Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości   Szkolenia z US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości

Wypróbuj również kursy e-learning!

US GAAP Warsztaty - szkolenia  z amerykańskich standardów rachunkowości 

Start programu:
25 listopada 2021

ONLINE LIVE

Wszystkie zajęcia planujemy w formie online. Istnieje możliwość udziału stacjonarnie w Warszawie - zgłoś taką potrzebę opiekunowi szkolenia.

Wiadomo już, że w perspektywie średnioterminowej USA nie przejdą na MSSF. Rozpoczął się natomiast proces przekształcania standardów amerykańskiej rachunkowości. Nowo tworzone standardy mają być zbliżone do MSSF-ów, a istniejące zostaną pod tym kątem zweryfikowane. Przewodnicząca SEC stwierdziła: „rozważanie kwestii dalszego włączania MSSF do amerykańskiego systemu raportowania finansowego jest dla mnie priorytetem”. Powtórzyła opinię wcześniejszych przewodniczących SEC, że
1) FASB (amerykańska komisja ds. standardów rachunkowości) pozostanie ostatecznym twórcą standardów dla spółek amerykańskich, 2) SEC będzie się koncentrować na inwestorach amerykańskich.
Oznacza to, że US GAAP mają się dobrze.

Program szkoleniowy


Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdań finansowych według standardów amerykańskich lub chcesz rozszerzyć znajomość technik rachunkowości amerykańskiej, zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu.

Kompleksowy program szkoleń US GAAP obejmuje osiem jednodniowych modułów. Każdy uczestnik może wybrać moduł, który najbardziej go interesuje. Program łączy szkolenia stacjonarne, pracę własną w domu i testy sprawdzające postępy w nauce. Po zakończeniu całego cyklu i zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują dyplom EY Academy of Business.

Szkolenia obejmuje aspekty prawne US GAAP oraz szczegółowe omówienie wszystkich standardów i ich zastosowania w praktyce. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość technik rachunkowości według US GAAP.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla księgowych, pracowników działów finansowych oraz kadry kierowniczej i dyrektorów, którzy chcieliby pogłębić swoją znajomość nowych technik księgowych. Zakładamy znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Nie jest wymagana znajomość standardów US GAAP.

Szkolenie w całości prowadzone jest w języku angielskim.

Who is our US GAAP training for? Czytaj dalej (artykuł w j. angielskim)

Cele szkoleń US GAAP

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachunkowych US GAAP
 • Ocena i zastosowanie różnych metod ewidencyjnych i zapisów w księgach rachunkowych
 • Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych i związanych z nimi informacji
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się przy stosowaniu US GAAP

In-company

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia in-company na indywidualne zamówienie klienta.

Program szkolenia US GAAP

Program kursu podzielono na osiem modułów. Każdy z nich to jednodniowe szkolenie oraz samodzielna praca w domu (podręcznik i testy). 

Moduł A - 25 listopada 2021

Wprowadzenie do standardów US GAAP

 • Krótkie wprowadzenie do programu.

Przepisy prawne i podstawowe pojęcia

 • Kto tworzy zasady rachunkowości? Krótka historia raportowania finansowego w USA i konieczność powstania Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) oraz Rady Nadzoru Rachunkowości w Spółkach Publicznych (PCAOB).
 • Źródła standardów US GAAP. Co to jest kodyfikacja?
 • Podstawowe pojęcia standardów US GAAP. Kwestia zostanie omówiona w kontekście rozwoju standardów rachunkowości.

Prezentacja sprawozdań finansowych

 • Format sprawozdań finansowych według US GAAP: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach własnych oraz dyskusja na temat koncepcji nowego formatu rachunku zysków i strat.
 • Specyficzne słownictwo funkcjonujące wśród księgowych w USA.
 • Ujawnienia dotyczące jednostek powiązanych.
 • Prezentacja kapitałów własnych.
 • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego i zasada kontynuacji działalności.
 • Podsumowanie wymagań komisji SEC dotyczących raportowania.

Rzeczowe aktywa trwałe – nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny

 • Podstawa wyceny rzeczowych aktywów trwałych.
 • Metody amortyzacji wg US GAAP.
 • Zmiany metody amortyzacji lub okresu ekonomicznej użyteczności. Różnica pomiędzy zmianą szacunków a zmianą polityki rachunkowości.
 • Kapitalizacja odsetek: W których aktywach można kapitalizować odsetki i za jaki okres? Kalkulacja stopy procentowej i wartości odsetek do skapitalizowania.
 • Utrata wartości aktywów trwałych:
 • Kiedy przeprowadzać test na utratę wartości aktywów trwałych, jak zdecydować czy utrata wartości faktycznie miała miejsce i jak obliczyć wartość odpisu aktualizującego wg US GAAP, grupowanie aktywów trwałych dla celów obliczania utraty wartości i związane z tym księgowania.
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.
 • Obowiązki wynikające z wycofywania aktywów trwałych z użytku.

Moduł B - 26 listopada 2021

Przychody z umów z klientami (ASC 606)

 • 5-stopniowy model uznawania przychodów
 • Księgowanie zmian w umowach.
 • Koncepcje zobowiązania do wykonania świadczeń i zmiennego wynagrodzenia.
 • Dzielenie umów.
 • Kiedy przychody są księgowane w określonym momencie, a kiedy przez pewien okres czasu.
 • Sprzedaż nieruchomości i kontrakty budowlane według ASC 606.
 • Uznanie przychodów i kosztów z kontraktów i uznanie spodziewanych strat z kontraktów.
 • Księgowanie kosztów kontraktu, gwarancji.
 • Prezentacja i ujawnienia według ASC 606.

Wartości niematerialne i wartość firmy

 • Ujęcie księgowe wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy.
 • Wartości niematerialne o określonym i nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności.Wartości niematerialne powstające przy połączeniu jednostek gospodarczych.
 • Test na utratę wartości firmy.
 • Koszty badań i rozwoju.
 • Rozwój oprogramowania zarówno w celu sprzedaży jak i na użytek własny.

Zapasy

 • Koszty, które powinny być ujęte w kosztach wytworzenia zapasów.
 • Wyliczanie niższej wartości spośród kosztu wytworzenia i wartości sprzedaży netto. Kiedy używać niższej wartości z kosztu i wartości rynkowej.
 • Metody alokacji kosztów do poszczególnych jednostek wyrobów: FIFO, LIFO, średnia ważona.

Zmiany zasad polityki księgowej i korekty błędów

 • Zmiany zasad rachunkowości i poprawianie błędów.
 • Różnica pomiędzy zmianą szacunków a zmianą zasady rachunkowości.

Moduł C - 16 grudnia 2021

Leasing zgodnie z ASC 42

Potrzeba nowego standardu dotyczącego leasingu.
 • Klasyfikacja leasingu jako operacyjny lub finansowy dla leasingobiorcy.
 • Ujęcie leasingu finansowego z alokacją części odsetkowej i kapitałowej oraz amortyzacją środków trwałych.
 • Kiedy używać wewnętrznej stopy zwrotu leasingu a kiedy krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy.
 • Ujęcie leasingu operacyjnego dla leasingobiorcy i wpływ na bilans
 • Księgowanie przez leasingodawcę leasingu o charakterze sprzedaży i operacyjnego.
 • Transakcje typu sale and leaseback.
 • Księgowanie subleasingu.
Podatek odroczony
 • Podatek odroczony wg ASC 740.
 • Różnice trwałe i przejściowe.
 • Klasyfikacja różnic przejściowych.
 • Podatek odroczony powstały na przejęciu spółki zależnej.
 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odpisy aktualizujące oraz straty netto do odliczenia w kolejnych okresach.
 • Ksiegowanie niepewności w podatkach dochodowych.
Zyski i straty warunkowe
 • Zyski i straty warunkowe
 • Nieściągalne należności, gwarancja na produkty, gwarancja spłaty zadłużenia i inne straty warunkowe.
 • Zobowiązania z tytułu ochrony środowiska.
 • Wynagrodzenia za nieobecność.
 • Ujawnienie niektórych istotnych ryzyk i niepewności.
 • Koszty reklamy.
 • Ujmowanie kosztów związanych z zaprzestaniem lub zbyciem działalności. 

Moduł D - 17 grudnia 2021

 • Pojęcie grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • Skonsolidowany bilans.
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy.
 • Kalkulacja kosztu nabycia oraz wartości nabytych aktywów.
 • Skonsolidowany rachunek zysków i strat.

Wycena wartości godziwej

 • Zastosowanie wyceny wartości godziwej w sprawozdawczości finansowej oraz w odniesieniu do przejęć.

Moduł E - 24 lutego 2022

Zysk na akcję

 • Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję.
 • Złożone struktury kapitałowe z instrumentami zamiennymi na akcje i ujęcie opcji w obliczaniu zysku na jedną akcję.

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Podstawowe wytyczne co do konieczności prezentowania przepływów pieniężnych oraz ujęcie netto kontra ujęcie brutto.
 • Kategorie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej według US GAAP.
 • Metoda bezpośrednia i pośrednia raportowania przepływów z działalności operacyjnej.

Sprawozdawczość segmentowa

 • Identyfikacja segmentów działalności dla celów raportowania.
 • Co powinno być ujawnione?
 • Wymagane ujawnienia w zakresie całego przedsiębiorstwa.

Moduł F - 25 lutego 2022

Inwestycje w papiery wartościowe

 • Kiedy korzystać z różnych klasyfikacji papierów wartościowych do kategorii: przeznaczone do obrotu, utrzymywane do terminu wymagalności i dostępne do sprzedaży dla dłużnych papierów wartościowych.
 • Podstawa wyceny w bilansie oraz wpływ na wyniki.
 • Wpływ na udział procentowy w przypadku akcji zwykłych.
 • Inwestycje w akcje (ASC 321)
 • Nowy model utraty zdolności kredytowej zgodnie z ASC 326

Ujęcie księgowe jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć typu joint venture

 • Pojęcie istotnego wpływu.
 • Wpływ ujęcia metodą praw własności na rachunek zysków i strat oraz bilans.
 • Wpływ utraty wartości na wartość firmy w inwestycjach kapitałowych.
 • Jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia typu joint venture.

Instrumenty pochodne (derywaty) - (ASC topic 815)

 • Co to jest instrument pochodny? Jak ASC topic 815 definiuje instrumenty pochodne oraz wyjątki?
 • Wbudowane instrumenty pochodne.
 • Zabezpieczanie przepływów pieniężnych i wartości godziwej.
 • Ujmowanie skutków wyceny aktywów i zobowiązań finansowych wg wartości godziwej w rachunku zysków i strat.
 • Ostatnie zmiany w rachunkowości derywatów zgodnie z ASU 2017-12.

Zadłużenie długoterminowe

 • Ujęcie wyemitowanych weksli.
 • Ujęcie dyskont i premii.
 • Koszty i opłaty związane z zaciągnięciem pożyczki.
 • Utrata wartości pożyczki.
 • Umorzenie długu.
 • Dług zamienny na kapitał własny.
 • Transfery i obsługa aktywów finansowych.

Moduł G - 24 marca 2022

Transakcje w walucie zagranicznej i ich przeliczenie – 1: Jednostkowe sprawozdanie finansowe

 • Pojęcie waluty funkcjonalnej.
 • Pozycje pieniężne, niepieniężne i ich ujęcie.
 • Kontrakty forward i zabezpieczanie pozycji walutowych.

Transakcje w walucie zagranicznej i ich przeliczenie – 2: Sprawozdanie skonsolidowane

 • Pojęcie waluty funkcjonalnej.
 • Metoda kursu bieżącego i ponowny pomiar – kiedy używać?
 • Ujęcie różnic kursowych.

Połączenia kilkuetapowe; sprzedaż jednostek zależnych

 • Kilkuetapowe połączenie jednostek gospodarczych
 • Ujęcie księgowe w zależności od pozostałego udziału w rachunku zysków i strat oraz bilansie.
 • Kalkulacja skonsolidowanego zysku lub straty na zbyciu jednostki zależnej.
 • Utrata kontroli nad jednostką zależną.

Złożone struktury grup kapitałowych

 • Ujęcie pośrednich spółek holdingowych.
 • Kalkulacja udziału własnościowego dla celów księgowych.
 • Konsolidacja jednostek gospodarczych o zmiennych udziałach.

Moduł H - 25 marca 2022

Ujęcie księgowe kosztów świadczeń pracowniczych

 • Świadczenia krótkoterminowe
 • Programy ustalonych świadczeń, programy ustalonych składek i związane z nimi kwestie księgowe.
 • Koszty bieżącej i wcześniejszej obsługi, koszty odsetkowe, zyski i straty aktuarialne oraz nierozpoznane zyski i straty.

Płatności w formie akcji

 • Historyczne przesłanki do powstania takiego standardu.
 • Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych i w środkach pieniężnych.
 • Warunki nabycia uprawnień.
 • Modyfikacja warunków przyznania instrumentów kapitałowych.

Standardowe formularze dla KPW ‘SEC’

 • Formularze, które muszą wypełniać spółki podlegające SEC i zawarte w nich sprawozdania finansowe wg US GAAP.
 • Przepisy prawne regulujące obrót papierami wartościowymi.
 • Przewodnik po wymaganych dokumentach przedsiębiorstw.

Zbieżność z MSSF

 • Eliminacja wymogu uzgadniania sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF oraz propozycja komisji SEC, aby amerykańskie spółki korzystały z MSSF.

Powtórzenie

Powtórzenie do egzaminu końcowego będzie polegało na rozwiązaniu kilku typowych zadań spośród tematów omawianych podczas kursu.

Egzamin - kwiecień 2022

Zrealizowanie programu kończy się egzaminem, po zdaniu, którego uczestnicy otrzymają dyplom EY Academy of Business. Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdanie egzaminu.

*Egzamin nie jest obowiązkowy.

Struktura szkolenia US GAAP

 • Szkolenie składa się z modułów łączących ćwiczenia poparte przykładami, sesje pytań i odpowiedzi oraz dodatkowo pracę w domu (testy). Uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim i angielskim, składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie US GAAP oraz praktycznej, w formie testów i ich rozwiązań.
 • Program składa się z ośmiu jednodniowych modułów. Istnieje możliwość wyboru pojedynczych modułów. W trakcie przerw pomiędzy zajęciami uczestnicy mają dodatkowo możliwość samodzielnej nauki w domu oraz rozwiązywania testów online. Dodatkowo jest możliwy stały kontakt e-mailowy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących zadań domowych.
 • Na zakończenie programu uczestnicy uzyskają dyplom pod warunkiem pomyślnego zaliczenia egzaminu końcowego.
 • Uczestnicy mogą brać udział w wybranych przez siebie modułach, jednak tylko wzięcie udziału we wszystkich modułach, testach cząstkowych i końcowym egzaminie jest podstawą do otrzymania dyplomu.

Data i miejsce

Start programu: 25 listopada 2021 r.

Wszystkie zajęcia planujemy w formie online. Istnieje możliwość udziału stacjonarnie w Warszawie - zgłoś taką potrzebę opiekunowi szkolenia.


Cena promocyjna dla klientów EY!

Cena całego, 8-dniowego programu, opłaconego z góry wynosi:

 • Opcja 1 - 6690 zł + 23% VAT  [cena katalogowa: 8600 zł + 23% VAT]
  kurs łączy wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady

 • Opcja 2 – 6790 zł + 23% VAT  [cena katalogowa: 8700 zł + 23% VAT]
  dodatkowo uczestnicy otrzymuja testy online przygotowujące do egzaminu końcowego

 • Opcja 3 – 7000 zł +23% VAT  [cena katalogowa: 8910 zł + 23% VAT]
  dodatkowo uczestnicy otrzymują testy online przygotowujące do egzaminu końcowego, e-mailowy kontakt z wykładowcą oraz dostęp do 2 kursów e-learningowych na naszej platformie: https://elearning-academyofbusiness.pl/produkt/mssf-testy/ 

Udział w wybranym module kosztuje 860 zł + 23% VAT  [cena katalogowa: 1075 zł + 23% VAT]

Brian Connolly, FCA, ACMA

Brian współpracuje z EY Academy of Business od 1998 roku.

Uzyskał wykształcenie w University College Dublin w Irlandii. Dysponuje trzema profesjonalnymi kwalifikacjami księgowymi: biegłego księgowego (ACA), księgowego kosztów i zarządzania kosztami (ACMA) oraz doradcy ds. podatków (AITI).

Od 1985 roku pracuje w renomowanych instytucjach audytorskich oraz doradztwa finansowego. Początkowo w BDO Binder Hamlyn, następnie w Ernst & Young Audit. Prowadzi szkolenia przygotowawcze do egzaminów na różnego typu kwalifikacje międzynarodowe nie tylko dla pracowników Ernst & Young ,ale również dla klientów zewnętrznych z wielu sektorów polskiej gospodarki.

Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości US GAAP, których program jest również jego autorstwa. Prowadzi także zajęcia z wybranych tematów wspólnego programu studiów podyplomowych EY Academy Of Business i SGH - International Finance.

Brian miał okazję prowadzić szkolenia nie tylko w Polsce, ale również w takich krajach Europy jak Węgry czy Rosja oraz wielu krajach Bliskiego Wschodu, między innymi w Kuwejcie, Bahrajnie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Cena 8600,00 PLN (+ 23% VAT)
Cena promocyjna 6690,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636

Punkty edukacyjne

PDU (Professional Development Units), CPD (Continuous Professional Development)

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA, PMI®) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.