Negocjacje dla prawników – EY Academy of Business

Negocjacje dla prawników

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu dedykowanym prawnikom, które pomoże wypracować techniki i zwiększyć efektywność prowadzenia negocjacji.

Szkolenie adresowane jest do prawników, którzy chcą podnieść indywidualną sprawność w obszarze przygotowania i prowadzenia negocjacji oraz zwiększyć efektywność zawieranych przez siebie porozumień.

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest odświeżenie podstawowych pojęć i przećwiczenie podstawowych, jak i zaawansowanych strategii oraz technik negocjacyjnych w procesach negocjacyjnych, w wymagającym środowisku zawodowym prawników.

Korzyści dla Uczestnika:

Każdy uczestnik będzie mógł zweryfikować i wzmocnić swoje umiejętności w obszarze negocjacji i wywierania wpływu oraz świadomego kształtowania pożądanych relacji z klientem.

1. Definicje i podstawowe określenia

Cel: uczestnicy posługują się jednolitym słownictwem (rozumienie definicji i pojęć) z zakresu procesu negocjacji.

Uczestnicy poddają weryfikacji zasadność powszechnie występujących sposobów definiowania sytuacji negocjacyjnej, mają możliwość doświadczania konsekwencji różnych sposobów postrzegania roli negocjatora. Na tej podstawie uczestnicy wypracowują indywidualne cele warsztatowe, wspomagające zaspokojenie własnych potrzeb w zakresie rozwijania osobistych cech determinujących skuteczność negocjatora.

Materiał poznawczy, wspomagający ustalenie zakresu odpowiedzialności za przygotowanie i prowadzenie procesu negocjacyjnego, zapewnia udział w realizacji intensywnego i praktycznego działania zespołowego. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią konstruktywnie modelować sposób postrzegania bieżącej sytuacji negocjacyjnej i przenosić doświadczenia treningowe na aktualną sytuację we własnej pracy i/lub życiu osobistym.

Gdzie jest granica pomiędzy wywieraniem wpływu a manipulacją?

 • Podstawy wywierania wpływu – 6 zasad R. Cialdiniego w praktyce zawodowej
 • Co wpływa na skuteczność argumentacji?
 • Spójność, empatia, wiarygodność – budowanie autorytetu

2. Fazy procesu negocjacji (Przygotowanie)

Cel: uczestnicy znają praktyczne zastosowanie modeli określających fazy procesu negocjacji oraz potrafią rozpoznać i porządkować ich cechy charakterystyczne.

Znajomość kolejnych faz procesu służy jako narzędzie do porządkowania roli i znaczenia tych etapów dla efektywnego prowadzenia procesu. Wyodrębnienia faz procesu negocjacji (Przygotowanie, Oferta, Debata, Transakcja) dokonuje się na podstawie analizy symulacji negocjacji w parach. Uczestnicy symulacji poznają ograniczenia tradycyjnych metod przygotowania i wypracowują metodologię dopasowaną do swoich bieżących potrzeb. Uczestnicy poznają praktyczne zastosowania metodologii BATNA, WATNA, MFP. Dzięki szczegółowemu omówieniu i przeniesieniu na rzeczywistość zawodową indywidualnych wniosków z ćwiczeń, uczestnicy znajdują praktyczne zastosowania dla modelowych rozwiązań (m.in. dolna linia, poziom aspiracji, zakres negocjacyjny i interesy negocjacyjne).

3. Fazy procesu negocjacyjnego (Oferta)

Cel: uczestnicy poznali i przećwiczyli umiejętność przedstawienia swojej oferty i przyjmowania ofert pozostałych stron procesu negocjacyjnego.

Umiejętność prezentowania własnej oferty i przyjmowania ofert pozostałych stron procesu stanowi o efektywnym wykorzystaniu możliwości nawiązania komunikacji we wstępnej fazie negocjacji. Uczestnicy doświadczają ograniczeń jednotorowego przygotowania i oczekiwania realizacji własnych postulatów. Głównym punktem we wnioskach z ćwiczeń jest możliwość modyfikacji własnych przekonań (m.in. na temat znaczenia ustępstw, tworzenia wizerunku siły w negocjacjach, operowania powszechnie znanymi sformułowaniami typu „win-win”). Dynamiczne ćwiczenia w trzyosobowych grupach są podstawą weryfikacji umiejętności analitycznego myślenia i radzenia sobie zarówno z manifestowaniem destrukcyjnych emocji, jak i z przyjmowaniem trudnych zachowań pozostałych stron procesu. Na podstawie wniosków z ćwiczenia uczestnicy wypracowują indywidualną metodologię modyfikacji własnych zachowań.

Pośrednie i bezpośrednie metody wywierania wpływu (i przekonywania):

 • Budowanie argumentacji – retoryka i erystyka na przykładach
 • Umiejętność zadawania pytań jako narzędzie wywierania wpływu
 • Różnice kulturowe a metodyka budowania skutecznej argumentacji

4. Fazy procesu negocjacyjnego (Debata)

Cel: Uczestnicy znają znaczenie umiejętności prowadzenia konstruktywnej debaty.

Umiejętności kojarzone z aktywnym uczestnictwem w debacie na temat sprzecznych celów czy metod ich osiągania to: sztuka argumentowania, umiejętności manipulacyjne, wywieranie wpływu czy odpieranie ataków pozostałych stron. Uczestnicy poznają ograniczenia budowania stanowiska w debacie negocjacyjnej opartego wyłącznie na wierze w skuteczność wymienionych powyżej umiejętności.

Intensywna praca nad poszukiwaniem rozwiązania w rozbudowanej symulacji, angażującej uczestników, pozwala na: doświadczenie różnic w podejściu krótko- i długoterminowym do realizacji celów negocjacji, analizę konsekwencji metod komunikacji zastosowanych do budowania relacji wspierających poszukiwanie rozwiązań, obserwację wpływu indywidualnych postaw i zachowań na dynamikę fazy debaty w procesie poszukiwania rozwiązań negocjowanego zagadnienia. Uczestnicy wypracowują katalog pożądanych umiejętności z obszaru przygotowania i efektywnego prowadzenia debaty negocjacyjnej: od aktywnego słuchania do zadawania pytań.

Umiejętności wpływające na podniesienie poziomu wpływu pośredniego i bezpośredniego:

 • Budowanie zaufania w działaniach negocjacyjnych – tworzenie spójnego wizerunku
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających – relacje oparte na szacunku i akceptacji
 • Konstruowanie i wdrażanie standardów operacyjnych w procesach negocjacyjnych

5. Fazy procesu negocjacyjnego (Transakcja)

Cel: uczestnicy znają i potrafią zastosować zasady postępowania w fazie kończącej proces negocjacyjny.

Presja czasu, oczekiwanie wyniku, presja przełożonych i wartość dotychczasowego zaangażowania należą do najczęściej występujących czynników obniżających osobistą efektywność negocjatora w ostatniej fazie procesu. Doświadczenie emocji towarzyszących występowaniu tych elementów w bezpiecznych warunkach symulacji pozwala spojrzeć z innej perspektywy na możliwość rozwijania umiejętności postępowania w warunkach wysokiego ryzyka. Symulacja pozwala przećwiczyć podejmowanie decyzji w kontekście analizy dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Świadomość możliwości dalszego rozwoju umiejętności związanych z radzeniem sobie ze stresem, poczuciem winy czy chwilowym zagubieniem, uwydatniona w trakcie wykonywania indywidualnych zadań, stanowi dobrą podstawę do pracy własnej uczestników po zakończeniu warsztatu.

6. Trudne sytuacje negocjacyjne

Cel: uczestnicy znają metody radzenia sobie z trudnościami w wybranych sytuacjach negocjacyjnych: zmiana warunków handlowych, zmiana treści umowy, zmiana organizacyjna i personalna i inne.

Praca z poczuciem dyskomfortu, brak możliwości tworzenia i weryfikowania wiarygodnych scenariuszy przyszłości, konieczność podejmowania współpracy z osobami o odmiennym rozumieniu rzeczywistości to tylko kilka z powszechnie występujących trudności w pracy negocjatora. Umiejętność budowania odpowiednich relacji, umiejętność tworzenia optymalnych warunków wychodzenia z sytuacji impasu oraz umiejętność poszukiwania niestandardowych zachowań i podejmowania ryzyka związanego z przyjmowaniem odpowiedzialności za kształt i dynamikę procesu negocjacyjnego stanowią często o jakościowej zmianie w skuteczności negocjatora. Uczestnicy znają zasady budowania zawodowej wiarygodności nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach.

Trudne sytuacje:

 • Błędy w prowadzeniu rozmowy i konstruowaniu oraz egzekwowaniu zapisów umów
 • Twórcze poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań nieprzewidywalnych sytuacji

Każda sesja zaprojektowana jest tak, aby uczestnicy mogli przenieść swoje doświadczenia warsztatowe do bieżących zagadnień zawodowych.

Metody pracy: wykład, prezentacja, dyskusja moderowana, ćwiczenia w parach, symulacje i gry tematyczne.

7. Negocjacje narzędziem w pracy prawnika

Cel: uczestnicy stosują zasady oraz techniki negocjacji przy świadczeniu pomocy prawnej.

Uczestnicy zastosują zdobytą wiedzę oraz umiejętności w trakcie symulacji przygotowania się do spotkania z klientem, rozprawy oraz ustalania warunków umowy przy uwzględnieniu sprzecznych interesów stron. W trakcie warsztatu uczestnicy wypracują rozwiązania optymalne dla strony, której interesy reprezentują, przy transakcji obejmującej elementy prawa obcego.

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Witold Rychłowski - doświadczony trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, zawodowy negocjator i mediator. Od 1995 roku praktyk biznesu.

Negocjacje dla prawników

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Negocjacje dla prawników

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu dedykowanym prawnikom, które pomoże wypracować techniki i zwiększyć efektywność prowadzenia negocjacji.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do prawników, którzy chcą podnieść indywidualną sprawność w obszarze przygotowania i prowadzenia negocjacji oraz zwiększyć efektywność zawieranych przez siebie porozumień.

Cele i korzyści

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest odświeżenie podstawowych pojęć i przećwiczenie podstawowych, jak i zaawansowanych strategii oraz technik negocjacyjnych w procesach negocjacyjnych, w wymagającym środowisku zawodowym prawników.

Korzyści dla Uczestnika:

Każdy uczestnik będzie mógł zweryfikować i wzmocnić swoje umiejętności w obszarze negocjacji i wywierania wpływu oraz świadomego kształtowania pożądanych relacji z klientem.

Program

1. Definicje i podstawowe określenia

Cel: uczestnicy posługują się jednolitym słownictwem (rozumienie definicji i pojęć) z zakresu procesu negocjacji.

Uczestnicy poddają weryfikacji zasadność powszechnie występujących sposobów definiowania sytuacji negocjacyjnej, mają możliwość doświadczania konsekwencji różnych sposobów postrzegania roli negocjatora. Na tej podstawie uczestnicy wypracowują indywidualne cele warsztatowe, wspomagające zaspokojenie własnych potrzeb w zakresie rozwijania osobistych cech determinujących skuteczność negocjatora.

Materiał poznawczy, wspomagający ustalenie zakresu odpowiedzialności za przygotowanie i prowadzenie procesu negocjacyjnego, zapewnia udział w realizacji intensywnego i praktycznego działania zespołowego. Po zakończeniu modułu uczestnicy potrafią konstruktywnie modelować sposób postrzegania bieżącej sytuacji negocjacyjnej i przenosić doświadczenia treningowe na aktualną sytuację we własnej pracy i/lub życiu osobistym.

Gdzie jest granica pomiędzy wywieraniem wpływu a manipulacją?

 • Podstawy wywierania wpływu – 6 zasad R. Cialdiniego w praktyce zawodowej
 • Co wpływa na skuteczność argumentacji?
 • Spójność, empatia, wiarygodność – budowanie autorytetu

2. Fazy procesu negocjacji (Przygotowanie)

Cel: uczestnicy znają praktyczne zastosowanie modeli określających fazy procesu negocjacji oraz potrafią rozpoznać i porządkować ich cechy charakterystyczne.

Znajomość kolejnych faz procesu służy jako narzędzie do porządkowania roli i znaczenia tych etapów dla efektywnego prowadzenia procesu. Wyodrębnienia faz procesu negocjacji (Przygotowanie, Oferta, Debata, Transakcja) dokonuje się na podstawie analizy symulacji negocjacji w parach. Uczestnicy symulacji poznają ograniczenia tradycyjnych metod przygotowania i wypracowują metodologię dopasowaną do swoich bieżących potrzeb. Uczestnicy poznają praktyczne zastosowania metodologii BATNA, WATNA, MFP. Dzięki szczegółowemu omówieniu i przeniesieniu na rzeczywistość zawodową indywidualnych wniosków z ćwiczeń, uczestnicy znajdują praktyczne zastosowania dla modelowych rozwiązań (m.in. dolna linia, poziom aspiracji, zakres negocjacyjny i interesy negocjacyjne).

3. Fazy procesu negocjacyjnego (Oferta)

Cel: uczestnicy poznali i przećwiczyli umiejętność przedstawienia swojej oferty i przyjmowania ofert pozostałych stron procesu negocjacyjnego.

Umiejętność prezentowania własnej oferty i przyjmowania ofert pozostałych stron procesu stanowi o efektywnym wykorzystaniu możliwości nawiązania komunikacji we wstępnej fazie negocjacji. Uczestnicy doświadczają ograniczeń jednotorowego przygotowania i oczekiwania realizacji własnych postulatów. Głównym punktem we wnioskach z ćwiczeń jest możliwość modyfikacji własnych przekonań (m.in. na temat znaczenia ustępstw, tworzenia wizerunku siły w negocjacjach, operowania powszechnie znanymi sformułowaniami typu „win-win”). Dynamiczne ćwiczenia w trzyosobowych grupach są podstawą weryfikacji umiejętności analitycznego myślenia i radzenia sobie zarówno z manifestowaniem destrukcyjnych emocji, jak i z przyjmowaniem trudnych zachowań pozostałych stron procesu. Na podstawie wniosków z ćwiczenia uczestnicy wypracowują indywidualną metodologię modyfikacji własnych zachowań.

Pośrednie i bezpośrednie metody wywierania wpływu (i przekonywania):

 • Budowanie argumentacji – retoryka i erystyka na przykładach
 • Umiejętność zadawania pytań jako narzędzie wywierania wpływu
 • Różnice kulturowe a metodyka budowania skutecznej argumentacji

4. Fazy procesu negocjacyjnego (Debata)

Cel: Uczestnicy znają znaczenie umiejętności prowadzenia konstruktywnej debaty.

Umiejętności kojarzone z aktywnym uczestnictwem w debacie na temat sprzecznych celów czy metod ich osiągania to: sztuka argumentowania, umiejętności manipulacyjne, wywieranie wpływu czy odpieranie ataków pozostałych stron. Uczestnicy poznają ograniczenia budowania stanowiska w debacie negocjacyjnej opartego wyłącznie na wierze w skuteczność wymienionych powyżej umiejętności.

Intensywna praca nad poszukiwaniem rozwiązania w rozbudowanej symulacji, angażującej uczestników, pozwala na: doświadczenie różnic w podejściu krótko- i długoterminowym do realizacji celów negocjacji, analizę konsekwencji metod komunikacji zastosowanych do budowania relacji wspierających poszukiwanie rozwiązań, obserwację wpływu indywidualnych postaw i zachowań na dynamikę fazy debaty w procesie poszukiwania rozwiązań negocjowanego zagadnienia. Uczestnicy wypracowują katalog pożądanych umiejętności z obszaru przygotowania i efektywnego prowadzenia debaty negocjacyjnej: od aktywnego słuchania do zadawania pytań.

Umiejętności wpływające na podniesienie poziomu wpływu pośredniego i bezpośredniego:

 • Budowanie zaufania w działaniach negocjacyjnych – tworzenie spójnego wizerunku
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających – relacje oparte na szacunku i akceptacji
 • Konstruowanie i wdrażanie standardów operacyjnych w procesach negocjacyjnych

5. Fazy procesu negocjacyjnego (Transakcja)

Cel: uczestnicy znają i potrafią zastosować zasady postępowania w fazie kończącej proces negocjacyjny.

Presja czasu, oczekiwanie wyniku, presja przełożonych i wartość dotychczasowego zaangażowania należą do najczęściej występujących czynników obniżających osobistą efektywność negocjatora w ostatniej fazie procesu. Doświadczenie emocji towarzyszących występowaniu tych elementów w bezpiecznych warunkach symulacji pozwala spojrzeć z innej perspektywy na możliwość rozwijania umiejętności postępowania w warunkach wysokiego ryzyka. Symulacja pozwala przećwiczyć podejmowanie decyzji w kontekście analizy dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Świadomość możliwości dalszego rozwoju umiejętności związanych z radzeniem sobie ze stresem, poczuciem winy czy chwilowym zagubieniem, uwydatniona w trakcie wykonywania indywidualnych zadań, stanowi dobrą podstawę do pracy własnej uczestników po zakończeniu warsztatu.

6. Trudne sytuacje negocjacyjne

Cel: uczestnicy znają metody radzenia sobie z trudnościami w wybranych sytuacjach negocjacyjnych: zmiana warunków handlowych, zmiana treści umowy, zmiana organizacyjna i personalna i inne.

Praca z poczuciem dyskomfortu, brak możliwości tworzenia i weryfikowania wiarygodnych scenariuszy przyszłości, konieczność podejmowania współpracy z osobami o odmiennym rozumieniu rzeczywistości to tylko kilka z powszechnie występujących trudności w pracy negocjatora. Umiejętność budowania odpowiednich relacji, umiejętność tworzenia optymalnych warunków wychodzenia z sytuacji impasu oraz umiejętność poszukiwania niestandardowych zachowań i podejmowania ryzyka związanego z przyjmowaniem odpowiedzialności za kształt i dynamikę procesu negocjacyjnego stanowią często o jakościowej zmianie w skuteczności negocjatora. Uczestnicy znają zasady budowania zawodowej wiarygodności nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach.

Trudne sytuacje:

 • Błędy w prowadzeniu rozmowy i konstruowaniu oraz egzekwowaniu zapisów umów
 • Twórcze poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań nieprzewidywalnych sytuacji

Każda sesja zaprojektowana jest tak, aby uczestnicy mogli przenieść swoje doświadczenia warsztatowe do bieżących zagadnień zawodowych.

Metody pracy: wykład, prezentacja, dyskusja moderowana, ćwiczenia w parach, symulacje i gry tematyczne.

7. Negocjacje narzędziem w pracy prawnika

Cel: uczestnicy stosują zasady oraz techniki negocjacji przy świadczeniu pomocy prawnej.

Uczestnicy zastosują zdobytą wiedzę oraz umiejętności w trakcie symulacji przygotowania się do spotkania z klientem, rozprawy oraz ustalania warunków umowy przy uwzględnieniu sprzecznych interesów stron. W trakcie warsztatu uczestnicy wypracują rozwiązania optymalne dla strony, której interesy reprezentują, przy transakcji obejmującej elementy prawa obcego.

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com