Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce – EY Academy of Business

Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce

Program merytoryczny obejmuje wszelkie, naszym zdaniem, istotne kwestie dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych. Oparty jest na interaktywnym poznawaniu zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie do danego tematu i pracę na jak największej ilości przykładów liczbowych.

Zagadnienia ułożone są w taki sposób, aby osoba bez znajomości technik konsolidacji mogła zgłębić ich tajniki rozpoczynając od zagadnień podstawowych stopniowo przechodząc do bardziej zaawansowanych.

Całość programu opiera się na uaktualnionych ostatnio standardach wprowadzających wiele nowych elementów w stosunku do dotychczasowych zasad.

Szkolenie jest częścią programu „MSSF – Warsztaty”.

Szkolenie "Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce" polecamy szczególnie:

 • Dla osób zaangażowanych w przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub grupowych pakietów sprawozdawczych przygotowywanych w celu ujęcia w takim sprawozdaniu
 • Głównych księgowych, controllerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzór i analizę skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Podczas uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana wiedza dotycząca skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wymagana jest jednak podstawowa znajomości stosowania MSSF

Cel szkolenia

Celem szkolenia „Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce” jest:

 • Umożliwienie uczestnikom w efektywny sposób zdobycia zarówno podstawowych umiejętności jak i zrozumienia bardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących złożonych konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Ilustracja przy pomocy przykładów liczbowych kwestii, które sprawiają najwięcej trudności w praktycznym zastosowaniu zasad związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych
 • Aktualizacja wiedzy dotycząca tematyki połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji: znowelizowane standardy MSSF 3 oraz MSR 27
 • Zapoznanie się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi sprawozdawczości grup kapitałowych wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2013 roku: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały są wykorzystywane nie tylko na zajęciach, ale pozwalają także na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Program „Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce” składa się z 3 modułów.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na udział we wszystkich 3 dniach szkoleniowych (wybierz Konsolidacja według MSSF — cały program), udział w 2 wybranych dniach szkoleniowych (wybierz Konsolidacja według MSSF — 2 dni) lub, w przypadku wyboru udziału w 1 dowolnym dniu szkoleniowym, wybierz Konsolidacja według MSSF — 1 dzień.

Dzień 1 – poziom podstawowy

Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją

 • Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek
 • Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
 • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”
 • Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
 • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
  • Kapitałów i inwestycji
  • Wzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.)
  • Niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend
 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
 • Eliminacja z punku widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny)
 • Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących

Transakcje ze stronami/podmiotami powiązanymi

 • Definicja stron powiązanych oraz potrzeby ujawnienia informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami powiązanymi
 • Rodzaje transakcji podlegających ujawnieniu oraz omówienie wymaganej szczegółowości ujawnień

Dzień 2 – poziom średniozaawansowany

Metoda praw własności

 • Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym
 • Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitego dochodu

Wspólne ustalenia umowne

 • Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz pozostałe fakty i okoliczności
 • Ujęcie księgowe wspólnych działań oraz wspólnych przedsięwzięć

Połączenia jednostek gospodarczych

 • Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych do wartości godziwej
 • Wpływ wyceny na dzień przejęcia
 • Korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych
 • Odroczona zapłata oraz zapłata warunkowa

Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach

 • Cel oraz zakres ujawnień
 • Ujawnienia wymagane dla istotnego zaangażowania w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne ustalenia umowne
 • Pozostałe ujawnienia

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą

 • Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji
 • Kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty funkcjonalnej
 • Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okresu sprawozdawczego
 • Ujęcie różnic kursowych
 • Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów
 • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym: udział grupy oraz udziałów niekontrolujących
 • Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym
 • Przeliczenie wartości firmy

Dzień 3 – poziom zaawansowany

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz informacji dodatkowej

Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych

 • Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy
 • Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia udziału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, jednostki stowarzyszonej lub instrumentu finansowego
 • Konsolidacja grup kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni — grupy kapitałowe pionowe lub mieszane
 • Nabycie kilkuetapowe zgodnie z MSSF 10
 • Kwestie związane z nabyciem i utratą kontroli
 • Reorganizacja grup kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Katarzyna Gołąb-Levai - jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Artem Kovtun - jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Magda Burzyńska - trenerka z pasją do finansów. Specjalistka w wyjaśnianiu trudnych związków między MSSF a ustawą o rachunkowości, tematów konsolidacji, podatku odroczonego oraz wybranych zagadnień ACCA.

Katarzyna Thier-Kordusiak - obszar specjalizacji Katarzyny to wspieranie klientów w zakresie rozliczenia księgowego (Polskie Standardy Rachunkowości, MSSF oraz US GAAP) transakcji stanowiących połączenia prawne oraz przejęcia i restrukturyzacje grup kapitałowych.

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • Rachunkowość
 • Rewizję finansową
 • Podatki
 • Wiedzę ogólnoekonomiczną
 • Prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • Zagadnienia informatyczne
 • Umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin, jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business: 1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Konsolidacja według MSSF – cały program

Cena obejmuje udział w trzech dniach szkoleniowych

Cena

3290 zł netto ( 4047 zł brutto )

Konsolidacja według MSSF – 2 dni

Cena obejmuje udział w dwóch wybranych dniach szkoleniowych

Cena

2590 zł netto ( 3186 zł brutto )

Konsolidacja według MSSF – 1 dzień

Cena obejmuje udział w jednym wybranym dniu szkoleniowym

Cena

1490 zł netto ( 1833 zł brutto )

Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce

Program merytoryczny obejmuje wszelkie, naszym zdaniem, istotne kwestie dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych. Oparty jest na interaktywnym poznawaniu zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie do danego tematu i pracę na jak największej ilości przykładów liczbowych.

Zagadnienia ułożone są w taki sposób, aby osoba bez znajomości technik konsolidacji mogła zgłębić ich tajniki rozpoczynając od zagadnień podstawowych stopniowo przechodząc do bardziej zaawansowanych.

Całość programu opiera się na uaktualnionych ostatnio standardach wprowadzających wiele nowych elementów w stosunku do dotychczasowych zasad.

Szkolenie jest częścią programu „MSSF – Warsztaty”.

Dla kogo?

Szkolenie "Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce" polecamy szczególnie:

 • Dla osób zaangażowanych w przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub grupowych pakietów sprawozdawczych przygotowywanych w celu ujęcia w takim sprawozdaniu
 • Głównych księgowych, controllerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzór i analizę skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Podczas uczestnictwa w zajęciach nie jest wymagana wiedza dotycząca skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wymagana jest jednak podstawowa znajomości stosowania MSSF
Cele i korzyści

Cel szkolenia

Celem szkolenia „Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce” jest:

 • Umożliwienie uczestnikom w efektywny sposób zdobycia zarówno podstawowych umiejętności jak i zrozumienia bardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących złożonych konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Ilustracja przy pomocy przykładów liczbowych kwestii, które sprawiają najwięcej trudności w praktycznym zastosowaniu zasad związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych
 • Aktualizacja wiedzy dotycząca tematyki połączenia jednostek gospodarczych oraz konsolidacji: znowelizowane standardy MSSF 3 oraz MSR 27
 • Zapoznanie się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi sprawozdawczości grup kapitałowych wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2013 roku: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały są wykorzystywane nie tylko na zajęciach, ale pozwalają także na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • Rachunkowość
 • Rewizję finansową
 • Podatki
 • Wiedzę ogólnoekonomiczną
 • Prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • Zagadnienia informatyczne
 • Umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin, jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business: 1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Program „Konsolidacja według MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce” składa się z 3 modułów.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na udział we wszystkich 3 dniach szkoleniowych (wybierz Konsolidacja według MSSF — cały program), udział w 2 wybranych dniach szkoleniowych (wybierz Konsolidacja według MSSF — 2 dni) lub, w przypadku wyboru udziału w 1 dowolnym dniu szkoleniowym, wybierz Konsolidacja według MSSF — 1 dzień.

Dzień 1 – poziom podstawowy

Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją

 • Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek
 • Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
 • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”
 • Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
 • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
  • Kapitałów i inwestycji
  • Wzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.)
  • Niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend
 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
 • Eliminacja z punku widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny)
 • Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących

Transakcje ze stronami/podmiotami powiązanymi

 • Definicja stron powiązanych oraz potrzeby ujawnienia informacji dotyczących transakcji oraz sald ze stronami powiązanymi
 • Rodzaje transakcji podlegających ujawnieniu oraz omówienie wymaganej szczegółowości ujawnień

Dzień 2 – poziom średniozaawansowany

Metoda praw własności

 • Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym
 • Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitego dochodu

Wspólne ustalenia umowne

 • Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz pozostałe fakty i okoliczności
 • Ujęcie księgowe wspólnych działań oraz wspólnych przedsięwzięć

Połączenia jednostek gospodarczych

 • Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych do wartości godziwej
 • Wpływ wyceny na dzień przejęcia
 • Korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych
 • Odroczona zapłata oraz zapłata warunkowa

Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach

 • Cel oraz zakres ujawnień
 • Ujawnienia wymagane dla istotnego zaangażowania w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne ustalenia umowne
 • Pozostałe ujawnienia

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą

 • Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji
 • Kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty funkcjonalnej
 • Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okresu sprawozdawczego
 • Ujęcie różnic kursowych
 • Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów
 • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym: udział grupy oraz udziałów niekontrolujących
 • Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym
 • Przeliczenie wartości firmy

Dzień 3 – poziom zaawansowany

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz informacji dodatkowej

Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych

 • Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy
 • Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia udziału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, jednostki stowarzyszonej lub instrumentu finansowego
 • Konsolidacja grup kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni — grupy kapitałowe pionowe lub mieszane
 • Nabycie kilkuetapowe zgodnie z MSSF 10
 • Kwestie związane z nabyciem i utratą kontroli
 • Reorganizacja grup kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą

Cena

od 1490 zł netto ( 1833 zł brutto )

                                              

1490 zł netto - jeden dzień

2590 zł netto - dwa dni

3290 zł netto - trzy dni

Lokalizacja

Online Live

Termin

Dzień 1 – poziom podstawowy:

5 czerwca 2024

8 stycznia 2025

 

Dzień 2 – poziom średniozaawansowany:

12 czerwca 2024

15 stycznia 2025

 

Dzień 3 – poziom zaawansowany:

19 czerwca 2024

22 stycznia 2025

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com