Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego – EY Academy of Business

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego.

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. Rejestracja >>tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zapoznać się z ostatnimi zmianami w krajowym i międzynarodowym prawie bilansowym
 • Osób zainteresowanych tematyką ostatnich zmian w krajowym i międzynarodowym prawie bilansowym

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Omówienie ostatnich zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze
 • Omówienie najważniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian
 • Zdobycie praktycznej umiejętności w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2019 oraz 2020 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2020

 • Połączenia jednostek – definicja przedsięwzięcia – Zmiany do MSSF 3
 • Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7
 • Definicja pojęcia „istotny” – Zmiany do MSR 1 i MSR 8
 • Założenia koncepcyjne Sprawozdawczości Finansowej
 • Ulgi w czynszach związane z Covid-19 – Zmiany do MSSF 16

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2021

 • Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych — Faza 2 – Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2022

 • Odniesienie do Założeń koncepcyjnych — Zmiany do MSSF 3
 • Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania – Zmiany do MSR 16
 • Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych – Zmiany do MSR 37
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020:
  • MSSF 1 – Jednostka zależna stosująca MSSF po raz pierwszy
  • MSSF 9 – Opłaty w ramach testu 10% przy zaprzestaniu ujmowania zobowiązań finansowych
  • MSR 41 – Opodatkowanie przy ustalaniu wartości godziwej

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2023

 • Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe – Zmiany do MSR 1
 • Podatek odroczony wynikający z umów leasingowych i rezerw na koszty wycofania z eksploatacji – Zmiany do MSR 12

Kwestie niedodane do agendy technicznej prac Komitetu ds. Interpretacji MSSF

Wpływ COVID-19 na sprawozdawczość finansową (wybrane obszary)

Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska KSR

 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami
 • Projekt KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”
 • Projekt KSR w sprawie kontynuacji działalności

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

8 godzin (blok rachunkowość)

Dostępne opcje

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Cena

790 zł netto

Pakiet 3 dni

Cena

2099 zł netto

Pakiet 3 dni + 2 dni e-learning (samokształcenie)

Cena

2799 zł netto

Pakiet 3 dni e-learning + 2 dni e-learning (samokształcenie)

Cena

1999 zł netto

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego.

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. Rejestracja >>tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zapoznać się z ostatnimi zmianami w krajowym i międzynarodowym prawie bilansowym
 • Osób zainteresowanych tematyką ostatnich zmian w krajowym i międzynarodowym prawie bilansowym
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Omówienie ostatnich zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze
 • Omówienie najważniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian
 • Zdobycie praktycznej umiejętności w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2019 oraz 2020 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości
Program

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2020

 • Połączenia jednostek – definicja przedsięwzięcia – Zmiany do MSSF 3
 • Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7
 • Definicja pojęcia „istotny” – Zmiany do MSR 1 i MSR 8
 • Założenia koncepcyjne Sprawozdawczości Finansowej
 • Ulgi w czynszach związane z Covid-19 – Zmiany do MSSF 16

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2021

 • Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych — Faza 2 – Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2022

 • Odniesienie do Założeń koncepcyjnych — Zmiany do MSSF 3
 • Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania – Zmiany do MSR 16
 • Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych – Zmiany do MSR 37
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020:
  • MSSF 1 – Jednostka zależna stosująca MSSF po raz pierwszy
  • MSSF 9 – Opłaty w ramach testu 10% przy zaprzestaniu ujmowania zobowiązań finansowych
  • MSR 41 – Opodatkowanie przy ustalaniu wartości godziwej

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2023

 • Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe – Zmiany do MSR 1
 • Podatek odroczony wynikający z umów leasingowych i rezerw na koszty wycofania z eksploatacji – Zmiany do MSR 12

Kwestie niedodane do agendy technicznej prac Komitetu ds. Interpretacji MSSF

Wpływ COVID-19 na sprawozdawczość finansową (wybrane obszary)

Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska KSR

 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami
 • Projekt KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”
 • Projekt KSR w sprawie kontynuacji działalności
Punkty edukacyjne

8 godzin (blok rachunkowość)

Szczegóły programu modułowego

Cena

790 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com