Niemieckie Standardy Rachunkowości (German GAAP) – EY Academy of Business

Niemieckie Standardy Rachunkowości (German GAAP)

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I), a niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości oraz przygotowanie ich do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego.

Większość działających na polskim rynku przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim to spółki córki niemieckich jednostek dominujących zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi standardami rachunkowości.

Dane finansowe jednostek zależnych powinny być sporządzone przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

W związku z powyższym dane pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości należy przekształcić w celu ich dostosowania do niemieckich GAAP.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych raportowaniem w ramach niemieckich grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe. Nasze szkolenie adresujemy, między innymi, do:

 • szerokiego grona pracowników firm z kapitałem niemieckim odpowiedzialnych za sprawozdawczość i zarządzanie finansami;
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przekształcanie danych finansowych na niemieckie GAAP;
 • kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych;
 • biegłych rewidentów weryfikujących pakiety konsolidacyjne wysyłane do niemieckich jednostek dominujących.

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I) a niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości oraz przygotowanie ich do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego.

Większość działających na polskim rynku przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim to spółki córki niemieckich jednostek dominujących zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi standardami rachunkowości.

Dane finansowe jednostek zależnych powinny być sporządzone przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

W związku z powyższym dane pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości należy przekształcić w celu ich dostosowania do niemieckich GAAP.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
 • Omówienie najbardziej popularnych różnic pomiędzy polskimi a niemieckimi zasadami rachunkowości
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Szkolenie składa się z dwóch dni szkoleniowych, w ramach których omawiane będą podstawy prawne niemieckich GAAP, nadrzędne zasady rachunkowości, różnice w prezentacji i wycenie poszczególnych składników aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat oraz proces przekształcenia danych w celu sporządzenia pakietu konsolidacyjnego.

Dzień 1

 • Nadrzędne zasady rachunkowości
 • Bilans – aktywa
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Leasing
  • Inwestycje
  • Zapasy
  • Należności
  • Środki pieniężne
  • Czynne rozliczenia międzyokresowe
  • Odroczony podatek dochodowy

Dzień 2

 • Bilans – Pasywa
  • Kapitał własny
  • Rezerwy
  • Zobowiązania
  • Rozliczenia międzyokresowe bierne
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy oraz kalkulacyjny
 • Proces przekształcenia HB I na HB II
  • Korekty prezentacyjne
  • Korekty roku poprzedniego
  • Korekty wynikowe
  • Przeliczenie na walutę grupową

W trakcie szkolenia każda omawiana różnica będzie poparta przykładami oraz zadaniami.

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Materiały są bogato ilustrowane przykładami praktycznymi umożliwiającymi lepsze przyswojenie omawianych zagadnień.

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Niemieckie Standardy Rachunkowości

Cena

2490 zł netto ( 3063 zł brutto )

Niemieckie Standardy Rachunkowości (German GAAP)

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I), a niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości oraz przygotowanie ich do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego.

Większość działających na polskim rynku przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim to spółki córki niemieckich jednostek dominujących zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi standardami rachunkowości.

Dane finansowe jednostek zależnych powinny być sporządzone przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

W związku z powyższym dane pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości należy przekształcić w celu ich dostosowania do niemieckich GAAP.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych raportowaniem w ramach niemieckich grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe. Nasze szkolenie adresujemy, między innymi, do:

 • szerokiego grona pracowników firm z kapitałem niemieckim odpowiedzialnych za sprawozdawczość i zarządzanie finansami;
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przekształcanie danych finansowych na niemieckie GAAP;
 • kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych;
 • biegłych rewidentów weryfikujących pakiety konsolidacyjne wysyłane do niemieckich jednostek dominujących.
Cele i korzyści

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I) a niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości oraz przygotowanie ich do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego.

Większość działających na polskim rynku przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim to spółki córki niemieckich jednostek dominujących zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi standardami rachunkowości.

Dane finansowe jednostek zależnych powinny być sporządzone przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

W związku z powyższym dane pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości należy przekształcić w celu ich dostosowania do niemieckich GAAP.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
 • Omówienie najbardziej popularnych różnic pomiędzy polskimi a niemieckimi zasadami rachunkowości
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
Program

Szkolenie składa się z dwóch dni szkoleniowych, w ramach których omawiane będą podstawy prawne niemieckich GAAP, nadrzędne zasady rachunkowości, różnice w prezentacji i wycenie poszczególnych składników aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat oraz proces przekształcenia danych w celu sporządzenia pakietu konsolidacyjnego.

Dzień 1

 • Nadrzędne zasady rachunkowości
 • Bilans – aktywa
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Leasing
  • Inwestycje
  • Zapasy
  • Należności
  • Środki pieniężne
  • Czynne rozliczenia międzyokresowe
  • Odroczony podatek dochodowy

Dzień 2

 • Bilans – Pasywa
  • Kapitał własny
  • Rezerwy
  • Zobowiązania
  • Rozliczenia międzyokresowe bierne
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy oraz kalkulacyjny
 • Proces przekształcenia HB I na HB II
  • Korekty prezentacyjne
  • Korekty roku poprzedniego
  • Korekty wynikowe
  • Przeliczenie na walutę grupową

W trakcie szkolenia każda omawiana różnica będzie poparta przykładami oraz zadaniami.

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Materiały są bogato ilustrowane przykładami praktycznymi umożliwiającymi lepsze przyswojenie omawianych zagadnień.

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Cena

2490 zł netto ( 3063 zł brutto )

249 zł netto ( 3063 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

 

Do szkolenia można dokupić nagranie – 249 zł

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com