?
 • Dlaczego niewykorzystane urlopy pracowników obniżają wynik finansowy?
 • Dlaczego umowa na usługę połączona z finansowaniem środków trwałych kryje w sobie ryzyko komplikacji operacyjnych oraz finansowych?
 • Jak poszczególne elementy sprawozdania finansowego są ze sobą powiązane oraz jak zidentyfikować ważne kwestie i wiedzieć jakie zadać pytania?
 • Gdzie szukać informacji o tym, na jakie kwoty jednostka gospodarcza wystawiła czeki własne in-blanco, udzieliła gwarancji i poręczeń?
 • Czy analizę sprawozdania finansowego można zakończyć na lekturze raportu biegłego rewidenta z badania?
 • Gdzie w sprawozdaniu finansowym szukać informacji o składnikach majątkowych z zawyżoną wartością, na co zwrócić uwagę i jakie zadać pytania?
 • Najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie (Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy ds. Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym są i kto je stosuje?
 • Jak i po co analitycy eliminują amortyzację z wyniku finansowego przy ocenie firm?
 • Terminy angielskie obecne w języku finansistów i księgowych – co oznaczają i jak je rozumieć, np. CAPEX, OPEX, EBIT, EBITDA
 • Rachunkowość kreatywna, czyli jak poprawić wynik jednostki gospodarczej w 2 godziny bez łamania prawa. Na co uważać czytając sprawozdanie finansowe, aby nie pominąć istotnych kwestii oraz zidentyfikować zyski wynikające z „zabiegów” księgowych, a także te, które w przyszłości nie wystąpią ponownie? (ćwiczenie)
 • Metody i sposoby analizy finansowej – co robić a czego unikać, choć jest kuszące?
 • Dlaczego analizy sprawozdania finansowego nie da się zrobić w zaciszu gabinetu bez rozmowy z zarządem?
 • Wskaźniki finansowe – zawierają błędy a ich nazwa nie zawsze jest tożsama ze sposobem ich wyliczenia. Interpretacja, wady i zalety podstawowych wskaźników (ćwiczenia):
  • Wskaźniki rentowności
  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki efektywności
  • Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
  • Co oznaczają: D/E, ROE, ROCE, ROA
 • Czy istnieje złoty wskaźnik, który powie wszystko o kondycji przedsiębiorstwa?
 • Czy kapitał obrotowy powinien być jak najwyższy czy jak najniższy – od czego to zależy? Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w jednostce gospodarczej (ćwiczenia)
 • Jak i skąd pozyskać darmowe finansowanie dla działalności gospodarczej?
 • Jakie dwie pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych mówią najwięcej o kondycji przedsiębiorstwa? Kiedy powinny budzić zaniepokojenie oraz konieczność rozmowy z zarządem?
 • Sprawozdania jednostkowe oraz skonsolidowane – podstawy konsolidacji (ćwiczenia)
 • Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Co interesuje inwestora kapitałowego, a co branżowego i czy interesują ich szczegóły działania organizacji?
 • Dane finansowe a cena akcji: czy lepsze wyniki finansowe przekładają się automatycznie na wzrost wyceny rynkowej, a może bywa odwrotnie?

Moduł 2. Ocena projektów inwestycyjnych i rynki finansowe

Finansowe aspekty przejęć i połączeń jednostek gospodarczych

 • Finansowe i księgowe skutki transakcji „M&A”:
  • ujęcie rachunkowe podstawowych transakcji: połączenie, podział, przekształcenie, zakup udziałów, zakup przedsiębiorstwa, podwyższenie kapitału, umorzenie udziałów
  • metody wyłaniania ceny przejęcia, modele wyceny przedsiębiorstw
 • Jaki termin wybrać, dla połączenia czy przekształcenia, aby uniknąć skomplikowanych i kłopotliwych procedur księgowych związanych z przygotowaniem danych finansowych?

Wycena projektów inwestycyjnych

 • Wycena prostych inwestycji – wartość pieniądza w czasie
  • Jak zmienia się wartość inwestycji w czasie? Obliczanie wzrostu wartości zainwestowanych środków przy założonej stopie zwrotu i określonym czasie inwestycji
  • Procent złożony, czyli efekt kapitalizacji odsetek
  • Wartość bieżąca netto (NPV) – ocena czy inwestycja kreuje wartość dodaną
  • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – na ile rentowna jest inwestycja?
 • Koszt kapitału:
  • WACC – średni ważony koszt kapitału
  • Ocena kosztu poszczególnych źródeł finansowania
  • Współczynnik beta – model CAPM – ocena kosztu kapitału własnego
  • Korekty o ryzyko inwestycji
 • Wycena instrumentów kapitałowych oraz przedsiębiorstw
  • Modele dyskontowe oparte na prognozach dywidend oraz wolnych środków pieniężnych (free cash flow)
  • Modele mnożnikowe (multiples)
  • Modele oparte na wartości aktywów
  • Podejście do wyceny dłużnych papierów korporacyjnych
 • Ocena założeń przyjętych w budżecie przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem:
  • kosztów istotnych (krańcowych) i nieistotnych (koszty utopione, koszty stałe), kosztów utraconych możliwości
  • odróżniania perspektywy księgowej od perspektywy inwestycyjnej

Rynki finansowe i wykorzystanie instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach

 • Aspekty działalności przedsiębiorstw związane z wykorzystaniem rynków finansowych: finansowanie, zarządzanie płynnością, zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Przegląd najważniejszych rynków finansowych i ich głównych instrumentów (rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych)
 • Specyfika instrumentów pochodnych. Kontrakty terminowe (forwards, futures), opcje, swapy. Instrumenty giełdowe i OTC
 • Rynek stopy procentowej i zarządzanie ryzykiem stopy w przedsiębiorstwie:
  • Skąd biorą się stopy procentowe? Przegląd stóp procentowych i stóp zwrotu w gospodarce polskiej. Ile realnie można zarobić inwestując w instrumenty ‘wolne od ryzyka’?
  • Ryzyko stopy procentowej w działalności przedsiębiorstwa i wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka stopy (instrumenty FRA, IRS, cap i floor)
 • Rynek walutowy i zarządzanie ryzykiem kursowym:
  • Kursy walutowe – analiza trendów pomiędzy kursami najważniejszych światowych walut
  • Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw oraz strategie i instrumenty wykorzystywane w zabezpieczaniu ryzyka (FX forward, opcje i strategie opcyjnie)
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne. Lekcja z rynku polskiego: kryzys opcyjny z roku 2008
 • Rola regulacji rynkowych w kontekście promowania właściwych praktyk rynkowych
 • Co się dzieje, gdy rynki finansowe przestają działać racjonalnie – studium przypadku w oparciu o globalny kryzys finansowy i aktualne wydarzenia rynkowe

Jacek Jamroż - dyrektor finansowy, menedżer projektów, architekt biznesowy IT, doradca. Trener biznesu, z doświadczeniem ponad 600 dni szkoleniowych, którego cechuje umiejętność łączenia twardych i miękkich kompetencji trenerskich.

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Akademia Finansów dla prawników – cały program - Warszawa

Cena obejmuje udział w dwóch modułach Akademii (4 dni szkoleniowe)

Cena

4900 zł netto ( 6027 zł brutto )

Akademia Finansów dla prawników – cały program - Online Live

Cena obejmuje udział w dwóch modułach Akademii (4 dni szkoleniowe)

Cena

4900 zł netto ( 6027 zł brutto )

Akademia Finansów dla prawników – jeden moduł

Cena obejmuje udział w jednym wybranym module Akademii (2 dni szkoleniowe)

Cena

2650 zł netto ( 3260 zł brutto )

Akademia Finansów dla prawników

Jak finanse wpływają na ryzyka prawne firmy i jak je zabezpieczyć? Jako prawnik funkcjonujący w biznesie coraz częściej mierzysz się z tym pytaniem. Sięgasz po wiedzę pozaprawną, której kluczowym obszarem są finanse.

Czy jednak właściwie rozumiesz i prawidłowo interpretujesz finansowe zawiłości? Czy potrafisz rozpoznać ryzyka biznesowe, które generowane są na styku prawa i finansów? Czy wiesz gdzie i jak połączyć te obszary, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie biznesu?

Akademia Finansów dla prawników to kompleksowy program z wiedzy finansowej. Wyposażymy Cię w niezbędną wiedzę praktyczną, która sprawi, że w pełni zrozumiesz biznes i bez problemu będziesz poruszał się w zagadnieniach finansowych. Wszystko to zaś z ukierunkowaniem na pracę prawnika.

Formuła szkolenia jest oparta na analizie case studies, a trenerzy koncentrują się na praktycznym ujęciu prezentowanych zagadnień. Szkolimy, łącząc elementy wykładu, dyskusji i ćwiczeń. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych, umów i raportów zarządczych.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących zarówno kancelarie, jak również działy prawne przedsiębiorstw.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Kiedy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki oraz kiedy ogłosić jej upadłość?
 • Jak poszczególne elementy sprawozdania finansowego są ze sobą powiązane oraz jak zidentyfikować ważne kwestie i wiedzieć, jakie zadać pytania?
 • Dlaczego umowa na usługę połączona z finansowaniem środków trwałych kryje w sobie ryzyko komplikacji operacyjnych oraz finansowych?
 • Czy lepsze wyniki finansowe przekładają się automatycznie na wzrost wyceny rynkowej, a może bywa odwrotnie?
 • Jakie są najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie?
 • Jak zmienia się wartość inwestycji w czasie i jak obliczany jest wzrost wartości zainwestowanych środków?
 • Co dzieje się, gdy rynki finansowe przestają działać racjonalnie i jaki ma to wpływ na Twoją firmę?

Akademia Finansów dla Prawników jest dla Ciebie!

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz mieć kompleksową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa
 • Będziesz wiedzieć, jak czytać i analizować sprawozdania finansowe
 • Uzyskasz odpowiedź na pytanie: co prawnik musi wiedzieć na temat łączenia jednostek gospodarczych, a także na temat wyceny inwestycji, instrumentów kapitałowych oraz przedsiębiorstw
 • Będziesz znać ważne zagadnienia i pojęcia finansowe w języku angielskim
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Finansów dla prawników” składa się z 2 modułów: Sprawozdania finansowe oraz Ocena projektów inwestycyjnych i rynki finansowe.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet 2 modułów (wybierz Akademia Finansów dla prawników – cały program), lub, w przypadku wyboru jednego dowolnego modułu, wybierz Akademia Finansów dla prawników – jeden moduł.

Moduł 1. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe – co mówi o sytuacji prawnej, własnościowej i finansowej firmy? Jak i dlaczego prawnik powinien analizować ten dokument?

 • Kiedy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki (art. 233 i art. 397 Kodeksu spółek handlowych) oraz kiedy ogłosić upadłość spółki (art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego)
 • Studium przypadku, które przedstawi jak typowe transakcje wpływają na sprawozdanie finansowe – narzędzie przekazywania informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wynikach prowadzonej działalności
 • Które elementy sprawozdania finansowego są podatne na szacunki zarządu, a które są na te szacunki odporne?
 • Czy jednostka gospodarcza, która wykazuje zysk, ma środki na wypłatę dywidendy?
 • Czym jest kapitał podstawowy a czym kapitał własny? Czy kapitał może być ujemny?
 • Po co jest amortyzacja i czy wiąże się z przepływem gotówki? Jak często można, a może trzeba, modyfikować metody amortyzacji i jak często analizować majątek pod kątem utraty wartości?
 • Jak zmiana daty zakupu maszyny o 1 dzień może pozbawić jednostkę gospodarczą kredytowania zewnętrznego i zagrozić jej dalszemu istnieniu?
 • Dlaczego warte miliardy marki/znaki towarowe nie są ujęte w sprawozdaniu finansowym. Kiedy mogą być wycenione i wykazane?
 • Jak kredyt bankowy pozwala pomnożyć zyski efektywnej firmy?
 • Dlaczego niewykorzystane urlopy pracowników obniżają wynik finansowy?
 • Dlaczego umowa na usługę połączona z finansowaniem środków trwałych kryje w sobie ryzyko komplikacji operacyjnych oraz finansowych?
 • Jak poszczególne elementy sprawozdania finansowego są ze sobą powiązane oraz jak zidentyfikować ważne kwestie i wiedzieć jakie zadać pytania?
 • Gdzie szukać informacji o tym, na jakie kwoty jednostka gospodarcza wystawiła czeki własne in-blanco, udzieliła gwarancji i poręczeń?
 • Czy analizę sprawozdania finansowego można zakończyć na lekturze raportu biegłego rewidenta z badania?
 • Gdzie w sprawozdaniu finansowym szukać informacji o składnikach majątkowych z zawyżoną wartością, na co zwrócić uwagę i jakie zadać pytania?
 • Najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie (Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy ds. Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym są i kto je stosuje?
 • Jak i po co analitycy eliminują amortyzację z wyniku finansowego przy ocenie firm?
 • Terminy angielskie obecne w języku finansistów i księgowych – co oznaczają i jak je rozumieć, np. CAPEX, OPEX, EBIT, EBITDA
 • Rachunkowość kreatywna, czyli jak poprawić wynik jednostki gospodarczej w 2 godziny bez łamania prawa. Na co uważać czytając sprawozdanie finansowe, aby nie pominąć istotnych kwestii oraz zidentyfikować zyski wynikające z „zabiegów” księgowych, a także te, które w przyszłości nie wystąpią ponownie? (ćwiczenie)
 • Metody i sposoby analizy finansowej – co robić a czego unikać, choć jest kuszące?
 • Dlaczego analizy sprawozdania finansowego nie da się zrobić w zaciszu gabinetu bez rozmowy z zarządem?
 • Wskaźniki finansowe – zawierają błędy a ich nazwa nie zawsze jest tożsama ze sposobem ich wyliczenia. Interpretacja, wady i zalety podstawowych wskaźników (ćwiczenia):
  • Wskaźniki rentowności
  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki efektywności
  • Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
  • Co oznaczają: D/E, ROE, ROCE, ROA
 • Czy istnieje złoty wskaźnik, który powie wszystko o kondycji przedsiębiorstwa?
 • Czy kapitał obrotowy powinien być jak najwyższy czy jak najniższy – od czego to zależy? Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w jednostce gospodarczej (ćwiczenia)
 • Jak i skąd pozyskać darmowe finansowanie dla działalności gospodarczej?
 • Jakie dwie pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych mówią najwięcej o kondycji przedsiębiorstwa? Kiedy powinny budzić zaniepokojenie oraz konieczność rozmowy z zarządem?
 • Sprawozdania jednostkowe oraz skonsolidowane – podstawy konsolidacji (ćwiczenia)
 • Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Co interesuje inwestora kapitałowego, a co branżowego i czy interesują ich szczegóły działania organizacji?
 • Dane finansowe a cena akcji: czy lepsze wyniki finansowe przekładają się automatycznie na wzrost wyceny rynkowej, a może bywa odwrotnie?

Moduł 2. Ocena projektów inwestycyjnych i rynki finansowe

Finansowe aspekty przejęć i połączeń jednostek gospodarczych

 • Finansowe i księgowe skutki transakcji „M&A”:
  • ujęcie rachunkowe podstawowych transakcji: połączenie, podział, przekształcenie, zakup udziałów, zakup przedsiębiorstwa, podwyższenie kapitału, umorzenie udziałów
  • metody wyłaniania ceny przejęcia, modele wyceny przedsiębiorstw
 • Jaki termin wybrać, dla połączenia czy przekształcenia, aby uniknąć skomplikowanych i kłopotliwych procedur księgowych związanych z przygotowaniem danych finansowych?

Wycena projektów inwestycyjnych

 • Wycena prostych inwestycji – wartość pieniądza w czasie
  • Jak zmienia się wartość inwestycji w czasie? Obliczanie wzrostu wartości zainwestowanych środków przy założonej stopie zwrotu i określonym czasie inwestycji
  • Procent złożony, czyli efekt kapitalizacji odsetek
  • Wartość bieżąca netto (NPV) – ocena czy inwestycja kreuje wartość dodaną
  • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – na ile rentowna jest inwestycja?
 • Koszt kapitału:
  • WACC – średni ważony koszt kapitału
  • Ocena kosztu poszczególnych źródeł finansowania
  • Współczynnik beta – model CAPM – ocena kosztu kapitału własnego
  • Korekty o ryzyko inwestycji
 • Wycena instrumentów kapitałowych oraz przedsiębiorstw
  • Modele dyskontowe oparte na prognozach dywidend oraz wolnych środków pieniężnych (free cash flow)
  • Modele mnożnikowe (multiples)
  • Modele oparte na wartości aktywów
  • Podejście do wyceny dłużnych papierów korporacyjnych
 • Ocena założeń przyjętych w budżecie przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem:
  • kosztów istotnych (krańcowych) i nieistotnych (koszty utopione, koszty stałe), kosztów utraconych możliwości
  • odróżniania perspektywy księgowej od perspektywy inwestycyjnej

Rynki finansowe i wykorzystanie instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach

 • Aspekty działalności przedsiębiorstw związane z wykorzystaniem rynków finansowych: finansowanie, zarządzanie płynnością, zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Przegląd najważniejszych rynków finansowych i ich głównych instrumentów (rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych)
 • Specyfika instrumentów pochodnych. Kontrakty terminowe (forwards, futures), opcje, swapy. Instrumenty giełdowe i OTC
 • Rynek stopy procentowej i zarządzanie ryzykiem stopy w przedsiębiorstwie:
  • Skąd biorą się stopy procentowe? Przegląd stóp procentowych i stóp zwrotu w gospodarce polskiej. Ile realnie można zarobić inwestując w instrumenty ‘wolne od ryzyka’?
  • Ryzyko stopy procentowej w działalności przedsiębiorstwa i wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka stopy (instrumenty FRA, IRS, cap i floor)
 • Rynek walutowy i zarządzanie ryzykiem kursowym:
  • Kursy walutowe – analiza trendów pomiędzy kursami najważniejszych światowych walut
  • Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw oraz strategie i instrumenty wykorzystywane w zabezpieczaniu ryzyka (FX forward, opcje i strategie opcyjnie)
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne. Lekcja z rynku polskiego: kryzys opcyjny z roku 2008
 • Rola regulacji rynkowych w kontekście promowania właściwych praktyk rynkowych
 • Co się dzieje, gdy rynki finansowe przestają działać racjonalnie – studium przypadku w oparciu o globalny kryzys finansowy i aktualne wydarzenia rynkowe

Cena

4900 zł netto ( 3260 zł brutto ) - cena dwóch modułów (4 dni)

2650 zł netto ( 3260 zł brutto ) - cena jednego modułu (2 dni)

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Sprawozdania finansowe:

25-26 marca 2025

 

Ocena projektów inwestycyjnych i rynki finansowe:

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com