Akademia Projektów Budowlanych – EY Academy of Business

Akademia Projektów Budowlanych

Prowadzisz projekt budowalny nie po raz pierwszy i jesteś przekonany, że posiadasz niezbędną wiedzę, by osiągnąć satysfakcjonujące wyniki? Jest tak z pewnością. Czasami jednak dostarczane rezultaty nie są zadowalające – zawsze czegoś brakuje, coś spowalnia prace. Taki jest charakter projektów, szczególnie budowlanych. Czy rzeczywiście nie można usprawnić tych procesów?

Można! Akademia Projektów Budowlanych to praktyczny warsztat oparty na analizie case studies, na którym pokazujemy, jak sprawnie zarządzać projektami budowlanymi. Poruszamy zarówno aspekty prawne, jak i kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem i samą realizacją projektu.

Akademię Projektów Budowlanych kierujemy do:

 • Kierowników działów prawnych, prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną projektów inwestycyjno-budowlanych
 • Kierowników projektów budowlanych odpowiedzialnych za termin i realizację budżetu projektu
 • Kierowników portfela projektów budowlanych
 • Członków zarządów firm budowlanych oraz innych firm realizujących projektu typu CAPEX poszukujących inspiracji w zakresie optymalizacji realizowanych projektów
 • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem Akademii jest wskazanie uczestnikom, co należy zmienić w obowiązujących praktykach zarządzania projektami budowlanymi, by uzyskać większą kontrolę nad realizowanym przedsięwzięciem z równoczesnym zaoferowaniem zespołom realizacyjnym maksymalnej wymaganej elastyczności.

W trakcie szkolenia omówione i przećwiczone zostaną główne elementy zarządzania procesem realizacji projektów, z szerokim uwzględnieniem aspektów prawnych zarządzania projektem budowlanym. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy będą mogli na bieżąco przenosić zdobywaną wiedzę na poziom własnego projektu, nad którym będą pracować w trakcie zajęć.

 • Dostęp do unikalnych i innowacyjnych (w branży budowlanej) praktyk, które pozwolą zwiększyć terminowość realizacji projektu przy równoczesnej poprawie efektywności wydatkowej i gospodarowania zasobami
 • Poznanie najważniejszych ryzyk prawnych realizacji projektów budowlanych i sposobów ich minimalizacji
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi służących do zarządzania kompetencjami i portfelem projektów
 • Wymiana doświadczeń z ekspertami-praktykami w obszarze zarządzania projektami budowlanymi

Program „Akademia Projektów Budowlanych” składa się z 2 modułów: Projekty budowlane – aspekty prawne oraz Projekty budowlane – aspekty zarządcze.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet 2 szkoleń (wybierz Akademia Projektów Budowlanych – cały program) lub, w przypadku wyboru 1 szkolenia wybierz Akademia Projektów Budowlanych – jeden moduł.

Moduł 1. Projekty budowlane – aspekty zarządcze

 1. Zasady efektywnego planowania projektu 
 • Jaka jest różnica między celem, zakresem, produktem, zadaniem, kamieniem milowym i etapem w projekcie?
 • Czym różni się plan operacyjny od planu strategicznego? Dlaczego powinny one być ze sobą skorelowane, chociaż każdy z nich musi być zbudowany na zupełnie innym zakresie czasowym?
 • Na czym polega budżetowanie w projekcie i dlaczego zastosowanie parametru BCWP w projekcie przedstawia realną efektywność wydatkową w projekcie?
 • Czym różni się monitorowanie operacyjne od taktycznego i strategicznego i jak powinny być prowadzone i zarządzane?
 1. Zastosowanie zasad zarządzania ograniczeniami w projekcie budowlanym
 • Jaka jest charakterystyka ograniczenia w projekcie?
 • Na czym polega model ciągłego doskonalenia (POOGI) w zarządzaniu zgodnie z założeniami Teorii Ograniczeń? Jakie są kolejne kroki wdrożeniowe?
 1. Warunki wejściowe i wymagania skutecznej implementacji metody buforowej (łańcucha krytycznego – CCPM – Critical Chain Project Management)
 • Jakie jest uzasadnienie i ograniczenia stosowania metody CCPM w projekcie budowlanym?
 • Jakie są wymagania wejściowe nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą CCPM?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu syndromu studenta?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu prawa parkinsona?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu dużej wielozadaniowości?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu efektu współdzielenia zasobów?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu punktów integracji w projekcie?
 1. Planowanie zadań ASAP i ALAP oraz JIT
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ASAP?
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ALAP?
 • W jaki sposób wykorzystać zalety ASAP i ALAP w harmonogramowaniu zadań w projekcie? Na czym polega zasada JUST IN TIME w harmonogramowaniu zadań w projekcie?
 1. Przygotowanie harmonogramu do zarządzania z wykorzystaniem zasady buforowania projektu
 • W jaki sposób wyznaczyć czasochłonność ambitną dla zadań w projekcie?
 • Jakie są grupy zasobów w projekcie i w jaki sposób je harmonogramować w projekcie?
 • W jaki sposób wyznaczyć łańcuch krytyczny w projekcie?
 • Jaka jest rola i zastosowanie buforów w zarządzaniu projektami? Jakiego rodzaju bufory występują w projekcie?
 • Jakie są kolejne kroki metodologiczne w modelowaniu projektu zgodnie z regułami łańcucha krytycznego?
 1. Nadzorowanie realizacji projektu. Praktyczne aspekty wdrożeniowe
 • W jaki sposób wdrożyć i z jakich elementów składa się procedurę aktualizacji statusu aktualizacji zadania przez zasób odpowiedzialny za jego realizację?
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzie Fever Chart do nadzorowania realizacji projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr buforów do nadzorowania realizacji projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr dostępności zasobów do nadzorowania realizacji projektu?
 1. Planowanie i nadzorowanie realizacji projektów budowlanych w środowisku zdalnych.
 • Harmonogramowanie w środowisku zdalnym
 • Aktualizacje w środowisku zdalnym
 • Monitorowanie kosztów w środowisku zdalnym (narzędzia do planowania, komunikacji, aktualizacji)
 • Tworzenie efektywnego i możliwego do zastosowania środowiska (ekosystemu) biznesowego w projektach budowlanych, gdzie nadzór zarządczy odgrywa równie duże znaczenie co nadzór techniczny, a wynik finansowy jest rezultatem dobrego zarządzania, a nie dziełem przypadku
 • Pełna świadomość w czasie rzeczywistym o rzeczowym i finansowym postępie w realizacji budowy
 • Praktyka wdrożenia analizy ryzyka w projektach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki zapobiegawczej

Moduł 2. Projekty budowlane – aspekty prawne

 1. Jak przygotować się do sprawnej realizacji projektu budowlanego – perspektywa prawna
 • Identyfikacja poszczególnych faz realizacji projektu – inicjacji, planowania, wykonania, nadzoru, zamknięcia projektu
 • Inicjacja projektu – jak wygląda specyfika ofertowania w przetargach publicznych oraz przetargach prywatnych; rola dokumentacji przetargowej; kontrakty FIDIC i non-FIDIC w praktyce zamawiających (inwestorów); jak zwiększyć szanse na pozyskanie zamówienia/ praktyczne aspekty minimalizacji ryzyk udziału w projekcie oraz zarządzanie zakresem projektu; realna ocena możliwości realizacyjnych w zakresie czasu, jakości, potencjału osobowego i sprzętowego (określenie parametrów czasu, kosztów i jakości); rozeznanie rynkowe oraz identyfikacja klienta i jego oczekiwań oraz partnerów biznesowych (business intelligence)
 • Planowanie oraz organizacja projektu – rola harmonogramu (rzeczowo-finansowego) w realizacji projektu z perspektywy prawnej (określenie elementów krytycznych oraz kamieni milowych); ryzyka niewłaściwego opracowania harmonogramu oraz zasobów osobowych i sprzętowych; struktura zarządcza (rola komitetów sterujących, biuro projektu) a zasady komunikacji (określenie zadań i czynności)
 • Wykonanie projektu oraz faza nadzoru – terminowość, efektywna alokacja zasobów, monitoring jakości realizacji projektu w zakresie zdefiniowanych parametrów; monitoring kosztów oraz opóźnień (wdrożenie odpowiednich procedur zmiany oraz roszczeń); identyfikacja, ocena oraz zarządzanie ryzykiem
 • Zamknięcie projektu – formalne zakończenie prac dotyczących projektu, podsumowanie wyników (zestawienie uzyskanego efektu z założeniami planu projektu) i wyciągnięcie wniosków (archiwizacja)
 1. Jak zakwestionować opis przedmiotu zamówienia (w tym preferujący konkretnego wykonawcę), warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz postanowienia umowne?
 • Zasady wykładni dokumentacji przetargowej (kontraktowej)
 • Zastosowanie tzw. testu proporcjonalności
 • Wyjaśnienia treści SIWZ w praktyce, odwołanie do KIO – kiedy warto z niego skorzystać.
 1. Zarządzanie roszczeniami (claim management) w procesie realizacji projektu budowlanego
 • Cele zarządzania roszczeniami, przygotowanie do zarządzania roszczeniami, uruchomienie roszczenia
 • Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie
 • Roszczenia wykonawcy o dodatkowe koszty
 • Roszczenia Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie
 • Roszczenie Wykonawcy o odszkodowanie
 • Roszczenia Wykonawcy w związku z opóźnieniem w przekazaniu placu budowy
 • Roszczenia Zamawiającego o kary umowne oraz stwierdzone wady
 • Aspekty praktyczne zgłaszania roszczenia, w tym rola dokumentacji reklamacyjnej oraz wycena roszczeń
 1. Zmiana warunków realizacji projektu w świetle Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych
 • Klauzula rebus sic stantibus w praktyce orzeczniczej sądów, praktyczne aspekty waloryzacji wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen
 • Wdrożenie procedury zmiany w świetle warunków kontraktowych FIDIC, w tym jak ująć optymalną procedurę zmiany w kontrakcie
 • Zmiana umowy w świetle Prawa zamówień publicznych – zmiana istotna i nieistotna, ryzyka nieuprawnionych aneksów do umowy o zamówienie publiczne.
 1. Odstąpienie od umowy przez inwestora w świetle Kodeksu cywilnego, FIDIC oraz Prawa zamówień publicznych.
 2. Rozstrzyganie sporów w świetle warunków kontraktowych FIDIC.

Tomasz Wrzesiewski - praktyk zarządzania projektami i procesami. Menedżer, mentor, trener biznesu. Zwolennik zindywidualizowanego podejścia do potrzeb klienta. Propagator myślenia oraz otwartej i szczerej komunikacji. Kieruje się maksymą „pracuj mądrzej, a nie ciężej”.

Dostępne opcje

Akademia Projektów Budowlanych – cały program

Cena obejmuje udział w dwóch modułach Akademii (4 dni szkoleniowe)

Cena

3800 zł netto

Akademia Projektów Budowlanych – jeden moduł

Cena obejmuje udział w jednym module Akademii (2 dni szkoleniowe)

Cena

2100 zł netto

Akademia Projektów Budowlanych

Prowadzisz projekt budowalny nie po raz pierwszy i jesteś przekonany, że posiadasz niezbędną wiedzę, by osiągnąć satysfakcjonujące wyniki? Jest tak z pewnością. Czasami jednak dostarczane rezultaty nie są zadowalające – zawsze czegoś brakuje, coś spowalnia prace. Taki jest charakter projektów, szczególnie budowlanych. Czy rzeczywiście nie można usprawnić tych procesów?

Można! Akademia Projektów Budowlanych to praktyczny warsztat oparty na analizie case studies, na którym pokazujemy, jak sprawnie zarządzać projektami budowlanymi. Poruszamy zarówno aspekty prawne, jak i kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem i samą realizacją projektu.

Dla kogo?

Akademię Projektów Budowlanych kierujemy do:

 • Kierowników działów prawnych, prawników odpowiedzialnych za obsługę prawną projektów inwestycyjno-budowlanych
 • Kierowników projektów budowlanych odpowiedzialnych za termin i realizację budżetu projektu
 • Kierowników portfela projektów budowlanych
 • Członków zarządów firm budowlanych oraz innych firm realizujących projektu typu CAPEX poszukujących inspiracji w zakresie optymalizacji realizowanych projektów
 • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych
Cele i korzyści

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem Akademii jest wskazanie uczestnikom, co należy zmienić w obowiązujących praktykach zarządzania projektami budowlanymi, by uzyskać większą kontrolę nad realizowanym przedsięwzięciem z równoczesnym zaoferowaniem zespołom realizacyjnym maksymalnej wymaganej elastyczności.

W trakcie szkolenia omówione i przećwiczone zostaną główne elementy zarządzania procesem realizacji projektów, z szerokim uwzględnieniem aspektów prawnych zarządzania projektem budowlanym. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy będą mogli na bieżąco przenosić zdobywaną wiedzę na poziom własnego projektu, nad którym będą pracować w trakcie zajęć.

 • Dostęp do unikalnych i innowacyjnych (w branży budowlanej) praktyk, które pozwolą zwiększyć terminowość realizacji projektu przy równoczesnej poprawie efektywności wydatkowej i gospodarowania zasobami
 • Poznanie najważniejszych ryzyk prawnych realizacji projektów budowlanych i sposobów ich minimalizacji
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi służących do zarządzania kompetencjami i portfelem projektów
 • Wymiana doświadczeń z ekspertami-praktykami w obszarze zarządzania projektami budowlanymi
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Projektów Budowlanych” składa się z 2 modułów: Projekty budowlane – aspekty prawne oraz Projekty budowlane – aspekty zarządcze.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet 2 szkoleń (wybierz Akademia Projektów Budowlanych – cały program) lub, w przypadku wyboru 1 szkolenia wybierz Akademia Projektów Budowlanych – jeden moduł.

Moduł 1. Projekty budowlane – aspekty zarządcze

 1. Zasady efektywnego planowania projektu 
 • Jaka jest różnica między celem, zakresem, produktem, zadaniem, kamieniem milowym i etapem w projekcie?
 • Czym różni się plan operacyjny od planu strategicznego? Dlaczego powinny one być ze sobą skorelowane, chociaż każdy z nich musi być zbudowany na zupełnie innym zakresie czasowym?
 • Na czym polega budżetowanie w projekcie i dlaczego zastosowanie parametru BCWP w projekcie przedstawia realną efektywność wydatkową w projekcie?
 • Czym różni się monitorowanie operacyjne od taktycznego i strategicznego i jak powinny być prowadzone i zarządzane?
 1. Zastosowanie zasad zarządzania ograniczeniami w projekcie budowlanym
 • Jaka jest charakterystyka ograniczenia w projekcie?
 • Na czym polega model ciągłego doskonalenia (POOGI) w zarządzaniu zgodnie z założeniami Teorii Ograniczeń? Jakie są kolejne kroki wdrożeniowe?
 1. Warunki wejściowe i wymagania skutecznej implementacji metody buforowej (łańcucha krytycznego – CCPM – Critical Chain Project Management)
 • Jakie jest uzasadnienie i ograniczenia stosowania metody CCPM w projekcie budowlanym?
 • Jakie są wymagania wejściowe nadzorowania realizacji projektu zgodnie z metodą CCPM?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu syndromu studenta?
 • Na czym polega i jaki ma wpływ na termin i jakość realizacji projektu prawa parkinsona?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu dużej wielozadaniowości?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu efektu współdzielenia zasobów?
 • Jaki jest wpływ na termin i jakość realizacji projektu punktów integracji w projekcie?
 1. Planowanie zadań ASAP i ALAP oraz JIT
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ASAP?
 • Jakie są zalety i wady harmonogramowania zgodnie z zasadą ALAP?
 • W jaki sposób wykorzystać zalety ASAP i ALAP w harmonogramowaniu zadań w projekcie? Na czym polega zasada JUST IN TIME w harmonogramowaniu zadań w projekcie?
 1. Przygotowanie harmonogramu do zarządzania z wykorzystaniem zasady buforowania projektu
 • W jaki sposób wyznaczyć czasochłonność ambitną dla zadań w projekcie?
 • Jakie są grupy zasobów w projekcie i w jaki sposób je harmonogramować w projekcie?
 • W jaki sposób wyznaczyć łańcuch krytyczny w projekcie?
 • Jaka jest rola i zastosowanie buforów w zarządzaniu projektami? Jakiego rodzaju bufory występują w projekcie?
 • Jakie są kolejne kroki metodologiczne w modelowaniu projektu zgodnie z regułami łańcucha krytycznego?
 1. Nadzorowanie realizacji projektu. Praktyczne aspekty wdrożeniowe
 • W jaki sposób wdrożyć i z jakich elementów składa się procedurę aktualizacji statusu aktualizacji zadania przez zasób odpowiedzialny za jego realizację?
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzie Fever Chart do nadzorowania realizacji projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr buforów do nadzorowania realizacji projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać rejestr dostępności zasobów do nadzorowania realizacji projektu?
 1. Planowanie i nadzorowanie realizacji projektów budowlanych w środowisku zdalnych.
 • Harmonogramowanie w środowisku zdalnym
 • Aktualizacje w środowisku zdalnym
 • Monitorowanie kosztów w środowisku zdalnym (narzędzia do planowania, komunikacji, aktualizacji)
 • Tworzenie efektywnego i możliwego do zastosowania środowiska (ekosystemu) biznesowego w projektach budowlanych, gdzie nadzór zarządczy odgrywa równie duże znaczenie co nadzór techniczny, a wynik finansowy jest rezultatem dobrego zarządzania, a nie dziełem przypadku
 • Pełna świadomość w czasie rzeczywistym o rzeczowym i finansowym postępie w realizacji budowy
 • Praktyka wdrożenia analizy ryzyka w projektach budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki zapobiegawczej

Moduł 2. Projekty budowlane – aspekty prawne

 1. Jak przygotować się do sprawnej realizacji projektu budowlanego – perspektywa prawna
 • Identyfikacja poszczególnych faz realizacji projektu – inicjacji, planowania, wykonania, nadzoru, zamknięcia projektu
 • Inicjacja projektu – jak wygląda specyfika ofertowania w przetargach publicznych oraz przetargach prywatnych; rola dokumentacji przetargowej; kontrakty FIDIC i non-FIDIC w praktyce zamawiających (inwestorów); jak zwiększyć szanse na pozyskanie zamówienia/ praktyczne aspekty minimalizacji ryzyk udziału w projekcie oraz zarządzanie zakresem projektu; realna ocena możliwości realizacyjnych w zakresie czasu, jakości, potencjału osobowego i sprzętowego (określenie parametrów czasu, kosztów i jakości); rozeznanie rynkowe oraz identyfikacja klienta i jego oczekiwań oraz partnerów biznesowych (business intelligence)
 • Planowanie oraz organizacja projektu – rola harmonogramu (rzeczowo-finansowego) w realizacji projektu z perspektywy prawnej (określenie elementów krytycznych oraz kamieni milowych); ryzyka niewłaściwego opracowania harmonogramu oraz zasobów osobowych i sprzętowych; struktura zarządcza (rola komitetów sterujących, biuro projektu) a zasady komunikacji (określenie zadań i czynności)
 • Wykonanie projektu oraz faza nadzoru – terminowość, efektywna alokacja zasobów, monitoring jakości realizacji projektu w zakresie zdefiniowanych parametrów; monitoring kosztów oraz opóźnień (wdrożenie odpowiednich procedur zmiany oraz roszczeń); identyfikacja, ocena oraz zarządzanie ryzykiem
 • Zamknięcie projektu – formalne zakończenie prac dotyczących projektu, podsumowanie wyników (zestawienie uzyskanego efektu z założeniami planu projektu) i wyciągnięcie wniosków (archiwizacja)
 1. Jak zakwestionować opis przedmiotu zamówienia (w tym preferujący konkretnego wykonawcę), warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz postanowienia umowne?
 • Zasady wykładni dokumentacji przetargowej (kontraktowej)
 • Zastosowanie tzw. testu proporcjonalności
 • Wyjaśnienia treści SIWZ w praktyce, odwołanie do KIO – kiedy warto z niego skorzystać.
 1. Zarządzanie roszczeniami (claim management) w procesie realizacji projektu budowlanego
 • Cele zarządzania roszczeniami, przygotowanie do zarządzania roszczeniami, uruchomienie roszczenia
 • Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie
 • Roszczenia wykonawcy o dodatkowe koszty
 • Roszczenia Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie
 • Roszczenie Wykonawcy o odszkodowanie
 • Roszczenia Wykonawcy w związku z opóźnieniem w przekazaniu placu budowy
 • Roszczenia Zamawiającego o kary umowne oraz stwierdzone wady
 • Aspekty praktyczne zgłaszania roszczenia, w tym rola dokumentacji reklamacyjnej oraz wycena roszczeń
 1. Zmiana warunków realizacji projektu w świetle Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych
 • Klauzula rebus sic stantibus w praktyce orzeczniczej sądów, praktyczne aspekty waloryzacji wynagrodzenia w związku z nieprzewidywalnym wzrostem cen
 • Wdrożenie procedury zmiany w świetle warunków kontraktowych FIDIC, w tym jak ująć optymalną procedurę zmiany w kontrakcie
 • Zmiana umowy w świetle Prawa zamówień publicznych – zmiana istotna i nieistotna, ryzyka nieuprawnionych aneksów do umowy o zamówienie publiczne.
 1. Odstąpienie od umowy przez inwestora w świetle Kodeksu cywilnego, FIDIC oraz Prawa zamówień publicznych.
 2. Rozstrzyganie sporów w świetle warunków kontraktowych FIDIC.

Cena

Akademia Projektów Budowlanych – cały program: 3800 zł netto

Akademia Projektów Budowlanych – jeden moduł: 2100 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

Aspekty zarządcze: 24-25 listopada 2022
Aspekty prawne: 7-8 grudnia 2022

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com