Podatkowo-bilansowe zamknięcie roku 2023 – EY Academy of Business

Podatkowo-bilansowe zamknięcie roku 2023

Podatkowo-bilansowe zamknięcie roku 2023 to szkolenie, podczas którego zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku poprzez omówienie zagadnień w ujęciu praktycznym, wskazanie istotnych przykładów orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów księgowych i finansowych odpowiadających za zagadnienia związane z podatkami i sprawozdaniami finansowymi oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych.

 • Omówienie ostatnich zmian w prawie podatkowym i bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze
 • Omówienie najważniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian
 • Zdobycie praktycznej umiejętności w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2023 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości
 • Zdobycie praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
 • Przekazanie wiedzy umożliwiającej identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego

Dzień 1

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2023 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2024 rok.

1. Pakiet SLIM VAT 3:

 • Od kiedy wchodzą zmiany ze SLIM VAT3?
 • Definicja małego podatnika i nowy limit (2 mln EUR) – od kiedy można z niego korzystać?
 • Korekty in plus, in minus, sprzedażowe i zakupowe a podstawa opodatkowania w walucie obcej – jaki jest właściwy kurs waluty, a jaki można zastosować?
 • Sankcje VAT (15%, 20%, 30% i 100%) – nowe reguły, miarkowanie wysokości sankcji, kryteria tego miarkowania oraz reguły dotyczące postępowań, które zakończą się już pod rządami nowelizacji
 • WDT i stawka 0% – dokumentacja po terminie i obowiązek dokonywania korekty kwoty VAT
 • WNT a obowiązek posiadania faktury zakupowej – zmienione zasady rozliczania w przypadku braku faktury
 • WISy – nowe zasady
 • Rachunek VAT i kolejne możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na tym rachunku

2. KSeF i faktury ustrukturyzowane – nowa postać obowiązkowych faktur elektronicznych (uchwalone przepisy):

 • Co jest niezbędne, aby wystawić fakturę w KSeF?
 • Kto może wystawiać faktury w KSeF?
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
 • Czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?
 • Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF
 • Co się dzieje, gdy nie udało się wystawić faktury w KSeF?
 • Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?
 • Kary związane z wystawianiem faktur poza KSeF

3. Faktury zaliczkowe – nowa zasady wystawiania dokumentów od 1 września 2023 roku
4. Podatek minimalny – zmiany na 2023 roku
5. Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach:

 • Nowe limity
 • Dokumentowanie transakcji z rajami podatkowymi
 • Nowe zwolnienia z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

6. Ujęcie w kosztach CIT składek na ubezpieczenia pracowników
7. Podatek u źródła i mechanizm pay & refund – zmiany dotyczące oświadczeń wyłączających stosowanie pay & refund
8. Koszty finansowania dłużnego – doprecyzowanie przepisów
9. Podatek od przerzucanych dochodów – doprecyzowanie przepisów
10. Zniesienie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – odblokowanie przepisów i terminów podatkowych
11. Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych – propozycje zmian
12. Księgi CIT jako nowy JPK
13. Uproszczenie przepisów o zatorach płatniczych
14. Urzędy skarbowe właściwe w sprawach dotyczących KKS – stanowisko MF
15. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2023 roku – między innymi spółki holdingowe, ukryte dywidendy

Dzień 2

1. Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku

 • Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek – odniesienia do Założeń Koncepcyjnych
 • Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe – przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania
 • Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – umowy rodzące obciążenia, koszty wypełnienia obowiązków umownych
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020

2. Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

 • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, w tym zmiany do MSSF 17 i MSSF 9
 • Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe
 • Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2 – ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości
 • Zmiany do MSR 8 – definicja wartości szacunkowych
 • Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy – podatek odroczony od aktywów i zobowiązań powstających w jednej transakcji
 • Zmiana do MSR 12: Podatek dochodowy: Międzynarodowa Reforma Podatkowa – Modelowe Zasady Drugiego Filaru – niezatwierdzone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 lub później

3. Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

 • Zmiany do MSSF 16 – zobowiązanie z tytułu leasingu w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego (zmiana niezatwierdzona przez UE)
 • Zmiany do MSR 1 – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe zawierające kowenanty (zmiana niezatwierdzona przez UE)
 • Zmiany do MSR 7: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i MSSF 7: Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji: Umowy finansowania dostawców – niezatwierdzone przez UE

4. Priorytety nadzorcze ESMA, czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

5. Wybrane decyzje KIMSF

 • Depozyty na żądanie z ograniczeniem wykorzystania (kwiecień 2022) – prośba o przygotowanie przykładów na podstawie IGAAP, KPMG i PWC na temat cash i cash equivalents oraz uzgodnienia cash i cash equivalents
 • Zleceniodawca a pośrednik: odsprzedawca oprogramowania (maj 2022)
 • Negative low emission vehicle credits (lipiec 2022)
 • Lessor forgiveness of lease payments (październik 2022)
 • Definition of a lease – substitution rights (kwiecień 2023)

6. Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska KSR

 • KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”
 • Rekomendacje KSR w zakresie prezentacji i ujawniania skutków agresji Rosji na Ukrainę
 • Rekomendacje KSR – Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego (styczeń 2023)
 • Konsultacje KSR – Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat (marzec 2023)
 • Konsultacje KSR – Projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia

7. Podsumowanie zmian do ustawy o rachunkowości wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku

Katarzyna Gołąb-Levai - jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Jacek Jędrszczyk - posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatkowości. Prowadzi szkolenia z tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich.

Podatkowo-bilansowe zamknięcie roku 2023

Cena

1990 zł netto ( 2448 zł brutto )

Podatkowo-bilansowe zamknięcie roku 2023 + dostęp do nagrania

Cena

2190 zł netto ( 2694 zł brutto )

Podatkowo-bilansowe zamknięcie roku 2023

Podatkowo-bilansowe zamknięcie roku 2023 to szkolenie, podczas którego zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku poprzez omówienie zagadnień w ujęciu praktycznym, wskazanie istotnych przykładów orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów księgowych i finansowych odpowiadających za zagadnienia związane z podatkami i sprawozdaniami finansowymi oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych.

Cele i korzyści

 • Omówienie ostatnich zmian w prawie podatkowym i bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze
 • Omówienie najważniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian
 • Zdobycie praktycznej umiejętności w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2023 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości
 • Zdobycie praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
 • Przekazanie wiedzy umożliwiającej identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego
Program

Dzień 1

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2023 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2024 rok.

1. Pakiet SLIM VAT 3:

 • Od kiedy wchodzą zmiany ze SLIM VAT3?
 • Definicja małego podatnika i nowy limit (2 mln EUR) – od kiedy można z niego korzystać?
 • Korekty in plus, in minus, sprzedażowe i zakupowe a podstawa opodatkowania w walucie obcej – jaki jest właściwy kurs waluty, a jaki można zastosować?
 • Sankcje VAT (15%, 20%, 30% i 100%) – nowe reguły, miarkowanie wysokości sankcji, kryteria tego miarkowania oraz reguły dotyczące postępowań, które zakończą się już pod rządami nowelizacji
 • WDT i stawka 0% – dokumentacja po terminie i obowiązek dokonywania korekty kwoty VAT
 • WNT a obowiązek posiadania faktury zakupowej – zmienione zasady rozliczania w przypadku braku faktury
 • WISy – nowe zasady
 • Rachunek VAT i kolejne możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na tym rachunku

2. KSeF i faktury ustrukturyzowane – nowa postać obowiązkowych faktur elektronicznych (uchwalone przepisy):

 • Co jest niezbędne, aby wystawić fakturę w KSeF?
 • Kto może wystawiać faktury w KSeF?
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
 • Czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?
 • Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF
 • Co się dzieje, gdy nie udało się wystawić faktury w KSeF?
 • Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?
 • Kary związane z wystawianiem faktur poza KSeF

3. Faktury zaliczkowe – nowa zasady wystawiania dokumentów od 1 września 2023 roku
4. Podatek minimalny – zmiany na 2023 roku
5. Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach:

 • Nowe limity
 • Dokumentowanie transakcji z rajami podatkowymi
 • Nowe zwolnienia z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

6. Ujęcie w kosztach CIT składek na ubezpieczenia pracowników
7. Podatek u źródła i mechanizm pay & refund – zmiany dotyczące oświadczeń wyłączających stosowanie pay & refund
8. Koszty finansowania dłużnego – doprecyzowanie przepisów
9. Podatek od przerzucanych dochodów – doprecyzowanie przepisów
10. Zniesienie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – odblokowanie przepisów i terminów podatkowych
11. Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych – propozycje zmian
12. Księgi CIT jako nowy JPK
13. Uproszczenie przepisów o zatorach płatniczych
14. Urzędy skarbowe właściwe w sprawach dotyczących KKS – stanowisko MF
15. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2023 roku – między innymi spółki holdingowe, ukryte dywidendy

Dzień 2

1. Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku

 • Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek – odniesienia do Założeń Koncepcyjnych
 • Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe – przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania
 • Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – umowy rodzące obciążenia, koszty wypełnienia obowiązków umownych
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020

2. Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

 • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe, w tym zmiany do MSSF 17 i MSSF 9
 • Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe
 • Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2 – ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości
 • Zmiany do MSR 8 – definicja wartości szacunkowych
 • Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy – podatek odroczony od aktywów i zobowiązań powstających w jednej transakcji
 • Zmiana do MSR 12: Podatek dochodowy: Międzynarodowa Reforma Podatkowa – Modelowe Zasady Drugiego Filaru – niezatwierdzone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 lub później

3. Zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

 • Zmiany do MSSF 16 – zobowiązanie z tytułu leasingu w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego (zmiana niezatwierdzona przez UE)
 • Zmiany do MSR 1 – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe zawierające kowenanty (zmiana niezatwierdzona przez UE)
 • Zmiany do MSR 7: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych i MSSF 7: Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji: Umowy finansowania dostawców – niezatwierdzone przez UE

4. Priorytety nadzorcze ESMA, czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

5. Wybrane decyzje KIMSF

 • Depozyty na żądanie z ograniczeniem wykorzystania (kwiecień 2022) – prośba o przygotowanie przykładów na podstawie IGAAP, KPMG i PWC na temat cash i cash equivalents oraz uzgodnienia cash i cash equivalents
 • Zleceniodawca a pośrednik: odsprzedawca oprogramowania (maj 2022)
 • Negative low emission vehicle credits (lipiec 2022)
 • Lessor forgiveness of lease payments (październik 2022)
 • Definition of a lease – substitution rights (kwiecień 2023)

6. Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska KSR

 • KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”
 • Rekomendacje KSR w zakresie prezentacji i ujawniania skutków agresji Rosji na Ukrainę
 • Rekomendacje KSR – Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego (styczeń 2023)
 • Konsultacje KSR – Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat (marzec 2023)
 • Konsultacje KSR – Projekt Stanowiska w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia

7. Podsumowanie zmian do ustawy o rachunkowości wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku

Cena

1990 zł netto ( 2694 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com