Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Finanse w biznesie

Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych

Finanse dla niefinansistów - kursy w języku angielskim

Zapraszamy do korzystania ze słownika przydatnych wyrażeń w finansach/biznesie/pracy w języku angielskim! 

Dlaczego studia przypadków?

Inspiracja i transformacja

Starannie wybrane studia przypadków połączone z interaktywnym i ukierunkowanym szkoleniem będą inspiracją dla naszych klientów oraz położą nacisk na praktyczną stronę edukacji biznesowej. Nauka stanie się ciekawszym i przyjemniejszym doświadczeniem!

Konfrontacja z  rzeczywistą sytuacją biznesową pozwoli na zawsze zapamiętać narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów, co nie jest łatwe do osiągnięcia w przypadku wykładu lub prezentacji.

Podejmowanie decyzji w prawdziwych sytuacjach biznesowych umożliwi ci naukę teorii połączoną z rozwojem ważnych umiejętności, takich jak negocjacje, analiza, obrona własnego stanowiska oraz kwestionowanie cudzych opinii. Nauczysz się ostrożności przy podejmowaniu decyzji na podstawie niewystarczających informacji.

Zmienisz zdanie raz, dwa, a nawet trzy razy zanim podejmiesz końcową decyzję, podobnie jak testujesz i wypróbowujesz produkty na festiwalu smaków! Nie masz takiej możliwości podczas wykładu lub prezentacji.

Pozwoli Ci to maksymalnie wzmocnić swoją pewność siebie. Będziesz wówczas swoim własnym szefem!


CZĘŚĆ 1 - Co mówią nam sprawozdania finansowe?

 • Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?
 • Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową. To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych.
 • Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie.
 • Sprawozdania finansowe nie kłamią!
 • W tej części wykorzystujemy case studies z:
  • Harvard Business School – Podstawy rachunkowośc i sprawozdania finansowe
  • Harvard Business School  – Sprawozdania finansowej i analiza wskaźnikowa

Dla kogo?

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności zastosowania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów niefinansowych
 • Analitykom finansowym i kredytowym
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia:
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoje decyzje biznesowe wpływają na kluczowe elementy sprawozdań finansowych twojej firmy.
 • Poczujesz się pewniej rozmawiając z kolegami z  działu finansowego.
 • Znajdziesz potrzebne Ci informacje w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz spółek Twoich partnerów i konkurentów.

Program 

 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat (studium przypadku).
 • Kluczowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i wyceny (ćwiczenia), w tym:
 • Rzeczowe aktywa trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Instrumenty finansowe
 • Rezerwy
 • Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – co one ukazują i jak je powiązać z informacją ujętą w bilansie i rachunku zysków i strat (ćwiczenia).
 • Wskaźniki finansowe – tworzenie, interpretacja, zalety i wady głównych wskaźników (ćwiczenia).
 • Główne studium przypadku – jedynie patrząc na liczby i wskaźniki będziesz umiał:
 • Zidentyfikować problemy i ich źródła
 • Połączyć różnorodne strategie
 • Opracować rozwiązania wzmacniające pozycję firmy w średnim i długim okresie
 • Główne zasady rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej i poza nią (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym one są i kto je stosuje.
 • Czego można się dowiedzieć czytając opinię audytora.
 • Rachunkowość kreatywna – na co uważać czytając sprawozdania finansowe (ćwiczenia).

CZĘŚĆ 2 - Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

 • Jako kontynuacja części 1, szkolenie to pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat bardziej zaawansowanej problematyki finansowej. Część 2 jest zorientowana bardziej w kierunku rachunkowości zarządczej niż samej rachunkowości – uczestnicy zdobędą nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w kluczowych strategicznych decyzjach, takich jak rachunek kosztów i polityka cenowa, jak również w opracowywaniu strategii prowadzących do poprawy wyników przedsiębiorstwa.
 • Następujące zaawansowane tematy będą wprowadzone poprzez studia przypadku: budżetowanie zadaniowe (ABB), koszty istotne, analiza odchyleń, metody ustalania cen.
 • Szkolenie jest w całości oparte na autentycznych studiach przypadkówz Harvard Business School.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia:
 • Zrozumieć, w jaki sposób należy podejmować decyzje finansowe w oparciu o odpowiednie informacje i obliczenia. Kluczowe jest rozpoznanie istotnych informacji.
 • Optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Analizować odchylenia od planu i podejmować działania naprawcze w krótkim i długim okresie.
 • Uczestniczyć w poprawie wyników przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności rozpoznania i interpretacji informacji generowanych przez  przedsiębiorstwo, jak również uczestnictwa w procesach monitoringu i kontroli firmy.

Warsztaty polecamy szczególnie:

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu finansów

Kluczowe cechy tego szkolenia:

Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na światowej klasy studiach przypadków.

 • Chociaż możesz uczestniczyć w tej części szkolenia bez wcześniejszej wiedzy z zakresu finansów, to jednak zalecamy uczestnictwo w części 1 szkolenia przed rejestracją na moduł 2.

Program

 • Budżetowanie i kontrola: cele, systemy i typy budżetów, przygotowanie – w tym prognozy przepływu gotówki i wartość oczekiwana (ćwiczenia).
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: budżet sztywny i elastyczny, rachunek kosztów działań (ABC), a tradycyjne metody rachunku kosztów (ćwiczenia i studia przypadków).
 • Techniki podejmowania decyzji – analiza kosztów istotnych/ekonomicznych, rozpoznanie i obliczanie kosztów istotnych na podstawie posiadanych danych oraz dla konkretnych sytuacji w procesie podejmowania decyzji, zastosowanie koncepcji kosztów alternatywnych, decyzje cenowe, radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością (studia przypadków).
 • Analiza odchyleń – od rachunku kosztów standardowych do odchyleń, odchylenia sprzedaży i ilości, odchylenia planowania i operacyjne, analiza wyników finansowych (studia przypadku).
 • Analiza koszt-wolumen: obliczanie i interpretacja progu rentowności i marży bezpieczeństwa, znaczenie dla wskaźnika dźwigni operacyjnej i finansowej, znaczenie marży pokrycia w podejmowaniu decyzji (studia przypadków).

CZĘŚĆ 3 - Ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

 • Jak ocenić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny? I jak wybrać pomiędzy projektami, które wydają się generować jednakowe przepływy pieniężne? Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, czy wybrany projekt dodaje wartości przedsiębiorstwu? I co dokładnie jest  wartością?
 • Jak rynki finansowe determinują stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe wpływające na Twoją firmę?
 • Czy instrumenty pochodne są przydatne tylko dla hazardzistów? Jak możesz wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem i dodać jej wartości? Naucz się, jak zabezpieczać swoją firmę przed ryzykiem finansowym dotyczącym zarówno cen, stóp procentowych, jak i wahań kursów walutowych. 

Dla kogo?

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości technik oceny inwestycji oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów

Korzyści

Po ukończeniu tej części szkolenia będziesz:
 • Rozumiał, które z projektów inwestycyjnych rozważanych przez Twoją firmę są warte rozpoczęcia, a które nie.
 • Czuł się pewniej biorąc udział w dyskusjach na bieżące tematy dotyczące finansów i gospodarki.
 • Potrafił stosować techniki hedgingowe w praktyce.
 • Umiał zidentyfikować ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma i zaproponować rozwiązania, które je zminimalizują.

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, oparte na studiach przypadków i interaktywne warsztaty
 • Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu finansów. To, co wydawało się niemożliwe do zrozumienia, teraz okaże się łatwe i oczywiste.

Program 

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia).
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu, opcje rzeczywiste (studium przypadku).
 • Koszt kapitału – średni ważony koszt kapitału, korekta o ryzyko, decyzje o sposobie finansowania projektu (studium przypadku).
 • Analiza wrażliwości w warunkach niepewności (ćwiczenia).
 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? (ćwiczenia).
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (studium przypadku).
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze.
 • Instrumenty pochodne jako narzędzia zabezpieczania przed ryzykiem finansowym (ćwiczenia):
 • Kontrakty forward i futures
 • Opcje
 • Swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (studium przypadku).
 • Co się dzieje, kiedy rynki finansowe przestają funkcjonować racjonalnie – geneza, chronologia i mechanizmy kryzysu kredytowego z roku 2008. Dyskusja na temat kryzysu zadłużenia w peryferyjnych krajach strefy Euro oraz na temat innych bieżących wydarzeń na rynkach finansowych.
 • Wnioski wyciągnięte z „kryzysu opcji” z 2008 roku w Polsce z perspektywy korporacji i instytucji finansowych.


Szkolenie oferujemy również w wersji on-line. Uczestnicy otrzymują link do strony internetowej, na której emitowane jest szkolenie w czasie rzeczywistym.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.