Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Akademia Zarządzania Mondi​

Akademia Zarządzania Mondi

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy

Program zajęć wszystkich modułów znajduje się na tej stronie, poniżej formularza - przewiń w dół.


Program szkolenia AKADEMIA ZARZĄDZANIA MONDI

Moduł: Ekonomiczne aspekty zarządzania

Główne cele modułu
 • Jak czytać sprawozdania finansowe i wnioskować o kondycji firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym?
 • W jaki sposób firmę ocenia właściciel?
 • Czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej?
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe, nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu zachowań?
 • Jak oceniać i wybierać projekty inwestycyjne?
 • Jak tworzyć i interpretować wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa?
 • Jak porównywać raporty finansowe rok do roku w celu zaobserwowania zmian zachodzących w firmie?
 • Jak przeprowadzić ocenę płynności przedsiębiorstwa?
Korzyści z udziału w tym module
 • Zrozumiesz, w jaki sposób podejmowane przez ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego twojej firmy.
 • Poczujesz się pewniej prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego.
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów, czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych ci informacji.
 • Będziesz w stanie przeprowadzić świadomą ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i konkurencji.
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoja firma jest oceniana przez właścicieli i wierzycieli.
Program
 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – wzajemne powiązania i zależności. (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru, w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Należności i zobowiązania
  • Kapitały
  • Rezerwy
  • Rozliczenia międzyokresowe
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym.
 • Podatek dochodowy (bieżący i odroczony).
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy, itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
 • Sprawozdania jednostkowe i grupowe – podstawy konsolidacji.
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenia)
 • Konsekwencje opóźnień w rozliczaniu faktur zakupowych.
 • Metody i rodzaje analizy finansowej. 
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników:
  • Wskaźniki rentowności (ROE, ROCE)
  • Wskaźniki płynności x3 a wskaźniki rotacji
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki giełdowe i inne mierniki (EPS, EBIT, EBITDA)
 • Zarządzanie kapitałem pracującym w firmie.
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej.
 • Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków?
 • Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia?
 • Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe. (case study)
 • Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań (ćwiczenia) - WACC:
  • Kapitał własny (akcje, udziały)
  • Kapitał obcy (kredyt bankowy, obligacje, leasing)
  • Dźwignia finansowa
 • Optymalny wybór projektów inwestycyjnych w oparciu o IRR, Net CF, Pay Back Period.


Moduł: Strategia w myśleniu i działaniu biznesowym - od analizy strategicznej do definiowania celów w podległym obszarze

Główne cele tego modułu
 • Analiza procesu budowania strategii firmy;
 • Doskonalenie umiejętności zastosowania podejścia strategicznego do zarządzania podległym obszarem (myślenia w perspektywie długookresowej, w kategoriach całości firmy);
 • Zapoznanie uczestników z metodami definiowania celów operacyjnych i budowania wskaźników KPI za pomocą zbilansowanej karty wyników (BSC);
 • Doskonalenie umiejętności związanych z rolą menedżera w procesie zmian organizacyjnych.
Program
Rola menedżera w budowaniu strategii firmy.
 • Konsekwencje autonomizacji celów, czyli co się dzieje w firmie, kiedy każdy menedżer koncentruje się tylko na swoim obszarze.
 • Menedżer–strateg. Kompetencje zarządcze związane z budowaniem strategii.
 • Myślenie strategiczne – co to oznacza w praktyce zarządzania podległym obszarem?
Proces budowania i wdrożenia strategii.
 • Wizja, misja, strategia, cele operacyjne. Różnice pomiędzy podejściem strategicznym i operacyjnym.
 • Schemat procesu budowania strategii – zasady fundamentalne, ale czy oczywiste i przestrzegane na każdym poziomie zarządzania.
 • Zastosowanie analizy strategicznej do oceny potencjału działań firmy.
 • Praktyczne zastosowanie benchmarkingu.
 • Dynamiczna analiza SWOT i jej przydatność.
 • Co jest niezbędne do wdrożenia strategii? 7S McKinseya.
Zbilansowana karta wyników (BSC) – jak przełożyć cele strategiczne na konkretne programy działań w podległym obszarze?
 • Definiowanie celów według perspektyw BSC  - perspektywa finansowa, klienta, rozwoju i procesów wewnętrznych.
 • Praktyczne problemy związane z ustalaniem celów według perspektyw BSC.
 • Jak tworzyć mierniki przydatne w definiowaniu celów według BSC?
Efektywne definiowanie celów operacyjnych.
 • 10 grzechów głównych w definiowaniu celów.
 • Kaskadowanie celów i znaczenie właściwej priorytetyzacji zadań.
 • Kiedy i jak delegować uprawnienia podwładnym? Wyzwania empowermentu.
 • Zarządzanie nastawione na wyniki. Zasady performance management.
Firma w zmiennym otoczeniu. Wyzwania innowacyjnej organizacji.
 • Czynniki wpływające na strategię firmy.
 • Wpływ otoczenia na decyzje strategiczne firmy, znaczenie czynników wewnętrznych.
 • Skąd się bierze innowacyjność firmy?
Reorientacja strategiczna – wytyczne dla menedżera.
 • Jak skutecznie wprowadzać zmiany strategiczne i operacyjne?
 • Praktyczne zasady komunikowania strategii w podległych zespołach.
 • Przywództwo strategiczne.
 • Kultura organizacyjna sprzyjająca realizacji celów strategicznych i operacyjnych.
 • Jak zaangażować pracowników w skuteczną realizację celów strategicznych na każdym poziomie?

Moduł: Decyzyjne dylematy menedżera

Główne cele tego modułu
 • Rozpoznanie czynników wpływających na efektywność podejmowanych decyzji;
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji indywidulanych i zespołowych;
 • Wzmocnienie umiejętności analizy problemu;
 • Poznanie technik twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.
Program
Proces podejmowania decyzji – wyzwania dla menedżera.
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich. Od analizy informacji do kontroli efektywności podjętej decyzji.
 • Informacyjna podstawa podejmowania decyzji. Jak ocenić przydatność posiadanych informacji?
 • Typowe błędy w decyzjach menedżerskich i sposoby ich przezwyciężania.
 • Uwarunkowania organizacyjne procesu podejmowania decyzji.
Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji.
 • Konsonans i dysonans poznawczy.
 • Wpływ kooperacji na podejmowanie decyzji. Czego nas uczy teoria gier?
 • Teoria perspektywy Kahnemana i Tverskiego i jej praktyczne konsekwencje.
 • Pułapki myślenia według Daniela Kahnemana.
 • O ryzyku w podejmowaniu decyzji. Przydatne metody oceny ryzyka.
Styl kierowania a proces podejmowania decyzji.
 • Kilka słów o różnych sposobach podejmowania decyzji, wynikających z naszego typu społecznego.
 • Co zmniejsza naszą indywidualną skuteczność w procesie podejmowania decyzji? 
Synergia w podejmowaniu decyzji zespołowych.
 • Czy każdy zespół jest bardziej twórczy niż jednostka? Warunki efektywności decyzji podejmowanych w zespole.
 • Jak wykorzystać potencjał współpracowników w procesie podejmowania decyzji?
Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu.
 • Jak przygotować grunt pod kreatywne myślenie zespołowe?
 • Dlaczego czasem nie działa „burza mózgów”?
 • Niestandardowe techniki wzmocnienia kreatywnego myślenia (odwrócenie problemu i przeramowanie).
 • Bank twórczych pomysłów - indywidualny i zespołowy.

Trenerzy

Przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe. Jej pasją zawodową jest uczenie praktycznego zastosowania narzędzi budowania współpracy w firmie i technik kreatywnego rozwiązywania problemów.

Bartek prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.