Finanse w biznesie - Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – EY Academy of Business

Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych

Finanse w biznesie – kurs w języku angielskim

Zapisz się już dziś i zdobądź praktyczną wiedzę z podstaw finansów a przy okazji podszkól swój Business English.

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w kursie, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia – Diana Ryżkowa, Dziyana.Ryzhkova@pl.ey.com, +48 573 339 189.

Cykl szkoleń składa się z czterech, 2-dniowych modułów (łącznie 8 dni szkoleniowych) – zobacz pod zakładką Program co zawiera każdy moduł:

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe? 

Moduł 2 – Budżetowanie i kontrola kosztów 

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych 

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych 

NOWOŚĆ! Wypróbuj szkolenie e-learningowe o bilansie firmy (w j. angielskim) – cały moduł jest praktyczny z ćwiczeniami opartymi na studiach przypadku.

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności zastosowania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów niefinansowych
 • Analitykom finansowym i kredytowym
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności rozpoznania i interpretacji informacji generowanych przez przedsiębiorstwo, jak również uczestnictwa w procesach monitoringu i kontroli firmy.

Warsztaty polecamy szczególnie:

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu finansów

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości technik oceny inwestycji oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości produktów rynków finansowych oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

Warsztaty są w szczególności polecane:

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów

Dlaczego studia przypadków?

Inspiracja i transformacja

Starannie wybrane studia przypadków połączone z interaktywnym i ukierunkowanym szkoleniem będą inspiracją dla naszych klientów oraz położą nacisk na praktyczną stronę edukacji biznesowej. Nauka stanie się ciekawszym i przyjemniejszym doświadczeniem!

Konfrontacja z  rzeczywistą sytuacją biznesową pozwoli na zawsze zapamiętać narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów, co nie jest łatwe do osiągnięcia w przypadku wykładu lub prezentacji.

Podejmowanie decyzji w prawdziwych sytuacjach biznesowych umożliwi ci naukę teorii połączoną z rozwojem ważnych umiejętności, takich jak negocjacje, analiza, obrona własnego stanowiska oraz kwestionowanie cudzych opinii. Nauczysz się ostrożności przy podejmowaniu decyzji na podstawie niewystarczających informacji.

Zmienisz zdanie raz, dwa, a nawet trzy razy zanim podejmiesz końcową decyzję, podobnie jak testujesz i wypróbowujesz produkty na festiwalu smaków! Nie masz takiej możliwości podczas wykładu lub prezentacji.

Pozwoli Ci to maksymalnie wzmocnić swoją pewność siebie. Będziesz wówczas swoim własnym szefem!

Cele i korzyści

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoje decyzje biznesowe wpływają na kluczowe elementy sprawozdań finansowych twojej firmy.
 • Poczujesz się pewniej rozmawiając z kolegami z  działu finansowego.
 • Znajdziesz potrzebne Ci informacje w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz spółek Twoich partnerów i konkurentów.

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

Po ukończeniu szkolenia:

 • Zrozumieć, w jaki sposób należy podejmować decyzje finansowe w oparciu o odpowiednie informacje i obliczenia. Kluczowe jest rozpoznanie istotnych informacji.
 • Optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Analizować odchylenia od planu i podejmować działania naprawcze w krótkim i długim okresie.
 • Uczestniczyć w poprawie wyników przedsiębiorstwa.

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

Po ukończeniu tej części szkolenia będziesz:

 • Rozumiał, które z projektów inwestycyjnych rozważanych przez Twoją firmę są warte rozpoczęcia, a które nie.
 • Wiedział co to jest koszt kapitału, do czego jest używany i jak szacowany.
 • Znał różne podejścia do obliczania wartości instrumentów dłużnych i kapitałowych.
 • Rozumiał jak analitycy rynku kapitałowego szacują wartość przedsiębiorstw.

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Czuł się pewniej biorąc udział w dyskusjach na bieżące tematy dotyczące finansów i gospodarki.
 • Potrafił stosować techniki hedgingowe w praktyce.
 • Umiał identyfikować ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma i zaproponować rozwiązania, które je zminimalizują.
 • Wiedział jak instrumenty pochodne są wyceniane na rynkach finansowych.
 • Rozumiał korzyści płynące ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

 • Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?
 • Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową. To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych.
 • Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie.
 • Sprawozdania finansowe nie kłamią!
 • W tej części wykorzystujemy case studies z:
  • Harvard Business School – Podstawy rachunkowośc i sprawozdania finansowe
  • Harvard Business School  – Sprawozdania finansowej i analiza wskaźnikowa

Program 

 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat (studium przypadku).
 • Kluczowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i wyceny (ćwiczenia), w tym:
 • Rzeczowe aktywa trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Instrumenty finansowe
 • Rezerwy
 • Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – co one ukazują i jak je powiązać z informacją ujętą w bilansie i rachunku zysków i strat (ćwiczenia).
 • Wskaźniki finansowe – tworzenie, interpretacja, zalety i wady głównych wskaźników (ćwiczenia).
 • Główne studium przypadku – jedynie patrząc na liczby i wskaźniki będziesz umiał:
 • Zidentyfikować problemy i ich źródła
 • Połączyć różnorodne strategie
 • Opracować rozwiązania wzmacniające pozycję firmy w średnim i długim okresie
 • Główne zasady rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej i poza nią (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym one są i kto je stosuje.
 • Czego można się dowiedzieć czytając opinię audytora.
 • Rachunkowość kreatywna – na co uważać czytając sprawozdania finansowe (ćwiczenia).

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

 • Jako kontynuacja części 1, szkolenie to pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat bardziej zaawansowanej problematyki finansowej. Część 2 jest zorientowana bardziej w kierunku rachunkowości zarządczej niż samej rachunkowości – uczestnicy zdobędą nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w kluczowych strategicznych decyzjach, takich jak rachunek kosztów i polityka cenowa, jak również w opracowywaniu strategii prowadzących do poprawy wyników przedsiębiorstwa.
 • Następujące zaawansowane tematy będą wprowadzone poprzez studia przypadku: budżetowanie zadaniowe (ABB), koszty istotne, analiza odchyleń, metody ustalania cen.
 • Szkolenie jest w całości oparte na autentycznych studiach przypadkówz Harvard Business School.

Kluczowe cechy tego szkolenia:

Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na światowej klasy studiach przypadków.

 • Chociaż możesz uczestniczyć w tej części szkolenia bez wcześniejszej wiedzy z zakresu finansów, to jednak zalecamy uczestnictwo w części 1 szkolenia przed rejestracją na moduł 2.

Program

 • Budżetowanie i kontrola: cele, systemy i typy budżetów, przygotowanie – w tym prognozy przepływu gotówki i wartość oczekiwana (ćwiczenia).
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: budżet sztywny i elastyczny, rachunek kosztów działań (ABC), a tradycyjne metody rachunku kosztów (ćwiczenia i studia przypadków).
 • Techniki podejmowania decyzji – analiza kosztów istotnych/ekonomicznych, rozpoznanie i obliczanie kosztów istotnych na podstawie posiadanych danych oraz dla konkretnych sytuacji w procesie podejmowania decyzji, zastosowanie koncepcji kosztów alternatywnych, decyzje cenowe, radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością (studia przypadków).
 • Analiza odchyleń – od rachunku kosztów standardowych do odchyleń, odchylenia sprzedaży i ilości, odchylenia planowania i operacyjne, analiza wyników finansowych (studia przypadku).
 • Analiza koszt-wolumen: obliczanie i interpretacja progu rentowności i marży bezpieczeństwa, znaczenie dla wskaźnika dźwigni operacyjnej i finansowej, znaczenie marży pokrycia w podejmowaniu decyzji (studia przypadków).

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

 • Jak ocenić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny?
 • I jak wybrać pomiędzy projektami, które wydają się generować jednakowe przepływy pieniężne? Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, czy wybrany projekt dodaje wartości przedsiębiorstwu? I co właściwie jest tą wartością?
 • Jak dowiedzieć się, jaki jest koszt kapitału firmy? Jak można wykorzystać koszt kapitału w zarządzaniu finansowym?
 • Czy można wykalkulować koszt kapitału? Jak to to się przydaje w zarządzaniu finansowym?
 • Jak instrumenty finansowe są oceniane oceniane na rynku? Jaka jest różnica między ceną a wyceną?

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, oparte na studiach przypadków i interaktywne warsztaty
 • Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu finansów. To, co wydawało się niemożliwe do zrozumienia, teraz okaże się łatwe i oczywiste.

Program 

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia).
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu, opcje rzeczywiste (studium przypadku).
 • Koszt kapitału – średni ważony koszt kapitału, korekta o ryzyko, decyzje o sposobie finansowania projektu (studium przypadku).
 • Analiza wrażliwości w warunkach niepewności (ćwiczenia).

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

 • Jak rynki finansowe determinują stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe wpływające na Twoją firmę?
 • Czy instrumenty pochodne są przydatne tylko dla hazardzistów? Jak możesz wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem i dodać jej wartości?
 • Naucz się, jak zabezpieczać swoją firmę przed ryzykiem finansowym dotyczącym zarówno cen, stóp procentowych, jak i wahań kursów walutowych.
 • Jak instrumenty pochodne są prezentowane w sprawozdaniach finansowych? Co to jest rachunkowość zabiezpieczeń i jakie są jej korzyści?

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, oparte na studiach przypadków i interaktywne warsztaty
 • Po tym module, zrozumiesz jak działają instrumenty pochodne i jak praktycznie stosować kluczowe techniki zarządzania ryzykiem finansowym.

Program 

 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? (ćwiczenia).
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (studium przypadku).
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze.
 • Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie.
 • Instrumenty pochodne jako narzędzia zabezpieczania przed ryzykiem finansowym (ćwiczenia):
  • Kontrakty forward i futures
  • Opcje
  • Swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (studium przypadku).
 • Wnioski wyciągnięte z „kryzysu opcyjnego” w Polsce z perspektywy korporacji i instytucji finansowych.
Dostępne opcje

Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim - 4 moduły (8 dni)

Cena

8800 zł netto

Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim - 2 wybrane moduły (4 dni)

Cena

4950 zł netto

Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim - 1 wybrany moduł (2 dni)

Cena

2750 zł netto

Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych

Finanse w biznesie – kurs w języku angielskim

Zapisz się już dziś i zdobądź praktyczną wiedzę z podstaw finansów a przy okazji podszkól swój Business English.

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w kursie, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia – Diana Ryżkowa, Dziyana.Ryzhkova@pl.ey.com, +48 573 339 189.

Cykl szkoleń składa się z czterech, 2-dniowych modułów (łącznie 8 dni szkoleniowych) – zobacz pod zakładką Program co zawiera każdy moduł:

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe? 

Moduł 2 – Budżetowanie i kontrola kosztów 

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych 

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych 

NOWOŚĆ! Wypróbuj szkolenie e-learningowe o bilansie firmy (w j. angielskim) – cały moduł jest praktyczny z ćwiczeniami opartymi na studiach przypadku.

Dla kogo?

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności zastosowania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów niefinansowych
 • Analitykom finansowym i kredytowym
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności rozpoznania i interpretacji informacji generowanych przez przedsiębiorstwo, jak również uczestnictwa w procesach monitoringu i kontroli firmy.

Warsztaty polecamy szczególnie:

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu finansów

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości technik oceny inwestycji oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości produktów rynków finansowych oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

Warsztaty są w szczególności polecane:

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów
Cele i korzyści

Dlaczego studia przypadków?

Inspiracja i transformacja

Starannie wybrane studia przypadków połączone z interaktywnym i ukierunkowanym szkoleniem będą inspiracją dla naszych klientów oraz położą nacisk na praktyczną stronę edukacji biznesowej. Nauka stanie się ciekawszym i przyjemniejszym doświadczeniem!

Konfrontacja z  rzeczywistą sytuacją biznesową pozwoli na zawsze zapamiętać narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów, co nie jest łatwe do osiągnięcia w przypadku wykładu lub prezentacji.

Podejmowanie decyzji w prawdziwych sytuacjach biznesowych umożliwi ci naukę teorii połączoną z rozwojem ważnych umiejętności, takich jak negocjacje, analiza, obrona własnego stanowiska oraz kwestionowanie cudzych opinii. Nauczysz się ostrożności przy podejmowaniu decyzji na podstawie niewystarczających informacji.

Zmienisz zdanie raz, dwa, a nawet trzy razy zanim podejmiesz końcową decyzję, podobnie jak testujesz i wypróbowujesz produkty na festiwalu smaków! Nie masz takiej możliwości podczas wykładu lub prezentacji.

Pozwoli Ci to maksymalnie wzmocnić swoją pewność siebie. Będziesz wówczas swoim własnym szefem!

Cele i korzyści

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoje decyzje biznesowe wpływają na kluczowe elementy sprawozdań finansowych twojej firmy.
 • Poczujesz się pewniej rozmawiając z kolegami z  działu finansowego.
 • Znajdziesz potrzebne Ci informacje w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz spółek Twoich partnerów i konkurentów.

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

Po ukończeniu szkolenia:

 • Zrozumieć, w jaki sposób należy podejmować decyzje finansowe w oparciu o odpowiednie informacje i obliczenia. Kluczowe jest rozpoznanie istotnych informacji.
 • Optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Analizować odchylenia od planu i podejmować działania naprawcze w krótkim i długim okresie.
 • Uczestniczyć w poprawie wyników przedsiębiorstwa.

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

Po ukończeniu tej części szkolenia będziesz:

 • Rozumiał, które z projektów inwestycyjnych rozważanych przez Twoją firmę są warte rozpoczęcia, a które nie.
 • Wiedział co to jest koszt kapitału, do czego jest używany i jak szacowany.
 • Znał różne podejścia do obliczania wartości instrumentów dłużnych i kapitałowych.
 • Rozumiał jak analitycy rynku kapitałowego szacują wartość przedsiębiorstw.

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Czuł się pewniej biorąc udział w dyskusjach na bieżące tematy dotyczące finansów i gospodarki.
 • Potrafił stosować techniki hedgingowe w praktyce.
 • Umiał identyfikować ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma i zaproponować rozwiązania, które je zminimalizują.
 • Wiedział jak instrumenty pochodne są wyceniane na rynkach finansowych.
 • Rozumiał korzyści płynące ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
Program

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

 • Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?
 • Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową. To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych.
 • Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie.
 • Sprawozdania finansowe nie kłamią!
 • W tej części wykorzystujemy case studies z:
  • Harvard Business School – Podstawy rachunkowośc i sprawozdania finansowe
  • Harvard Business School  – Sprawozdania finansowej i analiza wskaźnikowa

Program 

 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat (studium przypadku).
 • Kluczowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i wyceny (ćwiczenia), w tym:
 • Rzeczowe aktywa trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Instrumenty finansowe
 • Rezerwy
 • Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – co one ukazują i jak je powiązać z informacją ujętą w bilansie i rachunku zysków i strat (ćwiczenia).
 • Wskaźniki finansowe – tworzenie, interpretacja, zalety i wady głównych wskaźników (ćwiczenia).
 • Główne studium przypadku – jedynie patrząc na liczby i wskaźniki będziesz umiał:
 • Zidentyfikować problemy i ich źródła
 • Połączyć różnorodne strategie
 • Opracować rozwiązania wzmacniające pozycję firmy w średnim i długim okresie
 • Główne zasady rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej i poza nią (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym one są i kto je stosuje.
 • Czego można się dowiedzieć czytając opinię audytora.
 • Rachunkowość kreatywna – na co uważać czytając sprawozdania finansowe (ćwiczenia).

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

 • Jako kontynuacja części 1, szkolenie to pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat bardziej zaawansowanej problematyki finansowej. Część 2 jest zorientowana bardziej w kierunku rachunkowości zarządczej niż samej rachunkowości – uczestnicy zdobędą nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w kluczowych strategicznych decyzjach, takich jak rachunek kosztów i polityka cenowa, jak również w opracowywaniu strategii prowadzących do poprawy wyników przedsiębiorstwa.
 • Następujące zaawansowane tematy będą wprowadzone poprzez studia przypadku: budżetowanie zadaniowe (ABB), koszty istotne, analiza odchyleń, metody ustalania cen.
 • Szkolenie jest w całości oparte na autentycznych studiach przypadkówz Harvard Business School.

Kluczowe cechy tego szkolenia:

Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na światowej klasy studiach przypadków.

 • Chociaż możesz uczestniczyć w tej części szkolenia bez wcześniejszej wiedzy z zakresu finansów, to jednak zalecamy uczestnictwo w części 1 szkolenia przed rejestracją na moduł 2.

Program

 • Budżetowanie i kontrola: cele, systemy i typy budżetów, przygotowanie – w tym prognozy przepływu gotówki i wartość oczekiwana (ćwiczenia).
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: budżet sztywny i elastyczny, rachunek kosztów działań (ABC), a tradycyjne metody rachunku kosztów (ćwiczenia i studia przypadków).
 • Techniki podejmowania decyzji – analiza kosztów istotnych/ekonomicznych, rozpoznanie i obliczanie kosztów istotnych na podstawie posiadanych danych oraz dla konkretnych sytuacji w procesie podejmowania decyzji, zastosowanie koncepcji kosztów alternatywnych, decyzje cenowe, radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością (studia przypadków).
 • Analiza odchyleń – od rachunku kosztów standardowych do odchyleń, odchylenia sprzedaży i ilości, odchylenia planowania i operacyjne, analiza wyników finansowych (studia przypadku).
 • Analiza koszt-wolumen: obliczanie i interpretacja progu rentowności i marży bezpieczeństwa, znaczenie dla wskaźnika dźwigni operacyjnej i finansowej, znaczenie marży pokrycia w podejmowaniu decyzji (studia przypadków).

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

 • Jak ocenić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny?
 • I jak wybrać pomiędzy projektami, które wydają się generować jednakowe przepływy pieniężne? Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, czy wybrany projekt dodaje wartości przedsiębiorstwu? I co właściwie jest tą wartością?
 • Jak dowiedzieć się, jaki jest koszt kapitału firmy? Jak można wykorzystać koszt kapitału w zarządzaniu finansowym?
 • Czy można wykalkulować koszt kapitału? Jak to to się przydaje w zarządzaniu finansowym?
 • Jak instrumenty finansowe są oceniane oceniane na rynku? Jaka jest różnica między ceną a wyceną?

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, oparte na studiach przypadków i interaktywne warsztaty
 • Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu finansów. To, co wydawało się niemożliwe do zrozumienia, teraz okaże się łatwe i oczywiste.

Program 

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia).
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu, opcje rzeczywiste (studium przypadku).
 • Koszt kapitału – średni ważony koszt kapitału, korekta o ryzyko, decyzje o sposobie finansowania projektu (studium przypadku).
 • Analiza wrażliwości w warunkach niepewności (ćwiczenia).

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

 • Jak rynki finansowe determinują stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe wpływające na Twoją firmę?
 • Czy instrumenty pochodne są przydatne tylko dla hazardzistów? Jak możesz wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem i dodać jej wartości?
 • Naucz się, jak zabezpieczać swoją firmę przed ryzykiem finansowym dotyczącym zarówno cen, stóp procentowych, jak i wahań kursów walutowych.
 • Jak instrumenty pochodne są prezentowane w sprawozdaniach finansowych? Co to jest rachunkowość zabiezpieczeń i jakie są jej korzyści?

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, oparte na studiach przypadków i interaktywne warsztaty
 • Po tym module, zrozumiesz jak działają instrumenty pochodne i jak praktycznie stosować kluczowe techniki zarządzania ryzykiem finansowym.

Program 

 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? (ćwiczenia).
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (studium przypadku).
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze.
 • Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie.
 • Instrumenty pochodne jako narzędzia zabezpieczania przed ryzykiem finansowym (ćwiczenia):
  • Kontrakty forward i futures
  • Opcje
  • Swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (studium przypadku).
 • Wnioski wyciągnięte z „kryzysu opcyjnego” w Polsce z perspektywy korporacji i instytucji finansowych.

Cena

8800 zł netto - 4 moduły (8 dni)

4950 zł netto - 2 wybrane moduły (4 dni)

2750 zł netto - 1 wybrany moduł (2 dni)

Lokalizacja

Online Live

Termin

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w kursie, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia – Natalia Medyńska, natalia.medynska@pl.ey.com, +48 789 407 645.

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com