US GAAP Warsztaty – EY Academy of Business

US GAAP Warsztaty

Wiadomo już, że w perspektywie średnioterminowej Stany Zjednoczone nie przejdą na MSSF. Rozpoczął się natomiast proces przekształcania standardów amerykańskiej rachunkowości (US GAAP). Nowo tworzone standardy mają być zbliżone do MSSF-ów, a istniejące zostaną pod tym kątem zweryfikowane. Przewodnicząca SEC stwierdziła: „rozważanie kwestii dalszego włączania MSSF do amerykańskiego systemu raportowania finansowego jest dla mnie priorytetem”. Powtórzyła opinię wcześniejszych przewodniczących SEC, że:

 1. FASB (amerykańska komisja ds. standardów rachunkowości) pozostanie ostatecznym twórcą standardów dla spółek amerykańskich,
 2. SEC będzie się koncentrować na inwestorach amerykańskich.

Oznacza to, że US GAAP mają się dobrze.

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdań finansowych według standardów amerykańskich lub chcesz rozszerzyć znajomość technik rachunkowości amerykańskiej, zapraszamy do udziału w naszym programie szkoleniowym.

Kompleksowy program szkoleń US GAAP obejmuje osiem jednodniowych modułów, prowadzonych w języku angielskim. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość technik rachunkowości według US GAAP. Każdy uczestnik może wziąć udział w całym programie lub wybrać moduł, który najbardziej go interesuje.

Program łączy szkolenia stacjonarne, pracę własną w domu i testy sprawdzające postępy w nauce. Uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim i angielskim, składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie US GAAP oraz praktycznej, w formie testów i ich rozwiązań. Po zakończeniu całego cyklu i zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują dyplom EY Academy of Business.

Program przeznaczony jest dla księgowych, pracowników działów finansowych oraz kadry kierowniczej i dyrektorów, którzy chcieliby pogłębić swoją znajomość nowych technik księgowych.

 

Zakładamy znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Nie jest wymagana znajomość standardów US GAAP.

 

Szkolenie w całości prowadzone jest w języku angielskim.

Cele programu szkoleniowego:

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachunkowych US GAAP
 • Ocena i zastosowanie różnych metod ewidencyjnych i zapisów w księgach rachunkowych
 • Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych i związanych z nimi informacji
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się przy stosowaniu US GAAP

Moduł A. Wprowadzenie. Rzeczowe aktywa trwałe

Wprowadzenie do standardów US GAAP

 • Krótkie wprowadzenie do programu

Przepisy prawne i podstawowe pojęcia

 • Kto tworzy zasady rachunkowości? Krótka historia raportowania finansowego w USA i konieczność powstania Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) oraz Rady Nadzoru Rachunkowości w Spółkach Publicznych (PCAOB)
 • Źródła standardów US GAAP. Co to jest kodyfikacja?
 • Podstawowe pojęcia standardów US GAAP. Kwestia zostanie omówiona w kontekście rozwoju standardów rachunkowości

Prezentacja sprawozdań finansowych

 • Format sprawozdań finansowych według US GAAP: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach własnych oraz dyskusja na temat koncepcji nowego formatu rachunku zysków i strat
 • Specyficzne słownictwo funkcjonujące wśród księgowych w USA
 • Ujawnienia dotyczące jednostek powiązanych
 • Prezentacja kapitałów własnych
 • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego i zasada kontynuacji działalności
 • Podsumowanie wymagań komisji SEC dotyczących raportowania

Rzeczowe aktywa trwałe – nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny

 • Podstawa wyceny rzeczowych aktywów trwałych
 • Metody amortyzacji wg US GAAP
 • Zmiany metody amortyzacji lub okresu ekonomicznej użyteczności. Różnica pomiędzy zmianą szacunków a zmianą polityki rachunkowości
 • Kapitalizacja odsetek: W których aktywach można kapitalizować odsetki i za jaki okres? Kalkulacja stopy procentowej i wartości odsetek do skapitalizowania
 • Utrata wartości aktywów trwałych: kiedy przeprowadzać test na utratę wartości aktywów trwałych, jak zdecydować czy utrata wartości faktycznie miała miejsce i jak obliczyć wartość odpisu aktualizującego wg US GAAP, grupowanie aktywów trwałych dla celów obliczania utraty wartości i związane z tym księgowania
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • Obowiązki wynikające z wycofywania aktywów trwałych z użytku

Moduł B. Przychody i pozostałe aktywa

Przychody z umów z klientami (ASC 606)

 • 5-stopniowy model uznawania przychodów
 • Księgowanie zmian w umowach
 • Koncepcje zobowiązania do wykonania świadczeń i zmiennego wynagrodzenia
 • Dzielenie umów
 • Kiedy przychody są księgowane w określonym momencie, a kiedy przez pewien okres czasu
 • Sprzedaż nieruchomości i kontrakty budowlane według ASC 606
 • Uznanie przychodów i kosztów z kontraktów i uznanie spodziewanych strat z kontraktów
 • Księgowanie kosztów kontraktu, gwarancji
 • Prezentacja i ujawnienia według ASC 606

Wartości niematerialne i wartość firmy

 • Ujęcie księgowe wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy
 • Wartości niematerialne o określonym i nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne powstające przy połączeniu jednostek gospodarczych
 • Test na utratę wartości firmy
 • Koszty badań i rozwoju
 • Rozwój oprogramowania zarówno w celu sprzedaży jak i na użytek własny

Zapasy

 • Koszty, które powinny być ujęte w kosztach wytworzenia zapasów
 • Wyliczanie niższej wartości spośród kosztu wytworzenia i wartości sprzedaży netto. Kiedy używać niższej wartości z kosztu i wartości rynkowej
 • Metody alokacji kosztów do poszczególnych jednostek wyrobów: FIFO, LIFO, średnia ważona

Zmiany zasad polityki księgowej i korekty błędów

 • Zmiany zasad rachunkowości i poprawianie błędów
 • Różnica pomiędzy zmianą szacunków a zmianą zasady rachunkowości

Moduł C. Leasing, podatki i pozycje warunkowe

Leasing zgodnie z ASC 42

 • Potrzeba nowego standardu dotyczącego leasingu
 • Klasyfikacja leasingu jako operacyjny lub finansowy dla leasingobiorcy
 • Ujęcie leasingu finansowego z alokacją części odsetkowej i kapitałowej oraz amortyzacją środków trwałych
 • Kiedy używać wewnętrznej stopy zwrotu leasingu, a kiedy krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy
 • Ujęcie leasingu operacyjnego dla leasingobiorcy i wpływ na bilans
 • Księgowanie przez leasingodawcę leasingu o charakterze sprzedaży i operacyjnego
 • Transakcje typu sale and leaseback

 • Księgowanie subleasingu

Podatek odroczony

 • Podatek odroczony wg ASC 740
 • Różnice trwałe i przejściowe
 • Klasyfikacja różnic przejściowych
 • Podatek odroczony powstały na przejęciu spółki zależnej
 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odpisy aktualizujące oraz straty netto do odliczenia w kolejnych okresach
 • Księgowanie niepewności w podatkach dochodowych

Zyski i straty warunkowe

 • Zyski i straty warunkowe
 • Nieściągalne należności, gwarancja na produkty, gwarancja spłaty zadłużenia i inne straty warunkowe
 • Zobowiązania z tytułu ochrony środowiska
 • Wynagrodzenia za nieobecność
 • Ujawnienie niektórych istotnych ryzyk i niepewności
 • Koszty reklamy
 • Ujmowanie kosztów związanych z zaprzestaniem lub zbyciem działalności

Moduł D. Wprowadzenie do rachunkowości grup kapitałowych

Grupy kapitałowe

 • Pojęcie grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Skonsolidowany bilans
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy
 • Kalkulacja kosztu nabycia oraz wartości nabytych aktywów
 • Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wycena wartości godziwej

 • Zastosowanie wyceny wartości godziwej w sprawozdawczości finansowej oraz w odniesieniu do przejęć

Moduł E. Zysk na akcję, rachunek przepływów pieniężnych i segmenty

Zysk na akcję

 • Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję
 • Złożone struktury kapitałowe z instrumentami zamiennymi na akcje i ujęcie opcji w obliczaniu zysku na jedną akcję

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Podstawowe wytyczne co do konieczności prezentowania przepływów pieniężnych oraz ujęcie netto kontra ujęcie brutto
 • Kategorie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej według US GAAP
 • Metoda bezpośrednia i pośrednia raportowania przepływów z działalności operacyjnej

Sprawozdawczość segmentowa

 • Identyfikacja segmentów działalności dla celów raportowania
 • Co powinno być ujawnione?
 • Wymagane ujawnienia w zakresie całego przedsiębiorstwa

Moduł F. Instrumenty finansowe i inwestycje

Inwestycje w papiery wartościowe

 • Kiedy korzystać z różnych klasyfikacji papierów wartościowych do kategorii: przeznaczone do obrotu, utrzymywane do terminu wymagalności i dostępne do sprzedaży dla dłużnych papierów wartościowych
 • Podstawa wyceny w bilansie oraz wpływ na wyniki
 • Wpływ na udział procentowy w przypadku akcji zwykłych
 • Inwestycje w akcje (ASC 321)
 • Nowy model utraty zdolności kredytowej zgodnie z ASC 326

Ujęcie księgowe jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć typu joint venture

 • Pojęcie istotnego wpływu
 • Wpływ ujęcia metodą praw własności na rachunek zysków i strat oraz bilans
 • Wpływ utraty wartości na wartość firmy w inwestycjach kapitałowych
 • Jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia typu joint venture

Instrumenty pochodne (derywaty) (ASC 815)

 • Co to jest instrument pochodny? Jak ASC 815 definiuje instrumenty pochodne oraz wyjątki?
 • Wbudowane instrumenty pochodne
 • Zabezpieczanie przepływów pieniężnych i wartości godziwej
 • Ujmowanie skutków wyceny aktywów i zobowiązań finansowych wg wartości godziwej w rachunku zysków i strat
 • Ostatnie zmiany w rachunkowości derywatów zgodnie z ASU 2017-12

Zadłużenie długoterminowe

 • Ujęcie wyemitowanych weksli
 • Ujęcie dyskont i premii
 • Koszty i opłaty związane z zaciągnięciem pożyczki
 • Utrata wartości pożyczki
 • Umorzenie długu
 • Dług zamienny na kapitał własny
 • Transfery i obsługa aktywów finansowych

Moduł G. Waluty zagraniczne. Zaawansowana rachunkowość grup kapitałowych

Transakcje w walucie zagranicznej i ich przeliczenie – 1: Jednostkowe sprawozdanie finansowe

 • Pojęcie waluty funkcjonalnej
 • Pozycje pieniężne, niepieniężne i ich ujęcie
 • Kontrakty forward i zabezpieczanie pozycji walutowych

Transakcje w walucie zagranicznej i ich przeliczenie – 2: Sprawozdanie skonsolidowane

 • Pojęcie waluty funkcjonalnej
 • Metoda kursu bieżącego i ponowny pomiar – kiedy używać?
 • Ujęcie różnic kursowych

Połączenia kilkuetapowe; sprzedaż jednostek zależnych

 • Kilkuetapowe połączenie jednostek gospodarczych
 • Ujęcie księgowe w zależności od pozostałego udziału w rachunku zysków i strat oraz bilansie
 • Kalkulacja skonsolidowanego zysku lub straty na zbyciu jednostki zależnej
 • Utrata kontroli nad jednostką zależną

Złożone struktury grup kapitałowych

 • Ujęcie pośrednich spółek holdingowych
 • Kalkulacja udziału własnościowego dla celów księgowych
 • Konsolidacja jednostek gospodarczych o zmiennych udziałach

Moduł H. Świadczenia pracownicze. Płatności w formie akcji. Powtórzenie do egzaminu

Ujęcie księgowe kosztów świadczeń pracowniczych

 • Świadczenia krótkoterminowe
 • Programy ustalonych świadczeń, programy ustalonych składek i związane z nimi kwestie księgowe
 • Koszty bieżącej i wcześniejszej obsługi, koszty odsetkowe, zyski i straty aktuarialne oraz nierozpoznane zyski i straty

Płatności w formie akcji

 • Historyczne przesłanki do powstania takiego standardu
 • Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych i w środkach pieniężnych
 • Warunki nabycia uprawnień
 • Modyfikacja warunków przyznania instrumentów kapitałowych

Standardowe formularze dla KPW ‘SEC’

 • Formularze, które muszą wypełniać spółki podlegające SEC i zawarte w nich sprawozdania finansowe wg US GAAP
 • Przepisy prawne regulujące obrót papierami wartościowymi
 • Przewodnik po wymaganych dokumentach przedsiębiorstw

Zbieżność z MSSF

 • Eliminacja wymogu uzgadniania sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF oraz propozycja komisji SEC, aby amerykańskie spółki korzystały z MSSF

Powtórzenie

Powtórzenie do egzaminu końcowego polega na rozwiązaniu kilku typowych zadań z tematów omawianych podczas kursu

Brian Connolly - Brian prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA od 1996 roku. Jest również autorem wielu programów szkoleniowych, m.in. 12-dniowego programu na temat MSSF. Od 2001 roku jest trenerem szkoleń z zakresu amerykańskich standardów rachunkowości.

Nowa edycja

Moduł A 3 października 2023
Moduł B 26 października 2023
Moduł C 9 listopada 2023
Moduł D 28 listopada 2023
Moduł E 14 grudnia 2023
Moduł F 20 lutego 2024
Moduł G 7 marca 2024
Moduł H 19 marca 2024
Dostępne opcje

US GAAP Warsztaty – pakiet PREMIUM

Cena obejmuje udział w ośmiu modułach (8 dni szkoleniowych), testy online przygotowujące do egzaminu końcowego, e-mailowy kontakt z wykładowcą oraz dostęp do 2 kursów e-learningowych na naszej platformie

Cena

8990 zł netto

US GAAP Warsztaty – pakiet MEDIUM

Cena obejmuje udział w ośmiu modułach (8 dni szkoleniowych), testy online przygotowujące do egzaminu końcowego oraz e-mailowy kontakt z wykładowcą

Cena

8790 zł netto

US GAAP Warsztaty – pakiet BASIC

Cena obejmuje udział w ośmiu modułach (8 dni szkoleniowych)

Cena

8690 zł netto

US GAAP Warsztaty – cztery moduły

Cena obejmuje udział w czterech, dowolnie wybranych modułach (4 dni szkoleniowe)

Cena

4760 zł netto

US GAAP Warsztaty – dwa moduły

Cena obejmuje udział w dwóch, dowolnie wybranych modułach (2 dni szkoleniowe)

Cena

2580 zł netto

US GAAP Warsztaty – jeden moduł

Cena obejmuje udział w jednym, dowolnie wybranym module (1 dzień szkoleniowy)

Cena

1390 zł netto

US GAAP Warsztaty

Wiadomo już, że w perspektywie średnioterminowej Stany Zjednoczone nie przejdą na MSSF. Rozpoczął się natomiast proces przekształcania standardów amerykańskiej rachunkowości (US GAAP). Nowo tworzone standardy mają być zbliżone do MSSF-ów, a istniejące zostaną pod tym kątem zweryfikowane. Przewodnicząca SEC stwierdziła: „rozważanie kwestii dalszego włączania MSSF do amerykańskiego systemu raportowania finansowego jest dla mnie priorytetem”. Powtórzyła opinię wcześniejszych przewodniczących SEC, że:

 1. FASB (amerykańska komisja ds. standardów rachunkowości) pozostanie ostatecznym twórcą standardów dla spółek amerykańskich,
 2. SEC będzie się koncentrować na inwestorach amerykańskich.

Oznacza to, że US GAAP mają się dobrze.

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdań finansowych według standardów amerykańskich lub chcesz rozszerzyć znajomość technik rachunkowości amerykańskiej, zapraszamy do udziału w naszym programie szkoleniowym.

Kompleksowy program szkoleń US GAAP obejmuje osiem jednodniowych modułów, prowadzonych w języku angielskim. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość technik rachunkowości według US GAAP. Każdy uczestnik może wziąć udział w całym programie lub wybrać moduł, który najbardziej go interesuje.

Program łączy szkolenia stacjonarne, pracę własną w domu i testy sprawdzające postępy w nauce. Uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim i angielskim, składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień w zakresie US GAAP oraz praktycznej, w formie testów i ich rozwiązań. Po zakończeniu całego cyklu i zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują dyplom EY Academy of Business.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla księgowych, pracowników działów finansowych oraz kadry kierowniczej i dyrektorów, którzy chcieliby pogłębić swoją znajomość nowych technik księgowych.

 

Zakładamy znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Nie jest wymagana znajomość standardów US GAAP.

 

Szkolenie w całości prowadzone jest w języku angielskim.

Cele i korzyści

Cele programu szkoleniowego:

 • Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachunkowych US GAAP
 • Ocena i zastosowanie różnych metod ewidencyjnych i zapisów w księgach rachunkowych
 • Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych i związanych z nimi informacji
 • Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się przy stosowaniu US GAAP
Harmonogram

Nowa edycja

Moduł A 3 października 2023
Moduł B 26 października 2023
Moduł C 9 listopada 2023
Moduł D 28 listopada 2023
Moduł E 14 grudnia 2023
Moduł F 20 lutego 2024
Moduł G 7 marca 2024
Moduł H 19 marca 2024
Szczegóły programu modułowego

Moduł A. Wprowadzenie. Rzeczowe aktywa trwałe

Wprowadzenie do standardów US GAAP

 • Krótkie wprowadzenie do programu

Przepisy prawne i podstawowe pojęcia

 • Kto tworzy zasady rachunkowości? Krótka historia raportowania finansowego w USA i konieczność powstania Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) oraz Rady Nadzoru Rachunkowości w Spółkach Publicznych (PCAOB)
 • Źródła standardów US GAAP. Co to jest kodyfikacja?
 • Podstawowe pojęcia standardów US GAAP. Kwestia zostanie omówiona w kontekście rozwoju standardów rachunkowości

Prezentacja sprawozdań finansowych

 • Format sprawozdań finansowych według US GAAP: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitałach własnych oraz dyskusja na temat koncepcji nowego formatu rachunku zysków i strat
 • Specyficzne słownictwo funkcjonujące wśród księgowych w USA
 • Ujawnienia dotyczące jednostek powiązanych
 • Prezentacja kapitałów własnych
 • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego i zasada kontynuacji działalności
 • Podsumowanie wymagań komisji SEC dotyczących raportowania

Rzeczowe aktywa trwałe – nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny

 • Podstawa wyceny rzeczowych aktywów trwałych
 • Metody amortyzacji wg US GAAP
 • Zmiany metody amortyzacji lub okresu ekonomicznej użyteczności. Różnica pomiędzy zmianą szacunków a zmianą polityki rachunkowości
 • Kapitalizacja odsetek: W których aktywach można kapitalizować odsetki i za jaki okres? Kalkulacja stopy procentowej i wartości odsetek do skapitalizowania
 • Utrata wartości aktywów trwałych: kiedy przeprowadzać test na utratę wartości aktywów trwałych, jak zdecydować czy utrata wartości faktycznie miała miejsce i jak obliczyć wartość odpisu aktualizującego wg US GAAP, grupowanie aktywów trwałych dla celów obliczania utraty wartości i związane z tym księgowania
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • Obowiązki wynikające z wycofywania aktywów trwałych z użytku

Moduł B. Przychody i pozostałe aktywa

Przychody z umów z klientami (ASC 606)

 • 5-stopniowy model uznawania przychodów
 • Księgowanie zmian w umowach
 • Koncepcje zobowiązania do wykonania świadczeń i zmiennego wynagrodzenia
 • Dzielenie umów
 • Kiedy przychody są księgowane w określonym momencie, a kiedy przez pewien okres czasu
 • Sprzedaż nieruchomości i kontrakty budowlane według ASC 606
 • Uznanie przychodów i kosztów z kontraktów i uznanie spodziewanych strat z kontraktów
 • Księgowanie kosztów kontraktu, gwarancji
 • Prezentacja i ujawnienia według ASC 606

Wartości niematerialne i wartość firmy

 • Ujęcie księgowe wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy
 • Wartości niematerialne o określonym i nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne powstające przy połączeniu jednostek gospodarczych
 • Test na utratę wartości firmy
 • Koszty badań i rozwoju
 • Rozwój oprogramowania zarówno w celu sprzedaży jak i na użytek własny

Zapasy

 • Koszty, które powinny być ujęte w kosztach wytworzenia zapasów
 • Wyliczanie niższej wartości spośród kosztu wytworzenia i wartości sprzedaży netto. Kiedy używać niższej wartości z kosztu i wartości rynkowej
 • Metody alokacji kosztów do poszczególnych jednostek wyrobów: FIFO, LIFO, średnia ważona

Zmiany zasad polityki księgowej i korekty błędów

 • Zmiany zasad rachunkowości i poprawianie błędów
 • Różnica pomiędzy zmianą szacunków a zmianą zasady rachunkowości

Moduł C. Leasing, podatki i pozycje warunkowe

Leasing zgodnie z ASC 42

 • Potrzeba nowego standardu dotyczącego leasingu
 • Klasyfikacja leasingu jako operacyjny lub finansowy dla leasingobiorcy
 • Ujęcie leasingu finansowego z alokacją części odsetkowej i kapitałowej oraz amortyzacją środków trwałych
 • Kiedy używać wewnętrznej stopy zwrotu leasingu, a kiedy krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy
 • Ujęcie leasingu operacyjnego dla leasingobiorcy i wpływ na bilans
 • Księgowanie przez leasingodawcę leasingu o charakterze sprzedaży i operacyjnego
 • Transakcje typu sale and leaseback

 • Księgowanie subleasingu

Podatek odroczony

 • Podatek odroczony wg ASC 740
 • Różnice trwałe i przejściowe
 • Klasyfikacja różnic przejściowych
 • Podatek odroczony powstały na przejęciu spółki zależnej
 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odpisy aktualizujące oraz straty netto do odliczenia w kolejnych okresach
 • Księgowanie niepewności w podatkach dochodowych

Zyski i straty warunkowe

 • Zyski i straty warunkowe
 • Nieściągalne należności, gwarancja na produkty, gwarancja spłaty zadłużenia i inne straty warunkowe
 • Zobowiązania z tytułu ochrony środowiska
 • Wynagrodzenia za nieobecność
 • Ujawnienie niektórych istotnych ryzyk i niepewności
 • Koszty reklamy
 • Ujmowanie kosztów związanych z zaprzestaniem lub zbyciem działalności

Moduł D. Wprowadzenie do rachunkowości grup kapitałowych

Grupy kapitałowe

 • Pojęcie grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Skonsolidowany bilans
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy
 • Kalkulacja kosztu nabycia oraz wartości nabytych aktywów
 • Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wycena wartości godziwej

 • Zastosowanie wyceny wartości godziwej w sprawozdawczości finansowej oraz w odniesieniu do przejęć

Moduł E. Zysk na akcję, rachunek przepływów pieniężnych i segmenty

Zysk na akcję

 • Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję
 • Złożone struktury kapitałowe z instrumentami zamiennymi na akcje i ujęcie opcji w obliczaniu zysku na jedną akcję

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Podstawowe wytyczne co do konieczności prezentowania przepływów pieniężnych oraz ujęcie netto kontra ujęcie brutto
 • Kategorie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej według US GAAP
 • Metoda bezpośrednia i pośrednia raportowania przepływów z działalności operacyjnej

Sprawozdawczość segmentowa

 • Identyfikacja segmentów działalności dla celów raportowania
 • Co powinno być ujawnione?
 • Wymagane ujawnienia w zakresie całego przedsiębiorstwa

Moduł F. Instrumenty finansowe i inwestycje

Inwestycje w papiery wartościowe

 • Kiedy korzystać z różnych klasyfikacji papierów wartościowych do kategorii: przeznaczone do obrotu, utrzymywane do terminu wymagalności i dostępne do sprzedaży dla dłużnych papierów wartościowych
 • Podstawa wyceny w bilansie oraz wpływ na wyniki
 • Wpływ na udział procentowy w przypadku akcji zwykłych
 • Inwestycje w akcje (ASC 321)
 • Nowy model utraty zdolności kredytowej zgodnie z ASC 326

Ujęcie księgowe jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć typu joint venture

 • Pojęcie istotnego wpływu
 • Wpływ ujęcia metodą praw własności na rachunek zysków i strat oraz bilans
 • Wpływ utraty wartości na wartość firmy w inwestycjach kapitałowych
 • Jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia typu joint venture

Instrumenty pochodne (derywaty) (ASC 815)

 • Co to jest instrument pochodny? Jak ASC 815 definiuje instrumenty pochodne oraz wyjątki?
 • Wbudowane instrumenty pochodne
 • Zabezpieczanie przepływów pieniężnych i wartości godziwej
 • Ujmowanie skutków wyceny aktywów i zobowiązań finansowych wg wartości godziwej w rachunku zysków i strat
 • Ostatnie zmiany w rachunkowości derywatów zgodnie z ASU 2017-12

Zadłużenie długoterminowe

 • Ujęcie wyemitowanych weksli
 • Ujęcie dyskont i premii
 • Koszty i opłaty związane z zaciągnięciem pożyczki
 • Utrata wartości pożyczki
 • Umorzenie długu
 • Dług zamienny na kapitał własny
 • Transfery i obsługa aktywów finansowych

Moduł G. Waluty zagraniczne. Zaawansowana rachunkowość grup kapitałowych

Transakcje w walucie zagranicznej i ich przeliczenie – 1: Jednostkowe sprawozdanie finansowe

 • Pojęcie waluty funkcjonalnej
 • Pozycje pieniężne, niepieniężne i ich ujęcie
 • Kontrakty forward i zabezpieczanie pozycji walutowych

Transakcje w walucie zagranicznej i ich przeliczenie – 2: Sprawozdanie skonsolidowane

 • Pojęcie waluty funkcjonalnej
 • Metoda kursu bieżącego i ponowny pomiar – kiedy używać?
 • Ujęcie różnic kursowych

Połączenia kilkuetapowe; sprzedaż jednostek zależnych

 • Kilkuetapowe połączenie jednostek gospodarczych
 • Ujęcie księgowe w zależności od pozostałego udziału w rachunku zysków i strat oraz bilansie
 • Kalkulacja skonsolidowanego zysku lub straty na zbyciu jednostki zależnej
 • Utrata kontroli nad jednostką zależną

Złożone struktury grup kapitałowych

 • Ujęcie pośrednich spółek holdingowych
 • Kalkulacja udziału własnościowego dla celów księgowych
 • Konsolidacja jednostek gospodarczych o zmiennych udziałach

Moduł H. Świadczenia pracownicze. Płatności w formie akcji. Powtórzenie do egzaminu

Ujęcie księgowe kosztów świadczeń pracowniczych

 • Świadczenia krótkoterminowe
 • Programy ustalonych świadczeń, programy ustalonych składek i związane z nimi kwestie księgowe
 • Koszty bieżącej i wcześniejszej obsługi, koszty odsetkowe, zyski i straty aktuarialne oraz nierozpoznane zyski i straty

Płatności w formie akcji

 • Historyczne przesłanki do powstania takiego standardu
 • Transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych i w środkach pieniężnych
 • Warunki nabycia uprawnień
 • Modyfikacja warunków przyznania instrumentów kapitałowych

Standardowe formularze dla KPW ‘SEC’

 • Formularze, które muszą wypełniać spółki podlegające SEC i zawarte w nich sprawozdania finansowe wg US GAAP
 • Przepisy prawne regulujące obrót papierami wartościowymi
 • Przewodnik po wymaganych dokumentach przedsiębiorstw

Zbieżność z MSSF

 • Eliminacja wymogu uzgadniania sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF oraz propozycja komisji SEC, aby amerykańskie spółki korzystały z MSSF

Powtórzenie

Powtórzenie do egzaminu końcowego polega na rozwiązaniu kilku typowych zadań z tematów omawianych podczas kursu

Cena

od 1390 zł netto

1390 zł netto - Jeden moduł

2580 zł netto - Dwa moduły

4760 zł netto - Cztery moduły

8690 zł netto - Pakiet Basic

8790 zł netto - Pakiet Medium

8990 zł netto - Pakiet Premium

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

3 października 2023

 

Przyjmujemy zapisy na wybrane moduły w trakcie trwania programu

 

Terminy modułów dostępne są w zakładce „Harmonogram”

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com