Zarządzanie projektem prawnym w praktyce – EY Academy of Business

Zarządzanie projektem prawnym w praktyce

Prawnik kierownikiem projektu? Świadczenie usług prawnych z wykorzystaniem podejścia projektowego dynamicznie rośnie. Zarządzanie projektami staje się jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych przez nowoczesne kancelarie i działy prawne – zwiększa ich efektywność i ogranicza czasochłonność.

Czy wiesz, jak w praktyce prawnej czerpać korzyści z metodologii zarządzania projektami? Nowocześni i skuteczni prawnicy są menedżerami i liderami projektów, co w znacznym stopniu zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Czy jesteś już w tym gronie? Specjalistyczne szkolenie „Zarządzanie projektem prawnym w praktyce” jest trafną odpowiedzią na potrzeby wszystkich prawników, których celem jest skuteczna obsługa transakcji oraz postępowań procesowych.

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących zarówno kancelarie prawnicze, jak i działy prawne przedsiębiorstw.

Jeśli chcesz:

 • poznać różne podejścia projektowe i w oparciu o nie zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie do zarządzania projektem prawnym,
 • wypracować skuteczne narzędzia z zakresu: tworzenia harmonogramu, ograniczania ryzyka i zarządzania czasem prawnika w projekcie,
 • nauczyć się monitorować i określać wskaźniki efektywności pracy prawnika nad projektem,

potrzebujesz praktycznej wiedzy, którą zdobędziesz na szkoleniu!

Korzyści:

 • Wykształcisz umiejętności w zakresie prawidłowego planowania projektu prawnego, niezależnie od jego charakteru i złożoności (z uwzględnieniem różnych rodzajów projektów: obsługa transakcji, postępowanie procesowe)
 • Wypracujesz dobre praktyki w zakresie: zarządzania grupą realizującą projekt prawny, zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów w projekcie
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie nadzorowania realizacji projektu prawnego, niezależnie od jego złożoności, charakterystyki i rodzaju

Program „Zarządzanie projektem prawnym w praktyce” składa się z 2 modułów: Zarządzanie projektem prawnym w roli Project Managera oraz Nadzór i komunikacja w projekcie prawnym.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet 2 modułów (wybierz Zarządzanie projektem prawnym w praktyce – cały program), lub, w przypadku wyboru jednego dowolnego modułu, wybierz Zarządzanie projektem prawnym w praktyce – jeden moduł.

Moduł 1. Zarządzanie projektem prawnym w roli Project Managera

Dzień 1. Prawnik w roli Project Managera. Czym jest w praktyce zarządzanie i planowanie projektu prawnego?

 • Podstawy zarządzania projektami a zarządzanie projektem prawnym. Zarządzanie celami i zakresem projektu
  • Projekty prawne oraz projekty know-how – czym różnią się od innych typów projektów i jakie mają z nimi części wspólne? Dlaczego zastosowanie podejścia projektowego w świadczeniu usług prawnych ma sens?
  • Przegląd podejść – Agile, Prince2, PMI, CCPM, Lean, 6 sigma. W jaki sposób prawnik może umiejętnie skorzystać z wartości, które wnoszą różne podejścia/standardy/filozofie zarządzania projektami, by zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie?
  • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektem prawnym – jakie są uniwersalne etapy procesu?
  • Zarządzanie efektywnością – jak skutecznie zarządzać ograniczeniami w projekcie prawnym?
  • Definiowanie celów projektu prawnego: definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Jak je opisać i sparametryzować?
  • Zakres, czas i zasoby w projekcie – jak określić trzy ważne dla prawnika wymiary? Jak stworzyć karty (rejestr) projektu prawnego?
  • Jak określić produkty projektu prawnego – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu – kryteria ilościowe i jakościowe. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń
 • Planowanie projektu prawnego krok po kroku
  • Definiowanie zadań w projekcie prawnym z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS
  • Jak stworzyć sieć projektu prawnego? Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu prawnego
  • Jak określić minimum dokumentacji fazy planowania projektu prawnego?
 • Harmonogramowanie projektu prawnego, czyli jak skutecznie rozłożyć zadania i funkcje prawne w czasie?
  • Projekt prawny i jego czasochłonność – czy i jak możesz to określić? Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością
  • Jak prawnik powinien określać etapy w projekcie? Jaka jest rola etapowania w zarządzaniu projektem? Definiowanie, rola i uwarunkowania skutecznego wykorzystania kamieni milowych w projekcie prawnym. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami
  • Czym jest ścieżka krytyczna w projekcie prawnym i jak ją właściwie zdefiniować? Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w pracy prawnika

Dzień 2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Ryzyko w projekcie vs ryzyko prawne – jak odróżnić i zdefiniować?
 • Definicja ryzyka. Co jest, a co nie jest ryzykiem projektu. Założenia projektowe a ryzyka
 • Ryzyka pozytywne i negatywne
 • Proces analizy ryzyka. Kiedy należy wykonać analizę ryzyka i dlaczego
 • Rodzaje ryzyk: operacyjne/biznesowe, czyli przed czym powinniśmy zabezpieczyć projekt
 • Ryzyka systemowe i projektowe. Jak je odróżnić. Konsekwencje pomyłki
 • Macierz ryzyk – metoda na wybranie najbardziej istotnych zagrożeń dla projektu
 • Miary ryzyka: wpływ i prawdopodobieństwo
 • Metoda ilościowa i jakościowa pomiaru ryzyk – kiedy którą wybrać
 • Strategie zarządzania ryzykiem – kiedy którą zastosować
 • Rejestr ryzyk, czyli przekształcenie analizy w ciągły proces zarządzania ryzykiem w projekcie

Moduł 2. Nadzór i komunikacja w projekcie prawnym

Dzień 1. Nadzorowanie realizacji i zarządzanie komunikacją w projekcie prawnym

 • Prawnik jako lider projektu, czyli jak efektywnie nadzorować realizację?
  • Klasyczne, zwinne, hybrydy… Czego możemy się nauczyć i co warto uwzględnić przy wyborze sposobu nadzorowania realizacji prac w projekcie prawnym?
  • Co i jak monitorować w projekcie prawnym? Monitorowanie w cyklu operacyjnym. Codzienne aktualizacje
  • Monitorowanie w cyklu taktycznym. Tygodniowe przeglądy portfela projektów
  • Zarządzania kooperantami i/lub dostawcami w projekcie, czyli jak efektywnie ułożyć współpracę na liniach: biznes – kancelaria, biznes – dział prawny, dział prawny – kancelaria?
 • Komunikacja w projekcie prawnym — warstwa strukturalna i przepływ informacji
  • Prawnik vs biznes, czyli co i jak komunikować w projekcie prawnym?
  • Jakie formy komunikacji wybrać do czego?
  • Kick off projektu prawnego – co uwzględnić i jak przeprowadzić?
  • Przegląd dobrych i najskuteczniejszych praktyk
  • Jak zarządzać wiedzą w projekcie prawnym?

Dzień 2. Komunikacja interpersonalna i zarządzanie grupą realizującą projekt prawny

 • Komunikacja 1:1, czyli jak o projekcie prawnym mówić do prawników, a jak do innych przedstawicieli biznesu?
  • Jak skutecznie delegować zadania projektowe?
  • Jak ocenić wykonanie zadania i jak właściwie o tym informować w projekcie prawnym?
 • Komunikacja w grupie realizującej projekt prawny
  • Efektywna dyskusja w grupie – jakie są zasady i praktyczne narzędzia
  • Jak prawnik powinien zarządzać spotkaniem statusowym
  • Co jest celem interakcji w projekcie prawnym? Jak go właściwie określić na poszczególnych fazach realizacji projektu?
  • Jakie są fazy tworzenia się zespołów w projekcie prawnym?
  • Czynniki warunkujące skuteczność prawnych zespołów projektowych

Tomasz Bagiński - jako trener biznesu łączy sprawdzone umiejętności trenerskie, konsultingowe i mediacyjne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas współpracy z firmami z różnych branż.

Artur Jóźwiak - Artur specjalizuje się w poprawie efektywności firm oraz zarządzaniu portfelami projektów. Znacząco poprawia efektywność organizacji w realizacji zleceń oraz buduje silne, zmotywowane zespoły potrafiące sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom rynku.

Zarządzanie projektem prawnym w praktyce – cały program

Cena obejmuje udział w dwóch modułach (4 dni szkoleniowe)

Cena

4750 zł netto

Zarządzanie projektem prawnym w praktyce – jeden moduł

Cena obejmuje udział w jednym wybranym module (2 dni szkoleniowe)

Cena

2650 zł netto

Zarządzanie projektem prawnym w praktyce

Prawnik kierownikiem projektu? Świadczenie usług prawnych z wykorzystaniem podejścia projektowego dynamicznie rośnie. Zarządzanie projektami staje się jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych przez nowoczesne kancelarie i działy prawne – zwiększa ich efektywność i ogranicza czasochłonność.

Czy wiesz, jak w praktyce prawnej czerpać korzyści z metodologii zarządzania projektami? Nowocześni i skuteczni prawnicy są menedżerami i liderami projektów, co w znacznym stopniu zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Czy jesteś już w tym gronie? Specjalistyczne szkolenie „Zarządzanie projektem prawnym w praktyce” jest trafną odpowiedzią na potrzeby wszystkich prawników, których celem jest skuteczna obsługa transakcji oraz postępowań procesowych.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących zarówno kancelarie prawnicze, jak i działy prawne przedsiębiorstw.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz:

 • poznać różne podejścia projektowe i w oparciu o nie zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie do zarządzania projektem prawnym,
 • wypracować skuteczne narzędzia z zakresu: tworzenia harmonogramu, ograniczania ryzyka i zarządzania czasem prawnika w projekcie,
 • nauczyć się monitorować i określać wskaźniki efektywności pracy prawnika nad projektem,

potrzebujesz praktycznej wiedzy, którą zdobędziesz na szkoleniu!

Korzyści:

 • Wykształcisz umiejętności w zakresie prawidłowego planowania projektu prawnego, niezależnie od jego charakteru i złożoności (z uwzględnieniem różnych rodzajów projektów: obsługa transakcji, postępowanie procesowe)
 • Wypracujesz dobre praktyki w zakresie: zarządzania grupą realizującą projekt prawny, zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów w projekcie
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie nadzorowania realizacji projektu prawnego, niezależnie od jego złożoności, charakterystyki i rodzaju
Szczegóły programu modułowego

Program „Zarządzanie projektem prawnym w praktyce” składa się z 2 modułów: Zarządzanie projektem prawnym w roli Project Managera oraz Nadzór i komunikacja w projekcie prawnym.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet 2 modułów (wybierz Zarządzanie projektem prawnym w praktyce – cały program), lub, w przypadku wyboru jednego dowolnego modułu, wybierz Zarządzanie projektem prawnym w praktyce – jeden moduł.

Moduł 1. Zarządzanie projektem prawnym w roli Project Managera

Dzień 1. Prawnik w roli Project Managera. Czym jest w praktyce zarządzanie i planowanie projektu prawnego?

 • Podstawy zarządzania projektami a zarządzanie projektem prawnym. Zarządzanie celami i zakresem projektu
  • Projekty prawne oraz projekty know-how – czym różnią się od innych typów projektów i jakie mają z nimi części wspólne? Dlaczego zastosowanie podejścia projektowego w świadczeniu usług prawnych ma sens?
  • Przegląd podejść – Agile, Prince2, PMI, CCPM, Lean, 6 sigma. W jaki sposób prawnik może umiejętnie skorzystać z wartości, które wnoszą różne podejścia/standardy/filozofie zarządzania projektami, by zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie?
  • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektem prawnym – jakie są uniwersalne etapy procesu?
  • Zarządzanie efektywnością – jak skutecznie zarządzać ograniczeniami w projekcie prawnym?
  • Definiowanie celów projektu prawnego: definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Jak je opisać i sparametryzować?
  • Zakres, czas i zasoby w projekcie – jak określić trzy ważne dla prawnika wymiary? Jak stworzyć karty (rejestr) projektu prawnego?
  • Jak określić produkty projektu prawnego – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu – kryteria ilościowe i jakościowe. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń
 • Planowanie projektu prawnego krok po kroku
  • Definiowanie zadań w projekcie prawnym z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS
  • Jak stworzyć sieć projektu prawnego? Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu prawnego
  • Jak określić minimum dokumentacji fazy planowania projektu prawnego?
 • Harmonogramowanie projektu prawnego, czyli jak skutecznie rozłożyć zadania i funkcje prawne w czasie?
  • Projekt prawny i jego czasochłonność – czy i jak możesz to określić? Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością
  • Jak prawnik powinien określać etapy w projekcie? Jaka jest rola etapowania w zarządzaniu projektem? Definiowanie, rola i uwarunkowania skutecznego wykorzystania kamieni milowych w projekcie prawnym. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami
  • Czym jest ścieżka krytyczna w projekcie prawnym i jak ją właściwie zdefiniować? Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w pracy prawnika

Dzień 2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Ryzyko w projekcie vs ryzyko prawne – jak odróżnić i zdefiniować?
 • Definicja ryzyka. Co jest, a co nie jest ryzykiem projektu. Założenia projektowe a ryzyka
 • Ryzyka pozytywne i negatywne
 • Proces analizy ryzyka. Kiedy należy wykonać analizę ryzyka i dlaczego
 • Rodzaje ryzyk: operacyjne/biznesowe, czyli przed czym powinniśmy zabezpieczyć projekt
 • Ryzyka systemowe i projektowe. Jak je odróżnić. Konsekwencje pomyłki
 • Macierz ryzyk – metoda na wybranie najbardziej istotnych zagrożeń dla projektu
 • Miary ryzyka: wpływ i prawdopodobieństwo
 • Metoda ilościowa i jakościowa pomiaru ryzyk – kiedy którą wybrać
 • Strategie zarządzania ryzykiem – kiedy którą zastosować
 • Rejestr ryzyk, czyli przekształcenie analizy w ciągły proces zarządzania ryzykiem w projekcie

Moduł 2. Nadzór i komunikacja w projekcie prawnym

Dzień 1. Nadzorowanie realizacji i zarządzanie komunikacją w projekcie prawnym

 • Prawnik jako lider projektu, czyli jak efektywnie nadzorować realizację?
  • Klasyczne, zwinne, hybrydy… Czego możemy się nauczyć i co warto uwzględnić przy wyborze sposobu nadzorowania realizacji prac w projekcie prawnym?
  • Co i jak monitorować w projekcie prawnym? Monitorowanie w cyklu operacyjnym. Codzienne aktualizacje
  • Monitorowanie w cyklu taktycznym. Tygodniowe przeglądy portfela projektów
  • Zarządzania kooperantami i/lub dostawcami w projekcie, czyli jak efektywnie ułożyć współpracę na liniach: biznes – kancelaria, biznes – dział prawny, dział prawny – kancelaria?
 • Komunikacja w projekcie prawnym — warstwa strukturalna i przepływ informacji
  • Prawnik vs biznes, czyli co i jak komunikować w projekcie prawnym?
  • Jakie formy komunikacji wybrać do czego?
  • Kick off projektu prawnego – co uwzględnić i jak przeprowadzić?
  • Przegląd dobrych i najskuteczniejszych praktyk
  • Jak zarządzać wiedzą w projekcie prawnym?

Dzień 2. Komunikacja interpersonalna i zarządzanie grupą realizującą projekt prawny

 • Komunikacja 1:1, czyli jak o projekcie prawnym mówić do prawników, a jak do innych przedstawicieli biznesu?
  • Jak skutecznie delegować zadania projektowe?
  • Jak ocenić wykonanie zadania i jak właściwie o tym informować w projekcie prawnym?
 • Komunikacja w grupie realizującej projekt prawny
  • Efektywna dyskusja w grupie – jakie są zasady i praktyczne narzędzia
  • Jak prawnik powinien zarządzać spotkaniem statusowym
  • Co jest celem interakcji w projekcie prawnym? Jak go właściwie określić na poszczególnych fazach realizacji projektu?
  • Jakie są fazy tworzenia się zespołów w projekcie prawnym?
  • Czynniki warunkujące skuteczność prawnych zespołów projektowych

Cena

Cena dwóch modułów (4 dni): 4750 zł netto

Cena jednego modułu (2 dni): 2650 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Moduł I:

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Moduł II:

28-29 maja 2024 – Warszawa lub Online Live

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com