Ogólne warunki świadczenia usług osobom fizycznym

 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług dotyczą usług świadczonych przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. z siedzibą w Warszawie al. Armii Ludowej 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000530201 (dalej: Academy of Business).
 2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę w szkoleniu/szkoleniach wybranych przez Zleceniodawcę z katalogu szkoleń oferowanych przez Academy of Business, realizowanych wg. programów okreslonych przez Academy of Business, w terminach i miejscach wskazanych przez Academy of Business. Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej Academy of Business www.academyofbusiness.pl.
 3. Zleceniodawca i/lub osoby wskazane przez Zleceniodawcę uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Academy of Business na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu dostepnego na stronie www.academyofbusiness.pl lub formularza przesłanego przez Zleceniodawcę na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zawiera tytuł wybranego szkolenia, termin, lokalizację oraz listę osób skierowanych na szkolenie.
 4. Academy of Business  zobowiązuje się zagwarantować Zleceniodawcy i/lub zgłoszonym przez Zleceniodawcę osobom miejsce na wskazanym szkoleniu, o ile na moment otrzymania zgłoszenia posiadana liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca. W przypadku braku miejsc Academy of Business  zobowiązauje się bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę.
 5. Academy of Business zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed wcześniej zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 6. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Zleceniodawcy, Academy of Business  zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie przez Zleceniodawcę, a przekazane zgłoszenie nie jest wiążące.
 7. Zleceniodawca może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów na minimum 7 dni przed początkową datą szkolenia przesyłając Academy of Business  pisemną rezygnację. W przypadku niedochowania powyższego terminu Zleceniodawca zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%.
 8. Nieobecność na szkoleniu Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za szkolenie. Academy of Business przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na szkoleniu za zgodą Academy of Business.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zleceniodawca może złożyć poprzez przesłanie do Academy of Business  oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogólnych warunków świadczenia usług. Oświadczenie to może być również złożone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Academy of Business: academyofbusiness@pl.ey.com
 11. Academy of Business niezwłocznie prześle Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Zleceniodawcy, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu.
 12. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Academy of Business wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zleceniodawcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Academy of Business utraci prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zakończenia szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 13. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jednorazowo na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdorazowo wybranego szkolenia. Ceny za poszczególne szkolenia wskazane na są stronie internetowej Academy of Business www.academyofbusiness.pl i są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
 14. Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, nr rachunku (PLN): 61 1280 0003 0000 0031 1251 3031.
 15. Academy of Business zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przygotowanym programem.
 16. Academy of Business zobowiązuje się do wykonania szkolenia z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.
 17. Academy of Business zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Zleceniodawcy, uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.
 18. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszego zlecenia wynikającego z przyczyn od niej niezależnych.
 19. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią wyłączną własność Academy of Business, zaś uczestnikom szkolenia przysługuje prawo wykorzystania tych materiałów dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy. Materiały szkoleniowe nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechniane poza siedzibą Zleceniodawcy.
 20. Zleceniodawca rozumie, że informacje i materiały przekazane na szkoleniu mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa. Rekomendacje wskazane podczas szkolenia mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Academy of Business nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji. Academy of Business zaleca, by wszelkie kwestie prezentowane na szkoleniu były konsultowane z właściwym doradcą.
 21. Zleceniodawca upoważniony jest do składania Academy of Business reklamacji oraz zapytań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług.
 22. Reklamacje lub zapytania można przesyłać na adres: Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e-mail: academyofbusiness@pl.ey.com.
 23. Zleceniodawca proszony jest o wskazywanie w treści reklamacji/zapytania konkretnych przyczyn złożenia reklamacji/zapytania.
 24. Reklamacja/zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko Zleceniodawcy.
 25. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Academy of Business, z zastrzeżeniem, iż Academy of Business zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji przed upływem 14 dni od daty jej doręczenia Academy of Business.
 26. W przypadku przesłania reklamacji/zapytania drogą elektroniczną, Zleceniodawca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja/zapytanie zostało przesłane.
 27. Każda ze stron oświadcza niniejszym, że osoba podpisująca lub przesyłająca formularz w swoim imieniu została wyraźnie upoważniona do jego zawarcia i do związania każdej ze stron postanowieniami formularza i Ogólnych warunków świadczenia usług.
 28. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy są spółki z Grupy EY Polska. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.
 29. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, a za zgodą Zleceniodawcy również w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenie o ochronie danych.
 30. Przewarzane kategorie danych osobowych Zleceniodawcy to dane osobowe, które zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym. Odbiorcą danych osobowych Zleceniodawcy są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółki z Grupy EY Polska w jej biznesowej działalności.
 31. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Zleceniodawcę zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 32. Zleceniodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub Zleceniodawca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zleceniodawca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zleceniodawca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 33. Zleceniodawca nie może publicznie używać lub w inny sposób posługiwać się nazwą, logo lub znakami towarowymi Academy of Business.
 34. Każda zmiana warunków niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług i formularza wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ogólne warunki świadczenia usług w pdf

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy