Mobbing: Rozumienie, Wykrywanie i Działanie – Przewodnik dla Menedżerów – EY Academy of Business

Mobbing: Rozumienie, Wykrywanie i Działanie – Przewodnik dla Menedżerów

Ten interaktywny warsztat ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, rozumienia i przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, a także zwiększenie ich uważności na sposób komunikacji i budowania relacji w ich zespołach.

Skupimy się na identyfikacji różnych form mobbingu, zrozumieniu jego wpływu na zespół oraz nauczymy, jak skutecznie reagować i zapobiegać sytuacjom o charakterze mobbingu w przyszłości. Rozumienie zjawiska i umiejętne rozpoznawanie mobbingu jest kluczem do bezpiecznej kultury pracy organizacji!

Warsztat jest skierowany do:

 • Menedżerów i liderów zespołów z różnych branż
 • Specjalistów HR i osób odpowiedzialnych za kulturę organizacyjną
 • Każdego, kto chce zrozumieć, czym jest mobbing, jak go rozpoznawać, jak mu przeciwdziałać i przyczynić się do tworzenia zdrowego środowiska pracy

Jaki jest cel prowadzenia szkoleń z zakresu mobbingu?

 • Zwiększenie uważności menedżerów/pracodawców na zachowania i relacje w zespołach.
 • Rozwój świadomości i edukacja na temat mobbingu i jego skutków dla pracowników i całej organizacji.
 • Promowanie bezpiecznego i wspierającego środowiska pracy poprzez dostarczanie narzędzi i procedur przeciwdziałania i zapobiegania mobbingowi, a także reagowania na zachowania mobbingowe w miejscu pracy.

Cel warsztatu:

Zapewnienie menedżerom/liderom zespołów, którzy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy lub pewności co do tego, kiedy mają do czynienia z mobbingiem, narzędzi i wiedzy niezbędnej do identyfikacji, zapobiegania i reagowania na mobbing w miejscu pracy. Warsztat ma na celu uwrażliwienie menedżerów na temat mobbingu, oraz wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im rozwijać i utrwalać postawy oraz nawyki, które są kluczowe w wykrywaniu i przeciwdziałaniu mobbingowi. Warsztat zwraca też uwagę na wartość, jaką jest otwarta i pełna zaufania komunikacja w zespole.

Cele warsztatu:

1. Rozumienie mobbingu:

 • Wyjaśnienie, czym dokładnie jest mobbing, a czym nie jest, w celu rozwiania wątpliwości i mitów związanych z tym zjawiskiem.

2. Identyfikacja sygnałów:

 • Nauczenie, jak rozpoznać subtelne i mniej oczywiste sygnały mobbingu, które mogą być pomijane lub niezauważane w codziennej pracy.

3. Rozwijanie skutecznych nawyków:

 • Wprowadzenie praktyk i nawyków, które menedżerowie mogą wdrożyć, aby proaktywnie wykrywać i zapobiegać mobbingowi.

4. Narzędzia i techniki reagowania:

 • Przedstawienie konkretnych narzędzi, które menedżerowie mogą zastosować, aby skutecznie reagować na mobbing i wspierać swoje zespoły.

5. Budowanie zdrowego środowiska pracy:

 • Zaznajomienie uczestników z metodami tworzenia zdrowego i wspierającego środowiska pracy, które naturalnie przeciwdziałają mobbingowi.

Oczekiwane rezultaty:

 • Uczestnicy będą rozumieli, jakie zachowania mogą stanowić o mobbingu i będą lepiej przygotowani do rozpoznawania tego zjawiska i reagowania na nie.
 • Będą posiadać praktyczne narzędzia i strategie, które mogą zastosować w swoich zespołach.
 • Zrozumieją, jak ważne jest budowanie pozytywnej kultury pracy i jak ich postawy i działania wpływają na środowisko pracy.

Korzyści z udziału w warsztacie:

1. Zwiększona świadomość i zrozumienie istoty i charakteru mobbingu:

 • Menedżerowie uzyskają głębsze zrozumienie tego, czym jest mobbing, jakie formy może przyjmować oraz jakie są jego skutki dla pracowników i całego zespołu.

2. Umiejętność rozpoznawania subtelnych sygnałów:

 • Warsztat wyostrzy umiejętności uczestników w zakresie wykrywania wczesnych i często subtelnych sygnałów mobbingu, co jest kluczowe dla szybkiego i skutecznego reagowania.

3. Narzędzia do reagowania na mobbing:

 • Menedżerowie będą wyposażeni w konkretne narzędzia, które umożliwią im skuteczne reagowanie na zaistniałe sytuacje o charakterze mobbingu oraz wsparcie dla poszkodowanych pracowników.

4. Budowanie pozytywnej kultury pracy:

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak promować zdrowe i wspierające środowisko pracy, co jest kluczowe dla prewencji mobbingu i budowania silnego, zintegrowanego zespołu.

5. Rozwój lidera:

 • Poprzez uczestnictwo w warsztacie, menedżerowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje, szczególnie w zakresie rozpoznawania niepożądanych zachowań, a także komunikacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi.

Długoterminowe korzyści dla organizacji:

 • Bezpieczne miejsce pracy to zadowolony pracownik i mniejsza rotacja zatrudnienia.
 • Zwiększenie efektywności i produktywności zespołów.
 • Zmniejszenie ryzyka konfliktów wewnętrznych i potencjalnych problemów prawnych związanych z mobbingiem.

Ten program warsztatu jest zaprojektowany, aby zapewnić menedżerom kompleksowe zrozumienie mobbingu, narzędzia do jego identyfikacji i reagowania na niego oraz strategie budowania zdrowego środowiska pracy.

1. Powitanie: przedstawienie uczestników, celu warsztatu oraz statystyk dot. mobbingu:

 • Przywitanie i przedstawienie celów warsztatu oraz agendy spotkania.
 • Omówienie znaczenia tematu dla menedżerów i liderów zespołów.
 • Wpływ mobbingu na wyniki, pracowników i całą organizację.

 2. Rozumienie mobbingu: subiektywne wrażenia i obiektywne fakty.

 • Identyfikacja zjawiska mobbingu, czyli jakie zachowania mogą stanowić mobbing. czym mobbing się charakteryzuje i jak go rozpoznać.
 • Kiedy niewłaściwe zachowania w zespole mogą być/stać się mobbingiem?
 • Powszechne mity i błędne przekonania na temat mobbingu.
 • Ocena potencjalnych przypadków mobbingu w miejscu pracy.
 • Analiza przypadków i dyskusja.

3. Przerwa na kawę.

4. Definicje mobbingu i kontekst prawny w sprawach o mobbing:

 • Definicje mobbingu
 • Formy mobbingu
 • Praktyczne aspekty prawne

 5. Różnice między mobbingiem a konfliktem:

 • Cechy konfliktu vs. cechy mobbingu.
 • Analiza przypadków i skutków poszczególnych zachowań.
 • Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów i promowania komunikacji wspierającej otwartość i zaufanie.

6. Przerwa na lunch.

7. Przeciwdziałanie mobbingowi:

 • Odpowiedzialność przeciwdziałania mobbingowi – jakie działania stanowią o skutecznym przeciwdziałaniu mobbingowi oraz kto ponosi za nie odpowiedzialność.
 • Narzędzia i procedury przeciwdziałania i zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy.
 • Świadomość menedżerów i pracowników jako klucz do przeciwdziałania mobbingowi. Dyskusja w jaki sposób odpowiednie narzędzia mogą pomóc menedżerom w rozpoznawaniu, reagowaniu i zapobieganiu mobbingowi.

8. Rola menedżerów w zapobieganiu i reagowaniu na mobbing:

 • Rola menedżera w tworzeniu zdrowego środowiska pracy i zapobieganiu mobbingowi.
 • Przedstawienie narzędzi do wsparcia menedżerów w wykrywaniu i reagowaniu.
 • Interaktywne ćwiczenie: grupy analizują przypadki, dyskutując o roli menedżera w każdym scenariuszu – jakie działania powinny być podjęte, jakie strategie zapobiegawcze można zastosować.
 • Przykłady dobrych praktyk i strategii prewencyjnych. Omówienie dostępnych programów szkoleniowych dla menedżerów i pracowników, które pomagają zrozumieć i przeciwdziałać mobbingowi.

9. Podsumowanie i sesja pytań i odpowiedzi:

 • Podsumowanie i kluczowe wnioski.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Daria Skrzypczak-Kozikowska - coach, mentorka, adwokatka, autorka projektu w sprawie kobiet, wspierającego kobiety w zakresie tematów prawnych oraz rozwoju osobistego. Daria prowadzi warsztaty, szkolenia, spotkania rozwojowe i monitoringowe.

Mobbing: Rozumienie, Wykrywanie i Działanie – Przewodnik dla Menedżerów

Cena

1300 zł netto ( 1599 zł brutto )

Mobbing: Rozumienie, Wykrywanie i Działanie – Przewodnik dla Menedżerów

Ten interaktywny warsztat ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, rozumienia i przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, a także zwiększenie ich uważności na sposób komunikacji i budowania relacji w ich zespołach.

Skupimy się na identyfikacji różnych form mobbingu, zrozumieniu jego wpływu na zespół oraz nauczymy, jak skutecznie reagować i zapobiegać sytuacjom o charakterze mobbingu w przyszłości. Rozumienie zjawiska i umiejętne rozpoznawanie mobbingu jest kluczem do bezpiecznej kultury pracy organizacji!

Dla kogo?

Warsztat jest skierowany do:

 • Menedżerów i liderów zespołów z różnych branż
 • Specjalistów HR i osób odpowiedzialnych za kulturę organizacyjną
 • Każdego, kto chce zrozumieć, czym jest mobbing, jak go rozpoznawać, jak mu przeciwdziałać i przyczynić się do tworzenia zdrowego środowiska pracy
Cele i korzyści

Jaki jest cel prowadzenia szkoleń z zakresu mobbingu?

 • Zwiększenie uważności menedżerów/pracodawców na zachowania i relacje w zespołach.
 • Rozwój świadomości i edukacja na temat mobbingu i jego skutków dla pracowników i całej organizacji.
 • Promowanie bezpiecznego i wspierającego środowiska pracy poprzez dostarczanie narzędzi i procedur przeciwdziałania i zapobiegania mobbingowi, a także reagowania na zachowania mobbingowe w miejscu pracy.

Cel warsztatu:

Zapewnienie menedżerom/liderom zespołów, którzy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy lub pewności co do tego, kiedy mają do czynienia z mobbingiem, narzędzi i wiedzy niezbędnej do identyfikacji, zapobiegania i reagowania na mobbing w miejscu pracy. Warsztat ma na celu uwrażliwienie menedżerów na temat mobbingu, oraz wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im rozwijać i utrwalać postawy oraz nawyki, które są kluczowe w wykrywaniu i przeciwdziałaniu mobbingowi. Warsztat zwraca też uwagę na wartość, jaką jest otwarta i pełna zaufania komunikacja w zespole.

Cele warsztatu:

1. Rozumienie mobbingu:

 • Wyjaśnienie, czym dokładnie jest mobbing, a czym nie jest, w celu rozwiania wątpliwości i mitów związanych z tym zjawiskiem.

2. Identyfikacja sygnałów:

 • Nauczenie, jak rozpoznać subtelne i mniej oczywiste sygnały mobbingu, które mogą być pomijane lub niezauważane w codziennej pracy.

3. Rozwijanie skutecznych nawyków:

 • Wprowadzenie praktyk i nawyków, które menedżerowie mogą wdrożyć, aby proaktywnie wykrywać i zapobiegać mobbingowi.

4. Narzędzia i techniki reagowania:

 • Przedstawienie konkretnych narzędzi, które menedżerowie mogą zastosować, aby skutecznie reagować na mobbing i wspierać swoje zespoły.

5. Budowanie zdrowego środowiska pracy:

 • Zaznajomienie uczestników z metodami tworzenia zdrowego i wspierającego środowiska pracy, które naturalnie przeciwdziałają mobbingowi.

Oczekiwane rezultaty:

 • Uczestnicy będą rozumieli, jakie zachowania mogą stanowić o mobbingu i będą lepiej przygotowani do rozpoznawania tego zjawiska i reagowania na nie.
 • Będą posiadać praktyczne narzędzia i strategie, które mogą zastosować w swoich zespołach.
 • Zrozumieją, jak ważne jest budowanie pozytywnej kultury pracy i jak ich postawy i działania wpływają na środowisko pracy.

Korzyści z udziału w warsztacie:

1. Zwiększona świadomość i zrozumienie istoty i charakteru mobbingu:

 • Menedżerowie uzyskają głębsze zrozumienie tego, czym jest mobbing, jakie formy może przyjmować oraz jakie są jego skutki dla pracowników i całego zespołu.

2. Umiejętność rozpoznawania subtelnych sygnałów:

 • Warsztat wyostrzy umiejętności uczestników w zakresie wykrywania wczesnych i często subtelnych sygnałów mobbingu, co jest kluczowe dla szybkiego i skutecznego reagowania.

3. Narzędzia do reagowania na mobbing:

 • Menedżerowie będą wyposażeni w konkretne narzędzia, które umożliwią im skuteczne reagowanie na zaistniałe sytuacje o charakterze mobbingu oraz wsparcie dla poszkodowanych pracowników.

4. Budowanie pozytywnej kultury pracy:

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak promować zdrowe i wspierające środowisko pracy, co jest kluczowe dla prewencji mobbingu i budowania silnego, zintegrowanego zespołu.

5. Rozwój lidera:

 • Poprzez uczestnictwo w warsztacie, menedżerowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje, szczególnie w zakresie rozpoznawania niepożądanych zachowań, a także komunikacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi.

Długoterminowe korzyści dla organizacji:

 • Bezpieczne miejsce pracy to zadowolony pracownik i mniejsza rotacja zatrudnienia.
 • Zwiększenie efektywności i produktywności zespołów.
 • Zmniejszenie ryzyka konfliktów wewnętrznych i potencjalnych problemów prawnych związanych z mobbingiem.

Ten program warsztatu jest zaprojektowany, aby zapewnić menedżerom kompleksowe zrozumienie mobbingu, narzędzia do jego identyfikacji i reagowania na niego oraz strategie budowania zdrowego środowiska pracy.

Program

1. Powitanie: przedstawienie uczestników, celu warsztatu oraz statystyk dot. mobbingu:

 • Przywitanie i przedstawienie celów warsztatu oraz agendy spotkania.
 • Omówienie znaczenia tematu dla menedżerów i liderów zespołów.
 • Wpływ mobbingu na wyniki, pracowników i całą organizację.

 2. Rozumienie mobbingu: subiektywne wrażenia i obiektywne fakty.

 • Identyfikacja zjawiska mobbingu, czyli jakie zachowania mogą stanowić mobbing. czym mobbing się charakteryzuje i jak go rozpoznać.
 • Kiedy niewłaściwe zachowania w zespole mogą być/stać się mobbingiem?
 • Powszechne mity i błędne przekonania na temat mobbingu.
 • Ocena potencjalnych przypadków mobbingu w miejscu pracy.
 • Analiza przypadków i dyskusja.

3. Przerwa na kawę.

4. Definicje mobbingu i kontekst prawny w sprawach o mobbing:

 • Definicje mobbingu
 • Formy mobbingu
 • Praktyczne aspekty prawne

 5. Różnice między mobbingiem a konfliktem:

 • Cechy konfliktu vs. cechy mobbingu.
 • Analiza przypadków i skutków poszczególnych zachowań.
 • Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów i promowania komunikacji wspierającej otwartość i zaufanie.

6. Przerwa na lunch.

7. Przeciwdziałanie mobbingowi:

 • Odpowiedzialność przeciwdziałania mobbingowi – jakie działania stanowią o skutecznym przeciwdziałaniu mobbingowi oraz kto ponosi za nie odpowiedzialność.
 • Narzędzia i procedury przeciwdziałania i zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy.
 • Świadomość menedżerów i pracowników jako klucz do przeciwdziałania mobbingowi. Dyskusja w jaki sposób odpowiednie narzędzia mogą pomóc menedżerom w rozpoznawaniu, reagowaniu i zapobieganiu mobbingowi.

8. Rola menedżerów w zapobieganiu i reagowaniu na mobbing:

 • Rola menedżera w tworzeniu zdrowego środowiska pracy i zapobieganiu mobbingowi.
 • Przedstawienie narzędzi do wsparcia menedżerów w wykrywaniu i reagowaniu.
 • Interaktywne ćwiczenie: grupy analizują przypadki, dyskutując o roli menedżera w każdym scenariuszu – jakie działania powinny być podjęte, jakie strategie zapobiegawcze można zastosować.
 • Przykłady dobrych praktyk i strategii prewencyjnych. Omówienie dostępnych programów szkoleniowych dla menedżerów i pracowników, które pomagają zrozumieć i przeciwdziałać mobbingowi.

9. Podsumowanie i sesja pytań i odpowiedzi:

 • Podsumowanie i kluczowe wnioski.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Cena

1300 zł netto ( 1599 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

26 czerwca 2024

 

Szkolenie może być zorganizowane również w formie zamkniętej.

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com