Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej   Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF. Dla instytucji niefinansowych oparty na MSSF 9

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF
Program dla instytucji niefinansowych, oparty na MSSF

Terminy szkoleń:

29-30 kwietnia | Poznań
28-29 maja | Wrocław
17-18 czerwca | Warszawa

Cena szkolenia: 2100 zł netto

Celem szkolenia jest poznanie zasad ujęcia, pomiaru i prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W ramach niniejszych warsztatów koncentrujemy się głównie na kwestiach dotyczących instrumentów finansowych występujących w sektorze niefinansowym. Zagadnienia merytoryczne omawiane są m.in. w oparciu o MSSF 9.

Dla kogo?

Dwudniowy kurs kierujemy do: osób zaangażowanych w przygotowywanie sprawozdań finansowych; głównych księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzorowanie i analizowanie sprawozdań finansowych. Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy dotyczącej rachunkowości instrumentów finansowych. Wymagana jest podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej.
Zajęcia łączą elementy wykładu, ćwiczeń praktycznych, przykładów oraz sesji pytań i odpowiedzi. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Program

Źródła regulacji dotyczących rachunkowości instrumentów finansowych
 • Charakterystyka i ewolucja standardów MSR 32, MSR 39, MSSF 7 oraz MSSF 9
Czym są instrumenty finansowe w myśl MSSF?
 • Zakres stosowania standardów
 • Definicje aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych
Zobowiązania finansowe a kapitały własne
 • Zasady klasyfikacji, przykłady, kontrakty na instrumenty kapitałowe jednostki, złożone instrumenty finansowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
 • Omówienie podstawowych kategorii instrumentów finansowych zgodnych z MSSF 9
 • Klasyfikacja instrumentów finansowych zgodna z MSSF 9: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, pozostałe dochody całkowite oraz w zamortyzowanym koszcie
Zasady pomiaru instrumentów finansowych wg MSSF 9
 • Omówienie zagadnień związanych z pomiarem wartości godziwej instrumentów finansowych
 • Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej:
  • wyliczenie efektywnej stopy procentowej uwzględniając opłaty początkowe, prowizje oraz dyskonta
  • wycena na dzień płatności odsetek oraz dowolny dzień pomiędzy płatnościami odsetek
Wyłączanie instrumentów finansowych
 • Analiza przeniesień aktywów finansowych pod kątem kryteriów wyłączenia z bilansu: factoring, sekurytyzacja, umowy odkupu i umowy pożyczek papierów wartościowych
Kompensata instrumentów finansowych
 • Zasady kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych
Utrata wartości aktywów finansowych
 • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych: model strat oczekiwanych MSSF 9
 • Utrata wartości instrumentu wycenianego według zamortyzowanego kosztu
 • Odpisy z tytułu utraty wartości dla instrumentów wycenianych w wartości godziwej
Wprowadzenie do rachunkowości instrumentów pochodnych
 • Prezentacja zasad funkcjonowania transakcji forward, futures, opcji i swap’ów
Wbudowane instrumenty pochodne
 • Definicja, identyfikacja, wydzielanie oraz ewidencja: przykładowe instrumenty wbudowane w umowy kupna/sprzedaży oraz leasingu operacyjnego
Rachunkowość zabezpieczeń
 • Rodzaje księgowych powiązań zabezpieczających: definicje i przykłady
 • Określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrumentu zabezpieczającego
 • Wymogi formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń
 • Ewidencja zabezpieczenia wartości godziwej
 • Ewidencja zabezpieczenia przepływów pieniężnych
 • Ocena efektywności zabezpieczenia
 • Zmiany oraz uproszczenia wprowadzone przez MSSF 9 do obszaru rachunkowości zabezpieczeń
Instrumenty finansowe: ujawnienia
 • Omówienie, na podstawie przykładów ze sprawozdań finansowych, wymogów w zakresie ujawniania wpływu instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności oraz charakteru i zakresu ryzyka związanego z instrumentami finansowymi: ryzyko kredytowe, płynności oraz rynkowe

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.