CIA - międzynarodowe kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych - szkolenia – EY Academy of Business

CIA – międzynarodowe kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych – szkolenia

CIA (Certified Internal Auditor) to najbardziej znane na świecie kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych. Dyplom CIA jest świadectwem zarówno odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnych dziedzinach.

Przygotowujemy do egzaminów CIA od 2005 roku, najdłużej na polskim rynku. Nasi trenerzy (dyplomowani audytorzy wewnętrzni) na bieżąco śledzą zmiany w Standardach audytu i innych wytycznych IIA, a także w samych egzaminach. Przez lata odpowiadaliśmy za tłumaczenie i byliśmy wydawcą podręczników przygotowujących do egzaminów CIA. Jesteśmy skuteczni, co potwierdzają opinie naszych klientów.

Szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA kierujemy do audytorów wewnętrznych, którzy chcą zdobyć międzynarodowy certyfikat potwierdzający ich kompetencje.

 

Uzyskanie dyplomu:

 

Do uzyskania dyplomu CIA konieczne jest:

 

 • zdanie wszystkich trzech części egzaminu

oraz

 • ukończone studia wyższe z dyplomem magistra i udokumentowane roczne doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • ukończone studia wyższe z dyplomem licencjata i udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • tytuł Internal Audit Practitioner oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • wykształcenie średnie i udokumentowane 5-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

Za pokrewne dziedziny uznaje się: audyt wewnętrzny, zapewnienie jakości, zarządzanie ryzykiem, audyt/ocenę, zgodność (compliance), audyt zewnętrzny, kontrolę wewnętrzną.

 

Informacje dodatkowe

 

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie. Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Podstawowym celem szkoleń CIA jest dobre przygotowanie do egzaminów i skrócenie czasu potrzebnego do samodzielnej nauki.

Korzyści:

 • intensywne kursy, ukierunkowane zarówno na opanowanie wiedzy z tematów objętych egzaminem, jak i przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • koncentracja na najważniejszych obszarach;
 • dostęp do setek pytań typu egzaminacyjnego (innych niż w podręcznikach CIA);
 • przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • poznanie pułapek, jakie czyhają na zdających;
 • stały kontakt e-mailowy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.

CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego

Pierwsza część CIA obejmuje podstawy audytu wewnętrznego, czyli przede wszystkim zapoznanie ze standardami atrybutów i Kodeksem etyki IIA. W sylabusie znajduje się m.in. karta audytu, niezależność i obiektywizm, biegłość i należyta staranność zawodowa, program zapewnienia i poprawy jakości oraz ryzyko oszustwa. Sporo miejsca zajmują trzy kluczowe procesy: ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola.

CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego

Druga część CIA dotyczy realizacji zadań audytowych. W sylabusie tej części można znaleźć takie tematy, jak: plan roczny, planowanie i nadzorowanie zadania, zbieranie informacji, narzędzia audytu (w tym statystyka), informowanie o wynikach zadań oraz czynności sprawdzające. Analizowane są różne rodzaje zadań zapewniających i doradczych, m.in. audyty operacyjne, finansowe i zgodności, benchmarking i mapowanie procesów.

CIA 3 Wiedza o biznesie dla audytu wewnętrznego

Trzecia część CIA nie dotyczy samego audytu, tylko otoczenia gospodarczego. Żeby być partnerem dla kadry kierowniczej, audytorzy muszą rozumieć, na czym polega zarządzanie i jak działa biznes. Stąd w sylabusie takie tematy, jak: planowanie strategiczne, procesy biznesowe, komunikacja, zarządzanie zespołami, przywództwo, analiza danych, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie finansami, czy infrastruktura IT.

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Katarzyna Włodarska - od 1996 r. pracuje w grupie EY, od 1999 r. jako trener biznesu. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i CIA (Certified Internal Auditor). Jest specjalistką w zakresie audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.

Obecnie oferujemy możliwość zakupienia podręczników:

 • CIA® cz. I – Podstawy Audytu Wewnętrznego w cenie 210 zł + 5% VAT
 • CIA® cz. II – Audyt Wewnętrzny w Praktyce w cenie 220 zł + 5% VAT

Podręczniki można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy:

Opis zawartości testów:

 1. Testy wiedzy do każdego egzaminu CIA zawierają 6 testów (=zestawów pytań). W każdym teście jest 20 pytań. Czyli w sumie 120 pytań do danego egzaminu (np. CIA 1). Pytania są zgodne z obecnie obowiązującym sylabusem.
 2. Testy można przechodzić wielokrotnie. Testy są dostępne przez 12 miesięcy od daty aktywowania.
 3. Po rozwiązaniu testu Klient otrzymuje wynik (odsetek poprawnych odpowiedzi) oraz informację zwrotną dotyczącą poszczególnych pytań (poprawna odpowiedź wraz z uzasadnieniem).

Punkty edukacyjne:

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Czym jest certyfikat CIA?

Jest to certyfikat wydawany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. Institute of Internal Auditors, IIA), powszechnie uznawany na całym świecie. W Polsce został wpisany do ustawy o finansach publicznych jako jeden z certyfikatów, który daje prawo do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W jaki sposób można zdobyć certyfikat CIA?

Trzeba zdać trzy egzaminy oraz spełnić następujące wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

 • ukończone studia wyższe z dyplomem magistra i udokumentowane roczne doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • ukończone studia wyższe z dyplomem licencjata i udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • tytuł Internal Audit Practitioner oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • wykształcenie średnie i udokumentowane 5-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach.

Za pokrewne dziedziny uznaje się: audyt wewnętrzny, zapewnienie jakości, zarządzanie ryzykiem, audyt/ocenę, zgodność (compliance), audyt zewnętrzny, kontrolę wewnętrzną.

Doświadczenie zawodowe można zdobyć przed, w trakcie lub po zdaniu egzaminów, ale nie później niż w ciągu 3 lat od momentu rejestracji (czyli przyjęcia aplikacji).

Czy rejestrując się na egzaminy CIA kandydat musi spełniać wszystkie ww. warunki?

Nie. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów przed wypełnieniem warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, jednak wydanie certyfikatu nastąpi dopiero po spełnieniu wszystkich warunków. Doświadczenie zawodowe można uzupełniać w trakcie lub po zdaniu egzaminów, ale wymaganą liczbę lat trzeba uzyskać nie później niż w ciągu 3 lat od momentu rejestracji (czyli przyjęcia aplikacji).

Na czym polega rejestracja = aplikacja?

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminów CIA muszą się zarejestrować w anglojęzycznym systemie zarządzania certyfikacją CCMS (Certification Candidate Management System), prowadzonym przez IIA Global. Trzeba założyć konto (profil) w CCMS (https://ccms.theiia.org/), wnieść opłatę aplikacyjną (uiszczaną jednokrotnie, otwierającą 3 letni cykl zdawania egzaminów) i załączyć skany dokumentu tożsamości (dowód lub paszport) oraz świadectwa/ dyplomu potwierdzającego wykształcenie. W przypadku innego nazwiska w dokumencie tożsamości i na świadectwie/dyplomie należy załączyć skan aktu małżeństwa.
Jeśli dokumenty nie są w języku angielskim, trzeba dołączyć tłumaczenie (może być wykonane samodzielnie; nie musi być przez tłumacza przysięgłego).

Ostatnim niezbędnym elementem jest zaświadczenie o odpowiedniej postawie zawodowej i moralnej kandydata (Character Reference Form). Jest to elektroniczny formularz podpisywany przez kandydata i zatwierdzany drogą mailową przez obecnego lub byłego pracodawcę lub członka IIA lub posiadacza dyplomu CIA.

Do uzyskania dyplomu konieczne będzie jeszcze potwierdzenie doświadczenia zawodowego (Experience Verification Form). Jeśli kandydat w momencie rejestracji ma już wymagane doświadczenie, może od razu wypełnić formularz. Jest on podpisywany przez pracodawcę.

Czy osoba, która chce zdobyć dyplom CIA musi być członkiem IIA?

Nie, ale członkowie IIA mają zniżki w opłatach. Na przykład opłata rejestracyjna dla członków IIA wynosi $115, dla pozostałych osób – $230. Podobne różnice dotyczą opłat za poszczególne egzaminy. Opłata członkowska w IIA Polska wynosi tylko 250 zł rocznie.

W jaki sposób odbywa się rejestracja na egzaminy?

Kandydat rejestruje się bezpośrednio w systemie zarządzania certyfikacją CCMS (Certification Candidate Management System). Kandydat musi podejść do egzaminu w ciągu 180 dni od dnia dokonania płatności za egzamin. Proces rejestracyjny odbywa się w j. angielskim.

Gdzie w Polsce można zdawać egzaminy, w jakim terminie i języku?

Egzaminy zdaje się w formie komputerowej (CBT – Computer Based Testing) w centrach egzaminacyjnych (Warszawa, Wrocław, Kraków) lub – na czas pandemii – we własnym domu. Miejsce, język, datę i godzinę egzaminu wybiera kandydat w systemie Pearson VUE. Egzaminy można zdawać w 12 językach, w tym po polsku.

Kiedy odbywają się egzaminy?

Termin i godzinę egzaminu wybiera zdający poprzez zakładkę Pearson Vue w CCMS.

W jaki sposób najlepiej przygotowywać się do egzaminów?

Najlepiej przygotować się do egzaminów na szkoleniach EY Academy of Business. Prowadzimy je od 2005 roku, najdłużej na rynku. Nasi trenerzy uczestniczą w tłumaczeniu Standardów, poradników i wytycznych IIA na język polski. Na bieżąco śledzą zmiany w egzaminach i odpowiednio dostosowują treści omawiane na szkoleniach.

Czy są gdzieś dostępne pytania do egzaminów?

Nie. Egzaminy mają charakter poufny. Kandydaci zgadzają się zachować w tajemnicy treść pytań i nie mogą o nich rozmawiać, z wyjątkiem przekazywania informacji, uwag, reklamacji do Departamentu Certyfikacji IIA. Nieupoważnione ujawnienie materiału egzaminu jest uznawane za naruszenie Kodeksu etyki IIA i może doprowadzić do dyskwalifikacji kandydata. Pytania dostępne w podręcznikach i w materiałach szkoleniowych nie są oficjalnymi pytaniami egzaminacyjnymi.

Z ilu pytań składają się egzaminy i jak długo trwają?

Egzamin CIA 1 składa się ze 125 pytań i trwa 2,5 godziny. Egzaminy CIA 2 i CIA 3 – każdy z nich składa się ze 100 pytań i trwa 2 godziny.

W jaki sposób osoba zdająca dowiaduje się o wyniku egzaminu?

Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu kandydat otrzymuje nieoficjalny wynik egzaminu. Wynik staje się ostateczny po publikacji w systemie CCMS. Zwykle trwa to kilka dni i jest to czas na złożenie ewentualnej reklamacji. Liczba poprawnych odpowiedzi jest przeliczana na punkty; można uzyskać od 250 do 750 punktów. Do zdania egzaminu potrzebne jest co najmniej 600 punktów.

Czy egzamin można powtarzać?

Tak. Jeżeli kandydat nie zda egzaminu, musi odczekać 60 dni zanim będzie mógł przystąpić do niego ponownie. Liczba podejść jest nieograniczona, jednak cały proces certyfikacyjny należy zakończyć w ciągu 3 lat od momentu rejestracji.

Czy po zapisaniu się na egzamin mogę zmienić jego termin?

Tak, istnieje możliwość przełożenia egzaminu – koszt to $75.

Co zrobić, jeśli nie zdam egzaminów w wymaganym 3 letnim okresie?

Istnieje jednokrotna możliwość przedłużenia ważności aplikacji o jeden rok – koszt to $275.

Czy dyplom CIA jest ważny na zawsze?

Po uzyskaniu dyplomu CIA należy przestrzegać wymogu stałego rozwoju zawodowego, co wiąże się z koniecznością zdobycia 40 punktów CPE (Continuing Professional Education) rocznie. W przeciwnym przypadku dyplom traci ważność. Punkty można zdobywać w różny sposób, m.in. uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Czy kursy dają dyplom CIA?

Nie. Same szkolenia nie wystarczą. Do uzyskania dyplomu konieczne jest zdanie trzech egzaminów i wykazanie się odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Czy trzeba pójść na kurs, żeby podchodzić do egzaminu CIA?

Nie, chociaż o wiele łatwiej się przygotować, korzystając ze szkoleń. W EY Academy of Business przechodzimy przez wszystkie tematy i przerabiamy setki pytań typu egzaminacyjnego. Podpowiadamy, co jest ważne i na co zwracać uwagę w pytaniach.

Czy uczestnictwo w kursie i materiały wystarczą do tego, żeby podejść do egzaminu?

Tak. Nasze materiały i testy online są wyczerpujące i wystarczą do dobrego przygotowania się do egzaminu. Osobom, które chciałyby przerobić więcej pytań polecamy podręczniki Irvina N. Gleima – można je kupić w EY Academy of Business.

Ile czasu zajmie nauka do egzaminów CIA?

To, ile czasu zajmuje nauka do egzaminów CIA w dużym stopniu zależy od doświadczenia zawodowego kandydata. Niektórym wystarczy samo szkolenie (6 dni łącznie do CIA 1 i CIA 2 plus 6 dni do CIA 3). Inni potrzebują jeszcze dodatkowych dni na utrwalenie materiału i/lub poszerzenie wiedzy (np. z rachunkowości finansowej).

Ile kosztują egzaminy?

UWAGA! Od 1 września obowiązują nowe ceny egzaminów i opłaty rejestracyjnej.

Opłata rejestracyjna (= aplikacyjna): $115 dla członków IIA, $230 dla pozostałych osób
Rejestracja na egzamin CIA 1: $295 dla członków IIA, $425 dla pozostałych osób
Rejestracja na egzamin CIA 2: $265 dla członków IIA, $395 dla pozostałych osób
Rejestracja na egzamin CIA 3: $265 dla członków IIA, $395 dla pozostałych osób

Czy istnieje możliwość zakupienia podręczników CIA?

Obecnie oferujemy możliwość zakupienia podręczników:

 • CIA® cz. I – Podstawy Audytu Wewnętrznego w cenie 210 zł + 5% VAT
 • CIA® cz. II – Audyt Wewnętrzny w Praktyce w cenie 220 zł + 5% VAT

Cena podręcznika CIA® cz. III – Wybrane Zagadnienia Audytu Wewnętrznego zostanie podana po jego wydaniu.

Podręczniki można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

CIA 1

Cena obejmuje udział w szkoleniu CIA 1 (3 dni szkoleniowe)

Cena

2000 zł netto ( 2460 zł brutto )

CIA 2

Cena obejmuje udział w szkoleniu CIA 2 (3 dni szkoleniowe)

Cena

2000 zł netto ( 2460 zł brutto )

CIA 3

Cena obejmuje udział w szkoleniu CIA 3 (6 dni szkoleniowych)

Cena

4000 zł netto ( 4920 zł brutto )

 • Oszczędzasz 10%

CIA 1 & CIA 2

Cena obejmuje udział w szkoleniach CIA 1 i CIA 2 (6 dni szkoleniowych)

Cena

3600 zł netto ( 4428 zł brutto )

 • Oszczędzasz 15%

CIA – wszystkie części

Cena obejmuje udział we wszystkich częściach (1, 2 i 3) przygotowujących do egzaminów CIA (12 dni szkoleniowych)

Cena

6800 zł netto ( 8364 zł brutto )

CIA – międzynarodowe kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych – szkolenia

CIA (Certified Internal Auditor) to najbardziej znane na świecie kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych. Dyplom CIA jest świadectwem zarówno odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnych dziedzinach.

Przygotowujemy do egzaminów CIA od 2005 roku, najdłużej na polskim rynku. Nasi trenerzy (dyplomowani audytorzy wewnętrzni) na bieżąco śledzą zmiany w Standardach audytu i innych wytycznych IIA, a także w samych egzaminach. Przez lata odpowiadaliśmy za tłumaczenie i byliśmy wydawcą podręczników przygotowujących do egzaminów CIA. Jesteśmy skuteczni, co potwierdzają opinie naszych klientów.

Dla kogo?

Szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA kierujemy do audytorów wewnętrznych, którzy chcą zdobyć międzynarodowy certyfikat potwierdzający ich kompetencje.

 

Uzyskanie dyplomu:

 

Do uzyskania dyplomu CIA konieczne jest:

 

 • zdanie wszystkich trzech części egzaminu

oraz

 • ukończone studia wyższe z dyplomem magistra i udokumentowane roczne doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • ukończone studia wyższe z dyplomem licencjata i udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • tytuł Internal Audit Practitioner oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • wykształcenie średnie i udokumentowane 5-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

Za pokrewne dziedziny uznaje się: audyt wewnętrzny, zapewnienie jakości, zarządzanie ryzykiem, audyt/ocenę, zgodność (compliance), audyt zewnętrzny, kontrolę wewnętrzną.

 

Informacje dodatkowe

 

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie. Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Cele i korzyści

Podstawowym celem szkoleń CIA jest dobre przygotowanie do egzaminów i skrócenie czasu potrzebnego do samodzielnej nauki.

Korzyści:

 • intensywne kursy, ukierunkowane zarówno na opanowanie wiedzy z tematów objętych egzaminem, jak i przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • koncentracja na najważniejszych obszarach;
 • dostęp do setek pytań typu egzaminacyjnego (innych niż w podręcznikach CIA);
 • przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • poznanie pułapek, jakie czyhają na zdających;
 • stały kontakt e-mailowy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.
Program

CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego

Pierwsza część CIA obejmuje podstawy audytu wewnętrznego, czyli przede wszystkim zapoznanie ze standardami atrybutów i Kodeksem etyki IIA. W sylabusie znajduje się m.in. karta audytu, niezależność i obiektywizm, biegłość i należyta staranność zawodowa, program zapewnienia i poprawy jakości oraz ryzyko oszustwa. Sporo miejsca zajmują trzy kluczowe procesy: ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola.

CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego

Druga część CIA dotyczy realizacji zadań audytowych. W sylabusie tej części można znaleźć takie tematy, jak: plan roczny, planowanie i nadzorowanie zadania, zbieranie informacji, narzędzia audytu (w tym statystyka), informowanie o wynikach zadań oraz czynności sprawdzające. Analizowane są różne rodzaje zadań zapewniających i doradczych, m.in. audyty operacyjne, finansowe i zgodności, benchmarking i mapowanie procesów.

CIA 3 Wiedza o biznesie dla audytu wewnętrznego

Trzecia część CIA nie dotyczy samego audytu, tylko otoczenia gospodarczego. Żeby być partnerem dla kadry kierowniczej, audytorzy muszą rozumieć, na czym polega zarządzanie i jak działa biznes. Stąd w sylabusie takie tematy, jak: planowanie strategiczne, procesy biznesowe, komunikacja, zarządzanie zespołami, przywództwo, analiza danych, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie finansami, czy infrastruktura IT.

Podręczniki, testy i punkty edukacyjne

Obecnie oferujemy możliwość zakupienia podręczników:

 • CIA® cz. I – Podstawy Audytu Wewnętrznego w cenie 210 zł + 5% VAT
 • CIA® cz. II – Audyt Wewnętrzny w Praktyce w cenie 220 zł + 5% VAT

Podręczniki można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy:

Opis zawartości testów:

 1. Testy wiedzy do każdego egzaminu CIA zawierają 6 testów (=zestawów pytań). W każdym teście jest 20 pytań. Czyli w sumie 120 pytań do danego egzaminu (np. CIA 1). Pytania są zgodne z obecnie obowiązującym sylabusem.
 2. Testy można przechodzić wielokrotnie. Testy są dostępne przez 12 miesięcy od daty aktywowania.
 3. Po rozwiązaniu testu Klient otrzymuje wynik (odsetek poprawnych odpowiedzi) oraz informację zwrotną dotyczącą poszczególnych pytań (poprawna odpowiedź wraz z uzasadnieniem).

Punkty edukacyjne:

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Program „CIA” składa się z 3 modułów: CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego, CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego oraz CIA 3 Wiedza biznesowa dla audytu wewnętrznego.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 3 szkoleń (wybierz CIA – wszystkie części) lub, w przypadku wyboru modułów 1 i 2, wybierz CIA 1 & CIA 2.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego

Pierwsza część CIA obejmuje podstawy audytu wewnętrznego, czyli przede wszystkim zapoznanie ze standardami atrybutów i Kodeksem etyki IIA. W sylabusie znajduje się m.in. karta audytu, niezależność i obiektywizm, biegłość i należyta staranność zawodowa, program zapewnienia i poprawy jakości oraz ryzyko oszustwa. Sporo miejsca zajmują trzy kluczowe procesy: ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola.

CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego

Druga część CIA dotyczy realizacji zadań audytowych. W sylabusie tej części można znaleźć takie tematy, jak: plan roczny, planowanie i nadzorowanie zadania, zbieranie informacji, narzędzia audytu (w tym statystyka), informowanie o wynikach zadań oraz czynności sprawdzające. Analizowane są różne rodzaje zadań zapewniających i doradczych, m.in. audyty operacyjne, finansowe i zgodności, benchmarking i mapowanie procesów.

CIA 3 Wiedza biznesowa dla audytu wewnętrznego

Trzecia część CIA nie dotyczy samego audytu, tylko otoczenia gospodarczego. Żeby być partnerem dla kadry kierowniczej, audytorzy muszą rozumieć, na czym polega zarządzanie i jak działa biznes. Stąd w sylabusie takie tematy, jak: planowanie strategiczne, procesy biznesowe, komunikacja, zarządzanie zespołami, przywództwo, analiza danych, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie finansami, czy infrastruktura IT.

Cena

od 2000 zł netto ( 8364 zł brutto )

                                   

2000 zł netto - CIA 1

2000 zł netto - CIA 2

4000 zł netto - CIA 3

3600 zł netto - CIA 1 & CIA 2

6800 zł netto - CIA – wszystkie części

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

 • CIA 1: 2-4 października 2024
 • CIA 2: 16-18 października 2024
 • CIA 3: 5-7 czerwca 2024 (moduł 1) oraz 17-19 czerwca 2024 (moduł 2) – Warszawa lub Online Live
Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com