Wycena aktywów niematerialnych – warsztaty praktyczne – EY Academy of Business

Wycena aktywów niematerialnych – warsztaty praktyczne

Aktywa niematerialne (wartości niematerialne i prawne) stały się w ciągu ostatnich dziesięcioleci istotnym czynnikiem wartości przedsiębiorstwa (ang. Value driver). Wraz ze wzrostem ich znaczenia pojawia się coraz więcej przyczyn wyceny. Przypisanie wartości do aktywów niematerialnych, stanowiących majątek przedsiębiorstwa, pomaga zwrócić uwagę osób zarządzających na dane składniki oraz polepszyć jakość zarządzania nimi.

Dodatkowo, możliwa jest także dzięki temu poprawa jakości informacji dostarczanych akcjonariuszom i inwestorom na temat rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Bodźcem do wyceny są także przepisy prawa, które nakazują określenie wartości posiadanych aktywów niematerialnych, na przykład w przypadku ustalenia cen transferowych czy też przy połączeniach i fuzjach.

Aktywa niematerialne tj. software, autorskie prawa majątkowe, patent, znak towarowy mogą być przedmiotem indywidualnej wyceny dla potrzeb wniesienia ich aportem do spółki lub dla potrzeb określenia wartości odszkodowania w przypadku naruszenia prawa do ich użytkowania.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady wyceny aktywów niematerialnych.:

 • Wycena start-upu technologicznego metodą majątkową (w tym wycena prototypu – metodą kosztów odtworzeniowych) oraz metodą dochodową
 • Wycena patentu metodą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu
 • Wycena znaku towarowego metodą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu dla potrzeb oszacowania wartości roszczenia w postępowaniu sądowym
 • Wycena wybranych aktywów niematerialnych (tj. znak towarowy – marka, umowa o niekonkurowaniu, siła robocza w ramach goodwill) dla potrzeb rozliczenia ceny nabycia (Purchase Price Allocation) wg MSSF 3, MSR 38
 • Test na utratę wartości goodwill (metoda DCF) w ramach MSR 36
 • Oszacowanie wartości personal goodwill i corporate goodwill w JDG dla potrzeb podziału majątku spółki

Szkolenie adresowane jest do:

 • Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
 • Członków zarządów ds. finansowych
 • Dyrektorów finansowych
 • Głównych księgowych oraz pracowników księgowości
 • Analityków finansowych
 • Kontrolerów finansowych
 • Doradców w firmach konsultingowych
 • Rzeczoznawców majątkowych
 • Biegłych wyceny przedsiębiorstwa
 • Syndyków masy upadłościowej
 • Pracowników kancelarii prawnych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie Uczestników z metodami wyceny aktywów niematerialnych w świetle najlepszych praktyk stosowanych w Polsce. Podejścia: majątkowe, dochodowe, rynkowe. Zasady wyceny. Cele i funkcje
 • Określenie czynników decydujących o wartości aktywów niematerialnych
 • Zaprezentowanie praktycznych przykładów wycen aktywów niematerialnych w różnych sytuacjach gospodarczych
 • Modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel

Korzyści dla uczestników:

 • Wyceny przedsiębiorstw są istotnym narzędziem podejmowania różnych decyzji biznesowych tj. kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, planowanie sukcesji, planowanie podatkowe, reorganizacja, etc. Prowadzący podzieli się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki gospodarczej
 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość biznesu może pomóc w procesie negocjacji warunków kupna/sprzedaży, w procesie restrukturyzacji i upadłości, w postępowaniach sądowych
 • Uczestnicy szkolenia dokonają analizy przykładów pochodzących z polskiego życia gospodarczego i wspólnie z prowadzącym przygotują kalkulacje wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza Excel

1. Wprowadzenie

2. Definicja aktywów niematerialnych i własności intelektualnych

3. Definicja aktywów niematerialnych w teorii i praktyce zarządzania

4. Definicja aktywów niematerialnych dla potrzeb rachunkowości finansowej

 • Technologiczne aktywa niematerialne, np. patenty procesowe, dokumentacja techniczna, sekrety handlowe, receptury, oprogramowanie
 • Aktywa powstałe w wyniku kontraktów, np. umowy franchisingowe, umowy z dostawcami, podwykonawcami, pozwolenia i licencje, umowy o niekonkurowaniu
 • Aktywa marketingowe, np. marki, znaki towarowe, domeny internetowe, kombinacje kolorystyczne, projekty opakowań
 • Aktywa niematerialne związane z klientami, np. listy klientów, kontrakty z klientami, relacje z klientami
 • Artystyczne aktywa niematerialne, np. sztuki teatralne, utwory muzyczne i literackie, materiały audiowizualne, zdjęcia

5. Definicja własności intelektualnych (IP) – prawa autorskie (utwór), własność przemysłowa (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, topografia układu scalonego, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne), know-how

6. Uwarunkowania prawne wyceny aktywów niematerialnych w Polsce

 • Ustawa o rachunkowości – wartości niematerialne i prawne (Koszty zakończonych prac B+R, wartość firmy, inne WNiP – np. prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz know-how, a także przyznane i nabyte prawa do emisji gazów cieplarnianych
 • Kodeks cywilny – składniki niematerialne przedsiębiorstwa (Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa, znak towarowy, logo, itd.; Koncesje, licencje; Patenty i inne prawa własności przemysłowej; Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; Tajemnice przedsiębiorstwa
 • „Utrata wartości aktywów” – Krajowy Standard Rachunkowości nr 4, MSR 36 – test na utratę wartości firmy (goodwill)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Prawo własności przemysłowej
 • Ustawa o ochronie baz danych
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

7. Atrybuty IP i ich wpływ na wartość wynikającą z wyceny

8. Cel wyceny aktywów niematerialnych

 • Komercjalizacja prac B+R (sprzedaż inwestorowi, aport)
 • Dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (wartość godziwa) – wydzielenie ZCP, test na utratę wartości (MSR/MSSF)
 • Postępowanie sądowe (naruszenie IP, spory sądowe)
 • Zabezpieczenie zaciąganych zobowiązań

9. Metody wyceny aktywów niematerialnych

 • Podejście majątkowe (kosztowe)
 • Podejście dochodowe
 • Podejście rynkowe

10. Przykłady wyceny

 • Wycena start-upu technologicznego metodą majątkową (w tym wycena prototypu – metodą kosztów odtworzeniowych) oraz metodą dochodową
 • Wycena patentu metodą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu
 • Wycena znaku towarowego metodą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu dla potrzeb oszacowania wartości roszczenia w postępowaniu sądowym
 • Wycena wybranych aktywów niematerialnych (tj. znak towarowy – marka, umowa o niekonkurowaniu, siła robocza w ramach goodwill) dla potrzeb rozliczenia ceny nabycia (Purchase Price Allocation) wg MSSF 3, MSR 38
 • Test na utratę wartości goodwill (metoda DCF) w ramach MSR 36
 • Oszacowanie wartości personal goodwill i corporate goodwill w JDG dla potrzeb podziału majątku

dr Marek Panfil - doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Praktyka wyceny przedsiębiorstwa - dla kogo i po co?

Zdolność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części to niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji biznesowych.

Wycena aktywów niematerialnych – warsztaty praktyczne

Cena

1390 zł netto ( 1710 zł brutto )

Wycena aktywów niematerialnych – warsztaty praktyczne

Aktywa niematerialne (wartości niematerialne i prawne) stały się w ciągu ostatnich dziesięcioleci istotnym czynnikiem wartości przedsiębiorstwa (ang. Value driver). Wraz ze wzrostem ich znaczenia pojawia się coraz więcej przyczyn wyceny. Przypisanie wartości do aktywów niematerialnych, stanowiących majątek przedsiębiorstwa, pomaga zwrócić uwagę osób zarządzających na dane składniki oraz polepszyć jakość zarządzania nimi.

Dodatkowo, możliwa jest także dzięki temu poprawa jakości informacji dostarczanych akcjonariuszom i inwestorom na temat rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Bodźcem do wyceny są także przepisy prawa, które nakazują określenie wartości posiadanych aktywów niematerialnych, na przykład w przypadku ustalenia cen transferowych czy też przy połączeniach i fuzjach.

Aktywa niematerialne tj. software, autorskie prawa majątkowe, patent, znak towarowy mogą być przedmiotem indywidualnej wyceny dla potrzeb wniesienia ich aportem do spółki lub dla potrzeb określenia wartości odszkodowania w przypadku naruszenia prawa do ich użytkowania.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady wyceny aktywów niematerialnych.:

 • Wycena start-upu technologicznego metodą majątkową (w tym wycena prototypu – metodą kosztów odtworzeniowych) oraz metodą dochodową
 • Wycena patentu metodą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu
 • Wycena znaku towarowego metodą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu dla potrzeb oszacowania wartości roszczenia w postępowaniu sądowym
 • Wycena wybranych aktywów niematerialnych (tj. znak towarowy – marka, umowa o niekonkurowaniu, siła robocza w ramach goodwill) dla potrzeb rozliczenia ceny nabycia (Purchase Price Allocation) wg MSSF 3, MSR 38
 • Test na utratę wartości goodwill (metoda DCF) w ramach MSR 36
 • Oszacowanie wartości personal goodwill i corporate goodwill w JDG dla potrzeb podziału majątku spółki
Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
 • Członków zarządów ds. finansowych
 • Dyrektorów finansowych
 • Głównych księgowych oraz pracowników księgowości
 • Analityków finansowych
 • Kontrolerów finansowych
 • Doradców w firmach konsultingowych
 • Rzeczoznawców majątkowych
 • Biegłych wyceny przedsiębiorstwa
 • Syndyków masy upadłościowej
 • Pracowników kancelarii prawnych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen
Cele i korzyści

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie Uczestników z metodami wyceny aktywów niematerialnych w świetle najlepszych praktyk stosowanych w Polsce. Podejścia: majątkowe, dochodowe, rynkowe. Zasady wyceny. Cele i funkcje
 • Określenie czynników decydujących o wartości aktywów niematerialnych
 • Zaprezentowanie praktycznych przykładów wycen aktywów niematerialnych w różnych sytuacjach gospodarczych
 • Modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel

Korzyści dla uczestników:

 • Wyceny przedsiębiorstw są istotnym narzędziem podejmowania różnych decyzji biznesowych tj. kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, planowanie sukcesji, planowanie podatkowe, reorganizacja, etc. Prowadzący podzieli się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki gospodarczej
 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość biznesu może pomóc w procesie negocjacji warunków kupna/sprzedaży, w procesie restrukturyzacji i upadłości, w postępowaniach sądowych
 • Uczestnicy szkolenia dokonają analizy przykładów pochodzących z polskiego życia gospodarczego i wspólnie z prowadzącym przygotują kalkulacje wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza Excel
Program

1. Wprowadzenie

2. Definicja aktywów niematerialnych i własności intelektualnych

3. Definicja aktywów niematerialnych w teorii i praktyce zarządzania

4. Definicja aktywów niematerialnych dla potrzeb rachunkowości finansowej

 • Technologiczne aktywa niematerialne, np. patenty procesowe, dokumentacja techniczna, sekrety handlowe, receptury, oprogramowanie
 • Aktywa powstałe w wyniku kontraktów, np. umowy franchisingowe, umowy z dostawcami, podwykonawcami, pozwolenia i licencje, umowy o niekonkurowaniu
 • Aktywa marketingowe, np. marki, znaki towarowe, domeny internetowe, kombinacje kolorystyczne, projekty opakowań
 • Aktywa niematerialne związane z klientami, np. listy klientów, kontrakty z klientami, relacje z klientami
 • Artystyczne aktywa niematerialne, np. sztuki teatralne, utwory muzyczne i literackie, materiały audiowizualne, zdjęcia

5. Definicja własności intelektualnych (IP) – prawa autorskie (utwór), własność przemysłowa (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, topografia układu scalonego, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne), know-how

6. Uwarunkowania prawne wyceny aktywów niematerialnych w Polsce

 • Ustawa o rachunkowości – wartości niematerialne i prawne (Koszty zakończonych prac B+R, wartość firmy, inne WNiP – np. prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz know-how, a także przyznane i nabyte prawa do emisji gazów cieplarnianych
 • Kodeks cywilny – składniki niematerialne przedsiębiorstwa (Oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa, znak towarowy, logo, itd.; Koncesje, licencje; Patenty i inne prawa własności przemysłowej; Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; Tajemnice przedsiębiorstwa
 • „Utrata wartości aktywów” – Krajowy Standard Rachunkowości nr 4, MSR 36 – test na utratę wartości firmy (goodwill)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Prawo własności przemysłowej
 • Ustawa o ochronie baz danych
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

7. Atrybuty IP i ich wpływ na wartość wynikającą z wyceny

8. Cel wyceny aktywów niematerialnych

 • Komercjalizacja prac B+R (sprzedaż inwestorowi, aport)
 • Dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (wartość godziwa) – wydzielenie ZCP, test na utratę wartości (MSR/MSSF)
 • Postępowanie sądowe (naruszenie IP, spory sądowe)
 • Zabezpieczenie zaciąganych zobowiązań

9. Metody wyceny aktywów niematerialnych

 • Podejście majątkowe (kosztowe)
 • Podejście dochodowe
 • Podejście rynkowe

10. Przykłady wyceny

 • Wycena start-upu technologicznego metodą majątkową (w tym wycena prototypu – metodą kosztów odtworzeniowych) oraz metodą dochodową
 • Wycena patentu metodą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu
 • Wycena znaku towarowego metodą zdyskontowanych opłat licencyjnych po opodatkowaniu dla potrzeb oszacowania wartości roszczenia w postępowaniu sądowym
 • Wycena wybranych aktywów niematerialnych (tj. znak towarowy – marka, umowa o niekonkurowaniu, siła robocza w ramach goodwill) dla potrzeb rozliczenia ceny nabycia (Purchase Price Allocation) wg MSSF 3, MSR 38
 • Test na utratę wartości goodwill (metoda DCF) w ramach MSR 36
 • Oszacowanie wartości personal goodwill i corporate goodwill w JDG dla potrzeb podziału majątku

Cena

1390 zł netto ( 1710 zł brutto )

139 zł netto ( 1710 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

18 listopada 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com