Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie projektami   Zarządzanie projektami - Certyfikowany Project Manager

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami 

Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business
13-17 dni praktycznych warsztatów + egzamin

Grupa 35: 25-26 października 2021 - 28 lutego 2022
Cennik:
12 900 PLN netto: Poziom Executive
9 800 PLN netto: Poziom Podstawowy

Zapraszamy na wielomodułowy zaawansowany program warsztatów zakończony egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami – Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business.

    

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Do udziału w kursie zapraszamy

 • Kierowników projektów i liderów zespołów projektowych
 • Kadrę menedżerską, dyrektorów i pracowników PMO
 • Członków zespołów projektowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem kompetencji specjalistycznych z obszaru zarządzania projektami

Korzyści

Po ukończeniu programu uczestnicy będą potrafili:
 • samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od ich skali skomplikowania i złożoności
 • efektywnie zarządzać zadaniami w projektach
 • realizować harmonogramy zgodnie z założonymi terminami i w ramach ustalonych budżetów
 • korzystać z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt
 • dobierać style zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • organizować efektywne spotkania zespołu projektowego 
 • przygotować i nadzorować projekt metodą CCPM
 • szacować koszty i przychody projektu różnymi metodami i wskaźnikami  
 • wdrożyć zarządzanie projektem Agile
 • zarządzać projektami metodą KANBAN
 • zbudować Biuro Projektów
 • wykorzystać narzędzia myślowe do zamykania projektów i tworzenia innowacyjnych produktów i usług 
Co napisali uczestnicy dwóch poprzednich edycji kursu:
 • Dobra mieszanka teorii i praktyki 
 • Świetni trenerzy! Chcę więcej! 
 • Praktyczne ćwiczenia zaproponowane na tym kursie były najlepsze, bardzo trafione – świetne! 
 • Super!
 • Rewelacja!
 • Trenerzy odpowiadają na każde pytanie!
 • Dobra równowaga między merytoryką a atmosferą
 • Bardzo rzeczowe szkolenie 
 • Super przykłady 
 • Bardzo pomogło mi uporządkować i poszerzyć wiedzę 

Program

Planowanie i harmonogramowanie projektów

Cele szkolenia
 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów
 • Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania projektami
 • Zapoznanie uczestników z przekrojem metodyk i podejść zarządzania projektami
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 • Zdefiniować cele projektu
 • Stworzyć kartę zgłoszenia projektu
 • Zdefiniować zadania w projekcie za pomocą WBS
 • Zbudować sieć projektu
 • Zdefiniować kamienie milowe w projekcie 
 • Harmonogramować projekt wg ścieżki krytycznej 
 • Zarządzać dokumentacją projektową
 • Efektywnie wykorzystywać zasoby i zarządzać informacją zarządczą
Dzień 1 i 2 
Typy i rodzaje projektów w organizacjach 
 • Projekty, projekto-procesy i portfel projektów
 • Uwarunkowania skutecznego zarządzania  projektami.Etapy procesu zarządzania projektami 
 • Praktyczne wnioski z implikacji metodyk i podejść, prowadzące do podnienienia efektywności zarządzania projektami w firmie: TLS - Theory of Constraints, Lean i Six Sigma.
Planowanie projektów
 • Definiowanie celów projektu. Definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Opis i parametryzacja celów. Piramida celów – poszukiwanie i eliminacja sprzeczności i asynchroniczności w procesie definiowania celów
 • Trójkąt projektowy: zakres, czas i zasoby. Definiowanie rozwiązań alternatywnych. Ocena i wybór rozwiązania dominującego. Tworzenie karty (rejestru) zgłoszenia projektu
 • Analiza produktów projektu – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru prouktów projektu. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń z zastosowaniem matrycy cel/produkt
 • Definiowanie zadań w projekcie z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS
 • Definiowanie sieci projektu. Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu. 
Harmonogramowanie projektów
 • Definiowanie zasobów niezbędnych do realizacji zadań w projekcie. Rodzaje zasobów wymaganych dla realizacji poszczególnych zadań w projekcie
 • Typy odpowiedzialności w projekcie. Odpowiedzialność za określenie zasobów, rola kierownika projektu w planowaniu zasobów.
 • Potrzeba oddzielenia kompetencji od konkretnych osób w projekcie. Warunki uczestnictwa, które trzeba przedyskutować z potencjalnymi uczestnikami prac 
 • Kalkulacja czasochłonności zadań w projekcie. Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. Różnica pomiędzy czasochłonnością ambitną i bezpieczną. Uwarunkowania skutecznej wyceny czasochłonności w projekcie
 • Definiowanie etapów w projekcie. Rola etapowania w zarządzaniu projektami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania etapów w zarządzaniu projektami i raportingu zarządczym. 
 • Definiowanie kamieni milowych w projekcie. Rola kamieni milowych w zarządzaniu projektem. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania kamieni milowych w projekcie. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami
 • Definiowanie zadań z ograniczeniem w projekcie. Rola zadań z ograniczeniem w projekcie. Typy ograniczeń w definiowaniu zadań w projekcie. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań z ograniczeniem w projekcie. Uwarunkowania skutecznego przeplanowania projektu z uwzględnieniem wpływu zadań z ograniczeniem
 • Definiowanie ścieżki krytyczej w projekcie. Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektem. Metoda tworzenia kolejnych wersji planu w przypadku, gdy ścieżka krytyczna nie spełnia warunków terminu ostateczego projektu. 
 • Dokumentacja procesu planowania. Tworzenie indywidualnych kart projektu. Zasady archiwizowania, wersjonowania, modyfikowania kart projektu. Zastosowanie i wykorzystanie dokumentów w efektywnym zarządzaniu projektami. 
Lessons learned – przegląd metodyk i standardów zarządzania projektami
 • Omówienie dominujących światowych standardów zarządzania projektami i ich podstawowe założenia metodologiczne: PMI, Prince2, CCPM, Agile. 
 • Uwarunkowania skuteczności i wnioski z wdrożenia. Rozwiązania hybrydowe

Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

Dzień 1. Zarządzanie ryzykiem
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak:
 • przygotować się do radzenia sobie z ryzykami i szansami, które mogą wystąpić w trakcie projektu
 • wyszukać najbardziej wrażliwe miejsce w projekcie oraz w jaki sposób zebrać ryzyka i wybrać te najważniejsze, zabezpieczyć się przed nimi bądź zminimalizować ich wpływ
 • modelowo przeprowadzić proces analizy ryzyka
 • zabezpieczyć projekt przed możliwymi do zidentyfikowania ryzykami
 • zmniejszyć prawdopodobieństwa porażki projektu
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 • Przeanalizować projekt pod kątem możliwych do wystąpienia ryzyk
 • Wybrać ryzyka najbardziej istotne z punktu widzenia realizowanego celu projektu
 • Wybrać właściwą strategię dla ryzyka
 • Zaktualizować projekt o działania zabezpieczające i minimalizujące wpływ ryzyk na efekt projektu
 • Przygotowywać i aktualizować rejestr ryzyk
Program
 • Definicja ryzyka. Co jest a co nie jest ryzykiem projektu. Założenia projektowe a ryzyka
 • Ryzyka pozytywne i negatywne 
 • Proces analizy ryzyka. Kiedy należy wykonać analizę ryzyka i dlaczego
 • Rodzaje ryzyk: operacyjne/biznesowe, czyli przed czym powinniśmy zabezpieczyć projekt
 • Ryzyka systemowe i projektowe. Jak je odróżnić. Konsekwencje pomyłki
 • Macierz ryzyk – metoda na wybranie najbardziej istotnych zagrożeń dla projektu
 • Miary ryzyka: wpływ i prawdopodobieństwo
 • Metoda ilościowa i jakościowa pomiaru ryzyk – kiedy którą wybrać
 • Strategie zarządzania ryzykiem – kiedy którą zastosować
 • Rejestr ryzyk, czyli przekształcenie analizy w ciągły proces zarządzania ryzykiem w projekcie
Uczestnicy przeprowadzą analizę ryzyka przykładowego projektu i zmodyfikują wcześniej przygotowany harmonogram o wyniki swojej pracy.

Dzień 2. Budżet, nadzór finansowy, zamykanie projektu
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:
 • kiedy i w jaki sposób oszacować budżet projektu
 • jak policzyć rentowność projektu
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie szacowania budżetu oraz zarządzania finansami
 • Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 • przygotować kalkulację budżetu projektu
 • policzyć podstawowe wskaźniki rentowności projektu 
 • monitorować postęp realizacji budżetu projektu 
Program
 • Finanse jako jeden z elementów trójkąta projektowego
 • Szacowanie przychodów i kosztów projektu. Tolerancje budżetu.
 • Co jest a co nie jest kosztem projektu. Skutki nieumiejętnego stosowania alokacji kosztów przy szacowaniu budżetu
 • Szacowanie kosztów a szacowanie czasu. Związek między tymi dwoma wartościami.
 • W jaki sposób wybrać najbardziej rentowny projekt
 • Rozliczanie zakończonego projektu 

Zarządzanie zespołem projektowym 

Cele szkolenia
 • Zbudowanie świadomości wartości ludzi w kontekście skuteczności realizacji projektu
 • Podniesienie efektywności działań indywidualnych i zespołowych
 • Poznanie założeń zarządzania przez cele z wykorzystaniem potencjału indywidualnego i zespołowego
 • Poszerzenie umiejętności komunikowania w obliczu różnic charakterologicznych
 • Wyposażenie w podstawowe informacje dotyczące współpracy w zespole projektowym
 • Dostarczenie wiedzy na temat faz budowania i rozwoju zespołów projektowych
 • Poznanie zależności zachodzących podczas procesu grupowego w zespole
 • Wzmocnienie efektu synergii jako podstawowej wartości pracy zespołowej
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 • Wykorzystywać narzędzia samodoskonalenia i budowania potencjału rozwojowego zespołów projektowych
 • Skutecznie komunikować się w sytuacji kryzysowej
 • Biegle tworzyć plan zebrania, dobierać odpowiednie środki przekazu, właściwie dobierać treść, skutecznie zarządzać sesją pytań i odpowiedzi, ocenić audytorium pod kątem ról pełnionych podczas spotkania projektowego, formułować podsumowania oraz ewaluację realizacji zadań podczas spotkań projektowych
 • Dobrać optymalny styl zarządzania zespołem projektowym w zależności od przyjętej metodyki zarządzania projektem
 • Zastosować w praktyce różnorodne techniki motywowania członków zespołów projektowych
Dzień 1
Struktura zespołu projektowego
 • Zarządzanie jako skuteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi projektowemu
 • Zależności pomiędzy członkami zespołów projektowych, powiązania, relacje, schematy współpracy
 • Zakresy kompetencji osób pełniących określone funkcje w zespole
 • Cechy dobrych kierowników zespołów, kluczowe aktywności kierowników zespołów
 • Relacje przełożony-podwładny, motywowanie, klaryfikacja celów, współpraca i monitoring działania
 • Efekt synergii zespołowej jako podstawowa wartość pracy w zespole, sposoby budowania i utrwalania efektu synergii
Budowanie i rozwój zespołu projektowego
 • Fazy tworzenia się zespołów (typologia Tuckman'a), kluczowe aktywności zarządcze podczas poszczególnych faz
 • Cechy skutecznych zespołów projektowych, dobre praktyki zarządcze, najczęściej popełniane błędy
 • Budowanie indywidualnego potencjału poszczególnych członków zespołu projektowego
 • Podejmowanie decyzji osobistych i grupowych jako droga do efektywności zespołowej
 • Delegowanie zadań w kontekście rozwoju zespołów projektowych
 • Analiza ról pełnionych w zespole (typologia Mereditha Belbina) a sposoby skutecznego komunikowania i motywowania w zależności od pełnionej roli
 • Rodzaje i modele skutecznego motywowania
Zarządzanie zmianą (perspektywa zespołu)
 • Etapy zarządzania zmianą w kontekście pracy z zespołem
 • Rozpoznawanie symptomów sytuacji kryzysowej
 • Motywowanie w obliczu kryzysu, dobór odpowiednich narzędzi motywujących
Dzień 2
Prowadzenie efektywnych spotkań projektowych
 • Planowanie spotkań projektowych
 • Sposoby wzbudzania określonych zachowań za pomocą przekazu publicznego, panowanie nad audytorium, techniki perswazji
 • Typy osób przeszkadzających na zebraniach, sposoby motywowania i uaktywniania poszczególnych typów podczas spotkań zespołów projektowych
 • Podstawowe błędy popełniane podczas spotkań projektowych
 • Kluczowe zasady prowadzenia efektywnych spotkań projektowych, najczęściej popełniane błędy
 • Laboratorium prowadzenia spotkań projektowych. Prowadzenie spotkań w konkretnych ujęciach tematycznych z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Zarządzanie zespołem projektowym według różnych metodyk projektowych
 • Główne założenia poszczególnych metodyk projektowych i ich wpływ na zarządzanie zespołem, specyfika poszczególnych podejść pod kątem pracy zespołowej
 • Budowanie zespołów projektowych zależnie od przyjętej metodyki realizacji projektu, opracowywanie planu zarządzania zespołem, nadzór, ocena efektów pracy
 • Różnice w podejściach do sposobu zarządzania zespołem w metodykach sieciowych i zwinnych, mocne i słabe strony poszczególnych metodyk w kontekście efektywności pracy zespołowej
 • 14 kluczowych reguł sukcesu kierownika projektu
 • Laboratorium budowania zespołów i tworzenia koncepcji zarządzania zespołowego w odniesieniu do przyjętej metodyki projektowej. 

Nadzór projektu – metody sieciowe

Dzień 1. Metoda klasyczna – Prince2
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:
 • skutecznie zarządzać projektem, w którym krytycznym aspektem jest duża formalizacja podejmowanych działań
 • komunikować się ze sponsorem projektu
 • zabezpieczyć się przed „pełzającym” zakresem projektu
 • planować kolejne etapy projektu
 • monitorować postęp prac i na co zwracać uwagę przy wdrażaniu zmiany w projekcie
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 • Zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą tradycyjną
 • Zarządzać projektem zgodnie z tradycyjną metodą opartą na produktach
 • Dostosować harmonogram projektu do specyfiki tradycyjnej metody nadzoru
 • Monitorować postęp prac w projekcie
 • Zarządzać zmianami
 • Poruszać się w ramach ustalonych tolerancji
Program
 • Kiedy stosujemy metodę tradycyjną. Rynek dostawcy i rynek klienta
 • Od uzasadnienia biznesowego do opisu produktu końcowego projektu
 • Trzy strony interesów w projekcie. Struktura zespołu zarządzania projektem. Nadzór projektu a nadzór jakości
 • Planowanie projektu oparte na produktach. Struktura podziału produktów. Diagram następstw produktów. Zarządzanie konfiguracją
 • Plan projektu. Plan etapu. Plan zespołu. Plan nadzwyczajny. Etapy techniczne i zarządcze
 • Monitoring postępu prac. Rejestrowanie i raportowanie doświadczeń. Raportowanie postępów
 • Rodzaje tolerancji. Tolerancje jako narzędzie do zarządzania niepewnością. Tolerancje a sytuacje nadzwyczajne
 • Sposoby wprowadzania zmian w projekcie. Wniosek o wprowadzenie zmiany. Odstępstwo. Problem/obawa. Budżet zmian.
Dzień 2. Łańcuch krytyczny - CCPM
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:
 • skutecznie zarządzać projektem, w którym termin zakończenia oraz budżet jest krytyczny z punktu widzenia celów projektu
 • przekształcić harmonogram projektu w łańcuch krytyczny
 • oszacować, które zadania w projekcie są najważniejsze i jak  dotrzymać terminowość ich realizacji
 • jak prowadzić spotkania statusowe, aby wykryć zagrożenia i szybko na nie zareagować
W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą potrafili:
 • Zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą łańcucha krytycznego (CCPM)
 • Przygotować a następnie nadzorować projekt metodą CCPM
 • Dostosować harmonogram projektu do specyfiki tej metody nadzoru
 • Zarządzać niepewnością w projekcie
 • Zarządzać głównymi przyczynami opóźnień projektów
 • Skutecznie prowadzić spotkania statusowe
 • Zadawać właściwe pytania na etapie nadzoru projektu
 • Wybrać właściwe narzędzie do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego
Program
 • Ewolucja metod zarządzania projektami: Wykres Gannta, PERT, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny. Podobieństwa i różnice
 • ToC a CCPM. 5 kroków POOGI w zarządzaniu projektami
 • Psychologiczne przyczyny opóźnień projektów: syndrom studenta, syndrom Parkinsona, kotwiczenie
 • Techniczne przyczyny opóźnień projektów: duża wielozadaniowość, punkty integracji, współdzielenie zasobów
 • Planowanie zadań ASAP i ALAP. Zalety i wady - którą metodę kiedy zastosować
 • Wykorzystanie statystyki do skrócenia planowanego czasu trwania zadania. Czas brutto a czas netto. Bufor zadania a bufor projektu
 • Przygotowanie harmonogramu do zarządzania metodą łańcucha krytycznego
 • Bufor projektu. Metody wyliczenia długości buforów. Sposób wstawiania buforów do harmonogramu. Bufory zasilające
 • Bufor zasobów. Wyznaczenie zasobu ograniczającego. Przygotowanie harmonogramu zasobu
 • Harmonogram zewnętrzny podwykonawcy a łańcuch krytyczny 

Wstęp do zwinnego zarządzania projektami

Program

Wprowadzenie do Agile

 • Dlaczego powstał agile?
 • Lean a agile
 • Filary Agile
 • Podstawowe różnice waterfall i agile
 • Zalety i wady agile 

Scrum

 • Scrum jako jedna z metodyk Agile
 • Przykład zastosowania Scrum
 • Symulacja scrum – gra szkoleniowa

Agile poza IT

 • Agile to nie tylko Scrum
 • Przykład zastosowania Agile w projektowaniu ubrań
 • Przykład zastosowania Agile w branży produkcyjnej
 • Przykład zastosowania Agile w R&D
 • Włączenie projektu agile’owego w większy projekt waterfall’owy
 • Narzędzia IT dedykowane do metodyki Agile
 • Czy Twoja organizacja jest gotowa na Agile?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • upotrafili zdecydować kiedy wykorzystać metodykę Agile
 • uzastosować podejście agile w swoich projektach (w tym spoza IT)
 • ułączyć metodykę Agile z tradycyjnymi metodami

Zarządzanie przepływem zadań KANBAN 

Dzień 1. Zarządzanie przepływem zadań KANBAN
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:
 • zarządzać projektem metodą KANBAN
 • przyspieszyć przepływ pracy w projekcie
 • dostosować projekt do specyfiki nadzoru metody KANBAN
 • skutecznie zarządzać projektem, w którym bardzo trudno na początku zdefiniować wymagania klienta
 • wykorzystywać metodę pull zamiast push w realizacji zadań
 • pogodzić zadania projektowe z pracą bieżącą
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 • zdecydować, który projekt powinien być zarządzany metodą kanban
 • przygotować kanban przepływu pracy
 • określić zasady kanbana
 • zorganizować skuteczne spotkanie projektowe
 • dostosować kanbana do własnych potrzeb
 • korzystać z narzędzi ciągłego doskonalenia kanbana
 • wizualizować przepływ pracy i ograniczać ilość pracy w toku, co przyniesie korzyść w postaci zmniejszenia wielozadaniowości u członków zespołu projektowego
Program
 • Do jakich projektów stosujemy metodę KANBAN
 • Lean Management w projektach. Zamiana PULL na PUSH. Just-in-time. Muda.
 • Korzyści z zastosowania kanbana. Zasady dobrego kanbana. Reguły pracy na kanbanie
 • Zarządzanie ilością pracy w toku (WIP). Zmniejszenie wielozadaniowości. Eliminacja przełączeń między zadaniami
 • Wizualizacja wszystkich zadań projektowych i pozaprojektowych realizowanych przez zespół
 • Codzienny monitoring postępów. Cotygodniowe spotkania z klientem. Nadawanie priorytetów
 • Psychologiczny efekt wizualizacji przepływu pracy oraz pracy w toku 
 • Dostosowanie narzędzia do własnych potrzeb. Podkolumny. Kryteria akceptacji. Wykorzystanie kolorów. Tory pływackie
 • Narzędzia służące do korygowania założeń kanbana. Wykres wypalania. Diagram skumulowanego przepływu. Proces ciągłego dostosowania kanbana

Thinking Tools TOC 

Cele szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi informacjami dotyczącymi roli i znaczenia „narzędzi myślowych”
 • Poznanie oraz przećwiczenie wybranych „narzędzi myślowych”: "poziomów oporu przed zmianą” oraz „diagramu stanu obecnego” (CRT) i „diagramu konfliktu” (Cloud)
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej  do ciągłego doskonalenia i zwiększania efektywności firmy
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:
 • Wykorzystać w praktyce poznane narzędzia myślowe
 • Samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu odpowiednich Thinking Tools
 • Wykorzystać poznane narzędzia do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie oraz do identyfikacji ograniczeń i selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia
Program
 • Narzędzia myślowe – ile ich jest, w jakim celu zostały stworzone, kiedy je wykorzystywać 
 • Dlaczego większość „dobrych pomysłów” na projekty związane z usprawnieniem działania firmy ma charakter „leczenia objawowego”
 • Dlaczego dobry pomysł może zostać odrzucony przez decydentów
Proces zmian w organizacji
 • Czy ludzie zawsze boją się zmian, czym może być podyktowany strach przed zmianą, jakie pytania należy  zadać, planując wprowadzenie zmiany
 • Poziomy oporu przed zmianą, sposoby radzenia sobie z nimi 
 • Ocena gotowości środowiska, w którym planujemy wprowadzić zmianę. Sposoby komunikowania wprowadzenia zmian, które gwarantują sukces
Thinking Tools w praktyce
 • CRT – Current Reality Tree - jak opracować diagram stanu obecnego 
 • Wykorzystanie diagramu stanu obecnego w budowaniu porozumienia wewnątrz organizacji
 • Cloud diagram - przygotowanie diagramu konfliktu i zastosowanie go do odnalezienia przełomowego rozwiązania
 • Jak wykorzystać narzędzia myślowe do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów, jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach
Konflikt
 • Dlaczego praktycznie każdy problem i związaną z nim decyzję można przedstawić jako konflikt
 • Dlaczego na co dzień usiłujemy rozwiązywać konflikty metodą szukania kompromisu
 • Breakthrough solution – dlaczego dla każdego problemu/decyzji istnieje potencjalnie przełomowe rozwiązanie
 • Master Cloud - jak odnaleźć kluczowy konflikt każdej firmy
Narzędzia myślowe a portfel projektów
 • Jak zidentyfikować ograniczenia  w organizacji
 • Jak przełożyć wyniki zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie skutecznie usunie wszystkie ograniczenia

Nadzór nad realizacją umowy projektowej 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:
 • ustalić osoby mogące zawrzeć i zmienić umowę
 • w jaki sposób zabezpieczyć wykonanie umowy
 • postępować z niezapłaconymi fakturami 
 • skutecznie nabyć prawo do dysponowania prawami autorskimi
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 • zabezpieczyć  swoje interesy poprzez właściwe posługiwanie się karą umową
 • dochodzić efektywnie roszczeń w wykonaniu uprawnień z rękojmi oraz gwarancji
 • zapobiegać przedawnieniu roszczeń bez wszczynania procedur sądowych
 • efektywnie zarządzać sporem przy wykonaniu umowy
Program: 
 • strony umowy, przedstawiciele, pełnomocnicy
 • forma umowy, sposoby zmiany umowy
 • forma prawna kontrahenta – jaki ma wpływ na projekt 
 • skutki niewykonania zobowiązań, odsetki, kara umowna, odszkodowanie
 • przeniesienie praw autorskich, licencja
 • poufność
 • przedawnienie roszczeń
 • sprzedaż wierzytelności
 • sposoby rozpatrywania sporów
 • umowa zlecenie a umowa o dzieło
 • rola project managera jako osoby nadzorującej wykonanie umów 

Zarządzanie portfelem projektów 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak:
 • skutecznie zarządzać portfelem projektów
 • stosować czytelne mechanizmy kontroli postępu wielu projektów
 • elastycznie reagować na częste zmiany w projektach
Uczestnicy poznają metody:
 • budowy harmonogramu portfela projektów 
 • wyznaczania zadań krytycznych z punktu widzenia realizacji całego portfela
 • wyszukiwania zasobu ograniczającego
 • koordynacji projektów realizowanych przez wielu dostawców
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • zarządzać złożonym portfelem projektów
 • stworzyć portfel projektów
 • wyznaczyć i nadzorować międzyprojektową ścieżkę krytyczną 
 • zarządzać niepewnością w środowisku wieloprojektowym
 • skutecznie koordynować prace wielu projektów
 • zbudować Biuro Projektów
Program
 • Rodzaje portfeli projektów
 • Różnice pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów - czy istnieją projekty całkowicie niezależne
 • Wybór parametru służącego do priorytetyzacji projektów
 • Efekt synergii wynikający z zarządzania portfelem projektów
 • Planowanie realizacji portfela projektów
 • Dostosowanie harmonogramu projektu do warunków środowiska wieloprojektowego
 • Wprowadzanie modyfikacji projektu bez zaburzania planu prac w pozostałych projektach
 • Nadzór nad realizacją projektów w środowisku wieloprojektowym
 • Narzędzia do zarządzania portfelem projektów
 • Biuro Projektów – na czym polega praca i czy zawsze jest potrzebne 
 • Tworzenie efektywnego Biura Projektów
W trakcie zajęć uczestnicy poznają kilka programów informatycznych wspierających zarządzanie portfelem projektów.

Agile Project Management 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • wdrożyć Agile PM w swojej organizacji
 • stosować podejście Agile w swoich projektach
 • stosować narzędzia Agile i efektywnie łączyć je z metodami klasycznymi
W programie:
 • Symulacja procesu zwinnego projektu w praktyce od początku do końca – narzędzia i podejścia wykorzystywane przy różnych projektach,  np. wdrożenie systemu, zmiana organizacyjna, poznanie najbardziej efektywnych technik pracy zespołu projektowego. 
 • Podsumowanie oraz omówienie mapowania zarządzania programem i portfelem PMBOK na AgilePM. Certyfikacja PMI-ACP.
Dzień 1 i 2
Wprowadzenie do Agile Project Management
 • z jakich powodów powinniśmy zmienić sposób naszej pracy
 • dlaczego używać agilePM
 • jak Lean Agile wpływa na lepsze rezultaty
 • czy do Wszystkich projektów mogę używać agilePM
 • kto używa agile PM i jak tego używa
Filary Agile Project Management
Praktyka procesu agilePM (ćwiczenia)
 • Poznanie procesu projektowego w praktyce
 • Planowanie i przeprowadzenie projektu
 • Zarządzanie zakresem w zwinnym projekcie (Rejestry i historie użytkownika)
 • Szacowanie i kontrola w zwinnym projekcie – jak zmierzyć efekty
 • Priorytetyzowanie wartości biznesowej – techniki
 • Plan iteracji oraz plan wdrożenia
 • Buforowanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Budżetowanie projektu
AgilePM w zastosowaniu
 • Servant Leadership
 • Agile Project Management i XP
 • Agile Project Management i DSDM
 • Zastosowanie Kanban w AgilePM
AgilePMO
 • Skalowanie Agile w organizacji
 • Zarządzanie Programem w AgilePM
 • Zarządzanie Portfelem w AgilePM
 • Łączenie waterfall z Agile w organizacji
 • Kontrakty Agile 
 • Wdrożenie Agile/SCRUM 
AgilePM w organizacji
 • Transformacja organizacji – realizacja na podstawie doświadczeń 
 • Inspirujące praktyczne podpowiedzi zastosowania AgilePM w organizacji
 • Dobre praktyki i narzędzia do zastosowania przy współpracy zespołu rozproszonego 

Thinking Tools SIT 

Cele szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z Systematic Inventive Thinking - technikami innowacyjnego rozwiązywania problemów oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów/usług
 • Poznanie oraz przećwiczenie wybranych „narzędzi myślowych”: Zmiana Jakościowa, Bezpośrednie otoczenie, FFF
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do radykalnego zwiększenia efektywności firmy
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:
 • w sytuacjach tego wymagających wykorzystać narzędzia pozwalające w systematyczny i powtarzalny sposób wyjść poza schematy myślowe i w bardzo krótkim czasie wygenerować nowe innowacyjne pomysły
 • samodzielnie poprowadzić prace nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania problemu oraz wygenerowaniem nowych, innowacyjnych produktów i usług
 • wykorzystać poznane narzędzia do zdefiniowania projektów, których wdrożenie istotnie podnosi konkurencyjność firmy
Program
Wstęp
 • Fiksacja – przyczyny, dla których nasz codzienny ogląd świata nie pozwala nam dostrzec istniejących w nim możliwości
 • Wzorce myślowe
 • Althsuler i poszukiwanie wzorców tworzenia innowacji 
 • Systematic Inventive Thinking 
 • Sposoby przełamywania fiksacji 
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań
Innowacyjne rozwiązywanie problemów
 • Różnica pomiędzy problemem a sytuacją problemową
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego
 • „Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji
 • Technika „zmiany jakościowej” w generowaniu nowych koncepcji
 • Technika „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji 
Tworzenie innowacyjnych produktów i usług
 • Tradycyjne podejście do generowania nowych pomysłów (New Product Development) i jego fundamentalne ograniczenia. 
 • Koncepcja FFF (Function Follows Form). Jak zmusić nasz umysł do wymyślenia koncepcji, na które na pewno żaden konkurent nie wpadł? 
 • Metody manipulacji istniejącymi produktami w celu stworzenia innowacji
 • Pięć wzorców manipulacji. Jak to możliwe, że każdy genialny pomysł jaki znamy pasuje do jednego z tych wzorców.
 • Systematyczne generowanie pomysłów
Proces tworzenia innowacji
 • Pomysł vs koncepcja
 • Wykorzystanie koncepcji NFS dla uporządkowania wygenerowanych pomysłów
 • Szablon opisu koncepcji
 • Przełożenie wyników zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów 

Terminy i miejsce

Edycja 35:

Zajęcia będą się odbywały w formule hybrydowej: w zależności od swoich potrzeb i preferencji, możesz brać udział w szkoleniu w formie ONLINE lub w formie stacjonarnej w Warszawie.

Jeżeli jednak sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 uniemożliwi nam prowadzenie zajęć w tej formie stacjonarnej, kurs zostanie przeniesiony całkowicie na grunt online live.

Kurs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Termin

Cena netto

Moduł 1 Planowanie i harmonogramowanie projektów

25-26 października 2021

1890 zł

Moduł 2 Ryzyko, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie

8-9 listopada 2021

1890 zł

Moduł 3 Zarządzanie zespołem projektowym

18-19 listopada 2021

1890 zł

Moduł 4 Nadzór projektu – metody sieciowe

25-26 listopada 2021

1890 zł

Moduł 5 Wstęp do zwinnego zarządzania projektami 

6 grudnia 2021

975 zł

Moduł 6: Zarządzanie przepływem zadań Kanban

7 grudnia 2021

975 zł

Moduł 7 Thinking Tools TOC

16 grudnia 2021

975 zł

Moduł 8 Zarządzanie portfelem projektów

17 grudnia 2021

975 zł

Moduł 9 Nadzór nad realizacją umowy projektowej

14 stycznia 2022

975 zł

Egzamin

28 lutego 2022

II termin – 250 zł 

Kurs ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Executive

Moduł 10 Agile Project Management

3-4 lutego 2022

2100 zł

Moduł 11 Thinking Tools SIT

17-18 lutego 2022

2100 zł

Egzamin

28 lutego 2022

II termin – 250 zł 

Koszt udziału w zajęciach:
 • 9 800 zł netto + 23% VAT – zapis na cały kurs 9-modułowy (13 dni) + egzamin
 • 12 900 zł netto + 23% VAT – zapis na cały kurs 11-modułowy (17 dni) + egzamin

E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

Oktawia Kuruś, tel. 517 882 348