Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie projektami   Akademia Projektów Budowlanych

Akademia Projektów Budowlanych

Aspekty prawne * Zarządzanie projektami * Praktyczny warsztat oparty na analizie case studies *
Zarządzanie ryzykiem

Prowadzisz projekt budowalny nie po raz pierwszy i jesteś przekonany, że posiadasz niezbędną wiedzę, by osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty? Jest tak z pewnością. Jednak dostarczane rezultaty nie są zadowalające - zawsze czegoś brakuje, zawsze coś Was spowalnia. Taki jest charakter projektów, szczególnie budowlanych. Czy rzeczywiście nie można usprawnić tych procesów?

Online
Moduł I: 13-14 października 2021
Moduł II: 29-30 listopada 2021
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo

 • Kierownicy działów prawnych, prawnicy odpowiedzialni za obsługę prawną projektów inwestycyjno-budowlanych
 • Kierownicy projektów budowlanych odpowiedzialni za termin i realizację budżetu projektu
 • Kierownicy portfela projektów budowlanych
 • Członkowie zarządów firm budowlanych oraz innych firm realizujących projektu typu CAPEX poszukujący inspiracji w zakresie optymalizacji realizowanych projektów
 • Liderzy zespołów i menedżerowie pełniący funkcje w firmach z branży budowlanej i pokrewnych

Cele i korzyści

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom, co należy zmienić w obowiązujących praktykach zarządzania projektami budowlanymi, by uzyskać większą kontrolę nad realizowanym przedsięwzięciem z równoczesnym zaoferowaniem zespołom realizacyjnym maksymalnej, wymaganej elastyczności. 

W trakcie szkolenia omówione i przećwiczone zostaną główne elementy zarządzania procesem realizacji projektów, w tym z szerokim uwzględnieniem aspektów prawnych zarządzania projektem budowlanym. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy będą mogli na bieżąco przenosić zdobywaną wiedzę na poziom własnego projektu, nad którym będą pracować, w trakcie zajęć.  

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Dostęp do unikalnych i innowacyjnych (w branży budowlanej) praktyk, które pozwolą zwiększyć terminowość realizacji projektu przy równoczesnej poprawie efektywności wydatkowej i gospodarowania zasobami
 • Poznasz najważniejsze ryzyka prawne realizacji projektów budowlanych oraz dowiesz się jak je minimalizować
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi służących do zarządzania kompetencjami i  portfelem projektów
 • Wymiana doświadczeń z ekspertami- praktykami w obszarze zarządzania projektami budowlanymi

Program

Moduł 1

1. Jak przygotować się do sprawnej realizacji projektu budowlanego – perspektywa prawna
 • identyfikacja poszczególnych faz realizacji projektu -  inicjacji, planowania, wykonania, nadzoru, zamknięcia projektu
 • inicjacja projektu – jak wygląda specyfika ofertowania w przetargach publicznych oraz przetargach prywatnych; rola dokumentacji przetargowej; kontrakty FIDIC i non-FIDIC w praktyce zamawiających (inwestorów); jak zwiększyć szanse na pozyskanie zamówienia/ praktyczne aspekty minimalizacji ryzyk udziału w projekcie oraz zarządzanie zakresem projektu; realna ocena możliwości realizacyjnych w zakresie czasu, jakości, potencjału osobowego i sprzętowego (określenie parametrów czasu, kosztów i jakości); rozeznanie rynkowe oraz identyfikacja klienta i jego oczekiwań oraz partnerów biznesowych (business intelligence)
 • planowanie oraz organizacja projektu – rola harmonogramu (rzeczowo-finansowego) w realizacji projektu z perspektywy prawnej (określenie elementów krytycznych oraz kamieni milowych); ryzyka niewłaściwego opracowania harmonogramu oraz zasobów osobowych i sprzętowych; struktura zarządcza (rola komitetów sterujących, biuro projektu) a zasady komunikacji (określenie zadań i czynności)
 • wykonanie projektu oraz faza nadzoru – terminowość, efektywna alokacja zasobów, monitoring jakości realizacji projektu w zakresie zdefiniowanych parametrów; monitoring kosztów oraz opóźnień (wdrożenie odpowiednich procedur zmiany oraz roszczeń); identyfikacja, ocena oraz zarządzanie ryzykiem
 • zamknięcie projektu – formalne zakończenie prac dotyczących projektu, podsumowanie wyników (zestawienie uzyskanego efektu z założeniami planu projektu) i wyciągnięcie wniosków (archiwizacja).
2. Jak zakwestionować opis przedmiotu zamówienia (w tym preferujący konkretnego wykonawcę), warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz postanowienia umowne?
 • zasady wykładni dokumentacji przetargowej (kontraktowej)
 • zastosowanie tzw. testu proporcjonalności
 • wyjaśnienia treści SIWZ w praktyce, odwołanie do KIO – kiedy warto z niego skorzystać.

3. Zarządzanie roszczeniami (claim management) w procesie realizacji projektu budowlanego

 • cele zarządzania roszczeniami, przygotowanie do zarządzania roszczeniami, uruchomienie roszczenia
 • roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie
 • roszczenia wykonawcy o dodatkowe koszty
 • roszczenia Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie
 • roszczenie Wykonawcy o odszkodowanie
 • roszczenia Wykonawcy w związku z opóźnieniem w przekazaniu placu budowy
 • roszczenia Zamawiającego o kary umowne oraz stwierdzone wady
 • aspekty praktyczne zgłaszania roszczenia, w tym rola dokumentacji reklamacyjnej oraz wycena roszczeń.

4. Zmiana warunków realizacji projektu w świetle Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych

 • klauzula rebus sic stantibus w praktyce orzeczniczej sądów, praktyczne aspekty waloryzacji wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen
 • wdrożenie procedury zmiany w świetle warunków kontraktowych FIDIC, w tym jak ująć optymalną procedurę zmiany w kontrakcie
 • zmiana umowy w świetle Prawa zamówień publicznych – zmiana istotna i nieistotna, ryzyka nieuprawnionych aneksów do umowy o zamówienie publiczne.

5. Odstąpienie od umowy przez inwestora w świetle Kodeksu cywilnego, FIDIC oraz Prawa zamówień publicznych.

6. Rozstrzyganie sporów w świetle warunków kontraktowych FIDIC.

Moduł 2

1. Zasady efektywnego planowania projektu 
 • jaka jest różnica między celem, zakresem, produktem, zadaniem, kamieniem milowym i etapem w projekcie?
 • czym różni się plan operacyjny od planu strategicznego? Dlaczego powinny one być ze sobą skorelowane, chociaż każdy z nich musi być zbudowany na zupełnie innym zakresie czasowym?
 • na czym polega budżetowanie w projekcie i dlaczego zastosowanie parametru BCWP w projekcie przedstawia realną efektywność wydatkową w projekcie?
 • czym różni się monitorowanie operacyjne od taktycznego i strategicznego i jak powinny być prowadzone i zarządzane?
2. Zastosowanie zasad zarządzania ograniczeniami w projekcie budowlanym
 • jaka jest charakterystyka ograniczenia w projekcie?
 • na czym polega model ciągłego doskonalenia (POOGI) w zarządzaniu zgodnie z założeniami Teorii Ograniczeń? Jakie są kolejne kroki wdrożeniowe?
3. Warunki wejściowe i wymagania skutecznej implementacji metody buforowej (łańcucha krytycznego – CCPM – Critical Chain Project Management)
 • jakie jest uzasadnienie i ograniczenia stosowania metody CCPM w projekcie budowlanym?
 • jakie są wymagania wejściowe nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą CCPM?
 • na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu syndromu studenta?
 • na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu prawa parkinsona?
 • jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu dużej wielozadaniowości?
 • jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu efektu współdzielenia zasobów?
 • jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu punktów integracji w projekcie?
4. Planowanie zadań ASAP i ALAP oraz JIT
 • jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ASAP?
 • jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ALAP?
 • w jaki sposób wykorzystać zalety ASAP i ALAP w harmonogramowaniu zadań w projekcie? Na czym polega zasada JUST IN TIME w harmonogramowaniu zadań w projekcie?
5. Przygotowanie harmonogramu do zarządzania z wykorzystaniem zasady buforowania projektu
 • w jaki sposób wyznaczyć czasochłonność ambitną dla zadań w projekcie?
 • jakie są grupy zasobów w projekcie i w jaki sposób je harmonogramować w projekcie?
 • w jaki sposób wyznaczyć łańcuch krytyczny w projekcie?
 • jaka jest rola i zastosowanie buforów w zarządzaniu projektami? Jakiego rodzaju bufory występują w projekcie?
 • jakie są kolejne kroki metodologiczne w modelowaniu projektu zgodnie z regułami łańcucha krytycznego?
6. Nadzorowanie realizacji projektu. Praktyczne aspekty wdrożeniowe
 • w jaki sposób wdrożyć i z jakich elementów składa się procedurę aktualizacji statusu aktualizacji zadania przez zasób odpowiedzialny za jego realizację?
 • w jaki sposób wykorzystać narzędzie Fever Chart do nadzorowania realizacji projektu?
 • w jaki sposób wykorzystać rejestr buforów do nadzorowania realizacji projektu?
 • w jaki sposób wykorzystać rejestr dostępności zasobów do nadzorowania realizacji projektu?

7. Planowanie i nadzorowanie realizacji projektów budowlanych w środowisku zdalnych.

 • harmonogramowanie w środowisku zdalnym
 • aktualizacje w środowisku zdalnym
 • monitorowanie kosztów w środowisku zdalnym (narzędzia do planowania, komunikacji, aktualizacji)
 • Tworzenie efektywnego i możliwego do zastosowania środowiska (ekosystemu) biznesowego w projektach budowlanych, gdzie nadzór zarządczy odgrywa równie duże znaczenie co nadzór techniczny a wynik finansowy jest rezultatem dobrego zarządzania a nie dziełem przypadku
 • Pełna świadomość w czasie rzeczywistym, o rzeczowym i finansowym postępie w realizacji budowy
 • Praktyka wdrożenia analizy ryzyka w projektach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki zapobiegawczej. 

Termin i miejsce

Szkolenie jest organizowane w formule ONLINE

Moduł I: 13-14 października 2021

Moduł II: 29-30 listopada 2021

 • Cena jednego modułu: 2100 zł netto
 • Cena całego kursu: 3800 zł netto
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do kontaktu. W sprawie tego szkolenia skontaktuj się z 

Oktawia Kuruś | +48 517 882 348