Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Podatek odroczony wg MSSF - zagadnienia praktyczne - jednodniowe szkolenie

Termin szkolenia: 22 kwietnia | Warszawa
25 czerwca | Poznań 

Cena szkolenia: 1100 zł netto

Celem niniejszych warsztatów jest poznanie zasad ujęcia, pomiaru i prezentacji podatku odroczonego w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  Podczas warsztatów szczególną uwagę zwracamy na praktyczne aspekty podatku odroczonego bogato ilustrując teorię przykładami oraz wyliczeniami. Koncentrujemy się na zagadnieniach, które w praktyce mogą powodować problemy.

Dla kogo?

Jednodniowy kurs kierujemy do: osób zaangażowanych w przygotowywanie sprawozdań finansowych; głównych księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzorowanie i analizowanie sprawozdań finansowych.
Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy dotyczącej podatku odroczonego. Wymagana jest podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej. Zajęcia łączą elementy wykładu, ćwiczeń praktycznych, przykładów oraz sesji pytań i odpowiedzi.
Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Program

Źródła regulacji dotyczące podatku dochodowego
 • Charakterystyka i ewolucja standardu MSR 12
 • Założenia koncepcyjne, MSR 1
Czym jest podatek dochodowy w myśl MSSF?
 • Cel oraz zakres stosowania MSR 12
 • Podstawowe definicje związane z podatkiem dochodowym
Podatek bieżący
 • Zasady prezentacji oraz ujawnienia.
 • Ujęcie niepewności w podatku dochodowym
Koncepcja wartości podatkowej oraz różnic przejściowych
 • Wartość podatkowa aktywów: definicja, przykłady
 • Wartość podatkowa zobowiązań: definicja, przykłady
 • Dodatnie oraz ujemne różnice przejściowe wynikające z transakcji wpływających na sprawozdanie z dochodów całkowitych, sytuacji finansowej oraz rozliczeń połączeń jednostek gospodarczych
Zasady ujęcia oraz pomiaru sald związanych z odroczonym opodatkowaniem
 • Wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego związanych z różnicami przejściowymi
 • Zwolnienie dotyczące ujęcia początkowego
 • Ograniczenia związane z ujęciem aktywów z tytułu podatku odroczonego
 • Różnice przejściowe odnoszące się do jednostek podporządkowanych (zależnych, stowarzyszonych, wspólnych ustaleń umownych):
  • ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
  • ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Kwestie związane z wyborem prawidłowej stawki podatkowej
Podatek odroczony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Różnice przejściowe wynikające z rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych
 • Podatek odroczony będący konsekwencją korekt oraz wyłączeń konsolidacyjnych
 • Wartość firmy a podatek odroczony
 • Praktyczne kwestie związane z ujęciem podatku odroczonego w międzynarodowych grupach kapitałowych
 • Podatkowe grupy kapitałowe
Prezentacja sald związanych z podatkiem dochodowym:
 • Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 • Sprawozdanie z dochodów całkowitych
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Ujawnienia
 • Ujawnienia związane z kosztem podatku dochodowego oraz saldami w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
 • Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
 • Przykładowe ujawnienia dotyczące kwestii podatku odroczonego w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych

TAXÓWKA
Codzienny przegląd najważniejszych informacji podatkowych i prawnych. Zapisz się na newsletter.
Lub czytaj codzienne aktualności na TAXweb - webskim blogu o podatkach i prawie.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.