Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Szkolenia dla prawników   Akademia Finansów dla Prawników

Akademia Finansów dla prawników - szkolenie z zakresu finansów dla prawników

Terminy:
Sprawozdania finansowe
27-28 stycznia 2022 I Warszawa lub online (do wyboru)
Ocena projektów inwestycyjnych i rynki finansowe
14-15 lutego 2022 I Warszawa lub online (do wyboru)
Cena:
Dwa moduły: 4500 zł netto
Jeden moduł: 2500 zł netto
 • Kompleksowy program z wiedzy finansowej
 • 4 dni praktycznych szkoleń popartych analizą case studies
Jak finanse wpływają na ryzyka prawne firmy i jak je zabezpieczyć? Jako prawnik funkcjonujący w biznesie coraz częściej mierzysz się z tym pytaniem. Sięgasz po wiedzę pozaprawną, której kluczowym obszarem są finanse. 

Czy jednak właściwie rozumiesz i prawidłowo interpretujesz finansowe zawiłości? Czy potrafisz rozpoznać ryzyka biznesowe, które generowane są na styku prawa i finansów? Czy wiesz gdzie i jak połączyć te obszary, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie biznesu?

Wyposażymy Cię w niezbędną wiedzę praktyczną, która sprawi, że w pełni zrozumiesz biznes i bez problemu będziesz poruszał się w zagadnieniach finansowych. Wszystko to zaś z ukierunkowaniem na pracę prawnika. 

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących zarówno kancelarie, jak również działy prawne przedsiębiorstw.

Cele i korzyści

Cele:

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • kiedy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki oraz kiedy ogłosić jej upadłość?
 • jak poszczególne elementy sprawozdania finansowego są ze sobą powiązane oraz jak zidentyfikować ważne kwestie i wiedzieć jakie zadać pytania?
 • dlaczego umowa na usługę połączona z finansowaniem środków trwałych kryje w sobie ryzyko komplikacji operacyjnych oraz finansowych?
 • czy lepsze wyniki finansowe przekładają się automatycznie na wzrost wyceny rynkowej, a może bywa odwrotnie?
 • jakie są najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie?
 • jak zmienia się wartość inwestycji w czasie i jak obliczany jest  wzrost wartości zainwestowanych środków?
 • co dzieje się, gdy rynki finansowe przestają działać racjonalnie i jaki ma to wpływ na Twoją firmę?

Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia:
 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa
 • Dowiesz się jak czytać i analizować sprawozdania finansowe
 • Uzyskasz odpowiedź na pytanie co prawnik musi wiedzieć na temat łączenia jednostek gospodarczych, a także na temat wyceny inwestycji, instrumentów kapitałowych oraz przedsiębiorstw
 • Poznasz ważne zagadnienia i pojęcia finansowe w języku angielskim

Program

Moduł 1:

Sprawozdanie finansowe – co mówi o sytuacji prawnej, własnościowej i finansowej firmy? Jak i dlaczego prawnik powinien analizować ten dokument? 
 • Kiedy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki (art. 233 i art. 397 Kodeksu spółek handlowych) oraz kiedy ogłosić upadłość spółki (art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego)
 • Studium przypadku, które przedstawi jak typowe transakcje wpływają na sprawozdanie finansowe – narzędzie przekazywania informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wynikach prowadzonej działalności
 • Które elementy sprawozdania finansowego są podatne na szacunki zarządu, a które są na te szacunki odporne? 
 • Czy jednostka gospodarcza, która wykazuje zysk, ma środki na wypłatę dywidendy?
 • Czym jest kapitał podstawowy a czym kapitał własny? Czy kapitał może być ujemny? 
 • Po co jest amortyzacja i czy wiąże się z przepływem gotówki? Jak często można, a może trzeba, modyfikować metody amortyzacji i jak często analizować majątek pod kątem utraty wartości?
 • Jak zmiana daty zakupu maszyny o 1 dzień może pozbawić jednostkę gospodarczą kredytowania zewnętrznego i zagrozić jej dalszemu istnieniu?
 • Dlaczego warte miliardy marki/znaki towarowe nie są ujęte w sprawozdaniu finansowym. Kiedy mogą być wycenione i wykazane? 
 • Jak kredyt bankowy pozwala pomnożyć zyski efektywnej firmy?
 • Dlaczego niewykorzystane urlopy pracowników obniżają wynik finansowy?
 • Dlaczego umowa na usługę połączona z finansowaniem środków trwałych kryje w sobie ryzyko komplikacji operacyjnych oraz finansowych?
 • Jak poszczególne elementy sprawozdania finansowego są ze sobą powiązane oraz jak zidentyfikować ważne kwestie i wiedzieć jakie zadać pytania?
 • Gdzie szukać informacji o tym, na jakie kwoty jednostka gospodarcza wystawiła czeki własne in-blanco, udzieliła gwarancji i poręczeń?
 • Czy analizę sprawozdania finansowego można zakończyć na lekturze raportu biegłego rewidenta z badania?
 • Gdzie w sprawozdaniu finansowym szukać informacji o składnikach majątkowych z zawyżoną wartością, na co zwrócić uwagę i jakie zadać pytania?
 • Najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie (Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy ds. Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) - czym są i kto je stosuje?
 • Jak i po co analitycy eliminują amortyzację z wyniku finansowego przy ocenie firm?
 • Terminy angielskie obecne w języku finansistów i księgowych – co oznaczają i jak je rozumieć, np. CAPEX, OPEX, EBIT, EBITDA. 
 • Rachunkowość kreatywna, czyli jak poprawić wynik jednostki gospodarczej w 2 godziny bez łamania prawa. Na co uważać czytając sprawozdanie finansowe, aby nie pominąć istotnych kwestii oraz zidentyfikować zyski wynikające z „zabiegów” księgowych, a także te, które w przyszłości nie wystąpią ponownie? (ćwiczenie)
 • Metody i sposoby analizy finansowej – co robić a czego unikać, choć jest kuszące?
 • Dlaczego analizy sprawozdania finansowego nie da się zrobić w zaciszu gabinetu bez rozmowy z zarządem?
 • Wskaźniki finansowe – zawierają błędy a ich nazwa nie zawsze jest tożsama ze sposobem ich wyliczenia.  Interpretacja, wady i zalety podstawowych wskaźników (ćwiczenia):
  • Wskaźniki rentowności
  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki efektywności
  • Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
  • Co oznaczają: D/E, ROE, ROCE, ROA
 • Czy istnieje złoty wskaźnik, który powie wszystko o kondycji przedsiębiorstwa?
 • Czy kapitał obrotowy powinien być jak najwyższy czy jak najniższy – od czego to zależy? Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w jednostce gospodarczej (ćwiczenia).
 • Jak i skąd pozyskać darmowe finansowanie dla działalności gospodarczej?
 • Jakie dwie pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych mówią najwięcej o kondycji przedsiębiorstwa? Kiedy powinny budzić zaniepokojenie oraz konieczność rozmowy z zarządem?
 • Sprawozdania jednostkowe oraz skonsolidowane - podstawy konsolidacji (ćwiczenia)
 • Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Co interesuje inwestora kapitałowego, a co branżowego i czy interesują ich szczegóły działania organizacji?
 • Dane finansowe a cena akcji: czy lepsze wyniki finansowe przekładają się automatycznie na wzrost wyceny rynkowej, a może bywa odwrotnie?

Moduł 2:

Finansowe aspekty przejęć i połączeń jednostek gospodarczych
 • Finansowe i księgowe skutki transakcji „M&A”:
  • ujęcie rachunkowe podstawowych transakcji: połączenie, podział, przekształcenie, zakup udziałów, zakup przedsiębiorstwa, podwyższenie kapitału, umorzenie udziałów
  • metody wyłaniania ceny przejęcia, modele wyceny przedsiębiorstw
 • Jaki termin wybrać, dla połączenia czy przekształcenia, aby uniknąć skomplikowanych i kłopotliwych procedur księgowych związanych z przygotowaniem danych finansowych?
Wycena projektów inwestycyjnych
 • Wycena prostych inwestycji – wartość pieniądza w czasie
  • Jak zmienia się wartość inwestycji w czasie? Obliczanie wzrostu wartości zainwestowanych środków przy założonej stopie zwrotu i określonym czasie inwestycji.
  • Procent złożony, czyli efekt kapitalizacji odsetek.
  • Wartość bieżąca netto (NPV) – ocena czy inwestycja kreuje wartość dodaną.
  • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – na ile rentowna jest inwestycja?
 • Koszt kapitału:
  • WACC – średni ważony koszt kapitału
  • Ocena kosztu poszczególnych źródeł finansowania
  • Współczynnik beta – model CAPM – ocena kosztu kapitału własnego
  • Korekty o ryzyko inwestycji
 • Wycena instrumentów kapitałowych oraz przedsiębiorstw
  • Modele dyskontowe oparte na prognozach dywidend oraz wolnych środków pieniężnych (free cash flow)
  • Modele mnożnikowe (multiples)
  • Modele oparte na wartości aktywów
  • Podejście do wyceny dłużnych papierów korporacyjnych
 • Ocena założeń przyjętych w budżecie przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem:
  • kosztów istotnych (krańcowych) i nieistotnych (koszty utopione, koszty stałe), kosztów utraconych możliwości
  • odróżniania perspektywy księgowej od perspektywy inwestycyjnej.
Rynki finansowe i wykorzystanie instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach
 • Aspekty działalności przedsiębiorstw związane z wykorzystaniem rynków finansowych: finansowanie, zarządzanie płynnością, zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Przegląd najważniejszych rynków finansowych i ich głównych instrumentów (rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych)
 • Specyfika instrumentów pochodnych. Kontrakty terminowe (forwards, futures), opcje, swapy. Instrumenty giełdowe i OTC.
 • Rynek stopy procentowej i zarządzanie ryzykiem stopy w przedsiębiorstwie:
  • Skąd biorą się stopy procentowe? Przegląd stóp procentowych i stóp zwrotu w gospodarce polskiej. Ile realnie można zarobić inwestując w instrumenty ‘wolne od ryzyka’? 
  • Ryzyko stopy procentowej w działalności przedsiębiorstwa i wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka stopy (instrumenty FRA, IRS, cap i floor) 
 • Rynek walutowy i zarządzanie ryzykiem kursowym:
  • Kursy walutowe – analiza trendów pomiędzy kursami najważniejszych światowych walut
  • Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw oraz strategie i instrumenty wykorzystywane w zabezpieczaniu ryzyka (FX forward, opcje i strategie opcyjnie).
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne. Lekcja z rynku polskiego: kryzys opcyjny z roku 2008
 • Rola regulacji rynkowych w kontekście promowania właściwych praktyk rynkowych
 • Co się dzieje, gdy rynki finansowe przestają działać racjonalnie – studium przypadku w oparciu o  globalny kryzys finansowy i aktualne wydarzenia rynkowe

Termin i miejsce

Moduł I: 27-28 stycznia 2022 I Warszawa lub online (do wyboru)

Moduł II: 14-15 lutego 2022 I Warszawa lub online (do wyboru)
Cena 4500,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień
tel. +48 510 201 314