Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Akademia MSSF

Intensywne warsztaty - 5 dni zamiast 12.

Terminy:
18-22 października 2021 | Warszawa lub Online Live

Przy zapisie do 27 sierpnia na edycję październikową specjalna cena szkolenia 4000 zł netto plus dostęp do 9 kursów e-learningowych z MSSF na naszej platformie.
Szkolenie Letnia Akademia MSSF obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz wydane dotychczas Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z ich interpretacjami do MSSF 16 włącznie.
Na zajęciach koncentrujemy się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących wg MSSF. Omawiamy też obszary głównych różnic w stosunku do polskich przepisów rachunkowych.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Adresujemy je, między innymi, do:
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie MSSF oraz późniejsze rzetelne raportowanie zgodnie z wyżej wymienionymi standardami
 • kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za sprawozdawczość finansową
 • kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych, na których spoczywa zazwyczaj obowiązek budżetowania oraz interpretacji danych finansowych
 • biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych z MSSF
 • analityków - w zakresie oceny i interpretacji prezentowanych przez firmy informacji
 • osób chcących usystematyzować posiadaną już wiedzę w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej

Zalety szkolenia

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
 • Pozwala w krótkim czasie poznać najważniejsze zagadnienia MSSF
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
 • Szkolenie koncentruje się na standardach oraz interpretacjach, które mają największe znaczenie w jednostkach raportujących zgodnie z MSSF
 • Zakres tematyczny skupia się na najistotniejszych, wybranych w oparciu o analizę doświadczeń na polskim rynku, kwestiach
 • Celowo pominięte są zagadnienia rzadziej występujące lub niedotyczące krajowych realiów gospodarczych
 • Jednocześnie, w sposób szczegółowy omawiane są obszary głównych różnic w stosunku do polskich przepisów rachunkowych

Program 

Dzień 1
Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • ­Rola Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w krajach Unii Europejskiej
 • ­Proces tworzenia nowych standardów
 • ­Założenia koncepcyjne MSSF ze szczególnym omówieniem podstawowych koncepcji rachunkowych oraz definicji aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i kapitału
Prezentacja sprawozdań finansowych 
 • ­Wymogi minimalne w zakresie prezentacji pozycji w sprawozdaniu z całkowitego dochodu (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdaniu z sytuacji finansowej (dawniej: bilans); przykładowe formaty
 • ­Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • ­Sprawozdawczość śródroczna
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • ­Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowymi
 • ­Metoda pośrednia i bezpośrednia tworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych
MSSF 15 Przychody z umów z klientami
 • Kluczowa zasada: rozpoznanie przychodu odnoszącego się do transferu towarów lub usług w wartości oczekiwanej zapłaty
 • Określenie umowy z klientem oraz jej modyfikacje
 • Identyfikacja osobnych zobowiązań do wykonania świadczeń: model identyfikacji osobnych dóbr lub usług, opcje zakupu dodatkowych dóbr lub usług, zleceniodawca oraz agent
 • Określenie ceny transakcji: zmienne wynagrodzenie, istotny komponent finansujący, wynagrodzenie płatne klientowi
 • Alokacja ceny do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń
 • Kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie
 • Koszty umowy: pozyskania oraz wypełnienia
 • Wejście w życie oraz przepisy przejściowe
 • Ujawnienia informacji
Sprawozdawczość finansowa wg segmentów działalności
 • ­Znaczenie sprawozdawczości finansowej wg segmentów działalności
 • ­Definicja segmentów działalności oraz Głównego Organu Odpowiedzialnego Za Decyzje Operacyjne
 • ­Omówienie kryteriów prezentowania osobnych segmentów
 • ­Transakcje pomiędzy segmentami sprawozdawczymi. Omówienie zmian wymaganych przez MSSF 8: Segmenty operacyjne
Zapasy
 • ­Ujęcie początkowe zapasów: cena nabycia, koszty wytworzenia, pozostałe koszty ujmowane w wycenie zapasów
 • ­Wartość netto możliwa do uzyskania - definicja oraz praktyczne przykłady wyceny.
 • ­Metoda cen ewidencyjnych oraz detaliczna
 • ­Różne metody wyceny rozchodu zapasów: FIFO oraz średnia ważona
Dzień 2 
Rzeczowe aktywa trwałe
 • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania)
 • Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej
 • Amortyzacja komponentów
 • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej
 • Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
 • Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okresu użytkowania aktywów trwałych
 • Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych
Koszty finansowania zewnętrznego (pożyczki, kredyty)
 • Definicja kosztów finansowania zewnętrznego
 • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego wg MSR 23
 • Istotne kwestie związane z zastosowaniem metody kapitalizacji: aktywa, dla których koszt finansowy można kapitalizować, okres kapitalizacji, stopa kapitalizacji
Dotacje państwowe i ujawnianie informacji na temat pomocy państwa
 • Dotacje pokrywające koszty oraz nakłady inwestycyjne
 • Omówienie dwóch metod księgowych ujęcia dotacji państwowych zalecanych przez MSR 20
Nieruchomości inwestycyjne
 • Definicja i ujęcie początkowe nieruchomości inwestycyjnych
 • Kryteria klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych; zasady reklasyfikacji
 • Modele wyceny: ceny nabycia oraz wartości godziwej; warunki zastosowania modelu wartości godziwej, odniesienie zamian wartości godziwej
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – warunki klasyfikacji
 • Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji
 • Ujęcie grup do zbycia
 • Omówienie momentu powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z ujawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5
 • Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych
MSSF 16 Leasing
 • Podstawowe koncepcje: definicja umowy leasingowej, identyfikacja składnika aktywów, prawo do kierowania użytkowaniem
 • Określenie okresu umowy, opłaty leasingowe, stopa dyskontowa
 • Ujęcie księgowe u leasingobiorcy:
  • ujęcie początkowe oraz wycena na dzień sprawozdawczy prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu
  • ponowna ocena,
  • prezentacja oraz ujawnienia,
 • Ujęcie księgowe u leasingodawcy:
  • ujęcie umów leasingu finansowego oraz operacyjnego.
Dzień 3
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów
 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
 • Wartość firmy oraz „zysk z okazyjnego nabycia”
 • Odpisy z tytułu utraty wartości aktualizujące wartość firmy
 • Wycena aktywów i zobowiązań spółki zależnej zgodnie z ich wartością godziwą
 • Ujęcie udziałów niekontrolujących w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
 • Korekty konsolidacyjne dotyczące między innymi eliminacji:
  • kapitałów i inwestycji
  • wzajemnych rozrachunków (handlowych, pożyczek itp.)
  • niezrealizowanego zysku w transakcjach wewnątrzgrupowych dotyczących transferu zapasów, oraz składników środków trwałych (łącznie z wpływem na amortyzację)
  • dywidend
 • Omówienie na przykładach, krok po kroku, zasad przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
 • Eliminacja z punku widzenia sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji wewnątrzgrupowych (sprzedaż, koszt własny, dywidendy)
 • Wpływ transakcji na wartość udziałów niekontrolujących
Połączenia jednostek gospodarczych
 • ­Omówienie podstawowych kwestii uregulowanych w MSSF 10: nowa definicja kontroli, potencjalne prawa głosu, kontrola de facto, identyfikacja mających znaczenie działań, prawa zabezpieczające, ciągła ocena
 • ­Zasady wyceny aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych do wartości godziwej. Wpływ wyceny na dzień nabycia do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na sprawozdanie skonsolidowane – korekty związane z doprowadzeniem do wartości godziwej w latach późniejszych
Jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia
 • ­Zasady dotyczące ujęcia jednostek stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym
 • ­Omówienie na przykładzie ujęcia inwestycji metodą praw własności w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitego dochodu
 • ­Czynniki wpływające na klasyfikację wspólnych przedsięwzięć: forma prawna, postanowienia umowne oraz pozostałe fakty i okoliczności
 • ­Ujęcie księgowe wspólnych operacji oraz wspólnej działalności
Dzień 4
Wartości niematerialne
 • Omówienie definicji
 • Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyfikowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena
 • Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych
 • Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych
Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
 • Definicje rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych
 • Zdarzenia obligujące: obowiązek prawny oraz zwyczajowy
 • Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz umowy rodzące obciążenia
 • Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta
 • Warunki ujęcia rezerwy na koszty restrukturyzacji
 • Rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy
Utrata wartości aktywów
 • Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości
 • Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytuacji, w których wymagany jest odpis z tytułu utraty wartości
 • Określenie wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 – metody jej obliczenia
 • Identyfikacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP
 • Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości
Podatek odroczony
 • Identyfikacja ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych
 • Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań
 • Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań
 • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Wycena oraz prezentacja sald z tytułu podatku odroczonego
Dzień 5
Instrumenty finansowe
 • Charakterystyka i ewolucja standardów MSR 32, MSSF 7 oraz MSSF 9
 • Zakres stosowania standardów
 • Definicje aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych
 • Klasyfikacja instrumentów finansowych zgodna z MSSF 9: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, pozostałe dochody całkowite oraz w zamortyzowanym koszcie
 • Omówienie zagadnień związanych z pomiarem wartości godziwej instrumentów finansowych
 • Omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej
 • Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych: model strat oczekiwanych MSSF 9
 • Utrata wartości instrumentu wycenianego według zamortyzowanego kosztu
 • Odpisy z tytułu utraty wartości dla instrumentów wycenianych w wartości godziwej
 • Wprowadzenie do rachunkowości instrumentów pochodnych: prezentacja zasad funkcjonowania transakcji forward, futures oraz opcji
 • Wbudowane instrumenty pochodne
 • Rachunkowość zabezpieczeń
 • Ujawnienia

Termin i miejsce:

 • 18-22 października 2021 | Warszawa lub Online Live

Wybór na poziomie formularza rejestracyjnego.

Cena 5090,00 PLN (+ 23% VAT)
Cena promocyjna 4000,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@ey.pl.com