MSSF 9 Instrumenty finansowe Szkolenie dla banków i instytucji finansowych – EY Academy of Business

MSSF 9 Instrumenty finansowe Szkolenie dla banków i instytucji finansowych

Począwszy od stycznia 2018 roku, wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF są zobowiązane stosować MSSF 9 – nowy standard, który rewolucjonizuje podejście do rachunkowości instrumentów finansowych oraz zastępuje dotychczas stosowany standard MSR 39.

Największe zmiany wprowadzane przez MSSF 9 dotyczą zastąpienia dotychczasowego podejścia do ujmowania strat kredytowych w oparciu o straty poniesione przez nowy model oparty o straty oczekiwane, jak również nowe podejście do ujmowania aktywów finansowych. Pomimo, iż MSSF 9 jest stosowany przez wszystkie jednostki gospodarcze, to nowe przepisy mają największy wpływ na te jednostki, które w znacznym stopniu wykorzystują instrumenty finansowe w swojej działalności, a w szczególności na banki i instytucje finansowe. Zakres zmian wdrażanych przez MSSF 9 jest na tyle duży, że wpływa nie tylko na proces rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, ale także na inne obszary działalności, takie jak zarządzanie ryzykiem, IT, informacja zarządcza, zarządzanie aktywami i pasywami.

Szkolenie kierujemy do:

 • wszystkich pracowników banków i instytucji finansowych zaangażowanych w proces rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • pracowników pozostałych obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z rachunkowością instrumentów finansowych, takich jak zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, zarządzanie aktywami i pasywami, IT, informacja zarządcza, skarbowość,
 • analityków finansowych zajmujących się sprawozdaniami instytucji finansowych.

Cele i korzyści

Oferowane przez nas szkolenie umożliwia poznanie nowego standardu przez przedstawicieli wszystkich obszarów działalności banków, których dotyczą wymogi nowego standardu. Jednocześnie, szkolenie stanowi unikatową możliwość wyrównania poziomu wiedzy pracowników tych jednostek.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Wprowadzenie

 • Przyczyny zastąpienia MSR 39 nowym standardem i geneza MSSF 9
 • Zakres stosowania MSSF 9
 • Przegląd pozostałych standardów MSR i MSSF odnoszących się do rachunkowości instrumentów finansowych (zakres stosowania i powiązania z wymogami MSSF 9)
 • Obszary działalności banków i instytucji finansowych dotknięte wdrożeniem MSSF 9

Nowe zasady klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych według MSSF 9:

 • Nowe kategorie księgowe aktywów finansowych
 • Kryteria klasyfikacji aktywów finansowych do poszczególnych kategorii (kryterium modelu biznesowego, test właściwości przepływów pieniężnych (SPPI)
 • Podejście do instrumentów hybrydowych z wbudowanymi instrumentami finansowymi
 • Zasady reklasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych

Zasady wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych do wartości godziwej:

 • Definicja wartości godziwej wg MSSF 13 i hierarchia wartości godziwej
 • Podejście do ujmowania zmian wartości godziwej dla poszczególnych kategorii aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wg MSSF 9
 • Ujmowanie wyceny własnego ryzyka kredytowego dla zobowiązań finansowych zgodnie z MSSF 9

Zasady wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z bilansu według MSSF 9

 • Przegląd zasad wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z bilansu i ich zastosowanie do analizy skutków księgowych transakcji sekurytyzacji, faktoringu itp.
 • Zastosowanie zasad wyłączania dla modyfikacji warunków kontraktowych aktywów i zobowiązań finansowych

Ujmowanie odpisów z tytułu ryzyka kredytowego

 • Nowy model ujmowania strat kredytowych w oparciu o straty oczekiwane w porównaniu do dotychczas stosowanego modelu opartego o straty poniesione
 • Definicje strat oczekiwanych w okresie 12 miesięcy i w okresie całego życia ekspozycji
 • Podejście ogólne (trójstopniowe) i podejście uproszczone
 • Definicja „defaultu”
 • Istotne pogorszenie ryzyka kredytowego
 • Uproszczenia i założenia możliwe do zastosowania w szacowaniu strat kredytowych wg MSSF 9
 • Modyfikacje aktywów finansowych i ich wpływ na odpisy z tytułu ryzyka kredytowego:
  • Modyfikacje skutkujące wyłączeniem z bilansu
  • Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu
 • Podejście do aktywów z rozpoznaną utratą wartości przy początkowym ujęciu (POCI)
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy podejściem do strat oczekiwanych wg MSSF 9 a innymi regulacjami sektora finansowego (CRD, wytyczne ECB i EBA)

Rachunkowość zabezpieczeń

 • Przegląd najważniejszych zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń (zabezpieczenia wartości godziwej, zabezpieczenia przepływów pieniężnych)
 • Zmiany w zasadach stosowania rachunkowości zabezpieczeń wdrażane przez MSSF 9:
  • W zakresie pozycji zabezpieczanych i komponentów ryzyka, jakie mogą być desygnowane do rachunkowości zabezpieczeń
  • W zakresie testowania efektywności i dokumentacji
  • W zakresie ujmowania kosztów zabezpieczeń (wartość czasowa opcji, punkty swapowe, spready walutowe)
  • W zakresie rebilansowania zabezpieczeń i możliwości wcześniejszego zakończenia stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Ujawnienia

 • Nowe wymogi ujawnieniowe MSSF 7 wprowadzone w związku z wejściem w życie MSSF 9
  • Wymogi związane z klasyfikacją i wyceną
  • Wymogi związane z ujmowaniem odpisów z tytułu ryzyka kredytowego
  • Wymogi związane z zastosowaniem MSSF 9 po raz pierwszy

Ocena wpływu MSSF 9 na sprawozdania banków i instytucji finansowych

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Dziękujemy za świetne szkolenie. Było merytorycznie, ale z ogromną dozą praktycznych rozwiązań. Wszyscy uczestnicy po naszej stronie byli bardzo zadowoleni.”

Uczestnik szkolenia

Marzec 2023

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

MSSF 9 Instrumenty finansowe Szkolenie dla banków i instytucji finansowych

Cena

2390 zł netto ( 2940 zł brutto )

MSSF 9 Instrumenty finansowe Szkolenie dla banków i instytucji finansowych + dostęp do nagrania

Cena

2590 zł netto ( 3186 zł brutto )

MSSF 9 Instrumenty finansowe Szkolenie dla banków i instytucji finansowych

Począwszy od stycznia 2018 roku, wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF są zobowiązane stosować MSSF 9 – nowy standard, który rewolucjonizuje podejście do rachunkowości instrumentów finansowych oraz zastępuje dotychczas stosowany standard MSR 39.

Największe zmiany wprowadzane przez MSSF 9 dotyczą zastąpienia dotychczasowego podejścia do ujmowania strat kredytowych w oparciu o straty poniesione przez nowy model oparty o straty oczekiwane, jak również nowe podejście do ujmowania aktywów finansowych. Pomimo, iż MSSF 9 jest stosowany przez wszystkie jednostki gospodarcze, to nowe przepisy mają największy wpływ na te jednostki, które w znacznym stopniu wykorzystują instrumenty finansowe w swojej działalności, a w szczególności na banki i instytucje finansowe. Zakres zmian wdrażanych przez MSSF 9 jest na tyle duży, że wpływa nie tylko na proces rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, ale także na inne obszary działalności, takie jak zarządzanie ryzykiem, IT, informacja zarządcza, zarządzanie aktywami i pasywami.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • wszystkich pracowników banków i instytucji finansowych zaangażowanych w proces rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • pracowników pozostałych obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z rachunkowością instrumentów finansowych, takich jak zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, zarządzanie aktywami i pasywami, IT, informacja zarządcza, skarbowość,
 • analityków finansowych zajmujących się sprawozdaniami instytucji finansowych.
Cele i korzyści

Cele i korzyści

Oferowane przez nas szkolenie umożliwia poznanie nowego standardu przez przedstawicieli wszystkich obszarów działalności banków, których dotyczą wymogi nowego standardu. Jednocześnie, szkolenie stanowi unikatową możliwość wyrównania poziomu wiedzy pracowników tych jednostek.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Wprowadzenie

 • Przyczyny zastąpienia MSR 39 nowym standardem i geneza MSSF 9
 • Zakres stosowania MSSF 9
 • Przegląd pozostałych standardów MSR i MSSF odnoszących się do rachunkowości instrumentów finansowych (zakres stosowania i powiązania z wymogami MSSF 9)
 • Obszary działalności banków i instytucji finansowych dotknięte wdrożeniem MSSF 9

Nowe zasady klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych według MSSF 9:

 • Nowe kategorie księgowe aktywów finansowych
 • Kryteria klasyfikacji aktywów finansowych do poszczególnych kategorii (kryterium modelu biznesowego, test właściwości przepływów pieniężnych (SPPI)
 • Podejście do instrumentów hybrydowych z wbudowanymi instrumentami finansowymi
 • Zasady reklasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych

Zasady wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych do wartości godziwej:

 • Definicja wartości godziwej wg MSSF 13 i hierarchia wartości godziwej
 • Podejście do ujmowania zmian wartości godziwej dla poszczególnych kategorii aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wg MSSF 9
 • Ujmowanie wyceny własnego ryzyka kredytowego dla zobowiązań finansowych zgodnie z MSSF 9

Zasady wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z bilansu według MSSF 9

 • Przegląd zasad wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z bilansu i ich zastosowanie do analizy skutków księgowych transakcji sekurytyzacji, faktoringu itp.
 • Zastosowanie zasad wyłączania dla modyfikacji warunków kontraktowych aktywów i zobowiązań finansowych

Ujmowanie odpisów z tytułu ryzyka kredytowego

 • Nowy model ujmowania strat kredytowych w oparciu o straty oczekiwane w porównaniu do dotychczas stosowanego modelu opartego o straty poniesione
 • Definicje strat oczekiwanych w okresie 12 miesięcy i w okresie całego życia ekspozycji
 • Podejście ogólne (trójstopniowe) i podejście uproszczone
 • Definicja „defaultu”
 • Istotne pogorszenie ryzyka kredytowego
 • Uproszczenia i założenia możliwe do zastosowania w szacowaniu strat kredytowych wg MSSF 9
 • Modyfikacje aktywów finansowych i ich wpływ na odpisy z tytułu ryzyka kredytowego:
  • Modyfikacje skutkujące wyłączeniem z bilansu
  • Modyfikacje nieskutkujące wyłączeniem z bilansu
 • Podejście do aktywów z rozpoznaną utratą wartości przy początkowym ujęciu (POCI)
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy podejściem do strat oczekiwanych wg MSSF 9 a innymi regulacjami sektora finansowego (CRD, wytyczne ECB i EBA)

Rachunkowość zabezpieczeń

 • Przegląd najważniejszych zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń (zabezpieczenia wartości godziwej, zabezpieczenia przepływów pieniężnych)
 • Zmiany w zasadach stosowania rachunkowości zabezpieczeń wdrażane przez MSSF 9:
  • W zakresie pozycji zabezpieczanych i komponentów ryzyka, jakie mogą być desygnowane do rachunkowości zabezpieczeń
  • W zakresie testowania efektywności i dokumentacji
  • W zakresie ujmowania kosztów zabezpieczeń (wartość czasowa opcji, punkty swapowe, spready walutowe)
  • W zakresie rebilansowania zabezpieczeń i możliwości wcześniejszego zakończenia stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Ujawnienia

 • Nowe wymogi ujawnieniowe MSSF 7 wprowadzone w związku z wejściem w życie MSSF 9
  • Wymogi związane z klasyfikacją i wyceną
  • Wymogi związane z ujmowaniem odpisów z tytułu ryzyka kredytowego
  • Wymogi związane z zastosowaniem MSSF 9 po raz pierwszy

Ocena wpływu MSSF 9 na sprawozdania banków i instytucji finansowych

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2390 zł netto ( 3186 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

30 września – 1 października 2024

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com