Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Finanse w biznesie

Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych

Finanse dla niefinansistów - kursy w języku angielskim

Dlaczego studia przypadków?

Inspiracja i transformacja

Starannie wybrane studia przypadków połączone z interaktywnym i ukierunkowanym szkoleniem będą inspiracją dla naszych klientów oraz położą nacisk na praktyczną stronę edukacji biznesowej. Nauka stanie się ciekawszym i przyjemniejszym doświadczeniem!

Konfrontacja z  rzeczywistą sytuacją biznesową pozwoli na zawsze zapamiętać narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów, co nie jest łatwe do osiągnięcia w przypadku wykładu lub prezentacji.

Podejmowanie decyzji w prawdziwych sytuacjach biznesowych umożliwi ci naukę teorii połączoną z rozwojem ważnych umiejętności, takich jak negocjacje, analiza, obrona własnego stanowiska oraz kwestionowanie cudzych opinii. Nauczysz się ostrożności przy podejmowaniu decyzji na podstawie niewystarczających informacji.

Zmienisz zdanie raz, dwa, a nawet trzy razy zanim podejmiesz końcową decyzję, podobnie jak testujesz i wypróbowujesz produkty na festiwalu smaków! Nie masz takiej możliwości podczas wykładu lub prezentacji.

Pozwoli Ci to maksymalnie wzmocnić swoją pewność siebie. Będziesz wówczas swoim własnym szefem!

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

CZĘŚĆ 1 - Co mówią nam sprawozdania finansowe?

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności zastosowania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów niefinansowych
 • Analitykom finansowym i kredytowym
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów

CZĘŚĆ 2 - Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności rozpoznania i interpretacji informacji generowanych przez  przedsiębiorstwo, jak również uczestnictwa w procesach monitoringu i kontroli firmy.

Warsztaty polecamy szczególnie:

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu finansów

CZĘŚĆ 3 - Ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości technik oceny inwestycji oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów

CZĘŚĆ 1 - Co mówią nam sprawozdania finansowe?

Po ukończeniu szkolenia:
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoje decyzje biznesowe wpływają na kluczowe elementy sprawozdań finansowych twojej firmy.
 • Poczujesz się pewniej rozmawiając z kolegami z  działu finansowego.
 • Znajdziesz potrzebne Ci informacje w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz spółek Twoich partnerów i konkurentów.

CZĘŚĆ 2 - Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

Po ukończeniu szkolenia:
 • Zrozumieć, w jaki sposób należy podejmować decyzje finansowe w oparciu o odpowiednie informacje i obliczenia. Kluczowe jest rozpoznanie istotnych informacji.
 • Optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Analizować odchylenia od planu i podejmować działania naprawcze w krótkim i długim okresie.
 • Uczestniczyć w poprawie wyników przedsiębiorstwa.

CZĘŚĆ 3 - Ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Po ukończeniu tej części szkolenia będziesz:
 • Rozumiał, które z projektów inwestycyjnych rozważanych przez Twoją firmę są warte rozpoczęcia, a które nie.
 • Czuł się pewniej biorąc udział w dyskusjach na bieżące tematy dotyczące finansów i gospodarki.
 • Potrafił stosować techniki hedgingowe w praktyce.
 • Umiał zidentyfikować ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma i zaproponować rozwiązania, które je zminimalizują.

CZĘŚĆ 1 - Co mówią nam sprawozdania finansowe?

 • Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?
 • Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową. To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych.
 • Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie.
 • Sprawozdania finansowe nie kłamią!
 • W tej części wykorzystujemy case studies z:
  • Harvard Business School – Podstawy rachunkowośc i sprawozdania finansowe
  • Harvard Business School  – Sprawozdania finansowej i analiza wskaźnikowa

Program 

 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat (studium przypadku).
 • Kluczowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i wyceny (ćwiczenia), w tym:
 • Rzeczowe aktywa trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Instrumenty finansowe
 • Rezerwy
 • Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – co one ukazują i jak je powiązać z informacją ujętą w bilansie i rachunku zysków i strat (ćwiczenia).
 • Wskaźniki finansowe – tworzenie, interpretacja, zalety i wady głównych wskaźników (ćwiczenia).
 • Główne studium przypadku – jedynie patrząc na liczby i wskaźniki będziesz umiał:
 • Zidentyfikować problemy i ich źródła
 • Połączyć różnorodne strategie
 • Opracować rozwiązania wzmacniające pozycję firmy w średnim i długim okresie
 • Główne zasady rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej i poza nią (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym one są i kto je stosuje.
 • Czego można się dowiedzieć czytając opinię audytora.
 • Rachunkowość kreatywna – na co uważać czytając sprawozdania finansowe (ćwiczenia).

CZĘŚĆ 2 - Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

 • Jako kontynuacja części 1, szkolenie to pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat bardziej zaawansowanej problematyki finansowej. Część 2 jest zorientowana bardziej w kierunku rachunkowości zarządczej niż samej rachunkowości – uczestnicy zdobędą nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w kluczowych strategicznych decyzjach, takich jak rachunek kosztów i polityka cenowa, jak również w opracowywaniu strategii prowadzących do poprawy wyników przedsiębiorstwa.
 • Następujące zaawansowane tematy będą wprowadzone poprzez studia przypadku: budżetowanie zadaniowe (ABB), koszty istotne, analiza odchyleń, metody ustalania cen.
 • Szkolenie jest w całości oparte na autentycznych studiach przypadkówz Harvard Business School.

Kluczowe cechy tego szkolenia:

Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na światowej klasy studiach przypadków.

 • Chociaż możesz uczestniczyć w tej części szkolenia bez wcześniejszej wiedzy z zakresu finansów, to jednak zalecamy uczestnictwo w części 1 szkolenia przed rejestracją na moduł 2.

Program

 • Budżetowanie i kontrola: cele, systemy i typy budżetów, przygotowanie – w tym prognozy przepływu gotówki i wartość oczekiwana (ćwiczenia).
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: budżet sztywny i elastyczny, rachunek kosztów działań (ABC), a tradycyjne metody rachunku kosztów (ćwiczenia i studia przypadków).
 • Techniki podejmowania decyzji – analiza kosztów istotnych/ekonomicznych, rozpoznanie i obliczanie kosztów istotnych na podstawie posiadanych danych oraz dla konkretnych sytuacji w procesie podejmowania decyzji, zastosowanie koncepcji kosztów alternatywnych, decyzje cenowe, radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością (studia przypadków).
 • Analiza odchyleń – od rachunku kosztów standardowych do odchyleń, odchylenia sprzedaży i ilości, odchylenia planowania i operacyjne, analiza wyników finansowych (studia przypadku).
 • Analiza koszt-wolumen: obliczanie i interpretacja progu rentowności i marży bezpieczeństwa, znaczenie dla wskaźnika dźwigni operacyjnej i finansowej, znaczenie marży pokrycia w podejmowaniu decyzji (studia przypadków).

CZĘŚĆ 3 - Ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

 • Jak ocenić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny? I jak wybrać pomiędzy projektami, które wydają się generować jednakowe przepływy pieniężne? Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, czy wybrany projekt dodaje wartości przedsiębiorstwu? I co dokładnie jest  wartością?
 • Jak rynki finansowe determinują stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe wpływające na Twoją firmę?
 • Czy instrumenty pochodne są przydatne tylko dla hazardzistów? Jak możesz wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem i dodać jej wartości? Naucz się, jak zabezpieczać swoją firmę przed ryzykiem finansowym dotyczącym zarówno cen, stóp procentowych, jak i wahań kursów walutowych. 

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, oparte na studiach przypadków i interaktywne warsztaty
 • Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu finansów. To, co wydawało się niemożliwe do zrozumienia, teraz okaże się łatwe i oczywiste.

Program 

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia).
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu, opcje rzeczywiste (studium przypadku).
 • Koszt kapitału – średni ważony koszt kapitału, korekta o ryzyko, decyzje o sposobie finansowania projektu (studium przypadku).
 • Analiza wrażliwości w warunkach niepewności (ćwiczenia).
 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? (ćwiczenia).
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (studium przypadku).
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze.
 • Instrumenty pochodne jako narzędzia zabezpieczania przed ryzykiem finansowym (ćwiczenia):
 • Kontrakty forward i futures
 • Opcje
 • Swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (studium przypadku).
 • Co się dzieje, kiedy rynki finansowe przestają funkcjonować racjonalnie – geneza, chronologia i mechanizmy kryzysu kredytowego z roku 2008. Dyskusja na temat kryzysu zadłużenia w peryferyjnych krajach strefy Euro oraz na temat innych bieżących wydarzeń na rynkach finansowych.
 • Wnioski wyciągnięte z „kryzysu opcji” z 2008 roku w Polsce z perspektywy korporacji i instytucji finansowych.

Najbliższe terminy, zajęcia w Warszawie

Najbliższe terminy, zajęcia we Wrocławiu Najbliższe terminy, zajęcia w Krakowie
Część 1: 14-15 maja 2020 Część 1: 4-5 czerwca 2020 Część 1: 8-9 października 2020
Część 2: 26-27 października 2020
Część 3: 26-27 listopada 2020

Szkolenie oferujemy również w wersji on-line. Uczestnicy otrzymują link do strony internetowej, na której emitowane jest szkolenie w czasie rzeczywistym.

Cena 2750,00 PLN (+ 23% VAT)

Koordynatorem kursu jest Monika Kacprzykowska: monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.