Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Podatek odroczony wg MSSF - zagadnienia praktyczne - jednodniowe szkolenie

Termin: 30 listopada 2020 | Online
21 czerwca 2021 | Warszawa lub Online

Cena: 1100 zł netto


Celem niniejszych warsztatów jest poznanie zasad ujęcia, pomiaru i prezentacji podatku odroczonego w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  Podczas warsztatów szczególną uwagę zwracamy na praktyczne aspekty podatku odroczonego bogato ilustrując teorię przykładami oraz wyliczeniami. Koncentrujemy się na zagadnieniach, które w praktyce mogą powodować problemy.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?

Jednodniowy kurs kierujemy do:

 • osób zaangażowanych w przygotowywanie sprawozdań finansowych;
 • głównych księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzorowanie i analizowanie sprawozdań finansowych.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy dotyczącej podatku odroczonego. Wymagana jest podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej.Zajęcia łączą elementy wykładu, ćwiczeń praktycznych, przykładów oraz sesji pytań i odpowiedzi. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Cele i korzyści

Celem niniejszych warsztatów jest poznanie zasad ujęcia, pomiaru i prezentacji podatku odroczonego w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Żródła regulacji dotyczące podatku dochodowego

 • Charakterystyka i ewolucja standardu MSR 12.
 • Założenia koncepcyjne, MSR 1.
Czym jest podatek dochodowy w myśl MSSF?
 • Cel oraz zakres stosowania MSR 12.
 • Podstawowe definicje związane z podatkiem dochodowym.
Podatek bieżący
 • Zasady prezentacji oraz ujawnienia.
 • Ujęcie niepewności w podatku dochodowym.
Koncepcja wartości podatkowej oraz różnic przejściowych
 • Wartość podatkowa aktywów: definicja, przykłady.
 • Wartość podatkowa zobowiązań: definicja, przykłady.
 • Dodatnie oraz ujemne różnice przejściowe wynikające z transakcji wpływających na sprawozdanie z dochodów całkowitych, sytuacji finansowej oraz rozliczeń połączeń jednostek gospodarczych
Zasady ujęcia oraz pomiaru sald związanych z odroczonym opodatkowaniem
 • Wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego związanych z różnicami przejściowymi
 • Zwolnienie dotyczące ujęcia początkowego
 • Ograniczenia związane z ujęciem aktywów z tytułu podatku odroczonego
 • Różnice przejściowe odnoszące się do jednostek podporządkowanych (zależnych, stowarzyszonych, wspólnych ustaleń umownych):
  • ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowy
  • mujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Kwestie związane z wyborem prawidłowej stawki podatkowe
Podatek odroczony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Różnice przejściowe wynikające z rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych
 • Podatek odroczony będący konsekwencją korekt oraz wyłączeń konsolidacyjnych
 • Wartość firmy a podatek odroczony
 • Praktyczne kwestie związane z ujęciem podatku odroczonego w międzynarodowych grupach kapitałowych
 • Podatkowe grupy kapitałowe
Prezentacja sald związanych z podatkiem dochodowym:
 • Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 • Sprawozdanie z dochodów całkowitych
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Ujawnienia
 • Ujawnienia związane z kosztem podatku dochodowego oraz saldami w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
 • Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
 • Przykładowe ujawnienia dotyczące kwestii podatku odroczonego w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Data i miejsce

30 listopada 2020 | Online 

21 czerwca 2021 | Warszawa lub Online

Trenerzy

Magdalena Burzyńska, Senior Trainer

Magdalena jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest członkiem ACCA.

Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of Business była zatrudniona na stanowisku kontrolera finansowego w międzynarodowym koncernie w sektorze inżynieryjno- budowlanym. Posiada szerokie, doświadczenie w zakresie zarządzania finansami spółek międzynarodowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zdobywane w trakcie 6-letniej pracy w działach finansowych różnych firm.

Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Biegli rewidenci - samokształcenie

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • rachunkowość
 • rewizję finansową
 • podatki
 • wiedzę ogólnoekonomiczną
 • prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • zagadnienia informatyczne umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.