US GAAP a ustawa o rachunkowości - główne różnice – EY Academy of Business

US GAAP a ustawa o rachunkowości – główne różnice

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów US GAAP i ustawy o rachunkowości, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

US GAAP a ustawa o rachunkowości, to dwudniowy kurs obejmujący: wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne oraz przykłady.

Uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim obejmujące cały zakres kursu. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Część 1

 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje

Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami związanymi z Ustawą o Rachunkowości i Krajowymi Standardami Rachunkowości.

 • Prezentacja sprawozdań finansowych

Zasady prezentacji sprawozdań finansowych przygotowywanych według US GAAP różnią się od zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Omówimy wytyczne wpływające na prezentację sprawozdań finansowych według standardów amerykańskich i polskich.

 • Rzeczowy majątek trwały

Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania, kapitalizacja kosztów finansowania i inne.

 • Wartości niematerialne

US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

 • Uznawanie przychodów

W ramach US GAAP wyróżnia się wiele wytycznych mających zastosowanie do: przychodów z tytułu opłat franczyzowych, transakcji sprzedaży bądź transakcji odwróconych, metody sprzedaży ratalnej, umów wieloelementowych (multiple-deliverable arrangements). W tym względzie obowiązują wytyczne wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Część 2

 • Wycena zapasów

Koncepcja wyceny według niższej z dwóch wielkości: ceny nabycia lub wartości rynkowej, a także wymagań księgowych odnośnie do metody wyceny według kosztu odtworzenia.

 • Zyski i straty warunkowe

Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast KSR 6 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.

 • Leasing

W przypadku US GAAP i ustawy o rachunkowości stosuje się nieco inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu nieruchomości oraz leasingu zwrotnego.

 • Kontrakty budowlane

W niektórych przypadkach US GAAP dopuszczają stosowanie metody zrealizowanego kontraktu (CCM), natomiast w myśl standardu KSR 3, przychód księguje się w takiej samej wysokości jak poniesione koszty.

 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości i US GAAP
Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję.

Michał Błeszyński - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA. Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.

US GAAP a ustawa o rachunkowości – główne różnice

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Dla kogo

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów US GAAP i ustawy o rachunkowości, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

US GAAP a ustawa o rachunkowości, to dwudniowy kurs obejmujący: wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne oraz przykłady.

Uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim obejmujące cały zakres kursu. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Cele i korzyści

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Część 1

 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje

Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami związanymi z Ustawą o Rachunkowości i Krajowymi Standardami Rachunkowości.

 • Prezentacja sprawozdań finansowych

Zasady prezentacji sprawozdań finansowych przygotowywanych według US GAAP różnią się od zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Omówimy wytyczne wpływające na prezentację sprawozdań finansowych według standardów amerykańskich i polskich.

 • Rzeczowy majątek trwały

Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania, kapitalizacja kosztów finansowania i inne.

 • Wartości niematerialne

US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

 • Uznawanie przychodów

W ramach US GAAP wyróżnia się wiele wytycznych mających zastosowanie do: przychodów z tytułu opłat franczyzowych, transakcji sprzedaży bądź transakcji odwróconych, metody sprzedaży ratalnej, umów wieloelementowych (multiple-deliverable arrangements). W tym względzie obowiązują wytyczne wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Część 2

 • Wycena zapasów

Koncepcja wyceny według niższej z dwóch wielkości: ceny nabycia lub wartości rynkowej, a także wymagań księgowych odnośnie do metody wyceny według kosztu odtworzenia.

 • Zyski i straty warunkowe

Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast KSR 6 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.

 • Leasing

W przypadku US GAAP i ustawy o rachunkowości stosuje się nieco inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu nieruchomości oraz leasingu zwrotnego.

 • Kontrakty budowlane

W niektórych przypadkach US GAAP dopuszczają stosowanie metody zrealizowanego kontraktu (CCM), natomiast w myśl standardu KSR 3, przychód księguje się w takiej samej wysokości jak poniesione koszty.

 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości i US GAAP
Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję.
Szczegóły programu modułowego

Cena

2100 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

Termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com