Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej   Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF dla instytucji niefinansowych

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF dla instytucji niefinansowych

7-8 października 2021 | Stacjonarnie lub Online Live

Cena szkolenia: 2100 zł netto

Celem szkolenia jest poznanie zasad ujęcia, pomiaru i prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W ramach niniejszych warsztatów koncentrujemy się głównie na kwestiach dotyczących instrumentów finansowych występujących w sektorze niefinansowym. Zagadnienia merytoryczne omawiane są m.in. w oparciu o MSSF 9.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Dwudniowy kurs kierujemy do: osób zaangażowanych w przygotowywanie sprawozdań finansowych; głównych księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzorowanie i analizowanie sprawozdań finansowych. Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy dotyczącej rachunkowości instrumentów finansowych. Wymagana jest podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest poznanie zasad ujęcia, pomiaru i prezentacji instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta. 

Program

Źródła regulacji dotyczących rachunkowości instrumentów finansowych
 • Charakterystyka i ewolucja standardów MSR 32, MSR 39, MSSF 7 oraz MSSF 9
Czym są instrumenty finansowe w myśl MSSF?
 • Zakres stosowania standardów
 • Definicje aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych
Zobowiązania finansowe a kapitały własne
 • Zasady klasyfikacji, przykłady, kontrakty na instrumenty kapitałowe jednostki, złożone instrumenty finansowe
Klasyfikacja instrumentów finansowych
 • Omówienie podstawowych kategorii instrumentów finansowych zgodnych z MSSF 9
 • Klasyfikacja instrumentów finansowych zgodna z MSSF 9: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, pozostałe dochody całkowite oraz w zamortyzowanym koszcie
Zasady pomiaru instrumentów finansowych wg MSSF 9
 • Omówienie zagadnień związanych z pomiarem wartości godziwej instrumentów finansowych
 • Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej:
  • wyliczenie efektywnej stopy procentowej uwzględniając opłaty początkowe, prowizje oraz dyskonta
  • wycena na dzień płatności odsetek oraz dowolny dzień pomiędzy płatnościami odsetek
Wyłączanie instrumentów finansowych
 • Analiza przeniesień aktywów finansowych pod kątem kryteriów wyłączenia z bilansu: factoring, sekurytyzacja, umowy odkupu i umowy pożyczek papierów wartościowych
Kompensata instrumentów finansowych
 • Zasady kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych
Utrata wartości aktywów finansowych
 • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych: model strat oczekiwanych MSSF 9
 • Utrata wartości instrumentu wycenianego według zamortyzowanego kosztu
 • Odpisy z tytułu utraty wartości dla instrumentów wycenianych w wartości godziwej
Wprowadzenie do rachunkowości instrumentów pochodnych
 • Prezentacja zasad funkcjonowania transakcji forward, futures, opcji i swap’ów
Wbudowane instrumenty pochodne
 • Definicja, identyfikacja, wydzielanie oraz ewidencja: przykładowe instrumenty wbudowane w umowy kupna/sprzedaży oraz leasingu operacyjnego
Rachunkowość zabezpieczeń
 • Rodzaje księgowych powiązań zabezpieczających: definicje i przykłady
 • Określenie pozycji zabezpieczanej oraz instrumentu zabezpieczającego
 • Wymogi formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń
 • Ewidencja zabezpieczenia wartości godziwej
 • Ewidencja zabezpieczenia przepływów pieniężnych
 • Ocena efektywności zabezpieczenia
 • Zmiany oraz uproszczenia wprowadzone przez MSSF 9 do obszaru rachunkowości zabezpieczeń
Instrumenty finansowe: ujawnienia
 • Omówienie, na podstawie przykładów ze sprawozdań finansowych, wymogów w zakresie ujawniania wpływu instrumentów finansowych na sytuację finansową i wynik działalności oraz charakteru i zakresu ryzyka związanego z instrumentami finansowymi: ryzyko kredytowe, płynności oraz rynkowe

Mate​riały

Materiały są przeznaczone do użytku podczas kursu oraz, co ważniejsze, jako pomoc dla uczestników w codziennej pracy.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy dotyczącej rachunkowości instrumentów finansowych. Wymagana jest podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej.

Zajęcia łączą elementy wykładu, ćwiczeń praktycznych, przykładów oraz sesji pytań i odpowiedzi. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Data i miejsce

7-8 października 2021 | Stacjonarnie lub Online Live

Wybór na poziomie formularza rejestracyjnego.

Prowadzący

Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA Senior Manager

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA.
Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.
Głównym obszarem specjalizacji Jarosława są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu zarówno szkoleń otwartych dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowanych, specjalistycznych warsztatów o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.
Pełni funkcję dyrektora merytorycznego w programach studiów podyplomowych MSSF realizowanych we współpracy z SGH zarówno w formule otwartej jak i na zlecenie kluczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego.
W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej PIBR.

Maciej Kocon

Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business) i EDHEC Business School (Certificate in Finance). Przez 12 lat pracował w dziale consultingu jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, biorąc udział w projektach doradczych dla banków i instytucji finansowych. Pracował również w jednym z czołowych polskich banków jako dealer instrumentów finansowych współpracujący z klientami korporacyjnymi. To, co wyróżnia szkolenia prowadzone przez Maćka, to ich warsztatowa formuła angażująca uczestników, liczne odniesienia do praktycznych przykładów z rynku polskiego i wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prezentowania przykładów i studiów przypadku.
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze nami.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.