Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Akademia umiejętności zarządzania

Akademia umiejętności zarządzania

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?

Ten program powstał po to, aby pomóc uczestnikom poczuć się, jak „ryba w wodzie” w skomplikowanej sieci relacji międzyludzkich – zawodowych i prywatnych.

Cele i korzyści

 • przeciwdziałanie rutynie i bezrefleksyjnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu;
 • wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie zarządzania i twórczego myślenia;
 • wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia stosowanych rozwiązań w biznesie;
 • propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”.

Certyfikat

Szkolenie zakończone jest certyfikacją. Aby uzyskać certyfikat, uczestnik musi spełnić następujące kryteria:
 • wziąć udział we wszystkich modułach programu;
 • praktykować i raportować postępy w ćwiczeniu wybranych umiejętności;
 • zaprezentować efekty wdrażanych zmian w wyniku planów uzgadnianych z trenerami Akademii w trakcie całego programu – prezentacja będzie oceniana przez trenerów i ekspertów Akademii.

Program

Metody realizacji programu

 • Najważniejszym elementem naszych szkoleń jest ich wartość praktyczna.
 • Zajęcia w ramach Akademii prowadzone będą zgodnie z naszą metodologią, czyli interaktywnym poznawaniem zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie, a następnie pracę nad praktycznymi zastosowaniami poznawanych zasad w ramach przykładów i analizy konkretnych przypadków.
 • Przy realizacji programu trenerzy/eksperci posługują się zestawem różnorodnych technik szkoleniowych, takich jak: prezentacja, sesje pytań i odpowiedzi, dyskusje, praca zespołowa i indywidualna oraz warsztaty. Szczególny nacisk położony został na stronę praktyczną prezentowanych zagadnień i ich przydatność dla uczestników w codziennej pracy.

Cechy metodologii naszych szkoleń

 • Nasze treningi są zajęciami typowo transformacyjnymi. Ich celem jest w ostatecznym efekcie zmiana postaw i istotnych zachowań jego uczestników.
 • Szkolenia w większości są treningami umiejętności. Wykład, ilustrowany przykładami, pojawia się jedynie przy okazji wprowadzenia do ćwiczeń lub omówienia ich wyników.
 • Duży nacisk kładziemy na tworzenie przyjaznej atmosfery zachęcającej uczestników do aktywnego włączenia się w realizację programu.
 • Warsztat oparty jest głównie na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności (w zależności od tematyki szkolenia).
 • W trakcie zajęć zostaną wykorzystane różnorodne metody dydaktyczne m.in. gry symulacyjne, analiza przypadków prowadzona podczas pracy w grupach.
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, co umożliwia pełną kontrolę nad procesem dydaktycznym oraz zwiększa skuteczność i atrakcyjność warsztatów.
 • Część ćwiczeń może być zrealizowana na przykładach zaczerpniętych z praktyki uczestników programu.
 • Różnorodność metod prowadzenia zajęć pozwoli na wymianę doświadczeń oraz pomoże uporządkować uczestnikom posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności. Wypracowane na szkoleniach reguły będą oni mogli zastosować w swojej pracy zawodowej.

Moduł 1: Trening kreatywności - warsztat twórczego rozwiązywania problemów

Cele warszatu

 • Wzmocnienie umiejętności analizy problemu;
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu możliwości zastosowania technik wspierających kreatywne poszukiwanie rozwiązań postawionych problemów;
 • Doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań;
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia;
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia;
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”.
Program
 1. Trening kreatywności indywidualnej
 2. Kreatywność wspomagana - techniki wspierania innowacyjności zespołu
 3. Niestandardowe techniki wzmocnienia kreatywnego myślenia. Jak je zostosować w miejscu pracy?
 4. Zespołowe poszukiwanie pomysłów rozwiązania problemów biznesowych

Moduł 2: Budowanie zaangażowania

Cele warsztatu

 • Zwiększenie umiejętności budowania potencjału zespołu.
 • Rozwój umiejętności doskonalenia kapitału ludzkiego.

Korzyści z uczestnictwa

 • Zdobycie wiedzy w zakresie skutecznego kierowania, wzmacniania i motywowania zespołu.
 • Poznanie zasad motywowania zespołu w sytuacji kryzysowej.
 • Przyswojenie scenariuszy rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Doskonalenie indywidualnego podejścia w zarządzaniu poszczególnymi członkami zespołu.
Program
 1. Budowanie celów zespołu w procesie motywowania i zwiększania zaangażowania
 2. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
 3. Narzędzia motywowania zespołów
 4. Rola przywódcy w podnoszeniu poziomu zaangażowania i motywacji w zespole

Moduł 3: Inteligencja emocjonalna - EQ

Cele warsztatu

 • Warsztat rozwija umiejętność świadomego korzystania z emocji jako informacji wzbogacających i ułatwiających komunikację ze sobą samym oraz innymi ludźmi.
 • Głównym przesłaniem zajęć jest zachęcenie uczestników do ciągłego rozwoju inteligencji emocjonalnej, gdyż inteligencja emocjonalna ma naukowo udowodnione, decydujące znaczenie w odnoszeniu życiowych sukcesów.

Korzyście z uczestnictwa

 • Wzmocnienie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i innych ludzi.
 • Rozwinięcie umiejętności rozumienia znaczenia emocji jako informacji.
 • Poznanie różnych strategii zarządzania emocjami.
 • Wzmocnienie umiejętności wykorzystywania emocji do zwiększania efektywności własnych działań.
Program
 1. Wprowadzenie
 2. Najbardziej znane koncpecje Inteligencji Emocjonalnej (Model Daniela Golemana; Model Saloveya i Mayera; Model Marca Bracketta)
 3. Blok umiejętności Inteligencji Emocjonalnej
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji.
 • Rozumienie emocji własnych i innych ludzi.
 • Ekspresja emocji.
 • Regulacja emocji, zarządzanie emocjami - strategie, których potrzebujemy i używamy, aby zapobiec, zredukować, zainicjować, utrzymać lub podnieść poziom emocji.

Moduł 4: Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy - warsztat doskonalenia jakości kontaktów interpersonalnych w zespole

Cel warsztatu

Podstawowym założeniem merytorycznym zajęć jest fakt, że jakość kontaktów interpersonalnych wpływa na usprawnienie współpracy pomiędzy ludźmi, a tym samym na skuteczność pracy menedżera.

Korzyści z uczestnictwa

 • Wzmocnienie umiejętności prowadzenia efektywnych rozmów z podwładnymi, rozumianych jako proces zmierzający do realizacji założonego celu;
 • Doskonalenie wykorzystania technik wpływania na działania i postawy podwładnych w celu podniesienia motywacji do realizacji zadań;
 • Wzmocnienie kooperatywności uczestników zajęć, niezależnie od różnic w wykonywanych zadaniach i sposobie funkcjonowania w firmie.
Program
 1. Komunikacja wewnątrz zespołu - co ją blokuje?
 2. Tworzenie postaw nastawionych na budowanie współpracy
 3. Asertywność w relacjach ze współpracownikami
 4. Udzielanie informacji zwrotnej - ćwiczenia
 5. Wiarygodne komunikowanie treści - ćwiczenia

Moduł 5: Myślenie strategiczne

Kontekst szkolenia
Świadomość strategiczna menedżera, to jego umiejętność traktowania firmy jako całości, widzenie spraw w całej ich złożoności, ze zrozumieniem tego, co daje się kontrolować, a co nie. To jest również umiejętność tworzenia, przekazywania i realizacji celów organizacji, a także poczucie perspektywy: czasu, zasobów i zmieniających się warunków otoczenia gospodarczego i społecznego.
Wykształcenie świadomości strategicznej wymaga pracy nad umiejętnościami myślenia strategicznego.  Zdolność myślenia strategicznego jest kompetencją, która wyróżnia świetnych menedżerów od menedżerów przeciętnych. Jest bowiem bardzo przydatna nie tylko w zarządzaniu strategicznym, ale także w codziennym zarządzaniu operacyjnym – dzisiejsze decyzje i działania powinny mieć oparcie w strategicznym kontekście długofalowego działania organizacji.
Cel warsztatu
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności myślenia strategicznego wśród kadry menedżerskiej.

Program

 1. Cechy charakterystyczne i zasady myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne jako warunek skutecznego działania strategicznego, jak i operacyjnego.
 2. Myślenie strategiczne vs myślenie niestrategiczne.
 3. Myślenie strategiczne jako kompetencja menedżerska.
 4. Myślenie strategiczne a style zarządzania.
 5. Horyzont czasowy planowania i działania.
 6. Pionowe vs horyzontalne widzenie organizacji.
 7. Formułowanie wizji, misji i celów oraz przekładanie ich na sposób pracy zespołu.
 8. Analiza otoczenia społecznego, gospodarczego i technologicznego, identyfikacja trendów rynkowych i ich uwzględnianie w pracy menedżera i zespołu.
 9. Reaktywność vs proaktywność w działaniu.
 10.  Wiedza a intuicja w myśleniu strategicznym.Myślenie strategiczne a myślenie projektowe.
 11. Rola myślenia strategicznego w pracy zespołowej.
 12. Zalety i pułapki myślenia strategicznego. Dobre i złe praktyki myślenia strategicznego.

Moduł 6: Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych - jak skutecznie wdrożyć zmiany w zespole

Cele warsztatu
 • Doskonalenie umiejętności w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych;
 • Przedstawienie narzędzi wpływania na postawy podwładnych (motywowania do doskonalenia metod pracy i sprawnego monitorowania realizacji założonych efektów wdrażanych zmian);
 • Wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające).
Program
1. Zasady wdrażania zmian organizacyjnych
2. Tworzenie postaw sprzyjających zmianie
3. Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej
4. Komunikowanie zmian - wytyczne dla menedżera zespołu
Czas trwania programu: marzec - grudzień 2020 r. Start programu 19 marca.
Miejsce: Warszawa
 
Moduł 1: Trening kreatywności 19-20 marca 2020 r.
Moduł 2: Budowanie zaangażowania 23-24 kwietnia 2020 r.
Moduł 3: Inteligencja emocjonalna 4-5 czerwca 2020 r.
Moduł 4: Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy 10-11 września 2020 r.
Moduł 5: Myślenie strategiczne 8-9 października 2020 r.
Moduł 6: Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych  19-20 listopada 2020 r.
Egzamin oraz certyfikacja: grudzień 2020 r.

Cena 10300,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Renata Michalak | tel. 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.