Jak korzystnie kupić firmę i efektywnie zintegrować ją z własnym biznesem? M&A buy side oraz PMI - podejście praktyczne krok po kroku – EY Academy of Business

Jak korzystnie kupić firmę i efektywnie zintegrować ją z własnym biznesem? M&A buy side oraz PMI – podejście praktyczne krok po kroku

Wyzwania i pułapki, z jakimi mierzy się kupujący firmę i jak wyjść z nich zwycięsko.

Fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisitions, M&A) to proces złożony, wielowątkowy i prawie zawsze długotrwały. To duża szansa na rozwój biznesu, ale też często duże ryzyko, dlatego każda taka transakcja powinna być starannie przemyślana i zaplanowana.

Znajomość poszczególnych etapów procesu kupna-sprzedaży firmy, oczekiwań stron oraz solidne przygotowanie się do tego procesu w znaczący sposób ułatwia stronom, w tym kupującemu, przeprowadzenie tego procesu, przyspiesza go i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, a więc zamknięcia transakcji kupna firmy.

Jednak sam sukces zawarcia transakcji nie przesądza o jej ostatecznym powodzeniu, ponieważ dla kupującego kluczowa jest efektywna integracja zakupionej firmy z własnym biznesem (PMI – Post Merger Integration).

Wcześniej kupujący powinien sam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chce kupić daną firmę, jakie rezultaty chce w ten sposób osiągnąć.

Motywacje do zakupu firmy czy jej części są różne. Najczęstszą jest zapewnienie szybszego wzrostu firmy niż przez wzrost organiczny, zwiększenie jej udziału w rynku, czasem pozyskanie np. dostępu do nowej technologii lub szybsze wejście na inny rynek.

Natomiast miarą sukcesu zakupu firmy czy fuzji jest jej efektywna integracja z dotychczasowym biznesem kupującego i realizacja przewidywanych synergii, najczęściej przychodowych i kosztowych, które stanowiły podstawę decyzji o zakupie danej firmy.

Z wielu badań wynika, że co najmniej 6-7 na 10 przejęć firm kończy się niepowodzeniem w ciągu kilku lat po dokonaniu transakcji. Istnieją statystyki jeszcze bardziej pesymistyczne.

Żeby więc zrealizować oczekiwane synergie i w pełni wykorzystać fakt zakupu firmy, niezbędne jest przygotowanie szczegółowego, wszechstronnego planu integracji, który swoje pierwsze ramy powinien mieć jeszcze przed przystąpieniem do transakcji kupna firmy.

Kupujący powinien również przygotować się do samego procesu transakcji kupna firmy, samodzielnie lub wybierając np. doradcę. Niemniej jednak, niezależnie od doradcy, warto, żeby kupujący rozumiał proces kupna firmy, wyzwania i problemy, jakie przed tym procesem stoją, a także miał wiedzę o ryzykach tego procesu.

Szkolenie pokazuje w sposób praktyczny, krok po kroku, jak się przygotować i przeprowadzić proces zakupu firmy i jak efektywnie ją zintegrować z własnym biznesem.

Kurs rekomendujemy:

 • Właścicielom firm i zarządom, którzy zastanawiają się nad dalszą strategią rozwoju swoich firm poprzez Fuzje i Przejęcia i chcą poznać w szczegółach proces zakupu firmy i jej integracji z własnym biznesem
 • Właścicielom firm i zarządom, którzy są zdecydowani kupić firmę, ale chcą zdobyć wiedzę o tym procesie i dobrze się do niego przygotować oraz efektywne go przeprowadzić, żeby zrealizować zamierzone synergie z połączenia firm
 • Przedsiębiorcom, którzy chcą poznać tajniki procesu kupna firmy (M&A sell side), niezależnie do tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się ich firma
 • Ekspertom w zakresie strategii i finansów, CFO, dyrektorom i menedżerom finansowym i odpowiedzialnym za strategię, którzy chcą poznać proces M&A buy side i PMI w praktyce i pogłębić wiedzę na ten temat, żeby móc lepiej podejmować decyzje dotyczące strategii przedsiębiorstwa i służyć profesjonalną radą zarządom i właścicielom w momencie decyzji o kupnie firmy oraz pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego procesu

Ponadto:

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli jesteś:

 • Osobą, która chce zdobyć wiedzę lub specjalizować się w doradztwie w obszarze M&A buy side i poznać krok po kroku proces kupna firmy, jego cechy szczególne i mechanizmy nim rządzące oraz istniejące ryzyka, a także proces integracji zakupionej firmy
 • Osobą desygnowaną do przygotowania biznesu do zakupu firmy, która chce poznać specyfikę i mechanizm tego procesu przed jego rozpoczęciem, skorzystać ze wskazówek odnośnie przygotowania firmy i jej właściciela do procesu kupna oraz lepiej rozumieć wyzwania i ryzyka w kontekście całości tego procesu

Dzięki temu szkoleniu dowiesz się:

 • Jak znaleźć interesujące firmy do ewentualnego zakupu (przejęcia)
 • Jak przygotować się do kupna firmy, to jest co konkretnie możesz zrobić w zakresie organizacji, finansów, wiedzy o procesie kupna firmy, a także o negocjacjach przed rozpoczęciem tego procesu
 • Jak przygotować wstępny plan integracji zakupionej firmy z własnym biznesem, jak go monitorować, adaptować i wdrażać
 • Na czym polegają wyzwania procesu zakupu firmy (M&A buy side) i jak go skutecznie przeprowadzić
 • Jak pozyskać zaufanie sprzedającego i jak się z nim komunikować
 • Na czym polega due diligence i jak dobrze zorganizować i wykorzystać ten proces, żeby ograniczyć ryzyka po stronie kupującego
 • Jak wynegocjować optymalne warunki zakupu firmy
 • Jak wyglądają kwestie poufności w trakcie procesu M&A po stronie kupującego
 • Jakie są wyzwania, ryzyka i pułapki procesu zakupu firmy i jej integracji z własnym biznesem i jak kupujący może im zapobiec lub się przed nimi ochronić

I. Wprowadzenie

 • Zapoznanie się z grupą, krótkie przedstawienie się uczestników, weryfikacja oczekiwań
 • Zasady współpracy podczas szkolenia, wykorzystywane narzędzia, sposoby komunikacji
 • Zagadnienia wskazane przez uczestników (na bazie ankiety wysłanej przed zajęciami)

II. Proces przygotowania do procesu zakupu firmy

 • M&A buy side – charakterystyka, dynamika na tle rynku M&A w Polsce i na świecie
 • Charakterystyka i motywacje kupujących firmy
 • Jak zdefiniować strategię rozwoju firmy i przygotować plan tego rozwoju
 • Jak wybrać firmę do zakupu i przygotować plan integracji firmy planowanej do zakupu z własnym biznesem
 • Strategia i plan komunikacji wewnętrznej w sprawie zakupu firmy
 • Wyzwania i ryzyka związane z etapem przygotowania do zakupu firmy (M&A i PMI)

III. Zakup firmy z doradcą transakcyjnym czy samodzielnie? 

 • Plusy i minusy każdej z opcji dla kupującego
 • Rola i zadania doradcy transakcyjnego w procesie kupna firmy

 IV. Proces kupna firmy:

 • 6 głównych etapów procesu kupna-sprzedaży firmy i co jest istotne dla kupującego w każdym z nich
 • Jak znaleźć firmę do przejęcia i zweryfikować oczekiwania kupującego?
 • Dokumenty transakcyjne (Teaser, Memorandum) – co jest w nich ważne dla kupującego i jak z nich korzystać?
 • Kwestia poufności w procesie kupna firmy (NDA – Non-Disclosure Agreement)
 • Rola i metody wyceny. Relacje między wyceną, ceną i wartością
 • Due diligence – jak się przygotować i przeprowadzić ten proces w efektywny sposób?
 • Oferta kupna firmy – co należy o niej wiedzieć?
 • Share Purchase Agreement (SPA) – kluczowe cechy umowy kupna-sprzedaży firmy i jak skutecznie negocjować optymalne warunki umowy?
 • Warunki i struktura transakcji – jak wpływają na cenę kupna i jak zadbać, żeby były korzystne dla kupującego?
 • Różnice między podpisaniem umowy a zamknięciem transakcji
 • Specyfika kupna tzw. firm rodzinnych
 • Koszty i czas trwania procesu zakupu firmy

V. Wyzwania i pułapki procesu zakupu firmy. Ryzyka kupującego i ich zabezpieczenie

VI. Przygotowanie i wdrożenie planu integracji zakupionej firmy z własnym biznesem (PMI)

 • Jakie są cele i fazy PMI?
 • Dlaczego kluczowe jest dobre przygotowanie procesu PMI, jego odpowiednie zaplanowanie, monitowanie i koordynacja?
 • Jaką rolę odgrywają ludzie podczas procesu PMI, a jakie jest znaczenie technologii?
 • Dlaczego proces PMI stanowi tak duże wyzwanie i jakie są powody porażek integracji biznesów po transakcji?
 • Jaki jest przebieg procesu integracji i jak się przygotować na „day one”?
 • Jak zabezpieczyć integrację biznesów pod kątem prawnym, finansowym i podatkowym?
 • Główne błędy i ryzyka integracji oraz jak im zapobiec
 • Cechy udanej integracji

VI. Podsumowanie

 • Case study transakcji kupna firmy – udanej i nieudanej
 • Praca w grupach (jeśli odpowiednia ilość osób)
 • Q&A i podsumowanie zagadnień wskazanych przez uczestników

Maria Mioduszewska - strateg, niezależny Doradca Fuzji i Przejęć z doświadczeniem międzynarodowym, Dyrektor Projektów. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, strategii rozwoju oraz transformacji biznesu.

Jak korzystnie kupić firmę i efektywnie zintegrować ją z własnym biznesem? M&A buy side oraz PMI - podejście praktyczne krok po kroku

Cena

2390 zł netto

Jak korzystnie kupić firmę i efektywnie zintegrować ją z własnym biznesem? M&A buy side oraz PMI – podejście praktyczne krok po kroku

Wyzwania i pułapki, z jakimi mierzy się kupujący firmę i jak wyjść z nich zwycięsko.

Fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisitions, M&A) to proces złożony, wielowątkowy i prawie zawsze długotrwały. To duża szansa na rozwój biznesu, ale też często duże ryzyko, dlatego każda taka transakcja powinna być starannie przemyślana i zaplanowana.

Znajomość poszczególnych etapów procesu kupna-sprzedaży firmy, oczekiwań stron oraz solidne przygotowanie się do tego procesu w znaczący sposób ułatwia stronom, w tym kupującemu, przeprowadzenie tego procesu, przyspiesza go i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, a więc zamknięcia transakcji kupna firmy.

Jednak sam sukces zawarcia transakcji nie przesądza o jej ostatecznym powodzeniu, ponieważ dla kupującego kluczowa jest efektywna integracja zakupionej firmy z własnym biznesem (PMI – Post Merger Integration).

Wcześniej kupujący powinien sam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chce kupić daną firmę, jakie rezultaty chce w ten sposób osiągnąć.

Motywacje do zakupu firmy czy jej części są różne. Najczęstszą jest zapewnienie szybszego wzrostu firmy niż przez wzrost organiczny, zwiększenie jej udziału w rynku, czasem pozyskanie np. dostępu do nowej technologii lub szybsze wejście na inny rynek.

Natomiast miarą sukcesu zakupu firmy czy fuzji jest jej efektywna integracja z dotychczasowym biznesem kupującego i realizacja przewidywanych synergii, najczęściej przychodowych i kosztowych, które stanowiły podstawę decyzji o zakupie danej firmy.

Z wielu badań wynika, że co najmniej 6-7 na 10 przejęć firm kończy się niepowodzeniem w ciągu kilku lat po dokonaniu transakcji. Istnieją statystyki jeszcze bardziej pesymistyczne.

Żeby więc zrealizować oczekiwane synergie i w pełni wykorzystać fakt zakupu firmy, niezbędne jest przygotowanie szczegółowego, wszechstronnego planu integracji, który swoje pierwsze ramy powinien mieć jeszcze przed przystąpieniem do transakcji kupna firmy.

Kupujący powinien również przygotować się do samego procesu transakcji kupna firmy, samodzielnie lub wybierając np. doradcę. Niemniej jednak, niezależnie od doradcy, warto, żeby kupujący rozumiał proces kupna firmy, wyzwania i problemy, jakie przed tym procesem stoją, a także miał wiedzę o ryzykach tego procesu.

Szkolenie pokazuje w sposób praktyczny, krok po kroku, jak się przygotować i przeprowadzić proces zakupu firmy i jak efektywnie ją zintegrować z własnym biznesem.

Dla kogo?

Kurs rekomendujemy:

 • Właścicielom firm i zarządom, którzy zastanawiają się nad dalszą strategią rozwoju swoich firm poprzez Fuzje i Przejęcia i chcą poznać w szczegółach proces zakupu firmy i jej integracji z własnym biznesem
 • Właścicielom firm i zarządom, którzy są zdecydowani kupić firmę, ale chcą zdobyć wiedzę o tym procesie i dobrze się do niego przygotować oraz efektywne go przeprowadzić, żeby zrealizować zamierzone synergie z połączenia firm
 • Przedsiębiorcom, którzy chcą poznać tajniki procesu kupna firmy (M&A sell side), niezależnie do tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się ich firma
 • Ekspertom w zakresie strategii i finansów, CFO, dyrektorom i menedżerom finansowym i odpowiedzialnym za strategię, którzy chcą poznać proces M&A buy side i PMI w praktyce i pogłębić wiedzę na ten temat, żeby móc lepiej podejmować decyzje dotyczące strategii przedsiębiorstwa i służyć profesjonalną radą zarządom i właścicielom w momencie decyzji o kupnie firmy oraz pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego procesu

Ponadto:

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli jesteś:

 • Osobą, która chce zdobyć wiedzę lub specjalizować się w doradztwie w obszarze M&A buy side i poznać krok po kroku proces kupna firmy, jego cechy szczególne i mechanizmy nim rządzące oraz istniejące ryzyka, a także proces integracji zakupionej firmy
 • Osobą desygnowaną do przygotowania biznesu do zakupu firmy, która chce poznać specyfikę i mechanizm tego procesu przed jego rozpoczęciem, skorzystać ze wskazówek odnośnie przygotowania firmy i jej właściciela do procesu kupna oraz lepiej rozumieć wyzwania i ryzyka w kontekście całości tego procesu
Cele i korzyści

Dzięki temu szkoleniu dowiesz się:

 • Jak znaleźć interesujące firmy do ewentualnego zakupu (przejęcia)
 • Jak przygotować się do kupna firmy, to jest co konkretnie możesz zrobić w zakresie organizacji, finansów, wiedzy o procesie kupna firmy, a także o negocjacjach przed rozpoczęciem tego procesu
 • Jak przygotować wstępny plan integracji zakupionej firmy z własnym biznesem, jak go monitorować, adaptować i wdrażać
 • Na czym polegają wyzwania procesu zakupu firmy (M&A buy side) i jak go skutecznie przeprowadzić
 • Jak pozyskać zaufanie sprzedającego i jak się z nim komunikować
 • Na czym polega due diligence i jak dobrze zorganizować i wykorzystać ten proces, żeby ograniczyć ryzyka po stronie kupującego
 • Jak wynegocjować optymalne warunki zakupu firmy
 • Jak wyglądają kwestie poufności w trakcie procesu M&A po stronie kupującego
 • Jakie są wyzwania, ryzyka i pułapki procesu zakupu firmy i jej integracji z własnym biznesem i jak kupujący może im zapobiec lub się przed nimi ochronić
Program

I. Wprowadzenie

 • Zapoznanie się z grupą, krótkie przedstawienie się uczestników, weryfikacja oczekiwań
 • Zasady współpracy podczas szkolenia, wykorzystywane narzędzia, sposoby komunikacji
 • Zagadnienia wskazane przez uczestników (na bazie ankiety wysłanej przed zajęciami)

II. Proces przygotowania do procesu zakupu firmy

 • M&A buy side – charakterystyka, dynamika na tle rynku M&A w Polsce i na świecie
 • Charakterystyka i motywacje kupujących firmy
 • Jak zdefiniować strategię rozwoju firmy i przygotować plan tego rozwoju
 • Jak wybrać firmę do zakupu i przygotować plan integracji firmy planowanej do zakupu z własnym biznesem
 • Strategia i plan komunikacji wewnętrznej w sprawie zakupu firmy
 • Wyzwania i ryzyka związane z etapem przygotowania do zakupu firmy (M&A i PMI)

III. Zakup firmy z doradcą transakcyjnym czy samodzielnie? 

 • Plusy i minusy każdej z opcji dla kupującego
 • Rola i zadania doradcy transakcyjnego w procesie kupna firmy

 IV. Proces kupna firmy:

 • 6 głównych etapów procesu kupna-sprzedaży firmy i co jest istotne dla kupującego w każdym z nich
 • Jak znaleźć firmę do przejęcia i zweryfikować oczekiwania kupującego?
 • Dokumenty transakcyjne (Teaser, Memorandum) – co jest w nich ważne dla kupującego i jak z nich korzystać?
 • Kwestia poufności w procesie kupna firmy (NDA – Non-Disclosure Agreement)
 • Rola i metody wyceny. Relacje między wyceną, ceną i wartością
 • Due diligence – jak się przygotować i przeprowadzić ten proces w efektywny sposób?
 • Oferta kupna firmy – co należy o niej wiedzieć?
 • Share Purchase Agreement (SPA) – kluczowe cechy umowy kupna-sprzedaży firmy i jak skutecznie negocjować optymalne warunki umowy?
 • Warunki i struktura transakcji – jak wpływają na cenę kupna i jak zadbać, żeby były korzystne dla kupującego?
 • Różnice między podpisaniem umowy a zamknięciem transakcji
 • Specyfika kupna tzw. firm rodzinnych
 • Koszty i czas trwania procesu zakupu firmy

V. Wyzwania i pułapki procesu zakupu firmy. Ryzyka kupującego i ich zabezpieczenie

VI. Przygotowanie i wdrożenie planu integracji zakupionej firmy z własnym biznesem (PMI)

 • Jakie są cele i fazy PMI?
 • Dlaczego kluczowe jest dobre przygotowanie procesu PMI, jego odpowiednie zaplanowanie, monitowanie i koordynacja?
 • Jaką rolę odgrywają ludzie podczas procesu PMI, a jakie jest znaczenie technologii?
 • Dlaczego proces PMI stanowi tak duże wyzwanie i jakie są powody porażek integracji biznesów po transakcji?
 • Jaki jest przebieg procesu integracji i jak się przygotować na „day one”?
 • Jak zabezpieczyć integrację biznesów pod kątem prawnym, finansowym i podatkowym?
 • Główne błędy i ryzyka integracji oraz jak im zapobiec
 • Cechy udanej integracji

VI. Podsumowanie

 • Case study transakcji kupna firmy – udanej i nieudanej
 • Praca w grupach (jeśli odpowiednia ilość osób)
 • Q&A i podsumowanie zagadnień wskazanych przez uczestników

Cena

2390 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com