Grzegorz Materna – EY Academy of Business

Grzegorz Materna

Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. INP PAN

Reprezentuje przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Radca prawny w kancelarii Hansberry Tomkiel. Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN, gdzie kieruje również studiami podyplomowymi z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, Studiami Doktoranckimi oraz Prawniczymi Seminariami Doktorskimi.

Jest autorem lub współautorem ponad stu publikacji dotyczących prawa polskiego i europejskiego, w tym komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Członek Kolegium Redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.

Wcześniej przez ponad 14 lat pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. na stanowisku dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji.