US GAAP a ustawa o rachunkowości - główne różnice – EY Academy of Business

US GAAP a ustawa o rachunkowości – główne różnice

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów US GAAP i ustawy o rachunkowości, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

US GAAP a ustawa o rachunkowości, to dwudniowy kurs obejmujący: wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne oraz przykłady.

Uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim obejmujące cały zakres kursu. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Część 1

 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje

Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami związanymi z Ustawą o Rachunkowości i Krajowymi Standardami Rachunkowości.

 • Prezentacja sprawozdań finansowych

Zasady prezentacji sprawozdań finansowych przygotowywanych według US GAAP różnią się od zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Omówimy wytyczne wpływające na prezentację sprawozdań finansowych według standardów amerykańskich i polskich.

 • Rzeczowy majątek trwały

Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania, kapitalizacja kosztów finansowania i inne.

 • Wartości niematerialne

US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

 • Uznawanie przychodów

W ramach US GAAP wyróżnia się wiele wytycznych mających zastosowanie do: przychodów z tytułu opłat franczyzowych, transakcji sprzedaży bądź transakcji odwróconych, metody sprzedaży ratalnej, umów wieloelementowych (multiple-deliverable arrangements). W tym względzie obowiązują wytyczne wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Część 2

 • Wycena zapasów

Koncepcja wyceny według niższej z dwóch wielkości: ceny nabycia lub wartości rynkowej, a także wymagań księgowych odnośnie do metody wyceny według kosztu odtworzenia.

 • Zyski i straty warunkowe

Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast KSR 6 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.

 • Leasing

W przypadku US GAAP i ustawy o rachunkowości stosuje się nieco inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu nieruchomości oraz leasingu zwrotnego.

 • Kontrakty budowlane

W niektórych przypadkach US GAAP dopuszczają stosowanie metody zrealizowanego kontraktu (CCM), natomiast w myśl standardu KSR 3, przychód księguje się w takiej samej wysokości jak poniesione koszty.

 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości i US GAAP
Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję.

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

US GAAP a ustawa o rachunkowości – główne różnice

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które już posiadają wiedzę na temat standardów US GAAP i ustawy o rachunkowości, a obecnie muszą ją poszerzyć w dodatkowym zakresie. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych różnicach. Ze względu na zmiany w ramach regulacyjnych, sporządzenie wyczerpującej listy wszystkich różnic jest niemożliwe.

US GAAP a ustawa o rachunkowości, to dwudniowy kurs obejmujący: wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne oraz przykłady.

Uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim obejmujące cały zakres kursu. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Cele i korzyści

Ocena i stosowanie standardów amerykańskich (US GAAP) w zakresie, w jakim różnią się one od zapisów ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Część 1

 • Ramy regulacyjne i najważniejsze koncepcje

Zasady US GAAP ewoluują od lat 30-tych XX wieku, a zatem – w przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości – wiedzę na ich temat można czerpać z wielu źródeł. Wykładowcy przeprowadzą dyskusję na temat różnic istniejących pomiędzy otoczeniem regulacyjnym, zasadami US GAAP oraz zagadnieniami związanymi z Ustawą o Rachunkowości i Krajowymi Standardami Rachunkowości.

 • Prezentacja sprawozdań finansowych

Zasady prezentacji sprawozdań finansowych przygotowywanych według US GAAP różnią się od zasad zawartych w ustawie o rachunkowości. Omówimy wytyczne wpływające na prezentację sprawozdań finansowych według standardów amerykańskich i polskich.

 • Rzeczowy majątek trwały

Skoncentrujemy się na różnicach takich, jak: utrata wartości, zobowiązania związane z wycofaniem aktywów z użytkowania, kapitalizacja kosztów finansowania i inne.

 • Wartości niematerialne

US GAAP charakteryzują się najszerszym omówieniem kosztów oprogramowania. Istnieją ponadto różnice dotyczące kosztów badań i rozwoju.

 • Uznawanie przychodów

W ramach US GAAP wyróżnia się wiele wytycznych mających zastosowanie do: przychodów z tytułu opłat franczyzowych, transakcji sprzedaży bądź transakcji odwróconych, metody sprzedaży ratalnej, umów wieloelementowych (multiple-deliverable arrangements). W tym względzie obowiązują wytyczne wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Część 2

 • Wycena zapasów

Koncepcja wyceny według niższej z dwóch wielkości: ceny nabycia lub wartości rynkowej, a także wymagań księgowych odnośnie do metody wyceny według kosztu odtworzenia.

 • Zyski i straty warunkowe

Standardy stosowane w USA skupiają się na rachunku zysków i strat, natomiast KSR 6 koncentruje się na bilansie. Skutki takiej sytuacji zostaną omówione podczas dyskusji.

 • Leasing

W przypadku US GAAP i ustawy o rachunkowości stosuje się nieco inne kryteria, aby stwierdzić, czy dany leasing jest leasingiem kapitałowym. Ponadto występują różnice dotyczące przepisów w zakresie leasingu nieruchomości oraz leasingu zwrotnego.

 • Kontrakty budowlane

W niektórych przypadkach US GAAP dopuszczają stosowanie metody zrealizowanego kontraktu (CCM), natomiast w myśl standardu KSR 3, przychód księguje się w takiej samej wysokości jak poniesione koszty.

 • Podsumowanie pozostałych różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości i US GAAP
Wszelkie kwestie pojawiające się podczas kursu będą sukcesywnie omawiane. Bieżące zagadnienia będą poddawane pod dyskusję.
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com