Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Szkolenia dla banków i instytucji finansowych   MSSF 9 Instrumenty finansowe dla banków i instytucji finansowych

MSSF 9 Instrumenty finansowe

Szkolenie dla banków i instytucji finansowych

Terminy:

22-23 listopada 2021 | Warszawa lub Online Live

Cena: 2100 zł netto

Począwszy od stycznia 2018 roku, wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF są zobowiązane stosować MSSF 9 – nowy standard, który rewolucjonizuje podejście do rachunkowości instrumentów finansowych oraz zastępuje dotychczas stosowany standard MSR 39.
Największe zmiany wprowadzane przez MSSF 9 dotyczą zastąpienia dotychczasowego podejścia do ujmowania strat kredytowych w oparciu o straty poniesione przez nowy model oparty o straty oczekiwane, jak również nowe podejście do ujmowania aktywów finansowych. Pomimo, iż MSSF 9 jest stosowany przez wszystkie jednostki gospodarcze, to nowe przepisy mają największy wpływ na te jednostki, które w znacznym stopniu wykorzystują instrumenty finansowe w swojej działalności, a w szczególności na banki i instytucje finansowe. Zakres zmian wdrażanych przez MSSF 9 jest na tyle duży, że wpływa nie tylko na proces rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, ale także na inne obszary działalności, takie jak zarządzanie ryzykiem, IT, informacja zarządcza, zarządzanie aktywami i pasywami.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:
 • wszystkich pracowników banków i instytucji finansowych zaangażowanych w proces rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • pracowników pozostałych obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z rachunkowością instrumentów finansowych, takich jak zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, zarządzanie aktywami i pasywami, IT, informacja zarządcza, skarbowość,
 • analityków finansowych zajmujących się sprawozdaniami instytucji finansowych.

Cele i korzyści

Oferowane przez nas szkolenie umożliwia poznanie nowego standardu przez przedstawicieli wszystkich obszarów działalności banków, których dotyczą wymogi nowego standardu. Jednocześnie, szkolenie stanowi unikatową możliwość wyrównania poziomu wiedzy pracowników tych jednostek. 

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Wprowadzenie
 • Przyczyny zastąpienia MSR 39 nowym standardem i geneza MSSF 9
 • Zakres stosowania MSSF 9
 • Przegląd pozostałych standardów MSR i MSSF odnoszących się do rachunkowości instrumentów finansowych (zakres stosowania i powiązania z wymogami MSSF 9)
 • Obszary działalności banków i instytucji finansowych dotknięte wdrożeniem MSSF 9
Nowe zasady klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych według MSSF 9:
 • Nowe kategorie księgowe aktywów finansowych
 • Kryteria klasyfikacji aktywów finansowych do poszczególnych kategorii (kryterium modelu biznesowego, test właściwości przepływów pieniężnych (SPPI)
 • Podejście do instrumentów hybrydowych z wbudowanymi instrumentami finansowymi
 • Zasady reklasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych
Zasady wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych do wartości godziwej:
 • Definicja wartości godziwej wg MSSF 13 i hierarchia wartości godziwej
 • Podejście do ujmowania zmian wartości godziwej dla poszczególnych kategorii aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wg MSSF 9
 • Ujmowanie wyceny własnego ryzyka kredytowego dla zobowiązań finansowych zgodnie z MSSF 9
Zasady wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z bilansu według MSSF 9
 • Przegląd zasad wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z bilansu i ich zastosowanie do analizy skutków księgowych transakcji sekurytyzacji, faktoringu itp.
 • Zastosowanie zasad wyłączania dla modyfikacji warunków kontraktowych aktywów i zobowiązań finansowych 
Ujmowanie odpisów z tytułu ryzyka kredytowego
 • Nowy model ujmowania strat kredytowych w oparciu o straty oczekiwane w porównaniu do dotychczas stosowanego modelu opartego o straty poniesione
 • Definicje strat oczekiwanych w okresie 12 miesięcy i w okresie całego życia ekspozycji
 • Podejście ogólne (trójstopniowe) i podejście uproszczone
 • Definicja „defaultu”
 • Istotne pogorszenie ryzyka kredytowego
 • Uproszczenia i założenia możliwe do zastosowania w szacowaniu strat kredytowych wg MSSF 9
 • Modyfikacje aktywów finansowych i ich wpływ na odpisy z tytułu ryzyka kredytowego:
  • Modyfikacje skutkujące wyłączeniem z bilansu
  • Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu
 • Podejście do aktywów z rozpoznaną utratą wartości przy początkowym ujęciu (POCI) 
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy podejściem do strat oczekiwanych wg MSSF 9 a innymi regulacjami sektora finansowego (CRD, wytyczne ECB i EBA)
Rachunkowość zabezpieczeń
 • Przegląd najważniejszych zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń (zabezpieczenia wartości godziwej, zabezpieczenia przepływów pieniężnych)
 • Zmiany w zasadach stosowania rachunkowości zabezpieczeń wdrażane przez MSSF 9:
  • W zakresie pozycji zabezpieczanych i komponentów ryzyka, jakie mogą być desygnowane do rachunkowości zabezpieczeń
  • W zakresie testowania efektywności i dokumentacji
  • W zakresie ujmowania kosztów zabezpieczeń (wartość czasowa opcji, punkty swapowe, spready walutowe)
  • W zakresie rebilansowania zabezpieczeń i możliwości wcześniejszego zakończenia stosowania rachunkowości zabezpieczeń
Ujawnienia
 • Nowe wymogi ujawnieniowe MSSF 7 wprowadzone w związku z wejściem w życie MSSF 9
  • Wymogi związane z klasyfikacją i wyceną 
  • Wymogi związane z ujmowaniem odpisów z tytułu ryzyka kredytowego
  • Wymogi związane z zastosowaniem MSSF 9 po raz pierwszy
Ocena wpływu MSSF 9 na sprawozdania banków i instytucji finansowych

Data i miejsce

22-23 listopada 2021 | Warszawa lub Online Live


Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.