Strategia konkurowania - jak wygrać na rynku? – EY Academy of Business

Strategia konkurowania – jak wygrać na rynku?

„Strategia konkurowania” to program typu short-term executive education realizowany w 100% online. Pozwala na przećwiczenie tworzenia strategii, a nie tylko słuchanie o tym, jak to zrobić.

Osią programu jest 6 cotygodniowych sesji wspólnych po 4 godziny każda. Uczestnicy prezentują analizy, dyskutują, otrzymują feed-forward oraz poznają instrukcje realizacji zadań na kolejne sesje. Następnie wykonują we własnym zakresie wymagane zadania, na co składa się praca zespołowa (ok. 2 godziny tygodniowo) i indywidualna. Podział na 3-4-osobowe zespoły odbywa się na podstawie zainteresowań branżowych, przy czym w zespole nie ma osób zajmujących się zawodowo daną branżą. W razie wątpliwości zespół może skorzystać z doraźnych konsultacji z prowadzącym. Szacowany nakład pracy na jednego uczestnika to 49 godzin, z czego 24 godziny stanowią sesje wspólne.

Taka formuła pozwala na rozwój konkretnych umiejętności twardych, a pośrednio także miękkich, wymaga jednak dużego zaangażowania i motywacji od uczestników. Dlatego na etapie rekrutacji przykładamy szczególną uwagę do badania potrzeb uczestników – służy temu ankieta i krótka rozmowa telefoniczna (sprawdź warunki uczestnictwa w zakładce „Dla kogo” poniżej).

Program adresujemy do:

 • członków zarządu, dyrektorów, kierowników odpowiadających za szeroko rozumiany rozwój biznesu
 • menedżerów, kierowników, pracowników, ekspertów z działów strategii i analiz
 • właścicieli małych i średnich firm, w tym także startupów
 • konsultantów i doradców specjalizujących się w strategii i zarządzaniu strategicznym
 • osób stojących przed zadaniem identyfikacji lub oceny opcji strategicznych
 • osób zainteresowanych tematyką strategii biznesowej, rynkowej, konkurowania

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie zgłoszenia na szkolenie
 • na etapie rekrutacji: krótka rozmowa telefoniczna i wypełnienie ankiety
 • zapewnienie wystarczająco dużo czasu na udział we wszystkich elementach programu
 • gotowość do pracy zespołowej i indywidualnej na warsztatach i poza nimi
 • otwartość na dyskusję podczas zajęć, konstruktywną krytykę, sugestie od innych uczestników
 • komputer ze stabilnym łączem internetowym, działającą kamerą i mikrofonem
 • posiadanie aktywnego prywatnego konta Google do pracy na Google Mail, Calendar, Meet, Docs itp.

Pracując w małych zespołach, uczestnicy opracowują rekomendacje strategiczne dla wybranej firmy, uwzględniając jej otoczenie biznesowe. Odpowiadają na kluczowe pytanie, które dla każdej firmy zawsze jest aktualne: co należy zrobić, aby wygrać na rynku i wyprzedzić konkurencję? Identyfikują opcje strategiczne firmy i dokonują ich krytycznej oceny.

Uczestnicy dochodzą do tego, pozyskując ogólnodostępne, bieżące i historyczne informacje o spółce, konkurencji, rynku i otoczeniu oraz wykorzystując kilkanaście metod ustrukturyzowanej analizy, zawsze pod kierunkiem i przy wsparciu prowadzącego. Zajmują się daną spółką „tu i teraz” i proponują kierunki jej rozwoju.

Rozwój kompetencji twardych:

 • w toku analizy wybranej spółki zdobędziesz wiedzę na temat strategii
 • nauczysz się identyfikować, oceniać i wybierać opcje, posunięcia i plany strategiczne
 • będziesz w stanie przeprowadzić własny projekt dot. strategii organizacji
 • rozwiniesz umiejętności pozyskiwania informacji, krytycznej analizy, wyprowadzania wniosków
 • wzmocnisz umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością w biznesie
 • otrzymasz feedback rozwojowy (merytoryczny) od prowadzącego

Rozwój kompetencji miękkich:

 • sprawdzisz swoje umiejętności pracy w kilkuosobowym zespole
 • nauczysz się, jak komunikować się klarownie i dobitnie, unikając treści niewnoszących żadnej wartości
 • rozwiniesz umiejętności w zakresie briefingu menedżerskiego oraz dyskusji na argumenty
 • wzmocnisz umiejętność podejmowania decyzji menedżerskich w oparciu o racjonalne przesłanki
 • nawiążesz nowe kontakty z pozostałymi uczestnikami szkolenia (networking)

Program składa się z sesji wspólnych (w czwartki w godz. 12.30-16.30) oraz indywidualnie planowanych przez uczestników sesji zespołowych (powinny trwać ok. 2 godzin, muszą się odbyć przed kolejnymi zajęciami, np. w poniedziałki lub wtorki wieczorem). Dodatkowo w środy w godz. 20.00-21.00 możliwe są konsultacje z prowadzącym.

Sesja wspólna #1 (czwartek 12.30-16.30)

 • Wprowadzenie, organizacja zajęć
 • Dobra a zła strategia
 • Podstawy wywiadu biznesowego
 • Podstawy ustrukturyzowanej analizy
 • Podział na zespoły i wybór firm
 • Analiza przypadków porażek firm
 • Instrukcje realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #1 (2 godziny, dokładny termin do uzgodnienia w zespole)

Konsultacje z prowadzącym #1 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #2 (czwartek 12.30-16.30)

 • Piramida: purpose, wizja, misja, wartości
 • Posunięcia strategiczne
 • Wyniki biznesowe
 • Model biznesowy
 • Instrukcje realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #2 (2 godziny, do ustalenia j.w.)

Konsultacje z prowadzącym #2 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #3 (czwartek 12.30-16.30)

 • Macierz produktowa BCG
 • Analiza SWOT
 • 5+1 sił napędowych konkurencji
 • Łańcuch wartości dodanej
 • Instrukcje realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #3 (2 godziny, do ustalenia j.w.)

Konsultacje z prowadzącym #3 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #4 (czwartek 12.30-16.30)

 • Identyfikacja konkurentów
 • Strategie konkurowania
 • Wyróżniki konkurentów
 • Mapa grup strategicznych
 • Instrukcje do realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #4 (2 godziny, do ustalenia j.w.)

Konsultacje z prowadzącym #4 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #5 (czwartek 12.30-16.30)

 • Analiza otoczenia dalszego PESTEL
 • Analiza trendów i megatrendów
 • Macierz rozwojowa Ansoffa
 • Analiza alternatywnych przyszłości
 • Instrukcje do realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #5 (2 godziny, do ustalenia j.w.)

Konsultacje z prowadzącym #5 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #6 (czwartek 12.30-16.30)

 • Scenariusze jedno i dwuwymiarowe
 • Identyfikacja i ocena opcji strategicznych
 • Podsumowanie, wnioski końcowe, lessons learned

dr Adam Kowalik - menedżer, doradca, analityk i trener z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym, rozwoju biznesu, zarządzaniu produktem i edukacji menedżerskiej.

Strategia konkurowania – jak wygrać na rynku?

„Strategia konkurowania” to program typu short-term executive education realizowany w 100% online. Pozwala na przećwiczenie tworzenia strategii, a nie tylko słuchanie o tym, jak to zrobić.

Osią programu jest 6 cotygodniowych sesji wspólnych po 4 godziny każda. Uczestnicy prezentują analizy, dyskutują, otrzymują feed-forward oraz poznają instrukcje realizacji zadań na kolejne sesje. Następnie wykonują we własnym zakresie wymagane zadania, na co składa się praca zespołowa (ok. 2 godziny tygodniowo) i indywidualna. Podział na 3-4-osobowe zespoły odbywa się na podstawie zainteresowań branżowych, przy czym w zespole nie ma osób zajmujących się zawodowo daną branżą. W razie wątpliwości zespół może skorzystać z doraźnych konsultacji z prowadzącym. Szacowany nakład pracy na jednego uczestnika to 49 godzin, z czego 24 godziny stanowią sesje wspólne.

Taka formuła pozwala na rozwój konkretnych umiejętności twardych, a pośrednio także miękkich, wymaga jednak dużego zaangażowania i motywacji od uczestników. Dlatego na etapie rekrutacji przykładamy szczególną uwagę do badania potrzeb uczestników – służy temu ankieta i krótka rozmowa telefoniczna (sprawdź warunki uczestnictwa w zakładce „Dla kogo” poniżej).

Dla kogo?

Program adresujemy do:

 • członków zarządu, dyrektorów, kierowników odpowiadających za szeroko rozumiany rozwój biznesu
 • menedżerów, kierowników, pracowników, ekspertów z działów strategii i analiz
 • właścicieli małych i średnich firm, w tym także startupów
 • konsultantów i doradców specjalizujących się w strategii i zarządzaniu strategicznym
 • osób stojących przed zadaniem identyfikacji lub oceny opcji strategicznych
 • osób zainteresowanych tematyką strategii biznesowej, rynkowej, konkurowania

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie zgłoszenia na szkolenie
 • na etapie rekrutacji: krótka rozmowa telefoniczna i wypełnienie ankiety
 • zapewnienie wystarczająco dużo czasu na udział we wszystkich elementach programu
 • gotowość do pracy zespołowej i indywidualnej na warsztatach i poza nimi
 • otwartość na dyskusję podczas zajęć, konstruktywną krytykę, sugestie od innych uczestników
 • komputer ze stabilnym łączem internetowym, działającą kamerą i mikrofonem
 • posiadanie aktywnego prywatnego konta Google do pracy na Google Mail, Calendar, Meet, Docs itp.
Cele i korzyści

Pracując w małych zespołach, uczestnicy opracowują rekomendacje strategiczne dla wybranej firmy, uwzględniając jej otoczenie biznesowe. Odpowiadają na kluczowe pytanie, które dla każdej firmy zawsze jest aktualne: co należy zrobić, aby wygrać na rynku i wyprzedzić konkurencję? Identyfikują opcje strategiczne firmy i dokonują ich krytycznej oceny.

Uczestnicy dochodzą do tego, pozyskując ogólnodostępne, bieżące i historyczne informacje o spółce, konkurencji, rynku i otoczeniu oraz wykorzystując kilkanaście metod ustrukturyzowanej analizy, zawsze pod kierunkiem i przy wsparciu prowadzącego. Zajmują się daną spółką „tu i teraz” i proponują kierunki jej rozwoju.

Rozwój kompetencji twardych:

 • w toku analizy wybranej spółki zdobędziesz wiedzę na temat strategii
 • nauczysz się identyfikować, oceniać i wybierać opcje, posunięcia i plany strategiczne
 • będziesz w stanie przeprowadzić własny projekt dot. strategii organizacji
 • rozwiniesz umiejętności pozyskiwania informacji, krytycznej analizy, wyprowadzania wniosków
 • wzmocnisz umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością w biznesie
 • otrzymasz feedback rozwojowy (merytoryczny) od prowadzącego

Rozwój kompetencji miękkich:

 • sprawdzisz swoje umiejętności pracy w kilkuosobowym zespole
 • nauczysz się, jak komunikować się klarownie i dobitnie, unikając treści niewnoszących żadnej wartości
 • rozwiniesz umiejętności w zakresie briefingu menedżerskiego oraz dyskusji na argumenty
 • wzmocnisz umiejętność podejmowania decyzji menedżerskich w oparciu o racjonalne przesłanki
 • nawiążesz nowe kontakty z pozostałymi uczestnikami szkolenia (networking)
Program

Program składa się z sesji wspólnych (w czwartki w godz. 12.30-16.30) oraz indywidualnie planowanych przez uczestników sesji zespołowych (powinny trwać ok. 2 godzin, muszą się odbyć przed kolejnymi zajęciami, np. w poniedziałki lub wtorki wieczorem). Dodatkowo w środy w godz. 20.00-21.00 możliwe są konsultacje z prowadzącym.

Sesja wspólna #1 (czwartek 12.30-16.30)

 • Wprowadzenie, organizacja zajęć
 • Dobra a zła strategia
 • Podstawy wywiadu biznesowego
 • Podstawy ustrukturyzowanej analizy
 • Podział na zespoły i wybór firm
 • Analiza przypadków porażek firm
 • Instrukcje realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #1 (2 godziny, dokładny termin do uzgodnienia w zespole)

Konsultacje z prowadzącym #1 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #2 (czwartek 12.30-16.30)

 • Piramida: purpose, wizja, misja, wartości
 • Posunięcia strategiczne
 • Wyniki biznesowe
 • Model biznesowy
 • Instrukcje realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #2 (2 godziny, do ustalenia j.w.)

Konsultacje z prowadzącym #2 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #3 (czwartek 12.30-16.30)

 • Macierz produktowa BCG
 • Analiza SWOT
 • 5+1 sił napędowych konkurencji
 • Łańcuch wartości dodanej
 • Instrukcje realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #3 (2 godziny, do ustalenia j.w.)

Konsultacje z prowadzącym #3 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #4 (czwartek 12.30-16.30)

 • Identyfikacja konkurentów
 • Strategie konkurowania
 • Wyróżniki konkurentów
 • Mapa grup strategicznych
 • Instrukcje do realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #4 (2 godziny, do ustalenia j.w.)

Konsultacje z prowadzącym #4 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #5 (czwartek 12.30-16.30)

 • Analiza otoczenia dalszego PESTEL
 • Analiza trendów i megatrendów
 • Macierz rozwojowa Ansoffa
 • Analiza alternatywnych przyszłości
 • Instrukcje do realizacji zadań w zespołach

Sesja zespołowa #5 (2 godziny, do ustalenia j.w.)

Konsultacje z prowadzącym #5 (środa 20.00-21.00)

Sesja wspólna #6 (czwartek 12.30-16.30)

 • Scenariusze jedno i dwuwymiarowe
 • Identyfikacja i ocena opcji strategicznych
 • Podsumowanie, wnioski końcowe, lessons learned

Cena

4800 zł netto - cena promocyjna (do 09.09.2022)

5200 zł netto - cena regularna

Lokalizacja

Online

Termin

Terminy sesji wspólnych (w godz. 12.30-16.30):

 

Sesja 1 – 06.10.2022

Sesja 2 – 13.10.2022

Sesja 3 – 20.10.2022

Sesja 4 – 27.10.2022

Sesja 5 – 10.11.2022

Sesja 6 – 17.11.2022

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com