Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Niemieckie Standardy Rachunkowości

Różnice rachunkowe, proces przekształcenia danych finansowych

Termin szkolenia:

2-3 grudnia 2021 | Online Live

26-27 maja 2022 | Online Live

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I), a niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości oraz przygotowanie ich do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego.

Większość działających na polskim rynku przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim to spółki córki niemieckich jednostek dominujących zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi standardami rachunkowości.

Dane finansowe jednostek zależnych powinny być sporządzone przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

W związku z powyższym dane pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości należy przekształcić w celu ich dostosowania do niemieckich GAAP.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych raportowaniem w ramach niemieckich grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe.
Nasze szkolenie adresujemy, między innymi, do:

 • Szerokiego grona pracowników firm z kapitałem niemieckim odpowiedzialnych za sprawozdawczość i zarządzanie finansami
 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przekształcanie danych finansowych na niemieckie GAAP
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych
 • Biegłych rewidentów weryfikujących pakiety konsolidacyjne wysyłane do niemieckich jednostek dominujących.

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Cele i korzyści

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I), a niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości oraz przygotowanie ich do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego.

Większość działających na polskim rynku przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim to spółki córki niemieckich jednostek dominujących zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi standardami rachunkowości.

Dane finansowe jednostek zależnych powinny być sporządzone przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

W związku z powyższym dane pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości należy przekształcić w celu ich dostosowania do niemieckich GAAP.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
 • Omówienie najbardziej popularnych różnic pomiędzy polskimi a niemieckimi zasadami rachunkowości
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Program

Szkolenie składa się z dwóch dni szkoleniowych, w ramach których omawiane będą podstawy prawne niemieckich GAAP, nadrzędne zasady rachunkowości, różnice w prezentacji i wycenie poszczególnych składników aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat oraz proces przekształcenia danych w celu sporządzenia pakietu konsolidacyjnego. 

Dzień 1

 • Nadrzędne zasady rachunkowości
 • Bilans – aktywa
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Leasing
  • Inwestycje
  • Zapasy
  • Należności
  • Środki pieniężne
  • Czynne rozliczenia międzyokresowe
  • Odroczony podatek dochodowy

Dzień 2

 • Bilans – Pasywa
  • Kapitał własny
  • Rezerwy
  • Zobowiązania
  • Rozliczenia międzyokresowe bierne
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy oraz kalkulacyjny
 • Proces przekształcenia HB I na HB II
  • Korekty prezentacyjne
  • Korekty roku poprzedniego
  • Korekty wynikowe
  • Przeliczenie na walutę grupową

W trakcie szkolenia każda omawiana różnica będzie poparta przykładami oraz zadaniami.

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Materiały są bogato ilustrowane przykładami praktycznymi umożliwiającymi lepsze przyswojenie omawianych zagadnień.

Data i miejsce

​2-3 grudnia 2021 | Online Live

26-27 maja 2022 | Online Live

Prowadzący

Bartosz Sowiński

Biegły rewident od 2012 roku. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w jednej z międzynarodowych firm doradczych, jako Dyrektor Działu Audytu.

Specjalizuje się w badaniu i przeglądach jednostkowych i skonsolidowany sprawozdań finansowych sporządzonych wg przepisów polskich oraz MSSF, procesach due diligence, wycenach przedsiębiorstw, optymalizacjach biznesowych, weryfikacji i wdrażaniu kontroli wewnętrznej, połączeniach, podziałach i likwidacjach jednostek gospodarczych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych według różnych standardów rachunkowości, zwłaszcza wg niemieckiego GAAP.

Obsługiwane branże to m.in. Automotive, Chemiczna, Farmaceutyczna, FMCG, Budowlana, Meblarska, Papiernicza, Transport i Spedycja, Elektrotechniczna, Energia Odnawialna. Brał udział w badaniu Jednostek Zaufania Publicznego oraz wprowadzaniu podmiotów na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prowadził szkolenia oraz wykłady m.in. w EY Academy of Business, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania:

Natalia Medyńska | tel. +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.