Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków – EY Academy of Business

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości

Szkolenie skupia się na zagadnieniach budzących najczęstsze wątpliwości analityków sprawozdań finansowych, czyli tych obszarach rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez firmę lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru. W trakcie szkolenia dla analityków nie stosujemy notacji księgowej.

Szkolenie adresowane jest do analityków finansowych i innych osób zaangażowanych w analizę informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych (przygotowywanych zgodnie z MSSF lub polską ustawą o rachunkowości) pod kątem decyzji inwestycyjnych i kredytowych. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Najważniejsze cechy programu

 • Przekrój najciekawszych z punktu widzenia analityka zagadnień mających zastosowanie do różnych pozycji bilansowych i wynikowych
 • Wybór zagadnień, które dotyczą wszystkich kategorii bilansowych z naciskiem na różnice w zależności od kategorii aktywa
 • Intensywny warsztat dla analityków, którzy chcą samodzielnie interpretować kluczowe pozycje sprawozdań finansowych

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy

 • Będą potrafili przeanalizować wpływ wybranych transakcji i zdarzeń na poszczególne elementy sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych
 • Poznają zasady i rozwiązania księgowe przez pryzmat ich wpływu na poszczególne elementy sprawozdań finansowych i wybrane wskaźniki

Szkolimy w formule łączącej elementy wykładu, dyskusji, krótkich ćwiczeń oraz rozbudowanych case study. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych.

Bilans

1. Charakterystyka najważniejszych pozycji bilansowych

 • Ujmowanie aktywów i zobowiązań
 • Kiedy należy ująć składnik aktywów lub zobowiązań, a kiedy zaprzestać ujmowania
 • Aktywowanie kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem składnika aktywów
 • Ocena jakości poszczególnych składników bilansu
 • Ujmowanie zobowiązań (bilans i poza-bilans)
 • Jak i kiedy tworzy się rezerwy
 • Jak interpretować aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

2. Jak ustalana jest wartość bilansowa aktywów i zobowiązań

 • Koszt historyczny czy wartość godziwa
 • Amortyzacja aktywów trwałych
 • Utrata wartości aktywów
 • Pomiar aktywów przeznaczonych do sprzedaży

Rachunek zysków i strat

 • Kiedy należy ująć przychód — przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych)
 • Które przychody (koszty), zyski (straty) nie przechodzą przez rachunek zysków i strat
 • Omówienie zasad prezentacji rachunku zysków i strat — jakie kategorie przychodów i kosztów powinny być prezentowane w poszczególnych segmentach rachunku

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Omówienie zasad klasyfikacji przepływów jako operacyjne, inwestycyjne i finansowe

Zagadnienia szczególne

 • Ujęcie połączeń gospodarczych i grup kapitałowych
 • Rachunkowość instrumentów finansowych

Bartłomiej Dębek - trener w EY Academy of Business od 2017 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń otrzymują od swoich organizacji członkowskich punkty CPD, CPE, PDU itp.

Za to szkolenie możesz otrzymać:

15 CPE

16 CPD

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Cena

3350 zł netto ( 4121 zł brutto )

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości

Szkolenie skupia się na zagadnieniach budzących najczęstsze wątpliwości analityków sprawozdań finansowych, czyli tych obszarach rachunkowości finansowej, które w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez firmę lub wiążą się ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru. W trakcie szkolenia dla analityków nie stosujemy notacji księgowej.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do analityków finansowych i innych osób zaangażowanych w analizę informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych (przygotowywanych zgodnie z MSSF lub polską ustawą o rachunkowości) pod kątem decyzji inwestycyjnych i kredytowych. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Najważniejsze cechy programu

 • Przekrój najciekawszych z punktu widzenia analityka zagadnień mających zastosowanie do różnych pozycji bilansowych i wynikowych
 • Wybór zagadnień, które dotyczą wszystkich kategorii bilansowych z naciskiem na różnice w zależności od kategorii aktywa
 • Intensywny warsztat dla analityków, którzy chcą samodzielnie interpretować kluczowe pozycje sprawozdań finansowych

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy

 • Będą potrafili przeanalizować wpływ wybranych transakcji i zdarzeń na poszczególne elementy sprawozdania finansowego – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych
 • Poznają zasady i rozwiązania księgowe przez pryzmat ich wpływu na poszczególne elementy sprawozdań finansowych i wybrane wskaźniki
Program

Szkolimy w formule łączącej elementy wykładu, dyskusji, krótkich ćwiczeń oraz rozbudowanych case study. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych.

Bilans

1. Charakterystyka najważniejszych pozycji bilansowych

 • Ujmowanie aktywów i zobowiązań
 • Kiedy należy ująć składnik aktywów lub zobowiązań, a kiedy zaprzestać ujmowania
 • Aktywowanie kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem składnika aktywów
 • Ocena jakości poszczególnych składników bilansu
 • Ujmowanie zobowiązań (bilans i poza-bilans)
 • Jak i kiedy tworzy się rezerwy
 • Jak interpretować aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

2. Jak ustalana jest wartość bilansowa aktywów i zobowiązań

 • Koszt historyczny czy wartość godziwa
 • Amortyzacja aktywów trwałych
 • Utrata wartości aktywów
 • Pomiar aktywów przeznaczonych do sprzedaży

Rachunek zysków i strat

 • Kiedy należy ująć przychód — przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych)
 • Które przychody (koszty), zyski (straty) nie przechodzą przez rachunek zysków i strat
 • Omówienie zasad prezentacji rachunku zysków i strat — jakie kategorie przychodów i kosztów powinny być prezentowane w poszczególnych segmentach rachunku

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Omówienie zasad klasyfikacji przepływów jako operacyjne, inwestycyjne i finansowe

Zagadnienia szczególne

 • Ujęcie połączeń gospodarczych i grup kapitałowych
 • Rachunkowość instrumentów finansowych
Punkty edukacyjne

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń otrzymują od swoich organizacji członkowskich punkty CPD, CPE, PDU itp.

Za to szkolenie możesz otrzymać:

15 CPE

16 CPD

Szczegóły programu modułowego

Cena

3350 zł netto ( 4121 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

26-27 listopada 2024 – Warszawa lub Online Live

 

Szkolenie może być zorganizowane również w formie zamkniętej

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com