Akademia Projektów Budowlanych – EY Academy of Business

Akademia Projektów Budowlanych

Prowadzisz projekt budowalny nie po raz pierwszy i jesteś przekonany, że posiadasz niezbędną wiedzę, by osiągnąć satysfakcjonujące wyniki? Jest tak z pewnością. Czasami jednak dostarczane rezultaty nie są zadowalające – zawsze czegoś brakuje, coś spowalnia prace. Taki jest charakter projektów, szczególnie budowlanych. Czy rzeczywiście nie można usprawnić tych procesów?

Można! Akademia Projektów Budowlanych to praktyczny warsztat oparty na analizie case studies, na którym pokazujemy, jak sprawnie zarządzać projektami budowlanymi. Poruszamy zarówno aspekty prawne, jak i kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem i samą realizacją projektu.

Akademię Projektów Budowlanych kierujemy do:

 • Kierowników działów prawnych, prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną projektów inwestycyjno-budowlanych
 • Kierowników projektów budowlanych odpowiedzialnych za termin i realizację budżetu projektu
 • Kierowników portfela projektów budowlanych
 • Członków zarządów firm budowlanych oraz innych firm realizujących projektu typu CAPEX poszukujących inspiracji w zakresie optymalizacji realizowanych projektów
 • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem Akademii jest wskazanie uczestnikom, co należy zmienić w obowiązujących praktykach zarządzania projektami budowlanymi, by uzyskać większą kontrolę nad realizowanym przedsięwzięciem z równoczesnym zaoferowaniem zespołom realizacyjnym maksymalnej wymaganej elastyczności.

W trakcie szkolenia omówione i przećwiczone zostaną główne elementy zarządzania procesem realizacji projektów, z szerokim uwzględnieniem aspektów prawnych zarządzania projektem budowlanym. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy będą mogli na bieżąco przenosić zdobywaną wiedzę na poziom własnego projektu, nad którym będą pracować w trakcie zajęć.

 • Dostęp do unikalnych i innowacyjnych (w branży budowlanej) praktyk, które pozwolą zwiększyć terminowość realizacji projektu przy równoczesnej poprawie efektywności wydatkowej i gospodarowania zasobami
 • Poznanie najważniejszych ryzyk prawnych realizacji projektów budowlanych i sposobów ich minimalizacji
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi służących do zarządzania kompetencjami i portfelem projektów
 • Wymiana doświadczeń z ekspertami-praktykami w obszarze zarządzania projektami budowlanymi

Program „Akademia Projektów Budowlanych” składa się z 2 modułów: Projekty budowlane – aspekty prawne oraz Projekty budowlane – aspekty zarządcze.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet 2 szkoleń (wybierz Akademia Projektów Budowlanych – cały program) lub, w przypadku wyboru 1 szkolenia wybierz Akademia Projektów Budowlanych – jeden moduł.

Moduł 1. Projekty budowlane – aspekty zarządcze

 1. Zasady efektywnego planowania projektu 
 • Jaka jest różnica między celem, zakresem, produktem, zadaniem, kamieniem milowym i etapem w projekcie?
 • Czym różni się plan operacyjny od planu strategicznego? Dlaczego powinny one być ze sobą skorelowane, chociaż każdy z nich musi być zbudowany na zupełnie innym zakresie czasowym?
 • Na czym polega budżetowanie w projekcie i dlaczego zastosowanie parametru BCWP w projekcie przedstawia realną efektywność wydatkową w projekcie?
 • Czym różni się monitorowanie operacyjne od taktycznego i strategicznego i jak powinny być prowadzone i zarządzane?
 1. Zastosowanie zasad zarządzania ograniczeniami w projekcie budowlanym
 • Jaka jest charakterystyka ograniczenia w projekcie?
 • Na czym polega model ciągłego doskonalenia (POOGI) w zarządzaniu zgodnie z założeniami Teorii Ograniczeń? Jakie są kolejne kroki wdrożeniowe?
 1. Warunki wejściowe i wymagania skutecznej implementacji metody buforowej (łańcucha krytycznego – CCPM – Critical Chain Project Management)
 • Jakie jest uzasadnienie i ograniczenia stosowania metody CCPM w projekcie budowlanym?
 • Jakie są wymagania wejściowe nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą CCPM?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu syndromu studenta?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu prawa parkinsona?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu dużej wielozadaniowości?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu efektu współdzielenia zasobów?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu punktów integracji w projekcie?
 1. Planowanie zadań ASAP i ALAP oraz JIT
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ASAP?
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ALAP?
 • W jaki sposób wykorzystać zalety ASAP i ALAP w harmonogramowaniu zadań w projekcie? Na czym polega zasada JUST IN TIME w harmonogramowaniu zadań w projekcie?
 1. Przygotowanie harmonogramu do zarządzania z wykorzystaniem zasady buforowania projektu
 • W jaki sposób wyznaczyć czasochłonność ambitną dla zadań w projekcie?
 • Jakie są grupy zasobów w projekcie i w jaki sposób je harmonogramować w projekcie?
 • W jaki sposób wyznaczyć łańcuch krytyczny w projekcie?
 • Jaka jest rola i zastosowanie buforów w zarządzaniu projektami? Jakiego rodzaju bufory występują w projekcie?
 • Jakie są kolejne kroki metodologiczne w modelowaniu projektu zgodnie z regułami łańcucha krytycznego?
 1. Nadzorowanie realizacji projektu. Praktyczne aspekty wdrożeniowe
 • W jaki sposób wdrożyć i z jakich elementów składa się procedurę aktualizacji statusu aktualizacji zadania przez zasób odpowiedzialny za jego realizację?
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzie Fever Chart do nadzorowania realizacji projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr buforów do nadzorowania realizacji projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr dostępności zasobów do nadzorowania realizacji projektu?
 1. Planowanie i nadzorowanie realizacji projektów budowlanych w środowisku zdalnych
 • Harmonogramowanie w środowisku zdalnym
 • Aktualizacje w środowisku zdalnym
 • Monitorowanie kosztów w środowisku zdalnym (narzędzia do planowania, komunikacji, aktualizacji)
 • Tworzenie efektywnego i możliwego do zastosowania środowiska (ekosystemu) biznesowego w projektach budowlanych, gdzie nadzór zarządczy odgrywa równie duże znaczenie co nadzór techniczny, a wynik finansowy jest rezultatem dobrego zarządzania, a nie dziełem przypadku
 • Pełna świadomość w czasie rzeczywistym o rzeczowym i finansowym postępie w realizacji budowy
 • Praktyka wdrożenia analizy ryzyka w projektach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki zapobiegawczej

Moduł 2. Projekty budowlane – aspekty prawne

 1. Jak przygotować się do sprawnej realizacji projektu budowlanego – perspektywa prawna
 • Identyfikacja poszczególnych faz realizacji projektu – planowania, wykonania, nadzoru, zamknięcia projektu
 • Inicjacja projektu – jak wygląda specyfika ofertowania w przetargach publicznych oraz przetargach prywatnych; rola dokumentacji przetargowej; kontrakty FIDIC i non-FIDIC w praktyce zamawiających (inwestorów)
 • Planowanie oraz organizacja projektu – rola harmonogramu (rzeczowo-finansowego) w realizacji projektu z perspektywy prawnej
 • Zasady wykładni dokumentacji przetargowej (kontraktowej)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ w praktyce, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – kiedy warto z niego skorzystać
 1. Przebieg procesu inwestycyjnego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Zmiany w procedurze planistycznej
 • Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego
 • Roszczenia właściciela lub użytkownika wieczystego w związku z uniemożliwieniem lub ograniczeniem korzystania z nieruchomości albo obniżeniem jej wartości
 • Uchwała krajobrazowa i rewitalizacyjna
 • Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy

Prawo budowlane

 • Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją z 2020 r.
 • Strony postępowania
 • Pozwolenie na budowę
 • Zgłoszenie
 • Przebieg procesu inwestycyjnego
 • Postępowanie legalizacyjne
 • Decyzja o oddaniu budynku do użytkowania
 • Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i decyzji o oddaniu budynku do użytkowania
 • Katastrofa budowlana
 • Omówienie przepisów szczególnych dotyczących procesu inwestycyjnego wprowadzonych od marca 2020 r. w związku z Covid-19
 • Zamknięcie projektu – formalne zakończenie prac dotyczących projektu, podsumowanie wyników, archiwizacja
 1. Umowa o prace projektowe i roboty budowlane
 • Podstawowe informacje dotyczące zawarcia, zmiany i wykonywania umów o prace projektowe i roboty budowlane
  • składanie oświadczeń woli
  • sposoby zawierania umów (oferta, negocjacje, aukcja i przetarg), zawieranie umów w trybie przepisów o zamówieniach publicznych
  • zmiana treści umów
  • wykonanie umów, sytuacja wierzyciela i dłużnika
 • Zasady reprezentacji osób i podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym:
  • zasady reprezentacji przy jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółkach osobowych i kapitałowych
  • reprezentowanie przez pełnomocnika
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
 • Roszczenia wykonawcy:
  • o przedłużenie czasu na ukończenie
  • o dodatkowe koszty
  • o dodatkowe wynagrodzenie
  • o odszkodowanie
  • w związku z opóźnieniem w przekazaniu placu budowy
 • Roszczenia zamawiającego o kary umowne oraz stwierdzone wady
 • Zabezpieczenia wierzytelności umownych i ich przydatność w procesie inwestycyjnym:
  • hipoteka
  • zastaw
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • poręczenie
  • gwarancja
  • kary umowne
  • weksel
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego
 • Aspekty praktyczne zgłaszania roszczenia, w tym rola dokumentacji reklamacyjnej oraz wycena roszczeń
 1. Pozostałe niezbędne informacje w procesie inwestycyjnym
 • Klauzula rebus sic stantibus w praktyce orzeczniczej sądów, praktyczne aspekty waloryzacji wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen
 • Wdrożenie procedury zmiany w świetle warunków kontraktowych FIDIC
 • Odstąpienie od umowy przez inwestora, zamawiającego w świetle przepisów kodeksu cywilnego, a także FIDIC
 • Rozstrzyganie sporów w świetle warunków kontraktowych FIDIC
 • Procedura i rozstrzyganie sporów przez sądy powszechne

Krzysztof Balczerski - od 2019 roku prezes APRO Construction, firmy wyspecjalizowanej w generalnym wykonawstwie budynków wielorodzinnych i usługowych. Od wielu lat jest trenerem skupionym na przekazywaniu doświadczeń i praktycznej wiedzy z obszaru zarządzania projektami.

Tomasz Wrzesiewski - praktyk zarządzania projektami i procesami. Menedżer, mentor, trener biznesu. Zwolennik zindywidualizowanego podejścia do potrzeb klienta. Propagator myślenia oraz otwartej i szczerej komunikacji. Kieruje się maksymą „pracuj mądrzej, a nie ciężej”.

Akademia Projektów Budowlanych – cały program

Cena obejmuje udział w dwóch modułach Akademii (4 dni szkoleniowe)

Cena

4600 zł netto ( 5658 zł brutto )

Akademia Projektów Budowlanych – jeden moduł

Cena obejmuje udział w jednym module Akademii (2 dni szkoleniowe)

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Akademia Projektów Budowlanych

Prowadzisz projekt budowalny nie po raz pierwszy i jesteś przekonany, że posiadasz niezbędną wiedzę, by osiągnąć satysfakcjonujące wyniki? Jest tak z pewnością. Czasami jednak dostarczane rezultaty nie są zadowalające – zawsze czegoś brakuje, coś spowalnia prace. Taki jest charakter projektów, szczególnie budowlanych. Czy rzeczywiście nie można usprawnić tych procesów?

Można! Akademia Projektów Budowlanych to praktyczny warsztat oparty na analizie case studies, na którym pokazujemy, jak sprawnie zarządzać projektami budowlanymi. Poruszamy zarówno aspekty prawne, jak i kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem i samą realizacją projektu.

Dla kogo?

Akademię Projektów Budowlanych kierujemy do:

 • Kierowników działów prawnych, prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną projektów inwestycyjno-budowlanych
 • Kierowników projektów budowlanych odpowiedzialnych za termin i realizację budżetu projektu
 • Kierowników portfela projektów budowlanych
 • Członków zarządów firm budowlanych oraz innych firm realizujących projektu typu CAPEX poszukujących inspiracji w zakresie optymalizacji realizowanych projektów
 • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych
Cele i korzyści

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem Akademii jest wskazanie uczestnikom, co należy zmienić w obowiązujących praktykach zarządzania projektami budowlanymi, by uzyskać większą kontrolę nad realizowanym przedsięwzięciem z równoczesnym zaoferowaniem zespołom realizacyjnym maksymalnej wymaganej elastyczności.

W trakcie szkolenia omówione i przećwiczone zostaną główne elementy zarządzania procesem realizacji projektów, z szerokim uwzględnieniem aspektów prawnych zarządzania projektem budowlanym. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy będą mogli na bieżąco przenosić zdobywaną wiedzę na poziom własnego projektu, nad którym będą pracować w trakcie zajęć.

 • Dostęp do unikalnych i innowacyjnych (w branży budowlanej) praktyk, które pozwolą zwiększyć terminowość realizacji projektu przy równoczesnej poprawie efektywności wydatkowej i gospodarowania zasobami
 • Poznanie najważniejszych ryzyk prawnych realizacji projektów budowlanych i sposobów ich minimalizacji
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi służących do zarządzania kompetencjami i portfelem projektów
 • Wymiana doświadczeń z ekspertami-praktykami w obszarze zarządzania projektami budowlanymi
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Projektów Budowlanych” składa się z 2 modułów: Projekty budowlane – aspekty prawne oraz Projekty budowlane – aspekty zarządcze.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet 2 szkoleń (wybierz Akademia Projektów Budowlanych – cały program) lub, w przypadku wyboru 1 szkolenia wybierz Akademia Projektów Budowlanych – jeden moduł.

Moduł 1. Projekty budowlane – aspekty zarządcze

 1. Zasady efektywnego planowania projektu 
 • Jaka jest różnica między celem, zakresem, produktem, zadaniem, kamieniem milowym i etapem w projekcie?
 • Czym różni się plan operacyjny od planu strategicznego? Dlaczego powinny one być ze sobą skorelowane, chociaż każdy z nich musi być zbudowany na zupełnie innym zakresie czasowym?
 • Na czym polega budżetowanie w projekcie i dlaczego zastosowanie parametru BCWP w projekcie przedstawia realną efektywność wydatkową w projekcie?
 • Czym różni się monitorowanie operacyjne od taktycznego i strategicznego i jak powinny być prowadzone i zarządzane?
 1. Zastosowanie zasad zarządzania ograniczeniami w projekcie budowlanym
 • Jaka jest charakterystyka ograniczenia w projekcie?
 • Na czym polega model ciągłego doskonalenia (POOGI) w zarządzaniu zgodnie z założeniami Teorii Ograniczeń? Jakie są kolejne kroki wdrożeniowe?
 1. Warunki wejściowe i wymagania skutecznej implementacji metody buforowej (łańcucha krytycznego – CCPM – Critical Chain Project Management)
 • Jakie jest uzasadnienie i ograniczenia stosowania metody CCPM w projekcie budowlanym?
 • Jakie są wymagania wejściowe nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą CCPM?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu syndromu studenta?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu prawa parkinsona?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu dużej wielozadaniowości?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu efektu współdzielenia zasobów?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu punktów integracji w projekcie?
 1. Planowanie zadań ASAP i ALAP oraz JIT
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ASAP?
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ALAP?
 • W jaki sposób wykorzystać zalety ASAP i ALAP w harmonogramowaniu zadań w projekcie? Na czym polega zasada JUST IN TIME w harmonogramowaniu zadań w projekcie?
 1. Przygotowanie harmonogramu do zarządzania z wykorzystaniem zasady buforowania projektu
 • W jaki sposób wyznaczyć czasochłonność ambitną dla zadań w projekcie?
 • Jakie są grupy zasobów w projekcie i w jaki sposób je harmonogramować w projekcie?
 • W jaki sposób wyznaczyć łańcuch krytyczny w projekcie?
 • Jaka jest rola i zastosowanie buforów w zarządzaniu projektami? Jakiego rodzaju bufory występują w projekcie?
 • Jakie są kolejne kroki metodologiczne w modelowaniu projektu zgodnie z regułami łańcucha krytycznego?
 1. Nadzorowanie realizacji projektu. Praktyczne aspekty wdrożeniowe
 • W jaki sposób wdrożyć i z jakich elementów składa się procedurę aktualizacji statusu aktualizacji zadania przez zasób odpowiedzialny za jego realizację?
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzie Fever Chart do nadzorowania realizacji projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr buforów do nadzorowania realizacji projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr dostępności zasobów do nadzorowania realizacji projektu?
 1. Planowanie i nadzorowanie realizacji projektów budowlanych w środowisku zdalnych
 • Harmonogramowanie w środowisku zdalnym
 • Aktualizacje w środowisku zdalnym
 • Monitorowanie kosztów w środowisku zdalnym (narzędzia do planowania, komunikacji, aktualizacji)
 • Tworzenie efektywnego i możliwego do zastosowania środowiska (ekosystemu) biznesowego w projektach budowlanych, gdzie nadzór zarządczy odgrywa równie duże znaczenie co nadzór techniczny, a wynik finansowy jest rezultatem dobrego zarządzania, a nie dziełem przypadku
 • Pełna świadomość w czasie rzeczywistym o rzeczowym i finansowym postępie w realizacji budowy
 • Praktyka wdrożenia analizy ryzyka w projektach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki zapobiegawczej

Moduł 2. Projekty budowlane – aspekty prawne

 1. Jak przygotować się do sprawnej realizacji projektu budowlanego – perspektywa prawna
 • Identyfikacja poszczególnych faz realizacji projektu – planowania, wykonania, nadzoru, zamknięcia projektu
 • Inicjacja projektu – jak wygląda specyfika ofertowania w przetargach publicznych oraz przetargach prywatnych; rola dokumentacji przetargowej; kontrakty FIDIC i non-FIDIC w praktyce zamawiających (inwestorów)
 • Planowanie oraz organizacja projektu – rola harmonogramu (rzeczowo-finansowego) w realizacji projektu z perspektywy prawnej
 • Zasady wykładni dokumentacji przetargowej (kontraktowej)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ w praktyce, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej – kiedy warto z niego skorzystać
 1. Przebieg procesu inwestycyjnego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Zmiany w procedurze planistycznej
 • Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego
 • Roszczenia właściciela lub użytkownika wieczystego w związku z uniemożliwieniem lub ograniczeniem korzystania z nieruchomości albo obniżeniem jej wartości
 • Uchwała krajobrazowa i rewitalizacyjna
 • Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy

Prawo budowlane

 • Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją z 2020 r.
 • Strony postępowania
 • Pozwolenie na budowę
 • Zgłoszenie
 • Przebieg procesu inwestycyjnego
 • Postępowanie legalizacyjne
 • Decyzja o oddaniu budynku do użytkowania
 • Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i decyzji o oddaniu budynku do użytkowania
 • Katastrofa budowlana
 • Omówienie przepisów szczególnych dotyczących procesu inwestycyjnego wprowadzonych od marca 2020 r. w związku z Covid-19
 • Zamknięcie projektu – formalne zakończenie prac dotyczących projektu, podsumowanie wyników, archiwizacja
 1. Umowa o prace projektowe i roboty budowlane
 • Podstawowe informacje dotyczące zawarcia, zmiany i wykonywania umów o prace projektowe i roboty budowlane
  • składanie oświadczeń woli
  • sposoby zawierania umów (oferta, negocjacje, aukcja i przetarg), zawieranie umów w trybie przepisów o zamówieniach publicznych
  • zmiana treści umów
  • wykonanie umów, sytuacja wierzyciela i dłużnika
 • Zasady reprezentacji osób i podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym:
  • zasady reprezentacji przy jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółkach osobowych i kapitałowych
  • reprezentowanie przez pełnomocnika
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
 • Roszczenia wykonawcy:
  • o przedłużenie czasu na ukończenie
  • o dodatkowe koszty
  • o dodatkowe wynagrodzenie
  • o odszkodowanie
  • w związku z opóźnieniem w przekazaniu placu budowy
 • Roszczenia zamawiającego o kary umowne oraz stwierdzone wady
 • Zabezpieczenia wierzytelności umownych i ich przydatność w procesie inwestycyjnym:
  • hipoteka
  • zastaw
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • poręczenie
  • gwarancja
  • kary umowne
  • weksel
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego
 • Aspekty praktyczne zgłaszania roszczenia, w tym rola dokumentacji reklamacyjnej oraz wycena roszczeń
 1. Pozostałe niezbędne informacje w procesie inwestycyjnym
 • Klauzula rebus sic stantibus w praktyce orzeczniczej sądów, praktyczne aspekty waloryzacji wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen
 • Wdrożenie procedury zmiany w świetle warunków kontraktowych FIDIC
 • Odstąpienie od umowy przez inwestora, zamawiającego w świetle przepisów kodeksu cywilnego, a także FIDIC
 • Rozstrzyganie sporów w świetle warunków kontraktowych FIDIC
 • Procedura i rozstrzyganie sporów przez sądy powszechne

Cena

4600 zł netto ( 3075 zł brutto ) - cały program

2500 zł netto ( 3075 zł brutto ) - jeden moduł

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Aspekty zarządcze: 21-22 października 2024

Aspekty prawne: 18-19 listopada 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com