Praktyka wyceny przedsiębiorstwa niegiełdowego i zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) - warsztaty w Excelu – EY Academy of Business

Praktyka wyceny przedsiębiorstwa niegiełdowego i zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) – warsztaty w Excelu

Wycena przedsiębiorstw niegiełdowych i ZCP mają swoją specyfikę, ponieważ:

 • Dotyczy różnych form organizacyjno – prawnych, tj. np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka akcyjna lub ZCP w postaci np. działu transportu, działu IT, działu szkoleń, etc.
 • Dotyczy udziałów kapitałowych (ang. share deal) albo ZCP (ang. asset deal), które nie są dopuszczone do obrotu giełdowego, stąd wyróżnia je ograniczona płynność.
 • Bazuje na informacjach finansowych, które zwykle nie podlegają audytowi finansowemu i wymaga od biegłego wyceny przedsiębiorstwa wnikliwej weryfikacji szczególnie kosztów operacyjnych (np. koszty wynagrodzeń właścicieli do poziomu rynkowego).
 • Zwykle wymaga stosowania premii za wielkość (ang. size premium), premii za ryzyko specyficzne (np. ryzyko jedynego właściciela), co powoduje wyższy koszt kapitału własnego w porównaniu ze spółką giełdową.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane najczęstsze przyczyny wyceny przedsiębiorstw niegiełdowych i ZCP, tj.:

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – wniesienie aportem ZCP do innego podmiotu.
 • Kupno start-upu z perspektywy inwestora VC.
 • Kupno/sprzedaż mniejszościowego/większościowego pakietu udziałów kapitałowych (np. w biznesie rodzinnym, gdzie nie ma sukcesji, wykup menedżerski MBO i wykup lewarowany LBO, dla potrzeb oferty prywatnej).
 • Postępowanie sądowe (np. wykluczenie wspólnika ze spółki, podział majątku dla potrzeb rozwodu, odszkodowanie z tytułu naruszenia praw do własności intelektualnych).
 • Wniesienie aportem własności intelektualnej np. znaku towarowego, patentu do spółki.

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
 • członków zarządów ds. finansowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych oraz pracowników księgowości,
 • analityków finansowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • doradców w firmach konsultingowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • biegłych wyceny przedsiębiorstwa,
 • syndyków masy upadłościowej,
 • pracowników kancelarii prawnych oraz
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen.

 • Wyceny przedsiębiorstw są istotnym narzędziem podejmowania różnych decyzji biznesowych tj. kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, planowanie sukcesji, planowanie podatkowe, reorganizacja, etc. Prowadzący podzieli się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki gospodarczej.
 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość biznesu może pomóc w procesie negocjacji warunków kupna/sprzedaży, w procesie restrukturyzacji i upadłości, w postępowaniach sądowych.
 • Uczestnicy szkolenia dokonają analizy przykładów pochodzących z polskiego życia gospodarczego i wspólnie z prowadzącym przygotują kalkulacje wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza Excel.

1. Polskie, kanadyjskie, międzynarodowe standardy wyceny przedsiębiorstwa, wartość godziwa

 • Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”/NI5
 • Standardy kanadyjskie CBV (Chartered Business Valuator)
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny Przedsiębiorstw (IVS)
 • Wartość godziwa wg UoR, MSSF 13

2. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa i ZCP (value drivers)

 • Finansowe
 • Marketingowe
 • Niematerialne

3. Goodwill – osobisty, korporacyjny i jego oszacowanie dla potrzeb wyceny biznesu

4. Podejścia wyceny przedsiębiorstwa i ZCP

 • Podejście majątkowe (skorygowane aktywa netto)
 • Podejście dochodowe (DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne, w tym model FCFF, FCFE, APV – skorygowana wartość bieżąca, skapitalizowane nadwyżki EBIT/Cash Flow)
 • Podejście rynkowe (mnożniki giełdowe i transakcyjne)

5. Podejścia wyceny aktywów niematerialnych

 • Podejście kosztowe (kosztów zastąpienia, kosztów odtworzeniowych np. software, zespół pracowników)
 • Podejście dochodowe (metoda zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu – Relief-from-Royalty, RfR, MEEM)

6. Koszt kapitału jako stopa dyskontowa

 • Koszt kapitału własnego (stopa wolna od ryzyka, premia za ryzyko inwestycyjne, indeks Beta – lewarowana, odlewarowana, zalewarowana, premia za wielkość, premia za ryzyko specyficzne, premia za prognozę)
 • Koszt kapitału obcego
 • Średni ważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital, WACC – w tym efektywna stopa podatkowa, struktura kapitału
 • Metoda składania (ang. build-up-method, BUM)

7. Specyfika wyceny

 • Start-upu
 • JDG dla potrzeb rozwodu
 • Dla potrzeb wykupu menedżerskiego MBO

8. Premie i dyskonta

 • Premia za wielkość
 • Premia za kontrolę/dyskonto za brak kontroli
 • Dyskonto z tytułu braku płynności
 • Premia za ryzyko specyficzne

Przykłady:

 • Wycena małego biznesu (działalność gospodarcza JDG) – wydawnictwa dla potrzeb sprzedaży (w tym wycena znaku towarowego)
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) – dział transportu dla potrzeb restrukturyzacji
 • Wycena JDG dla potrzeb rozwodu, w tym oszacowanie personal goodwill
 • Wycena start-upu dla potrzeb wykluczenia udziałowca
 • Wycena stacji paliw dla potrzeb zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego

dr Marek Panfil - doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Praktyka wyceny przedsiębiorstwa - dla kogo i po co?

Zdolność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części to niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji biznesowych.

Praktyka wyceny przedsiębiorstwa niegiełdowego i zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) – warsztaty w Excelu

Wycena przedsiębiorstw niegiełdowych i ZCP mają swoją specyfikę, ponieważ:

 • Dotyczy różnych form organizacyjno – prawnych, tj. np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka akcyjna lub ZCP w postaci np. działu transportu, działu IT, działu szkoleń, etc.
 • Dotyczy udziałów kapitałowych (ang. share deal) albo ZCP (ang. asset deal), które nie są dopuszczone do obrotu giełdowego, stąd wyróżnia je ograniczona płynność.
 • Bazuje na informacjach finansowych, które zwykle nie podlegają audytowi finansowemu i wymaga od biegłego wyceny przedsiębiorstwa wnikliwej weryfikacji szczególnie kosztów operacyjnych (np. koszty wynagrodzeń właścicieli do poziomu rynkowego).
 • Zwykle wymaga stosowania premii za wielkość (ang. size premium), premii za ryzyko specyficzne (np. ryzyko jedynego właściciela), co powoduje wyższy koszt kapitału własnego w porównaniu ze spółką giełdową.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane najczęstsze przyczyny wyceny przedsiębiorstw niegiełdowych i ZCP, tj.:

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – wniesienie aportem ZCP do innego podmiotu.
 • Kupno start-upu z perspektywy inwestora VC.
 • Kupno/sprzedaż mniejszościowego/większościowego pakietu udziałów kapitałowych (np. w biznesie rodzinnym, gdzie nie ma sukcesji, wykup menedżerski MBO i wykup lewarowany LBO, dla potrzeb oferty prywatnej).
 • Postępowanie sądowe (np. wykluczenie wspólnika ze spółki, podział majątku dla potrzeb rozwodu, odszkodowanie z tytułu naruszenia praw do własności intelektualnych).
 • Wniesienie aportem własności intelektualnej np. znaku towarowego, patentu do spółki.
Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
 • członków zarządów ds. finansowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych oraz pracowników księgowości,
 • analityków finansowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • doradców w firmach konsultingowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • biegłych wyceny przedsiębiorstwa,
 • syndyków masy upadłościowej,
 • pracowników kancelarii prawnych oraz
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen.
Cele i korzyści

 • Wyceny przedsiębiorstw są istotnym narzędziem podejmowania różnych decyzji biznesowych tj. kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, planowanie sukcesji, planowanie podatkowe, reorganizacja, etc. Prowadzący podzieli się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki gospodarczej.
 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość biznesu może pomóc w procesie negocjacji warunków kupna/sprzedaży, w procesie restrukturyzacji i upadłości, w postępowaniach sądowych.
 • Uczestnicy szkolenia dokonają analizy przykładów pochodzących z polskiego życia gospodarczego i wspólnie z prowadzącym przygotują kalkulacje wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza Excel.
Program

1. Polskie, kanadyjskie, międzynarodowe standardy wyceny przedsiębiorstwa, wartość godziwa

 • Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”/NI5
 • Standardy kanadyjskie CBV (Chartered Business Valuator)
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny Przedsiębiorstw (IVS)
 • Wartość godziwa wg UoR, MSSF 13

2. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa i ZCP (value drivers)

 • Finansowe
 • Marketingowe
 • Niematerialne

3. Goodwill – osobisty, korporacyjny i jego oszacowanie dla potrzeb wyceny biznesu

4. Podejścia wyceny przedsiębiorstwa i ZCP

 • Podejście majątkowe (skorygowane aktywa netto)
 • Podejście dochodowe (DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne, w tym model FCFF, FCFE, APV – skorygowana wartość bieżąca, skapitalizowane nadwyżki EBIT/Cash Flow)
 • Podejście rynkowe (mnożniki giełdowe i transakcyjne)

5. Podejścia wyceny aktywów niematerialnych

 • Podejście kosztowe (kosztów zastąpienia, kosztów odtworzeniowych np. software, zespół pracowników)
 • Podejście dochodowe (metoda zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu – Relief-from-Royalty, RfR, MEEM)

6. Koszt kapitału jako stopa dyskontowa

 • Koszt kapitału własnego (stopa wolna od ryzyka, premia za ryzyko inwestycyjne, indeks Beta – lewarowana, odlewarowana, zalewarowana, premia za wielkość, premia za ryzyko specyficzne, premia za prognozę)
 • Koszt kapitału obcego
 • Średni ważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital, WACC – w tym efektywna stopa podatkowa, struktura kapitału
 • Metoda składania (ang. build-up-method, BUM)

7. Specyfika wyceny

 • Start-upu
 • JDG dla potrzeb rozwodu
 • Dla potrzeb wykupu menedżerskiego MBO

8. Premie i dyskonta

 • Premia za wielkość
 • Premia za kontrolę/dyskonto za brak kontroli
 • Dyskonto z tytułu braku płynności
 • Premia za ryzyko specyficzne

Przykłady:

 • Wycena małego biznesu (działalność gospodarcza JDG) – wydawnictwa dla potrzeb sprzedaży (w tym wycena znaku towarowego)
 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) – dział transportu dla potrzeb restrukturyzacji
 • Wycena JDG dla potrzeb rozwodu, w tym oszacowanie personal goodwill
 • Wycena start-upu dla potrzeb wykluczenia udziałowca
 • Wycena stacji paliw dla potrzeb zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • Natalia.Medynska@pl.ey.com