MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice – EY Academy of Business

MSSF a ustawa o rachunkowości – podstawowe różnice

Proces wdrożenia standardów MSSF stanowi dla jednostek spore wyzwanie. Dzieje się tak m.in. ze względu na ogromną ilość wiedzy, którą trzeba w relatywnie krótkim czasie przyswoić oraz skutecznie wdrożyć.

Niniejsze szkolenie koncentruje się na podstawowych różnicach, z którymi podmioty najczęściej spotykają się w procesie konwersji pomiędzy przepisami krajowymi a MSSF.

Zakres tematyczny skupia się na najistotniejszych, wybranych w oparciu o analizę doświadczeń na polskim rynku, kwestiach. Celowo pominięte są zagadnienia rzadziej występujące lub niedotyczące krajowych realiów gospodarczych.

Jednocześnie jest to program kompleksowy. Uczestnicy koncentrują się nie tylko na poznaniu oraz kwantyfikacji różnic, ale analizują też ich wpływ na obraz prezentowany przez sprawozdanie finansowe.

Szkolenie skupia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilustrując wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Adresujemy je, między innymi, do:

 

 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie MSSF oraz późniejsze rzetelne raportowanie zgodnie z wyżej wymienionymi standardami,
 • Kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za sprawozdawczość finansową,
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych, na których spoczywa zazwyczaj obowiązek budżetowania oraz interpretacji danych finansowych,
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z MSSF,Analityków – w zakresie oceny i interpretacji prezentowanych przez firmy informacji,
 • Osób posiadających już wiedzę w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej, chcących ją usystematyzować w kontekście różnic w stosunku do regulacji krajowych.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi.
 • Unikalny program szkoleniowy oparty na doświadczeniu w pracy z kluczowymi podmiotami w zakresie wdrożeń MSSF.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Porównanie systemu MSSF do polskich zasad rachunkowości

 • Podstawowe informacje dotyczące sprawozdawczości finansowej w Polsce oraz na świecie
 • Proces tworzenia nowych standardów MSSF oraz wprowadzania zmian do polskich zasad rachunkowości
 • Regulacje wynikające z ustawy o rachunkowości (UoR), rozporządzeń oraz krajowych standardów rachunkowości
 • Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału

Prezentacja sprawozdań finansowych

 • Elementy składowe pełnego sprawozdania finansowego zgodnie  z MSR 1 oraz UoR
 • Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej; przykładowe formaty
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych: podobieństwa i różnice

Uznawanie przychodów

 • Ujęcie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów usług oraz pozostałych Przychody wynikające z długoterminowych kontraktów budowlanych
 • Wycena do wartości godziwej
 • Porównanie z regulacjami krajowymi

Rzeczowe aktywa trwałe

 • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania)
 • Amortyzacja komponentów
 • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej
 • Aktywa socjalne
 • Klasyfikacja części zamiennych

Koszty finansowania zewnętrznego

 • Definicja kosztów finansowania zewnętrznego wg MSR 23 oraz UoR
 • Podstawowe różnice: koszty finansowania ogólnego, różnice kursowe, przerwy w kapitalizacji
 • Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji

Dotacje państwowe

 • Podobieństwa i różnice w ujęciu dotacji pokrywających koszty oraz nakłady inwestycyjne: klasyfikacja dotacji, ich prezentacja, otrzymane pożyczki oprocentowane poniżej stopy rynkowej

Wartości niematerialne

 • Warunki ujęcia: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena
 • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych
 • Okres użytkowania: określony oraz nieokreślony; konsekwencje rachunkowe
 • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe

 • Definicje rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych zgodnie z MSR 37 oraz UoR
 • Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta
 • Rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy

Utrata wartości aktywów

 • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości
 • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36
 • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP
 • Porównanie z KSR 4 Utrata wartości aktywów

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

 • Zakres podmiotowy MSSF 1 – definicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz pierwszy
 • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości aktywów, zobowiązań oraz kapitału

Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz połączenie jednostek gospodarczych – podstawowe kwestie

 • Połączenie jednostek gospodarczych: wycena do wartości godziwej, sposób wyliczenia wartości firmy oraz „ujemnej wartości firmy”, udziałowcy niekontrolujący (mniejszościowi), metoda nabycia a metoda łączenia udziałów
 • Wartość firmy: amortyzacja (UoR) a utrata wartości (MSR 36)
 • Rozliczenie prowizoryczne połączenia jednostek gospodarczych
 • Zmiany w grupie kapitałowej: transakcje zbycia oraz dokupienia udziałów

Instrumenty finansowe – podstawowe kwestie

 • Kategorie instrumentów finansowych: porównanie MSR 39 oraz rozporządzenia MF Zasady wyceny dla każdej z kategorii
 • Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w oparciu o skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany koszt)
 • Instrumenty wbudowane, rachunkowość zabezpieczeń

Pozostałe zagadnienia: podobieństwa i różnice

 • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
 • Zasady polityki rachunkowej, błędy oraz szacunki
 • Zapasy
 • Nieruchomości inwestycyjne
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • Sprawozdawczość segmentowa
 • Leasing
 • Płatności w akcjach
 • MSSF 13 wycena do wartości godziwej

Materia​ły

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Katarzyna Gołąb-Levai - jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Artem Kovtun - jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie. Posiada tytuł członka ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • Rachunkowość
 • Rewizję finansową
 • Podatki
 • Wiedzę ogólnoekonomiczną
 • Prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • Zagadnienia informatyczne
 • Umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie.

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice

Cena

2390 zł netto ( 2940 zł brutto )

MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice + dostęp do nagrania

Cena

2590 zł netto ( 3186 zł brutto )

MSSF a ustawa o rachunkowości – podstawowe różnice

Proces wdrożenia standardów MSSF stanowi dla jednostek spore wyzwanie. Dzieje się tak m.in. ze względu na ogromną ilość wiedzy, którą trzeba w relatywnie krótkim czasie przyswoić oraz skutecznie wdrożyć.

Niniejsze szkolenie koncentruje się na podstawowych różnicach, z którymi podmioty najczęściej spotykają się w procesie konwersji pomiędzy przepisami krajowymi a MSSF.

Zakres tematyczny skupia się na najistotniejszych, wybranych w oparciu o analizę doświadczeń na polskim rynku, kwestiach. Celowo pominięte są zagadnienia rzadziej występujące lub niedotyczące krajowych realiów gospodarczych.

Jednocześnie jest to program kompleksowy. Uczestnicy koncentrują się nie tylko na poznaniu oraz kwantyfikacji różnic, ale analizują też ich wpływ na obraz prezentowany przez sprawozdanie finansowe.

Szkolenie skupia się na zagadnieniach praktycznych bogato ilustrując wybrane zagadnienia przykładami liczbowymi.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Adresujemy je, między innymi, do:

 

 • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie MSSF oraz późniejsze rzetelne raportowanie zgodnie z wyżej wymienionymi standardami,
 • Kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za sprawozdawczość finansową,
 • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych, na których spoczywa zazwyczaj obowiązek budżetowania oraz interpretacji danych finansowych,
 • Biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z MSSF,Analityków – w zakresie oceny i interpretacji prezentowanych przez firmy informacji,
 • Osób posiadających już wiedzę w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej, chcących ją usystematyzować w kontekście różnic w stosunku do regulacji krajowych.
Cele i korzyści

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi.
 • Unikalny program szkoleniowy oparty na doświadczeniu w pracy z kluczowymi podmiotami w zakresie wdrożeń MSSF.

Dla firm
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Porównanie systemu MSSF do polskich zasad rachunkowości

 • Podstawowe informacje dotyczące sprawozdawczości finansowej w Polsce oraz na świecie
 • Proces tworzenia nowych standardów MSSF oraz wprowadzania zmian do polskich zasad rachunkowości
 • Regulacje wynikające z ustawy o rachunkowości (UoR), rozporządzeń oraz krajowych standardów rachunkowości
 • Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału

Prezentacja sprawozdań finansowych

 • Elementy składowe pełnego sprawozdania finansowego zgodnie  z MSR 1 oraz UoR
 • Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej; przykładowe formaty
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych: podobieństwa i różnice

Uznawanie przychodów

 • Ujęcie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów usług oraz pozostałych Przychody wynikające z długoterminowych kontraktów budowlanych
 • Wycena do wartości godziwej
 • Porównanie z regulacjami krajowymi

Rzeczowe aktywa trwałe

 • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania)
 • Amortyzacja komponentów
 • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej
 • Aktywa socjalne
 • Klasyfikacja części zamiennych

Koszty finansowania zewnętrznego

 • Definicja kosztów finansowania zewnętrznego wg MSR 23 oraz UoR
 • Podstawowe różnice: koszty finansowania ogólnego, różnice kursowe, przerwy w kapitalizacji
 • Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji

Dotacje państwowe

 • Podobieństwa i różnice w ujęciu dotacji pokrywających koszty oraz nakłady inwestycyjne: klasyfikacja dotacji, ich prezentacja, otrzymane pożyczki oprocentowane poniżej stopy rynkowej

Wartości niematerialne

 • Warunki ujęcia: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena
 • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych
 • Okres użytkowania: określony oraz nieokreślony; konsekwencje rachunkowe
 • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe

 • Definicje rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych zgodnie z MSR 37 oraz UoR
 • Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta
 • Rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy

Utrata wartości aktywów

 • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości
 • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36
 • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP
 • Porównanie z KSR 4 Utrata wartości aktywów

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy

 • Zakres podmiotowy MSSF 1 – definicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz pierwszy
 • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości aktywów, zobowiązań oraz kapitału

Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz połączenie jednostek gospodarczych – podstawowe kwestie

 • Połączenie jednostek gospodarczych: wycena do wartości godziwej, sposób wyliczenia wartości firmy oraz „ujemnej wartości firmy”, udziałowcy niekontrolujący (mniejszościowi), metoda nabycia a metoda łączenia udziałów
 • Wartość firmy: amortyzacja (UoR) a utrata wartości (MSR 36)
 • Rozliczenie prowizoryczne połączenia jednostek gospodarczych
 • Zmiany w grupie kapitałowej: transakcje zbycia oraz dokupienia udziałów

Instrumenty finansowe – podstawowe kwestie

 • Kategorie instrumentów finansowych: porównanie MSR 39 oraz rozporządzenia MF Zasady wyceny dla każdej z kategorii
 • Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w oparciu o skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany koszt)
 • Instrumenty wbudowane, rachunkowość zabezpieczeń

Pozostałe zagadnienia: podobieństwa i różnice

 • Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
 • Zasady polityki rachunkowej, błędy oraz szacunki
 • Zapasy
 • Nieruchomości inwestycyjne
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • Sprawozdawczość segmentowa
 • Leasing
 • Płatności w akcjach
 • MSSF 13 wycena do wartości godziwej

Materia​ły

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • Rachunkowość
 • Rewizję finansową
 • Podatki
 • Wiedzę ogólnoekonomiczną
 • Prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • Zagadnienia informatyczne
 • Umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie.

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) – nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2390 zł netto ( 3186 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

15-16 października 2024

Szkolenie może być zorganizowane w formule zamkniętej

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com