Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Akademia umiejętności zarządzania

Akademia umiejętności zarządzania

Start: 19 marca 2020 r.

Akademia Umiejętności Zarządzania jest programem rozwojowym, który składa sięz 6 modułów za każdym razem stawiających nacisk na inny aspekt, będący jednocześnie kontynuacją tego, czego uczestnicy nauczyli się wcześniej.
Efektem końcowym Akademii będzie pobudzenie uczestników do kreatywnego i zaangażowanego działania poprzez dostarczenie wiedzy i doskonalenie kluczowych umiejętności w obszarze zarządzania. Będziemy promować zachowania innowacyjne, nastawione na poszukiwanie usprawnień. Chcemy także rozwijać kompetencje w zakresie zarządzania zmianą, koncentrując się na konkretnych, ustalonych wspólnie celach.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

Dla kogo?

Ten program powstał po to, aby pomóc uczestnikom poczuć się, jak „ryba w wodzie” w skomplikowanej sieci relacji międzyludzkich – zawodowych i prywatnych.

Cele i korzyści

 • przeciwdziałanie rutynie i bezrefleksyjnemu stosowaniu schematów w codziennym działaniu;
 • wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie zarządzania i twórczego myślenia;
 • wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia i doskonalenia stosowanych rozwiązań w biznesie;
 • propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”.

Certyfikat

Szkolenie zakończone jest certyfikacją. Aby uzyskać certyfikat, uczestnik musi spełnić następujące kryteria:
 • wziąć udział we wszystkich modułach programu;
 • praktykować i raportować postępy w ćwiczeniu wybranych umiejętności;
 • zaprezentować efekty wdrażanych zmian w wyniku planów uzgadnianych z trenerami Akademii w trakcie całego programu – prezentacja będzie oceniana przez trenerów i ekspertów Akademii.
Metody realizacji programu
 • Najważniejszym elementem naszych szkoleń jest ich wartość praktyczna.
 • Zajęcia w ramach Akademii prowadzone będą zgodnie z naszą metodologią, czyli interaktywnym poznawaniem zagadnień poprzez krótkie wprowadzenie, a następnie pracę nad praktycznymi zastosowaniami poznawanych zasad w ramach przykładów i analizy konkretnych przypadków.
 • Przy realizacji programu trenerzy/eksperci posługują się zestawem różnorodnych technik szkoleniowych, takich jak: prezentacja, sesje pytań i odpowiedzi, dyskusje, praca zespołowa i indywidualna oraz warsztaty. Szczególny nacisk położony został na stronę praktyczną prezentowanych zagadnień i ich przydatność dla uczestników w codziennej pracy.
Cechy metodologii naszych szkoleń
 • Nasze treningi są zajęciami typowo transformacyjnymi. Ich celem jest w ostatecznym efekcie zmiana postaw i istotnych zachowań jego uczestników.
 • Szkolenia w większości są treningami umiejętności. Wykład, ilustrowany przykładami, pojawia się jedynie przy okazji wprowadzenia do ćwiczeń lub omówienia ich wyników.
 • Duży nacisk kładziemy na tworzenie przyjaznej atmosfery zachęcającej uczestników do aktywnego włączenia się w realizację programu.
 • Warsztat oparty jest głównie na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności (w zależności od tematyki szkolenia).
 • W trakcie zajęć zostaną wykorzystane różnorodne metody dydaktyczne m.in. gry symulacyjne, analiza przypadków prowadzona podczas pracy w grupach.
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, co umożliwia pełną kontrolę nad procesem dydaktycznym oraz zwiększa skuteczność i atrakcyjność warsztatów.
 • Część ćwiczeń może być zrealizowana na przykładach zaczerpniętych z praktyki uczestników programu.
 • Różnorodność metod prowadzenia zajęć pozwoli na wymianę doświadczeń oraz pomoże uporządkować uczestnikom posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności. Wypracowane na szkoleniach reguły będą oni mogli zastosować w swojej pracy zawodowej.

Moduł 1: Trening kreatywności - warsztat twórczego rozwiązywania problemów

Cele warszatu

 • Wzmocnienie umiejętności analizy problemu;
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu możliwości zastosowania technik wspierających kreatywne poszukiwanie rozwiązań postawionych problemów;
 • Doskonalenie praktycznego zastosowania metod zespołowego poszukiwania nowych rozwiązań;
 • Wzmocnienie indywidualnego potencjału w zakresie twórczego myślenia;
 • Wzmocnienie automotywacji uczestników do samodoskonalenia;
 • Propagowanie wśród uczestników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”.
Program
1. Trening kreatywności indywidualnej
 • Składniki kreatywności – umiejętności, podejście, działanie.
 • Kilka słów o myśleniu liniowym i lateralnym. Co jest nam niezbędne do bycia kreatywnym na co dzień?
 • Przeciwdziałanie rutynie w działaniach zawodowych. Praktyczne metody wspierania innowacyjności.

2. Kreatywność wspomagana - techniki wspierania innowacyjności zespołu

 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Działania doraźne - zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia.
 • Zasady uławiające twórcze myślenie w zespole.
 • Jak uniknąć syndromu grupowego myślenia?

3. Niestandardowe techniki wzmocnienia kreatywnego myślenia. Jak je zostosować w miejscu pracy?

 • Dostarczanie zmiennych bodźców.
 • Siła zmiany punktu widzenia.
 • De Bono i jego sześć kapeluszy.
 • Odwrócenie problemu.Czym jest synektyka?

4. Zespołowe poszukiwanie pomysłów rozwiązania problemów biznesowych

 • Metody twórczej analizy problemu.
 • Burza mózgów. Jak ją przeprowadzić w pracy?
 • Techniki heurystyczne.

Moduł 2: Budowanie zaangażowania

Cele warsztatu

 • Zwiększenie umiejętności budowania potencjału zespołu.
 • Rozwój umiejętności doskonalenia kapitału ludzkiego.

Korzyści z uczestnictwa

 • Zdobycie wiedzy w zakresie skutecznego kierowania, wzmacniania i motywowania zespołu.
 • Poznanie zasad motywowania zespołu w sytuacji kryzysowej.
 • Przyswojenie scenariuszy rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Doskonalenie indywidualnego podejścia w zarządzaniu poszczególnymi członkami zespołu.
Program
1. Budowanie celów zespołu w procesie motywowania i zwiększania zaangażowania
 • Cele osobiste a cele zespołu – podobieństwa, różnice, sprzężenia zwrotne, znaczenie korelacji.
 • Zarządzanie przez cele jako skuteczna forma realizacji zadań powierzonych zespołowi.
 • Budowanie i formowanie zespołów w oparciu o nakreślone cele.

2. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem

 • Zarządzanie godnościowe w organizacji (motywowanie w oparciu o wartości i korzyści).
 • Turkusowe zarządzanie (turkusowa struktura organizacji, drużyny akcyjne, turkusowa kultura jakości).
 • Zarządzanie międzygeneracyjne (efektywność zespołów mieszanych: pokolenia X, Y, Z).
 • Zarządzanie zespołami w obszarze pracy zdalnej.
 • Umiejętność aktywnego słuchania a skuteczne kierowanie zespołem.
 • Relacje przełożony-podwładny w budowaniu skuteczności działania.
 • Tworzenie przyjaznej, proefektywnościowej atmosfery w zespole.

3. Narzędzia motywowania zespołów

 • Rodzaje i modele skutecznego motywowania (Piramida Maslowa, Model Herzberga, motywatory niematerialne).
 • Wytyczanie ścieżek rozwoju zawodowego pracowników jako element budowania zaangażowania.
 • Motywowanie w sytuacji braków kadrowych i kompetencyjnych.
 • Współmotywowanie członków zespołów jako klucz do budowania współodpowiedzialności.
 • Okresowe oceny kapitału ludzkiego jako narzędzie pomiaru efektywności zespołu.

4. Rola przywódcy w podnoszeniu poziomu zaangażowania i motywacji w zespole

 • Kierowanie a przywództwo – podobieństwa i różnice.
 • Podstawowe umiejętności menedżerskie w kierowaniu zespołami (zarządzanie w oparciu o wartości, zarządzanie różnorodnością i synergią).
 • Udział zarządzających w rozwoju osobistym podwładnych.Rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 • Rola wizji przywódcy w podnoszeniu efektywności zespołów.
 • Działania menedżerskie nastawione na budowanie zaangażowania.
 • Narzędzia budowania zaangażowania.
 • Mierniki poziomu zaangażowania w zespole.

Moduł 3: Inteligencja emocjonalna - EQ

Cele warsztatu

 • Warsztat rozwija umiejętność świadomego korzystania z emocji jako informacji wzbogacających i ułatwiających komunikację ze sobą samym oraz innymi ludźmi.
 • Głównym przesłaniem zajęć jest zachęcenie uczestników do ciągłego rozwoju inteligencji emocjonalnej, gdyż inteligencja emocjonalna ma naukowo udowodnione, decydujące znaczenie w odnoszeniu życiowych sukcesów.

Korzyście z uczestnictwa

 • Wzmocnienie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych i innych ludzi.
 • Rozwinięcie umiejętności rozumienia znaczenia emocji jako informacji.
 • Poznanie różnych strategii zarządzania emocjami.
 • Wzmocnienie umiejętności wykorzystywania emocji do zwiększania efektywności własnych działań.
Program
1. Wprowadzenie
 • Rodzaje inteligencji człowieka a Inteligencja Emocjonalna.
 • Czym są emocje, jakie emocje znamy, gdzie ich szukać, jak się przejawiają?
 • Mechanizm działania emocji – emocje pierwotne i wtórne.
 • Dlaczego emocje mają znaczenie?

2. Najbardziej znane koncpecje Inteligencji Emocjonalnej

 • Model Daniela Golemana
 • Model Saloveya i Mayera
 • Model Marca Bracketta

3. Blok umiejętności Inteligencji Emocjonalnej

 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji.
  • Autorefleksja – emocjonalny barometr;
  • Skanowanie ciała i rozpoznawanie sygnałów emocji;
  • Mapa emocji
 • Rozumienie emocji własnych i innych ludzi.
  • Mój emocjonalny barometr – jak emocje wpływają na moje zachowania?
  • Myślenie i przekonania a emocje;
  • Postawa ciała, mimika i ich wpływ na emocje
 • Ekspresja emocji.
  • Uwarunkowania ekspresji emocji - kiedy i w jaki sposób okazywać emocje z różnymi ludźmi w zróżnicowanych kontekstach.
 • Regulacja emocji, zarządzanie emocjami - strategie, których potrzebujemy i używamy, aby zapobiec, zredukować, zainicjować, utrzymać lub podnieść poziom emocji.
  • Metamoment i techniki oddechowe;
  • Praktyka 4 kroków w zarządzaniu własnymi emocjami

Moduł 4: Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy - warsztat doskonalenia jakości kontaktów interpersonalnych w zespole

Cel warsztatu

Podstawowym założeniem merytorycznym zajęć jest fakt, że jakość kontaktów interpersonalnych wpływa na usprawnienie współpracy pomiędzy ludźmi, a tym samym na skuteczność pracy menedżera.

Korzyści z uczestnictwa

 • Wzmocnienie umiejętności prowadzenia efektywnych rozmów z podwładnymi, rozumianych jako proces zmierzający do realizacji założonego celu;
 • Doskonalenie wykorzystania technik wpływania na działania i postawy podwładnych w celu podniesienia motywacji do realizacji zadań;
 • Wzmocnienie kooperatywności uczestników zajęć, niezależnie od różnic w wykonywanych zadaniach i sposobie funkcjonowania w firmie.
Program
1. Komunikacja wewnątrz zespołu - co ją blokuje?
 • Bariery w komunikacji między ludźmi. Jak je przezwyciężać?
 • Fakty i opinie. Co tak naprawdę przekazujemy?
 • Nasze style komunikacyjne i co z nich wynika?

2. Tworzenie postaw nastawionych na budowanie współpracy

 • Zachowania zwiększające kooperatywność.
 • Czego chcemy od siebie i od innych?
 • Jak możemy się wspierać w realizowanych zadaniach?
 • Jak unikać syndromu grupowego myślenia?
 • Słowa i zwroty „tłamsicieli pomysłów”.

3. Asertywność w relacjach ze współpracownikami

 • Asertywność to nie agresja. Do czego mamy prawo w relacjach zawodowych?
 • Znaczenie zachowań asertywnych i opanowania własnych emocji dla osiągnięcia celu rozmowy.

4. Udzielanie informacji zwrotnej - ćwiczenia

 • Skuteczny feedback w różnych relacjach zawodowych.
 • Wykorzystanie metod coachingu w przekazywaniu pracownikom informacji zwrotnej o wynikach pracy.

5. Wiarygodne komunikowanie treści - ćwiczenia

 • Od komunikacji pozawerbalnej do skutecznej argumentacji.
 • Efekt Spence’a i jego praktyczne znaczenie.
 • Czynniki zwiększające wiarygodność.

Moduł 5: Myślenie strategiczne

Kontekst szkolenia
Świadomość strategiczna menedżera, to jego umiejętność traktowania firmy jako całości, widzenie spraw w całej ich złożoności, ze zrozumieniem tego, co daje się kontrolować, a co nie. To jest również umiejętność tworzenia, przekazywania i realizacji celów organizacji, a także poczucie perspektywy: czasu, zasobów i zmieniających się warunków otoczenia gospodarczego i społecznego.
Wykształcenie świadomości strategicznej wymaga pracy nad umiejętnościami myślenia strategicznego.  Zdolność myślenia strategicznego jest kompetencją, która wyróżnia świetnych menedżerów od menedżerów przeciętnych. Jest bowiem bardzo przydatna nie tylko w zarządzaniu strategicznym, ale także w codziennym zarządzaniu operacyjnym – dzisiejsze decyzje i działania powinny mieć oparcie w strategicznym kontekście długofalowego działania organizacji.
Cel warsztatu
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności myślenia strategicznego wśród kadry menedżerskiej.

Program

1. Cechy charakterystyczne i zasady myślenia strategicznego. Myślenie strategiczne jako warunek skutecznego działania strategicznego, jak i operacyjnego.

2. Myślenie strategiczne vs myślenie niestrategiczne.

3. Myślenie strategiczne jako kompetencja menedżerska.

4. Myślenie strategiczne a style zarządzania.

5. Horyzont czasowy planowania i działania.

6. Pionowe vs horyzontalne widzenie organizacji.

7. Formułowanie wizji, misji i celów oraz przekładanie ich na sposób pracy zespołu.

8. Analiza otoczenia społecznego, gospodarczego i technologicznego, identyfikacja trendów rynkowych i ich uwzględnianie w pracy menedżera i zespołu.

9. Reaktywność vs proaktywność w działaniu.

10. Wiedza a intuicja w myśleniu strategicznym.Myślenie strategiczne a myślenie projektowe.

11. Rola myślenia strategicznego w pracy zespołowej.

12. Zalety i pułapki myślenia strategicznego. Dobre i złe praktyki myślenia strategicznego.

Moduł 6: Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych - jak skutecznie wdrożyć zmiany w zespole

Cele warsztatu
 • Doskonalenie umiejętności w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych;
 • Przedstawienie narzędzi wpływania na postawy podwładnych (motywowania do doskonalenia metod pracy i sprawnego monitorowania realizacji założonych efektów wdrażanych zmian);
 • Wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające).
Program
1. Zasady wdrażania zmian organizacyjnych
 • Proces wdrożenia zmian organizacyjnych.
 • Organizacja procesu wdrożenia zmian – co należy wziąć pod uwagę?
 • Jaki rodzaj stylu kierowania zniechęca pracowników do aktywnego udziału w procesie zmian?
 • Czynniki sprzyjające wdrożeniu zmian organizacyjnych w zespole i hamujące proces ich realizacji.
2. Tworzenie postaw sprzyjających zmianie
 • Psychospołeczne bariery wdrażania zmian.
 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian.
 • Analiza grup nacisku przy wdrażaniu zmiany organizacyjnej.
 • Redukowanie napięć i konfliktów w sytuacji zmiany.
3. Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych.
 • Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian organizacyjnych.
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zmianom w podległym zespole.
 • Angażowanie w realizację zmian, czyli jak stworzyć otoczenie, które pozwoli pracownikom znaleźć motywację do aktywnej i twórczej pracy w sytuacji zmiany.
4. Komunikowanie zmian - wytyczne dla menedżera zespołu
 • Kiedy i jak informować pracowników o zmianach organizacyjnych?
 • Informowanie o celach zmian – praktyczne zasady.
 • Komunikowanie zmian na poszczególnych etapach wdrożenia projektu restrukturyzacji.
 • Skuteczne komunikowanie decyzji niepopularnych a koniecznych.
Okres trwania programu: marzec - grudzień 2020 r. Start programu 19 marca.
Miejsce: Warszawa
 
Moduł 1: Trening kreatywności 19-20 marca 2020 r.
Moduł 2: Budowanie zaangażowania 23-24 kwietnia 2020 r.
Moduł 3: Inteligencja emocjonalna 4-5 czerwca 2020 r.
Moduł 4: Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy 10-11 września 2020 r.
Moduł 5: Myślenie strategiczne 8-9 października 2020 r.
Moduł 6: Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych  19-20 listopada 2020 r.
Egzamin oraz certyfikacja: grudzień 2020 r.
Cena 10300,00 PLN (+ 23% VAT)

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Sylwia Kacprzak | tel. +48 508 018 327 | sylwia.kacprzak@pl.ey.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.