MSSF – Warsztaty

Spółki notowane na giełdach państw członkowskich Unii Europejskiej muszą prezentować sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Jeśli pracujesz w dziale finansowym takiej spółki, zapraszamy na 12-dniowy program szkoleniowy „MSSF – Warsztaty”. Program obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz wydane dotychczas Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z ich interpretacjami do MSSF 16 włącznie.

Nasze warsztaty to kombinacja dwóch form szkoleniowych: kursu stacjonarnego obejmującego jednodniowe spotkania, podczas których omawiana jest teoria i prezentowane są analizy przypadków oraz pracy własnej w domu z testami dostępnymi w wersji online. Osoby, które poprawnie przejdą testy i zaliczą egzamin końcowy otrzymują dyplom EY Academy of Business.

Struktura zajęć – środy z MSSF

Kurs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady. Program podzielono na moduły tematyczne. Można brać udział w wybranych połówkach dni i całych dniach. Rekomendujemy udział w całym kursie – 12 dni szkoleniowych.

W trakcie przerw pomiędzy zajęciami uczestnicy mają możliwość samodzielnej nauki w domu oraz rozwiązywania testów online. Możliwy jest e-mailowy kontakt z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.

Materiały

W ramach opłaty, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, składające się z części teoretycznej, stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie MSSF oraz z praktycznej w formie przykładów i zadań.

Po każdym module uczestnicy otrzymują również arkusze Excel z rozwiązaniami zadań omawianych podczas zajęć.

Pamiętaj, że możesz wykupić wybrane moduły

Każdy moduł trwający pół dnia kosztuje 690 zł + 23% VAT.
Każdy moduł trwający cały dzień kosztuje 1290 zł + 23% VAT.
Istnieje możliwość łączenia w pakiety po kilka modułów.

W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie odrobienie zajęć z inną grupą. W tym celu prosimy o wcześniejszą konsultację z opiekunem szkolenia, minimum 7 dni przed datą spotkania.

Terminy nowej edycji:

 

Moduł WARSZTATY MSSF DATA
M1 Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych 23.III.2022
M2 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 23.III.2022
M3 Rzeczowe aktywa trwałe 13.IV.2022
M4 Nieruchomości inwestycyjne i zapasy 13.IV.2022
M5 Przychody 20.IV.2022
M6 Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym 20.IV.2022
M8 Podatek odroczony 11.V.2022
M9 Leasing 11.V.2022
M7 Konsolidacja – poziom podstawowy 18.V.2022
M10 Utrata wartości aktywów 15.VI.2022
M11 Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy 15.VI.2022
M12 Zysk na jedną akcję 22.VI.2022
M13 Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 22.VI.2022
M14 Konsolidacja – poziom średniozaawansowany 14.IX.2022
M15 Instrumenty finansowe – klasyfikacja, wycena, odpisy 21.IX.2022
M16 Konsolidacja dla zaawansowanych 12.X.2022
M17 Płatności w formie akcji 19.X.2022
M18 Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej 19.X.2022
M19 Powtórka przed egzaminem 9.XI.2022

Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF. Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów rachunkowości nie jest wymagana.

Celem programu „MSSF – Warsztaty” jest:

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Poznanie możliwości kształtowania polityki rachunkowości zgodnie z MSSF oraz wpływu wybranych polityk na sprawozdanie finansowe
 • Zapoznanie osób analizujących i przygotowujących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktualizacjami i wymogami MSSF

Pakiet ALL PREMIUM - Warszawa

 • Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych

  Termin

  • 23.03.2022

  Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

  • Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachunkowości na świecie
  • Struktura komitetu ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  • Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych
  • Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału

  Prezentacja sprawozdań finansowych

  • Obecny format sprawozdania finansowego
  • Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótko- i długoterminowe
  • Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdaniu z całkowitego dochodu (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym
  • Sprawozdawczość śródroczna
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Termin

  • 23.03.2022

  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  • Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochodu, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz informacji dodatkowej
  • Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład
  • Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych
  • Praktyczne ćwiczenia polegające na przygotowaniu sprawozdania z przepływów pieniężnych w arkuszu Excel
  • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu sprawozdań z przepływów pieniężnych
 • Rzeczowe aktywa trwałe

  Termin

  • 13.04.2022

  Rzeczowe aktywa trwałe

  • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania)
  • Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, sumy cyfr, jednostek produkcji
  • Amortyzacja komponentów
  • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej
  • Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
  • Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okresu użytkowania aktywów trwałych
  • Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych

  Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty)

  • Definicja kosztów finansowania zewnętrznego
  • Metoda ujęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standardu MSR 23
  • Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji
 • Nieruchomości inwestycyjne i zapasy

  Termin

  • 13.04.2022

  Nieruchomości inwestycyjne

  • Definicja i ujęcie początkowe nieruchomości inwestycyjnych
  • Kryteria klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych; zasady reklasyfikacji
  • Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warunki zastosowania modelu wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej

  Zapasy

  • Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty ujmowane w wycenie zapasów
  • Cena sprzedaży netto – definicja oraz praktyczne przykłady wyceny
 • Przychody

  Termin

  • 20.04.2022

  Przychody

  • Zakres MSSF 15
  • Kluczowa zasada: rozpoznanie przychodu odnoszącego się do transferu towarów lub usług w wartości oczekiwanej zapłaty
  • Określenie umowy z klientem oraz jej modyfikacje
  • Identyfikacja osobnych zobowiązań do wykonania świadczeń: model identyfikacji osobnych dóbr lub usług, opcje zakupu dodatkowych dóbr lub usług, zleceniodawca oraz agent
  • Określenie ceny transakcji: zmienne wynagrodzenie, istotny komponent finansujący, wynagrodzenie płatne klientowi
  • Alokacja ceny do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń
  • Kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie
  • Koszty umowy: pozyskania oraz wypełnienia
  • Wejście w życie oraz przepisy przejściowe
  • Ujawnienia informacji
 • Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym

  Termin

  • 20.04.2022

  Rezerwy, zobowiązania warunkowe oraz aktywa warunkowe

  • Definicje rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych
  • Zdarzenia obligujące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy
  • Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz umowy rodzące obciążenia
  • Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta
  • Warunki ujęcia rezerwy na koszty restrukturyzacji
  • Omówienie warunków ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacji dodatkowej

  Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

  • Określenie okresu, w którym występują zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego – praktyczne przykłady oraz ich ujęcie

  Zasady polityki księgowej, zmiany szacunków księgowych, błędy księgowe

  • Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wyboru polityki księgowej jednostki
  • Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe ujęcie korekt błędów
  • Szacunki księgowe oraz ich zmiany
 • Konsolidacja – poziom podstawowy

  Termin

  • 18.05.2022

  Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją

  • Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek
  • Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

  • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
  • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”
  • Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
  • Kapitałów i inwestycji
  • Wzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.)
  • Niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend
  • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
  • Eliminacja z punktu widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy)
  • Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących
 • Podatek odroczony

  Termin

  • 11.05.2022

  Podatek odroczony

  • Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań
  • Identyfikacja ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych
  • Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań
  • Wycena oraz prezentacja sald z tytułu podatku odroczonego
  • Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Leasing

  Termin

  • 11.05.2022

  Leasing

  • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem
  • Praktyczne problemy przy ustalaniu czy umowa zawiera leasing:
  • Prawo do podziemnych części gruntu
  • Umowy transportowe
  • Prawo wieczystego użytkowania gruntu
  • Data podpisania umowy a data rozpoczęcia leasingu
  • Umowy na czas nieokreślony
  • Aktualizacja okresu leasingu
  • Zmienne płatności leasingowe
  • Dobór odpowiedniej stopy dyskonta
  • Modyfikacje umów leasingowych
  • Leasing w walutach obcych
  • VAT niepodlegający odliczeniu
  • Podatek odroczony na aktywach i zobowiązaniach leasingowych
 • Utrata wartości aktywów

  Termin

  • 15.06.2022

  Utrata wartości aktywów

  • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości
  • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytuacji, w których wymagany jest odpis z tytułu utraty wartości
  • Określenie wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 – metody jej obliczenia
  • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP
  • Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości
 • Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy

  Termin

  • 15.06.2022

  Wartości niematerialne

  • Omówienie definicji
  • Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena
  • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych
  • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych

  Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

  • Zakres podmiotowy MSSF 1 – definicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz pierwszy
  • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości
 • Zysk na jedną akcję

  Termin

  • 22.06.2022

  Zysk na jedną akcję

  • Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na jedną
  • Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podziału akcji, emisji premiowej oraz praw poboru na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne
  • Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji uprzywilejowanych oraz zobowiązań i obligacji zamiennych na akcje
  • Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji
  • Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję
 • Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

  Termin

  • 22.06.2022

  Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności

  • Znaczenie sprawozdawczości finansowej wg segmentów działalności
  • Definicja segmentów działalności oraz głównego organu odpowiedzialnego za decyzje operacyjne
  • Omówienie kryteriów prezentowania osobnych segmentów
  • Ujawnienia wymagane dla poszczególnych segmentów
  • Ujawnienia wymagane dla całej jednostki

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

  • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – warunki klasyfikacji
  • Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji
  • Ujęcie grup do zbycia
  • Omówienie momentu powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z ujawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5
  • Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych
 • Konsolidacja – poziom średniozaawansowany

  Termin

  • 19.01.2022
  • 14.09.2022

  Metoda praw własności

  • Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym
  • Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitego dochodu

  Wspólne ustalenia umowne

  • Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz pozostałe fakty i okoliczności
  • Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności

  Połączenia jednostek gospodarczych

  • Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych do wartości godziwej
  • Wpływ wyceny na dzień przejęcia
  • Korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych
  • Odroczona zapłata oraz zapłata warunkowa

  Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach

  • Cel oraz zakres ujawnień
  • Ujawnienia wymagane dla istotnego zaangażowania w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne ustalenia umowne
  • Pozostałe ujawnienia

  Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą

  • Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji
  • Kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty funkcjonalnej
  • Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okresu sprawozdawczego
  • Ujęcie różnic kursowych
  • Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do sprawozdania finansowego skonsolidowanego
  • Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów
  • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym: udział grupy oraz udziałów niekontrolujących
  • Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym
  • Przeliczenie wartości firmy
 • Instrumenty finansowe

  Termin

  • 9.02.2022
  • 21.09.2022

  Instrumenty finansowe

  • Charakterystyka i ewolucja standardów MSR 32, MSR 39, MSSF 7 oraz MSSF 9
  • Zakres stosowania standardów
  • Definicje aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych
  • Klasyfikacja instrumentów finansowych zgodna z MSSF 9: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, pozostałe dochody całkowite oraz w zamortyzowanym koszcie
  • Omówienie zagadnień związanych z pomiarem wartości godziwej instrumentów finansowych
  • Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej
  • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych: model strat oczekiwanych MSSF 9
  • Utrata wartości instrumentu wycenianego według zamortyzowanego kosztu
  • Odpisy z tytułu utraty wartości dla instrumentów wycenianych w wartości godziwej
  • Wprowadzenie do rachunkowości instrumentów pochodnych: prezentacja zasad funkcjonowania transakcji forward, futures, opcji i swap’ów
  • Wbudowane instrumenty pochodne
  • Rachunkowość zabezpieczeń
  • Ujawnienia
 • Konsolidacja dla zaawansowanych

  Termin

  • 16.02.2022
  • 12.10.2022

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku
  • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz informacji dodatkowej

  Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych

  • Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy
  • Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia udziału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, jednostki stowarzyszonej lub instrumentu finansowego
  • Konsolidacja grup kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni – grupy kapitałowe pionowe lub mieszane
  • Nabycie kilkuetapowe zgodnie z MSSF 10
  • Kwestie związane z nabyciem i utratą kontroli
  • Reorganizacja grup kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą
 • Płatności w formie akcji

  Termin

  • 9.03.2022
  • 19.10.2022

  Płatności w formie akcji

  • Płatności rozliczane w instrumentach kapitałowych
  • Płatności rozliczane w środkach pieniężnych
  • Definicje momentu przyznania, okresu nabywania praw oraz momentu nabycia uprawnień
  • Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warunków nabycia uprawnień
  • Wpływ modyfikacji, anulowania oraz anulowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrumentach kapitałowych
  • Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytuacji, gdy jednostka lub strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lub gotówkowe
 • Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej

  Termin

  • 9.03.2022
  • 19.10.2022

  Świadczenia pracownicze

  • Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:
   • Premie i bonusy
   • Rezerwy na niewykorzystane urlopy
  • Świadczenia po okresie zatrudnienia:
   • Programy określonych składek
   • Programy określonych świadczeń
  • Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  • Inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:
   • Nagrody jubileuszowe

  Ustalanie wartości godziwej

  • Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia
  • Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny
  • Koszty transakcyjne i koszty transportu
  • Największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych
  • Techniki wyceny
  • Hierarchia wartości godziwej
 • Powtórka przed egzaminem

  Termin

  • 16.03.2022
  • 9.11.2022

  Powtórzenie najważniejszych zagadnień w celu przygotowania do egzaminu końcowego.

 • Egzamin

  Termin

  • Marzec 2021

  Kurs kończy się pisemnym egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują dyplom EY Academy of Business. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego, z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 2,5 godziny i obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Pakiet ALL PREMIUM - Online

 • Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych

  Termin

  • 23.03.2022

  Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

  • Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachunkowości na świecie
  • Struktura komitetu ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  • Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych
  • Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału

  Prezentacja sprawozdań finansowych

  • Obecny format sprawozdania finansowego
  • Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótko- i długoterminowe
  • Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdaniu z całkowitego dochodu (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym
  • Sprawozdawczość śródroczna

MSSF – Warsztaty – pakiet MINI

 • Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych

  Termin

  • 23.03.2022
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Termin

  • 23.03.2022

Artem Kovtun - Jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Katarzyna Gołąb - Jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Michał Błeszyński - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA. Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Dostępne opcje

Pakiet ALL PREMIUM - Warszawa

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, dostęp do nagrań ze wszystkich szkoleń na 30 dni, pakiet testów online, dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie oraz dostęp do kursów e-learningowych

Cena

13500 zł netto

Pakiet ALL PREMIUM - Online

Cena

13500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet ALL PLUS

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, dostęp do nagrań ze wszystkich szkoleń na 30 dni, pakiet testów online oraz dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie

Cena

12500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet ALL

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, pakiet testów online oraz dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie

Cena

10900 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet MEDIUM

Cena obejmuje udział w 4 dniach szkoleniowych

Cena

4500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w 2 dniach szkoleniowych

Cena

2390 zł netto

MSSF – Warsztaty

Spółki notowane na giełdach państw członkowskich Unii Europejskiej muszą prezentować sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Jeśli pracujesz w dziale finansowym takiej spółki, zapraszamy na 12-dniowy program szkoleniowy „MSSF – Warsztaty”. Program obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz wydane dotychczas Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z ich interpretacjami do MSSF 16 włącznie.

Nasze warsztaty to kombinacja dwóch form szkoleniowych: kursu stacjonarnego obejmującego jednodniowe spotkania, podczas których omawiana jest teoria i prezentowane są analizy przypadków oraz pracy własnej w domu z testami dostępnymi w wersji online. Osoby, które poprawnie przejdą testy i zaliczą egzamin końcowy otrzymują dyplom EY Academy of Business.

Struktura zajęć – środy z MSSF

Kurs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady. Program podzielono na moduły tematyczne. Można brać udział w wybranych połówkach dni i całych dniach. Rekomendujemy udział w całym kursie – 12 dni szkoleniowych.

W trakcie przerw pomiędzy zajęciami uczestnicy mają możliwość samodzielnej nauki w domu oraz rozwiązywania testów online. Możliwy jest e-mailowy kontakt z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.

Materiały

W ramach opłaty, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, składające się z części teoretycznej, stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie MSSF oraz z praktycznej w formie przykładów i zadań.

Po każdym module uczestnicy otrzymują również arkusze Excel z rozwiązaniami zadań omawianych podczas zajęć.

Pamiętaj, że możesz wykupić wybrane moduły

Każdy moduł trwający pół dnia kosztuje 690 zł + 23% VAT.
Każdy moduł trwający cały dzień kosztuje 1290 zł + 23% VAT.
Istnieje możliwość łączenia w pakiety po kilka modułów.

W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie odrobienie zajęć z inną grupą. W tym celu prosimy o wcześniejszą konsultację z opiekunem szkolenia, minimum 7 dni przed datą spotkania.

Terminy nowej edycji:

 

Moduł WARSZTATY MSSF DATA
M1 Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych 23.III.2022
M2 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 23.III.2022
M3 Rzeczowe aktywa trwałe 13.IV.2022
M4 Nieruchomości inwestycyjne i zapasy 13.IV.2022
M5 Przychody 20.IV.2022
M6 Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym 20.IV.2022
M8 Podatek odroczony 11.V.2022
M9 Leasing 11.V.2022
M7 Konsolidacja – poziom podstawowy 18.V.2022
M10 Utrata wartości aktywów 15.VI.2022
M11 Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy 15.VI.2022
M12 Zysk na jedną akcję 22.VI.2022
M13 Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 22.VI.2022
M14 Konsolidacja – poziom średniozaawansowany 14.IX.2022
M15 Instrumenty finansowe – klasyfikacja, wycena, odpisy 21.IX.2022
M16 Konsolidacja dla zaawansowanych 12.X.2022
M17 Płatności w formie akcji 19.X.2022
M18 Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej 19.X.2022
M19 Powtórka przed egzaminem 9.XI.2022
Dla kogo

Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF. Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów rachunkowości nie jest wymagana.

Cele i korzyści

Celem programu „MSSF – Warsztaty” jest:

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Poznanie możliwości kształtowania polityki rachunkowości zgodnie z MSSF oraz wpływu wybranych polityk na sprawozdanie finansowe
 • Zapoznanie osób analizujących i przygotowujących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktualizacjami i wymogami MSSF
Dostępne opcje
Pakiet ALL PREMIUM - Warszawa

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, dostęp do nagrań ze wszystkich szkoleń na 30 dni, pakiet testów online, dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie oraz dostęp do kursów e-learningowych

Cena

13500 zł netto

Pakiet ALL PREMIUM - Online

Cena

13500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet ALL PLUS

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, dostęp do nagrań ze wszystkich szkoleń na 30 dni, pakiet testów online oraz dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie

Cena

12500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet ALL

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, pakiet testów online oraz dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie

Cena

10900 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet MEDIUM

Cena obejmuje udział w 4 dniach szkoleniowych

Cena

4500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w 2 dniach szkoleniowych

Cena

2390 zł netto

Cena

od 2390 zł netto

2390 zł netto - Pakiet MINI

4500 zł netto - Pakiet MEDIUM

10900 zł netto - Pakiet ALL

12500 zł netto - Pakiet ALL PLUS

13500 zł netto - Pakiet ALL PREMIUM

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

13 października 2021 – 16 marca 2022

 

Start nowej edycji: 23 marca 2022

Kontakt

Aleksandra Jabłczyńska

 • +48 505 171 636
 • aleksandra.jablczynska@pl.ey.com