Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Szkolenia dla banków i instytucji finansowych   Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości

Szkolenie dla analityków inwestycyjnych, kredytowych, leasingowych, faktoringowych

Termin: 23-24 listopada 2021 | Online lub stacjonarnie
Cena: 2750 zł netto

ONLINE LIVE: Korzystasz z home office, jesteś w delegacji, na urlopie? Zrealizuj ten kurs ONLINE i rozwiń swoje kompetencje. 
Z dowolnego miejsca, w każdej sytuacji.


Szkolenie skupia się na zagadnieniach budzących najczęstsze wątpliwości analityków sprawozdań finansowych, czyli tych obszarach rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez firmę lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru. W trakcie szkolenia dla analityków nie stosujemy notacji księgowej. 

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do analityków finansowych i innych osób zaangażowanych w analizę informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych (przygotowywanych zgodnie z MSSF lub polską ustawą o rachunkowości) pod kątem decyzji inwestycyjnych i kredytowych.

Cele i korzyści

Najważniejsze cechy programu

 • przekrój najciekawszych z punktu widzenia analityka zagadnień mających zastosowanie do różnych pozycji bilansowych i wynikowych
 • wybór zagadnień, które dotyczą wszystkich kategorii bilansowych z naciskiem na różnice w zależności od kategorii aktywa
 • intensywny warsztat dla analityków, którzy chcą samodzielnie interpretować kluczowe pozycje sprawozdań finansowych

Korzyści z udziału w szkoleniu


Po ukończeniu warsztatu uczestnicy 
 • będą potrafili przeanalizować wpływ wybranych transakcji i zdarzeń na poszczególne elementy sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych
 • poznają zasady i rozwiązania księgowe przez pryzmat ich wpływu na poszczególne elementy sprawozdań finansowych i wybrane wskaźniki

Program

Szkolimy w formule łączącej elementy wykładu, dyskusji, krótkich ćwiczeń oraz rozbudowanych case study. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych.

Bilans

1. Charakterystyka najważniejszych pozycji bilansowych 

 • Ujmowanie aktywów i zobowiązań
 • Kiedy należy ująć składnik aktywów lub zobowiązań, a kiedy zaprzestać ujmowania
 • Aktywowanie kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem składnika aktywów
 • Ocena jakości poszczególnych składników bilansu
 • Ujmowanie zobowiązań (bilans i poza-bilans)
 • Jak i kiedy tworzy się rezerwy
 • Jak interpretować aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

2. Jak ustalana jest wartość bilansowa aktywów i zobowiązań

 • Koszt historyczny czy wartość godziwa
 • Amortyzacja aktywów trwałych
 • Utrata wartości aktywów
 • Pomiar aktywów przeznaczonych do sprzedaży
Rachunek zysków i strat
 • Kiedy należy ująć przychód - przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych)
 • Które przychody (koszty), zyski (straty) nie przechodzą przez rachunek zysków i strat
 • Omówienie zasad prezentacji rachunku zysków i strat - jakie kategorie przychodów i kosztów powinny być prezentowane w poszczególnych segmentach rachunku

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Omówienie zasad klasyfikacji przepływów jako operacyjne, inwestycyjne i finansowe

Zagadnienia szczególne

 • Ujęcie połączeń gospodarczych i grup kapitałowych
 • Rachunkowość instrumentów finansowych

Materiały

Uczestnicy otrzymują bardzo obszerne materiały szkoleniowe. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy. Materiały są bogato ilustrowane przykładami praktycznymi.

Data i miejsce

 • 23 - 24 listopada 2021 | Online lub stacjonarnie

Uczestnicy szkolenia online otrzymują link do strony internetowej, na której emitowane jest szkolenie w czasie rzeczywistym. Materiały szkoleniowe uczestnicy dostają w wersji elektronicznej. Mają też możliwość czynnego udziału w zajęciach poprzez zadawanie pytań.

Cena 2750,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Monika Kacprzykowska | tel. +48 789 407 575 | Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń otrzymują od swoich organizacji członkowskich punkty CPD, CPE, PDU itp.

Za to szkolenie możesz otrzymać:

15 CPE

16 CPD