MSSF – Warsztaty – EY Academy of Business

MSSF – Warsztaty

Spółki notowane na giełdach państw członkowskich Unii Europejskiej muszą prezentować sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Jeśli pracujesz w dziale finansowym takiej spółki, zapraszamy na 12-dniowy program szkoleniowy MSSF Warsztaty. Program obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz wydane dotychczas Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z ich interpretacjami do MSSF 16 włącznie.

Warsztaty MSSF to kombinacja dwóch form szkoleniowych: kursu stacjonarnego obejmującego jednodniowe spotkania, podczas których omawiana jest teoria i prezentowane są analizy przypadków oraz pracy własnej w domu z testami dostępnymi w wersji online. Osoby, które poprawnie przejdą testy i zaliczą egzamin końcowy otrzymują dyplom EY Academy of Business.

Struktura zajęć – środy z MSSF

Kurs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady. Program podzielono na moduły tematyczne. Można brać udział w wybranych połówkach dni i całych dniach. Rekomendujemy udział w całym kursie – 12 dni szkoleniowych.

W trakcie przerw pomiędzy zajęciami uczestnicy mają możliwość samodzielnej nauki w domu oraz rozwiązywania testów online. Możliwy jest e-mailowy kontakt z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.

Materiały

W ramach opłaty, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, składające się z części teoretycznej, stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie MSSF oraz z praktycznej w formie przykładów i zadań.

Po każdym module uczestnicy otrzymują również arkusze Excel z rozwiązaniami zadań omawianych podczas zajęć.

Pamiętaj, że możesz wykupić wybrane moduły

Każdy moduł trwający pół dnia kosztuje 690 zł + 23% VAT.
Każdy moduł trwający cały dzień kosztuje 1290 zł + 23% VAT.
Istnieje możliwość łączenia w pakiety po kilka modułów.

Poszczególne moduły odbywają się cyklicznie, więc można dołączyć do programu w dowolnym momencie jego trwania.

Istnieje możliwość dokupienia nagrań do szkoleń. Zakup nagrania jest dostępny tylko dla osób, które wykupiły szkolenie.

Dostęp do nagrania ze szkolenia — pół dnia – 99 zł + 23% VAT.
Dostęp do nagrania ze szkolenia — jeden dzień – 149 zł + 23% VAT.

Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF. Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów rachunkowości nie jest wymagana.

Celem programu jest:

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Poznanie możliwości kształtowania polityki rachunkowości zgodnie z MSSF oraz wpływu wybranych polityk na sprawozdanie finansowe
 • Zapoznanie osób analizujących i przygotowujących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktualizacjami i wymogami MSSF

Program „MSSF – Warsztaty” składa się z 18 modułów: Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Rzeczowe aktywa trwałe, Nieruchomości inwestycyjne i zapasy, Przychody, Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym, Konsolidacja – poziom podstawowy, Podatek odroczony, Leasing, Utrata wartości aktywów, Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy, Zysk na jedną akcję, Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, Konsolidacja – poziom średniozaawansowany, Instrumenty finansowe, Konsolidacja dla zaawansowanych, Płatności w formie akcji, Świadczenia pracownicze oraz wycena do wartości godziwej oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na udział w 12 dniach szkoleniowych (wybierz Pakiet ALL PREMIUM, Pakiet ALL PLUS lub Pakiet ALL), udział w 4 dniach szkoleniowych (wybierz Pakiet MEDIUM) lub, w przypadku wyboru udziału w 2 dniach szkoleniowych wybierz Pakiet MINI.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1. Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych

Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

 • Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachunkowości na świecie
 • Struktura komitetu ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych
 • Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału

Prezentacja sprawozdań finansowych

 • Obecny format sprawozdania finansowego
 • Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótko- i długoterminowe
 • Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdaniu z całkowitego dochodu (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Sprawozdawczość śródroczna

Moduł 2. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 • Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochodu, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz informacji dodatkowej
 • Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład
 • Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych
 • Praktyczne ćwiczenia polegające na przygotowaniu sprawozdania z przepływów pieniężnych w arkuszu Excel
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu sprawozdań z przepływów pieniężnych

Moduł 3. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

 • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania)
 • Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, sumy cyfr, jednostek produkcji
 • Amortyzacja komponentów
 • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej
 • Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
 • Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okresu użytkowania aktywów trwałych
 • Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych

Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty)

 • Definicja kosztów finansowania zewnętrznego
 • Metoda ujęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standardu MSR 23
 • Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji

Moduł 4. Nieruchomości inwestycyjne i zapasy

Nieruchomości inwestycyjne

 • Definicja i ujęcie początkowe nieruchomości inwestycyjnych
 • Kryteria klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych; zasady reklasyfikacji
 • Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warunki zastosowania modelu wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej

Zapasy

 • Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty ujmowane w wycenie zapasów
 • Cena sprzedaży netto – definicja oraz praktyczne przykłady wyceny

Moduł 5. Przychody

Przychody

 • Zakres MSSF 15
 • Kluczowa zasada: rozpoznanie przychodu odnoszącego się do transferu towarów lub usług w wartości oczekiwanej zapłaty
 • Określenie umowy z klientem oraz jej modyfikacje
 • Identyfikacja osobnych zobowiązań do wykonania świadczeń: model identyfikacji osobnych dóbr lub usług, opcje zakupu dodatkowych dóbr lub usług, zleceniodawca oraz agent
 • Określenie ceny transakcji: zmienne wynagrodzenie, istotny komponent finansujący, wynagrodzenie płatne klientowi
 • Alokacja ceny do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń
 • Kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie
 • Koszty umowy: pozyskania oraz wypełnienia
 • Wejście w życie oraz przepisy przejściowe
 • Ujawnienia informacji

Moduł 6. Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym

Rezerwy, zobowiązania warunkowe oraz aktywa warunkowe

 • Definicje rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych
 • Zdarzenia obligujące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy
 • Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz umowy rodzące obciążenia
 • Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta
 • Warunki ujęcia rezerwy na koszty restrukturyzacji
 • Omówienie warunków ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacji dodatkowej

Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

 • Określenie okresu, w którym występują zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
 • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego – praktyczne przykłady oraz ich ujęcie

Zasady polityki księgowej, zmiany szacunków księgowych, błędy księgowe

 • Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wyboru polityki księgowej jednostki
 • Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe ujęcie korekt błędów
 • Szacunki księgowe oraz ich zmiany

Moduł 7. Konsolidacja – poziom podstawowy

Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją

 • Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek
 • Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
 • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”
 • Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
 • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
 • Kapitałów i inwestycji
 • Wzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.)
 • Niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend
 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
 • Eliminacja z punktu widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy)
 • Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących

Moduł 8. Podatek odroczony

Podatek odroczony

 • Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań
 • Identyfikacja ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych
 • Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań
 • Wycena oraz prezentacja sald z tytułu podatku odroczonego
 • Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Moduł 9. Leasing

Leasing

 • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem
 • Praktyczne problemy przy ustalaniu czy umowa zawiera leasing:
 • Prawo do podziemnych części gruntu
 • Umowy transportowe
 • Prawo wieczystego użytkowania gruntu
 • Data podpisania umowy a data rozpoczęcia leasingu
 • Umowy na czas nieokreślony
 • Aktualizacja okresu leasingu
 • Zmienne płatności leasingowe
 • Dobór odpowiedniej stopy dyskonta
 • Modyfikacje umów leasingowych
 • Leasing w walutach obcych
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • Podatek odroczony na aktywach i zobowiązaniach leasingowych

Moduł 10. Utrata wartości aktywów

 • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości
 • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytuacji, w których wymagany jest odpis z tytułu utraty wartości
 • Określenie wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 – metody jej obliczenia
 • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP
 • Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości

Moduł 11. Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Wartości niematerialne

 • Omówienie definicji
 • Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena
 • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych
 • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

 • Zakres podmiotowy MSSF 1 – definicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz pierwszy
 • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości

Moduł 12. Zysk na jedną akcję

 • Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na jedną
 • Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podziału akcji, emisji premiowej oraz praw poboru na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne
 • Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji uprzywilejowanych oraz zobowiązań i obligacji zamiennych na akcje
 • Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji
 • Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję

Moduł 13. Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności

 • Znaczenie sprawozdawczości finansowej wg segmentów działalności
 • Definicja segmentów działalności oraz głównego organu odpowiedzialnego za decyzje operacyjne
 • Omówienie kryteriów prezentowania osobnych segmentów
 • Ujawnienia wymagane dla poszczególnych segmentów
 • Ujawnienia wymagane dla całej jednostki

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – warunki klasyfikacji
 • Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji
 • Ujęcie grup do zbycia
 • Omówienie momentu powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z ujawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5
 • Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych

Moduł 14. Konsolidacja – poziom średniozaawansowany

Metoda praw własności

 • Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym
 • Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitego dochodu

Wspólne ustalenia umowne

 • Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz pozostałe fakty i okoliczności
 • Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności

Połączenia jednostek gospodarczych

 • Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych do wartości godziwej
 • Wpływ wyceny na dzień przejęcia
 • Korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych
 • Odroczona zapłata oraz zapłata warunkowa

Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach

 • Cel oraz zakres ujawnień
 • Ujawnienia wymagane dla istotnego zaangażowania w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne ustalenia umowne
 • Pozostałe ujawnienia

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą

 • Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji
 • Kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty funkcjonalnej
 • Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okresu sprawozdawczego
 • Ujęcie różnic kursowych
 • Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do sprawozdania finansowego skonsolidowanego
 • Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów
 • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym: udział grupy oraz udziałów niekontrolujących
 • Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym
 • Przeliczenie wartości firmy

Moduł 15. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe – klasyfikacja i wycena

 • Charakterystyka i ewolucja standardów MSR 32, MSR 39, MSSF 7 oraz MSSF 9
 • Zakres stosowania standardów
 • Definicje aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych
 • Klasyfikacja instrumentów finansowych zgodna z MSSF 9: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, przez pozostałe dochody całkowite oraz w zamortyzowanym koszcie. Klasyfikacja zobowiązań finansowych
 • Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej
 • Omówienie zagadnień związanych z pomiarem wartości godziwej instrumentów finansowych
 • Wprowadzenie do rachunkowości instrumentów pochodnych: prezentacja zasad funkcjonowania transakcji forward, futures, opcji i swap’ów. Wycena instrumentów pochodnych i ujmowanie jej skutków w sprawozdaniu
 • Wbudowane instrumenty pochodne i możliwości desygnowania aktywów i zobowiązań finansowych do prezentacji w wartości godziwej przez rachunek wyników przy początkowym ujęciu („fair value option”)

Odpisy z tytułu ryzyka kredytowego

 • Zakres stosowania wymogu liczenia odpisów z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z MSSF 9
 • Definicja „straty oczekiwanej” w okresie 12 miesięcy i w całym okresie życia ekspozycji
 • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych zgodnie z modelem ogólnym i uproszczonym. Jak liczyć odpisy z tytułu ryzyka kredytowego dla należności handlowych i pozostałych typów ekspozycji
 • Podejście księgowe do ujmowania odpisów w sprawozdaniu finansowym

Moduł 16. Konsolidacja dla zaawansowanych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz informacji dodatkowej

Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych

 • Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy
 • Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia udziału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, jednostki stowarzyszonej lub instrumentu finansowego
 • Konsolidacja grup kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni – grupy kapitałowe pionowe lub mieszane
 • Nabycie kilkuetapowe zgodnie z MSSF 10
 • Kwestie związane z nabyciem i utratą kontroli
 • Reorganizacja grup kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą

Moduł 17. Płatności w formie akcji

 • Płatności rozliczane w instrumentach kapitałowych
 • Płatności rozliczane w środkach pieniężnych
 • Definicje momentu przyznania, okresu nabywania praw oraz momentu nabycia uprawnień
 • Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warunków nabycia uprawnień
 • Wpływ modyfikacji, anulowania oraz anulowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrumentach kapitałowych
 • Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytuacji, gdy jednostka lub strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lub gotówkowe

Moduł 18. Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej

Świadczenia pracownicze

 • Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:
  • Premie i bonusy
  • Rezerwy na niewykorzystane urlopy
 • Świadczenia po okresie zatrudnienia:
  • Programy określonych składek
  • Programy określonych świadczeń
 • Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 • Inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:
  • Nagrody jubileuszowe

Ustalanie wartości godziwej

 • Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia
 • Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny
 • Koszty transakcyjne i koszty transportu
 • Największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych
 • Techniki wyceny
 • Hierarchia wartości godziwej

Powtórka przed egzaminem

Powtórzenie najważniejszych zagadnień w celu przygotowania do egzaminu końcowego.

Egzamin

Kurs kończy się pisemnym egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują dyplom EY Academy of Business. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego, z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 2,5 godziny i obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Katarzyna Gołąb - jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Artem Kovtun - jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Magda Burzyńska - trenerka z pasją do finansów. Specjalistka w wyjaśnianiu trudnych związków między MSSF a ustawą o rachunkowości, tematów konsolidacji, podatku odroczonego oraz wybranych zagadnień ACCA.

Moduł Temat Nowa edycja
1 Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych

2 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

3 Rzeczowe aktywa trwałe

4 Nieruchomości inwestycyjne i zapasy

5 Przychody

14.VI.2023

6 Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym

14.VI.2023

7 Konsolidacja – poziom podstawowy

21.VI.2023

8 Podatek odroczony

13.IX.2023

9 Leasing

13.IX.2023

10 Utrata wartości aktywów  20.IX.2023
11 Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy  20.IX.2023
12 Zysk na jedną akcję  11.X.2023
13 Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  11.X.2023
14 Konsolidacja – poziom średniozaawansowany 18.X.2023
15 Instrumenty finansowe – klasyfikacja, wycena, odpisy, wyłączanie, zabezpieczenia, ujawnienia 8.XI.2023
16 Konsolidacja dla zaawansowanych 15.XI.2023
17 Płatności w formie akcji 6.XII.2023
18 Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej 6.XII.2023
19 Powtórka przed egzaminem 13.XII.2023

 

Dostępne opcje

Pakiet ALL PREMIUM

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, dostęp do nagrań ze wszystkich szkoleń na 30 dni, pakiet testów online, dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie oraz dostęp do kursów e-learningowych

Cena

13500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet ALL PLUS

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, dostęp do nagrań ze wszystkich szkoleń na 30 dni, pakiet testów online oraz dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie

Cena

12500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet ALL

Cena obejmuje udział w 12 dniach szkoleniowych, pakiet testów online oraz dyplom EY Academy of Business po zdanym egzaminie

Cena

10900 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet MEDIUM

Cena obejmuje udział w 4 dniach szkoleniowych

Cena

4500 zł netto

MSSF – Warsztaty – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w 2 dniach szkoleniowych

Cena

2390 zł netto

MSSF – Warsztaty – wybrane moduły

Wybierz dowolne moduły programu

Cena

Cena zgodnie z wybranymi modułami

MSSF – Warsztaty

Spółki notowane na giełdach państw członkowskich Unii Europejskiej muszą prezentować sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Jeśli pracujesz w dziale finansowym takiej spółki, zapraszamy na 12-dniowy program szkoleniowy MSSF Warsztaty. Program obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz wydane dotychczas Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z ich interpretacjami do MSSF 16 włącznie.

Warsztaty MSSF to kombinacja dwóch form szkoleniowych: kursu stacjonarnego obejmującego jednodniowe spotkania, podczas których omawiana jest teoria i prezentowane są analizy przypadków oraz pracy własnej w domu z testami dostępnymi w wersji online. Osoby, które poprawnie przejdą testy i zaliczą egzamin końcowy otrzymują dyplom EY Academy of Business.

Struktura zajęć – środy z MSSF

Kurs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady. Program podzielono na moduły tematyczne. Można brać udział w wybranych połówkach dni i całych dniach. Rekomendujemy udział w całym kursie – 12 dni szkoleniowych.

W trakcie przerw pomiędzy zajęciami uczestnicy mają możliwość samodzielnej nauki w domu oraz rozwiązywania testów online. Możliwy jest e-mailowy kontakt z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.

Materiały

W ramach opłaty, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, składające się z części teoretycznej, stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie MSSF oraz z praktycznej w formie przykładów i zadań.

Po każdym module uczestnicy otrzymują również arkusze Excel z rozwiązaniami zadań omawianych podczas zajęć.

Pamiętaj, że możesz wykupić wybrane moduły

Każdy moduł trwający pół dnia kosztuje 690 zł + 23% VAT.
Każdy moduł trwający cały dzień kosztuje 1290 zł + 23% VAT.
Istnieje możliwość łączenia w pakiety po kilka modułów.

Poszczególne moduły odbywają się cyklicznie, więc można dołączyć do programu w dowolnym momencie jego trwania.

Istnieje możliwość dokupienia nagrań do szkoleń. Zakup nagrania jest dostępny tylko dla osób, które wykupiły szkolenie.

Dostęp do nagrania ze szkolenia — pół dnia – 99 zł + 23% VAT.
Dostęp do nagrania ze szkolenia — jeden dzień – 149 zł + 23% VAT.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF. Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów rachunkowości nie jest wymagana.

Cele i korzyści

Celem programu jest:

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Poznanie możliwości kształtowania polityki rachunkowości zgodnie z MSSF oraz wpływu wybranych polityk na sprawozdanie finansowe
 • Zapoznanie osób analizujących i przygotowujących sprawozdania finansowe z bieżącymi aktualizacjami i wymogami MSSF
Harmonogram
Moduł Temat Nowa edycja
1 Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych

2 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

3 Rzeczowe aktywa trwałe

4 Nieruchomości inwestycyjne i zapasy

5 Przychody

14.VI.2023

6 Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym

14.VI.2023

7 Konsolidacja – poziom podstawowy

21.VI.2023

8 Podatek odroczony

13.IX.2023

9 Leasing

13.IX.2023

10 Utrata wartości aktywów  20.IX.2023
11 Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy  20.IX.2023
12 Zysk na jedną akcję  11.X.2023
13 Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży  11.X.2023
14 Konsolidacja – poziom średniozaawansowany 18.X.2023
15 Instrumenty finansowe – klasyfikacja, wycena, odpisy, wyłączanie, zabezpieczenia, ujawnienia 8.XI.2023
16 Konsolidacja dla zaawansowanych 15.XI.2023
17 Płatności w formie akcji 6.XII.2023
18 Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej 6.XII.2023
19 Powtórka przed egzaminem 13.XII.2023

 

Szczegóły programu modułowego

Program „MSSF – Warsztaty” składa się z 18 modułów: Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Rzeczowe aktywa trwałe, Nieruchomości inwestycyjne i zapasy, Przychody, Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym, Konsolidacja – poziom podstawowy, Podatek odroczony, Leasing, Utrata wartości aktywów, Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy, Zysk na jedną akcję, Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, Konsolidacja – poziom średniozaawansowany, Instrumenty finansowe, Konsolidacja dla zaawansowanych, Płatności w formie akcji, Świadczenia pracownicze oraz wycena do wartości godziwej oraz egzaminu.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na udział w 12 dniach szkoleniowych (wybierz Pakiet ALL PREMIUM, Pakiet ALL PLUS lub Pakiet ALL), udział w 4 dniach szkoleniowych (wybierz Pakiet MEDIUM) lub, w przypadku wyboru udziału w 2 dniach szkoleniowych wybierz Pakiet MINI.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1. Wprowadzenie do MSSF i prezentacja sprawozdań finansowych

Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

 • Podstawowe informacje dotyczące historii sprawozdawczości finansowej i rachunkowości na świecie
 • Struktura komitetu ds. Międzynarodowych Standardów, ostatnie osiągnięcia oraz omówienie prac Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych
 • Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału

Prezentacja sprawozdań finansowych

 • Obecny format sprawozdania finansowego
 • Cykl operacyjny właściwy dla danej działalności, podział na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania krótko- i długoterminowe
 • Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdaniu z całkowitego dochodu (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Sprawozdawczość śródroczna

Moduł 2. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 • Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym oraz metody przygotowania sprawozdania na podstawie danych dostępnych ze sprawozdania z całkowitego dochodu, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz informacji dodatkowej
 • Definicja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów; przykładowe pozycje wchodzące w ich skład
 • Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych
 • Praktyczne ćwiczenia polegające na przygotowaniu sprawozdania z przepływów pieniężnych w arkuszu Excel
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu sprawozdań z przepływów pieniężnych

Moduł 3. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

 • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania)
 • Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, sumy cyfr, jednostek produkcji
 • Amortyzacja komponentów
 • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej
 • Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
 • Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okresu użytkowania aktywów trwałych
 • Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych

Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty)

 • Definicja kosztów finansowania zewnętrznego
 • Metoda ujęcia kosztów finansowania zewnętrznego. Omówienie standardu MSR 23
 • Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji

Moduł 4. Nieruchomości inwestycyjne i zapasy

Nieruchomości inwestycyjne

 • Definicja i ujęcie początkowe nieruchomości inwestycyjnych
 • Kryteria klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych; zasady reklasyfikacji
 • Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warunki zastosowania modelu wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej

Zapasy

 • Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty ujmowane w wycenie zapasów
 • Cena sprzedaży netto – definicja oraz praktyczne przykłady wyceny

Moduł 5. Przychody

Przychody

 • Zakres MSSF 15
 • Kluczowa zasada: rozpoznanie przychodu odnoszącego się do transferu towarów lub usług w wartości oczekiwanej zapłaty
 • Określenie umowy z klientem oraz jej modyfikacje
 • Identyfikacja osobnych zobowiązań do wykonania świadczeń: model identyfikacji osobnych dóbr lub usług, opcje zakupu dodatkowych dóbr lub usług, zleceniodawca oraz agent
 • Określenie ceny transakcji: zmienne wynagrodzenie, istotny komponent finansujący, wynagrodzenie płatne klientowi
 • Alokacja ceny do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń
 • Kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie
 • Koszty umowy: pozyskania oraz wypełnienia
 • Wejście w życie oraz przepisy przejściowe
 • Ujawnienia informacji

Moduł 6. Rezerwy, zobowiązania warunkowe, polityka rachunkowości i zdarzenia po dniu bilansowym

Rezerwy, zobowiązania warunkowe oraz aktywa warunkowe

 • Definicje rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych
 • Zdarzenia obligujące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy
 • Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz umowy rodzące obciążenia
 • Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta
 • Warunki ujęcia rezerwy na koszty restrukturyzacji
 • Omówienie warunków ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacji dodatkowej

Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

 • Określenie okresu, w którym występują zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
 • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego wymagające oraz niewymagające korekty sprawozdania finansowego – praktyczne przykłady oraz ich ujęcie

Zasady polityki księgowej, zmiany szacunków księgowych, błędy księgowe

 • Hierarchia źródeł odniesienia w procesie wyboru polityki księgowej jednostki
 • Definicja błędów przeszłych okresów oraz księgowe ujęcie korekt błędów
 • Szacunki księgowe oraz ich zmiany

Moduł 7. Konsolidacja – poziom podstawowy

Podstawowe zagadnienia związane z konsolidacją

 • Definicje jednostek zależnych, stowarzyszonych, współzależnych, sprawowania kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu oraz inne definicje związane z konsolidacją spółek
 • Metody ujęcia inwestycji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
 • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”
 • Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
 • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
 • Kapitałów i inwestycji
 • Wzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.)
 • Niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację), dywidend
 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
 • Eliminacja z punktu widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy)
 • Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących

Moduł 8. Podatek odroczony

Podatek odroczony

 • Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań
 • Identyfikacja ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych
 • Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań
 • Wycena oraz prezentacja sald z tytułu podatku odroczonego
 • Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Moduł 9. Leasing

Leasing

 • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem
 • Praktyczne problemy przy ustalaniu czy umowa zawiera leasing:
 • Prawo do podziemnych części gruntu
 • Umowy transportowe
 • Prawo wieczystego użytkowania gruntu
 • Data podpisania umowy a data rozpoczęcia leasingu
 • Umowy na czas nieokreślony
 • Aktualizacja okresu leasingu
 • Zmienne płatności leasingowe
 • Dobór odpowiedniej stopy dyskonta
 • Modyfikacje umów leasingowych
 • Leasing w walutach obcych
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • Podatek odroczony na aktywach i zobowiązaniach leasingowych

Moduł 10. Utrata wartości aktywów

 • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości
 • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytuacji, w których wymagany jest odpis z tytułu utraty wartości
 • Określenie wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 – metody jej obliczenia
 • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP
 • Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości

Moduł 11. Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy

Wartości niematerialne

 • Omówienie definicji
 • Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena
 • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych
 • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

 • Zakres podmiotowy MSSF 1 – definicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz pierwszy
 • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości

Moduł 12. Zysk na jedną akcję

 • Metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na jedną
 • Wpływ emisji akcji po cenie rynkowej, podziału akcji, emisji premiowej oraz praw poboru na średnioważoną liczbę akcji i dane porównywalne
 • Ujęcie potencjalnych akcji zwykłych: opcji, zamiennych akcji uprzywilejowanych oraz zobowiązań i obligacji zamiennych na akcje
 • Ustalenie kolejności, w jakiej należy włączać rozwadniające potencjalne akcje zwykłe do wyliczenia średniej ważonej ilości akcji
 • Zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję

Moduł 13. Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności

 • Znaczenie sprawozdawczości finansowej wg segmentów działalności
 • Definicja segmentów działalności oraz głównego organu odpowiedzialnego za decyzje operacyjne
 • Omówienie kryteriów prezentowania osobnych segmentów
 • Ujawnienia wymagane dla poszczególnych segmentów
 • Ujawnienia wymagane dla całej jednostki

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – warunki klasyfikacji
 • Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji
 • Ujęcie grup do zbycia
 • Omówienie momentu powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z ujawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5
 • Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych

Moduł 14. Konsolidacja – poziom średniozaawansowany

Metoda praw własności

 • Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym
 • Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitego dochodu

Wspólne ustalenia umowne

 • Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz pozostałe fakty i okoliczności
 • Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności

Połączenia jednostek gospodarczych

 • Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych do wartości godziwej
 • Wpływ wyceny na dzień przejęcia
 • Korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych
 • Odroczona zapłata oraz zapłata warunkowa

Ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach

 • Cel oraz zakres ujawnień
 • Ujawnienia wymagane dla istotnego zaangażowania w jednostki zależne, stowarzyszone oraz wspólne ustalenia umowne
 • Pozostałe ujawnienia

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz konsolidacja jednostek zależnych działających za granicą

 • Pojęcia waluty funkcjonalnej oraz waluty prezentacji
 • Kryteria brane pod uwagę przy określaniu waluty funkcjonalnej
 • Ujęcie księgowe transakcji w walucie obcej na dzień powstania, rozliczenia oraz na koniec okresu sprawozdawczego
 • Ujęcie różnic kursowych
 • Przeliczanie wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek zależnych działających za granicą włączonych do sprawozdania finansowego skonsolidowanego
 • Zasady dotyczące przyjętych kursów wymiany dla aktywów, zobowiązań, kapitału, przychodów oraz kosztów
 • Ujęcie różnic kursowych w sprawozdaniu skonsolidowanym: udział grupy oraz udziałów niekontrolujących
 • Wyłączenia sald i transakcji z podmiotem zagranicznym
 • Przeliczenie wartości firmy

Moduł 15. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe – klasyfikacja i wycena

 • Charakterystyka i ewolucja standardów MSR 32, MSR 39, MSSF 7 oraz MSSF 9
 • Zakres stosowania standardów
 • Definicje aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych
 • Klasyfikacja instrumentów finansowych zgodna z MSSF 9: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, przez pozostałe dochody całkowite oraz w zamortyzowanym koszcie. Klasyfikacja zobowiązań finansowych
 • Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej
 • Omówienie zagadnień związanych z pomiarem wartości godziwej instrumentów finansowych
 • Wprowadzenie do rachunkowości instrumentów pochodnych: prezentacja zasad funkcjonowania transakcji forward, futures, opcji i swap’ów. Wycena instrumentów pochodnych i ujmowanie jej skutków w sprawozdaniu
 • Wbudowane instrumenty pochodne i możliwości desygnowania aktywów i zobowiązań finansowych do prezentacji w wartości godziwej przez rachunek wyników przy początkowym ujęciu („fair value option”)

Odpisy z tytułu ryzyka kredytowego

 • Zakres stosowania wymogu liczenia odpisów z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z MSSF 9
 • Definicja „straty oczekiwanej” w okresie 12 miesięcy i w całym okresie życia ekspozycji
 • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych zgodnie z modelem ogólnym i uproszczonym. Jak liczyć odpisy z tytułu ryzyka kredytowego dla należności handlowych i pozostałych typów ekspozycji
 • Podejście księgowe do ujmowania odpisów w sprawozdaniu finansowym

Moduł 16. Konsolidacja dla zaawansowanych

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych takich jak inwestycje w spółki stowarzyszone, dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym oraz zakup lub sprzedaż spółki zależnej w ciągu roku
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitego dochodu oraz informacji dodatkowej

Zaawansowane techniki konsolidacji sprawozdań finansowych

 • Wpływ kontroli nabywanej etapami na wyliczenie wartości firmy
 • Rozliczenie całkowitego lub częściowego zbycia jednostek zależnych: sposób wyliczenia skonsolidowanego zysku na zbyciu; ujęcie w sprawozdaniu finansowym zbycia doprowadzającego do zmniejszenia udziału przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, jednostki stowarzyszonej lub instrumentu finansowego
 • Konsolidacja grup kapitałowych, w których kontrola sprawowana jest w sposób pośredni – grupy kapitałowe pionowe lub mieszane
 • Nabycie kilkuetapowe zgodnie z MSSF 10
 • Kwestie związane z nabyciem i utratą kontroli
 • Reorganizacja grup kapitałowych i transakcje pod wspólną kontrolą

Moduł 17. Płatności w formie akcji

 • Płatności rozliczane w instrumentach kapitałowych
 • Płatności rozliczane w środkach pieniężnych
 • Definicje momentu przyznania, okresu nabywania praw oraz momentu nabycia uprawnień
 • Ujęcie rynkowych oraz innych niż rynkowe warunków nabycia uprawnień
 • Wpływ modyfikacji, anulowania oraz anulowania za wypłatą odszkodowania na rozliczenie programów rozliczanych w instrumentach kapitałowych
 • Ujęcie transakcji rozliczanych w akcjach w sytuacji, gdy jednostka lub strona trzecia mają wybór w zakresie rozliczenia: kapitałowe lub gotówkowe

Moduł 18. Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej

Świadczenia pracownicze

 • Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:
  • Premie i bonusy
  • Rezerwy na niewykorzystane urlopy
 • Świadczenia po okresie zatrudnienia:
  • Programy określonych składek
  • Programy określonych świadczeń
 • Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 • Inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:
  • Nagrody jubileuszowe

Ustalanie wartości godziwej

 • Definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia
 • Rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny
 • Koszty transakcyjne i koszty transportu
 • Największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych
 • Techniki wyceny
 • Hierarchia wartości godziwej

Powtórka przed egzaminem

Powtórzenie najważniejszych zagadnień w celu przygotowania do egzaminu końcowego.

Egzamin

Kurs kończy się pisemnym egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują dyplom EY Academy of Business. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w całym programie oraz zdanie egzaminu końcowego, z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 2,5 godziny i obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Cena

od 2390 zł netto

2390 zł netto - Pakiet MINI

4500 zł netto - Pakiet MEDIUM

10900 zł netto - Pakiet ALL

12500 zł netto - Pakiet ALL PLUS

13500 zł netto - Pakiet ALL PREMIUM

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Termin najbliższego modułu obecnej edycji:

14 czerwca 2023

 

Przyjmujemy zapisy w trakcie trwania programu na wybrane moduły

 

Szczegółowe terminy modułów dostępne są w zakładce „Harmonogram”

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com